Friday, June 10, 2011

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 13

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.FASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT.BAB 8. KEBANGKITAN MENGIKUT KEADAAN KEMATIANNYA.


Telah diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Abdullah bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda yang maksudnya, " Setiap hamba akan dibangkitkan kembali mengikut keadaannya ketika ia mati ". Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, maksudnya " Ketika Allah hendak menyeksa sesuatu kaum, Dia menimpakan azab kepada sesiapa saja yang ada ditengah-tengah mereka. Kemudian mereka dibangkitkan kembali berdasarkan niat mereka ". Hadis yang sama juga telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda bermaksud " Apabila Allah menurunkan azab kepada sesuatu kamu, Dia akan menimpakannya kepada sesiapa jua yang ada diantara mereka. Kemudian mereka dibangkitkan kembali berdasarkan amal-amal mereka ". Diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim dan Malik dari Abu Hurairah ra bahawa Nabi saw bersabda yang maksudnya " Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, setiap orang yang berbicara pada jalan Allah (dan hanya Allahlah yang tahu terhadap orang yang berbicara pada jalan Nya ), nescaya pada hari kiamat nanti ia akan datang dengan luka yang mengalirkan darah berwarna merah dan beraroma (berbau) minyak kasturi ".

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Abdullah bin Amar bahawa ia berkata, " Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku tentang jihad dan perang ". Baginda lalu bersabda " Wahai Abdullah, jika kamu berperang dengan bersabar dan hanya mengharap ridha Allah niscaya kelak kamu akan dibangkitkan kembali dalam keadaan bersabar dan mengharap ridha Allah. Dan jika kamu berperang dengan kemegahan dan untuk mencari kekayaan, niscaya kamu akan dibangkitkan kembali dengan kemegahan dan mencari kekayaan. Dalam keadaan apa pun kamu berperang atau terbunuh, niscaya Allah akan membangkitkan kamu dalam keadaan itu juga ". Diriwayatkan oleh ad-Dailami dan Abu Hadiyah alias Ibrahim bin Hadiyah (seorang perawi yang hadisnya ditinggalkan) dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersebda yang maksudnya " Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan mabuk, ia akan dicabut nyawanya oleh Malikat Maut dalam keadaan mabuk, diazab oleh Malikat Mungkar dan Nakir dalam keadaan mabuk dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti juga dalam berkeadaan mabuk sambil dibawa kesebuah parit ditengah-tengah neraka jahanam yang bernama sakran. Diparit tersebut terdapat sumber mata air yang mengalirkan darah dan hanya dari tempat itulah makan dan minum untuknya ".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahawa seorang lelaki sedang menjalankan ibadah ihram bersama Nabi saw. Ia kemudiannya jatuh dari untanya lalu mati. Baginda Rasulullah bersabda " Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafankanlah ia dengan pakaiannya (kain ihram itu juga). Jangan beri ia wangi-wangian dan jangan ditutup kepalanya, kerana pada hari kiamat nanti ia akan mengucapkan kalimah talbiyah ". Dalam riwayat yang lain disebut, ..."Dalam keadaan menundukkan kepalanya ". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian diriwayatkan (1) pula oleh Abbad bin Katsir dari az-Zubair dari Jabir bahawa ia berkata "Sesungguhnya orang-orang yang azan dan orang-orang yang mambaca talbiyah, pada hari kiamat nanti mereka akan keluar dari dalam kuburan mereka dengan memgumandangkan azan dan talbiyah ". Riwayat itu juga disebut oleh al Halimi dalam kitabnya Al- Minhaj. Kemudian akan diperjelaskan lagi. Telah diriwayatkan oleh Abul Qasim Ishak bin Ibrahim bin Muhammad al-Khatali didalam kitab tulisannya bertajuk 'Ad-Dibaj' , dari Abu Muhammad Abdullah bin Yunus bin Bukair dari ayahnya dari Amr bin Syamr (perawi yang boleh meriwayatkan hadis maudhu) dari Jabir dari Muhammad bin Ali dari Ibnu Abbas dan Ali bin Hussin, bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya " Jibril memberitahu kepadaku bahawa kalimah 'Laillaha Illallah' (shadatai) itu akan menjadi teman bagi seseorang muslim pada saat kematiannya didalam kubur dan ketika ia keluar dari kuburnya. Kata Jibril 'Hai Muhammad, seandainya kamu melihat penghuni kubur ketika ia keluar dari dalam kuburnya, mereka menggeleng-gelengkan kepala. Seorang dari mereka dengan wajah putih berseri dengan mengucapkan 'Laillaha Illallah, Walhamdulillah' , dan ada seorang lainnya dengan wajah hitam muram dan berseru 'Aduhai celakanya, aku telah melakukan kelalaian disisi Allah ". Diriwayatkan (2) oleh Ibnu Abud Dunya dan Baihaqi dari Abul Qasim Ishak bin Ibrahim bin Muhammad al-Khatali lagi dari Yahya bin Abdul Humaid al Jammani ( seorang perawi yang lemah ) dari Abdulrahman bin Yazid bin Aslam dari Ayahnya dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya " Tidak ada kesedihan bagi orang-orang yang suka mengucapkan kalimah (shadatai) 'Laillaha Illallah', baik saat kematiannya, saat dikuburannya, mahupun saat mereka dibangkitkan semula nanti. Aku seakan-akan melihat mereka mengibas-gibaskan debu dari kepala mereka lalu berkata 'Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami ".


PENJELASAN PENULIS .

Cuba perhatikan kedua-dua hadis (1) dan (2) diatas tadi, Inilah juga merupakan dalil kenapa dan mengapa kita sebagai seorang islam wajib sentiasa berada didalam kedudukan shadatai, terutama dalam mengambil shadatai itu dari tangan-tangan pewarisnya hingga menyampai kepada tangan Rasulullah saw itu sendiri. Hanya adanya pertalian ini saja kita akan termasuk didalam golongan yang Rasulullah sebut didalam hadis ini sebagai seorang MUKMIN dan bakal akan terpelihara dari semua bentuk seksaan iaitu semasa hidupnya, semasa matinya, sewaktu didalam alam barzah dan semasa hari kebangkitan diakhirat nanti. Hadis-hadis ini jugalah yang digunakan oleh ramai tok-tok guru dan kalau diseberang dipanggil pak kiyai, sebagai landasan dan hujah akan kebenaran mengambil talqin shadatai daripada sanat-sanat pewaris ilmu atau juga digelar berwasilah, hingga menyampai kepada Nabi saw.

-------------------------------------

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i bahawa Nabi saw bersabda, maksudnya " Wanita yang meratapi mayat kelak pada hari kiamat akan keluar dari kuburnya dengan rambut kusut masai tiada terurus. Ia memakai 'jilbab' (sejenis pakaian seperti baju kurung orang melayu) dari laknat Allah dan gelang tangan dari api neraka. Sambil ia meletakkan kedua tangannya diatas kepala ia berkata 'Aduh, celaka sungguh nasib ku ". Hadis yang serupa juga telah diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Malik al-Asy'ari bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya " Meratapi mayat adalah termasuk tradisi jahiliah. Jika seorang wanita mati (wanita yang meratapi kematian itu), Allah akan memberinya pakaian dari neraka dan gelang dari nyalaan api ". Begitu juga hadis yang diketengahkan oleh Muslim bahawa Nabi saw bersabda, maksudnya " Pada hari kiamat kelak ia akan dibangkitkan dengan mengenakan baju kurung dari Tar dan gelang dari karat besi neraka ". Diriwayatkan oleh ats- Tsa'labi didalam kitabnya bertajuk "Tafsir at Tsa'labi dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah saw bersabda, maksudnya " Wanita-wanita yang meratapi mayat tersebut kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan menjadi dua baris. Satu baris disebelah kanan dan satu baris lagi disebalah kiri. Mereka bersuara separti suara salakan anjing, pada suatu hari yang lamanya seperti lima puluh ribu tahun, kemudian mereka diperintah menuju keneraka ".

Diriwayatkan pula oleh Syaikh al- Hajj Abu Muhammad alias Abdul Wahab Syahr bin Rawah dan Syaikh al-Imam Ali bin Hibatullah asy-Syafi'i, dari as-Salafi dari Abu Abdullah ats-Tsaqafi, dari Abu Muhammad alias Abdullah bin Ahmad bin Khaulah al-Abhari, dari Abu Umar dan Ahmad bin Muhammad bin Hakim al-Madani, dari Abu Umayyah alias Muhammad bin Ibrahim ath-Tharsusi, dari Sa'id bin Sulaiman, dari Sulaiman bin Daud al-Yamami, dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ra, bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya "Pada hari kiamat kelak, wanita-wanita yang meratapi mayat akan dikumpulkan menjadi dua barisan dineraka jahanam, satu barisan disebelah kanan dan satu barisan lagi disebelah kiri. Mereka meratap seperti lolongan anjing ". Hadis ini gharib kerana yang meriwayatkan dari Abu Nashr alias Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah hanyalah Sulaiman bin Daud. Anas mengatakan bahawa Nabi saw bersabda, maksudnya "Wanita yang meratapi mayat kelak akan keluar dari dalam kuburnya dengan rambut kusut tidak terurus, berwajah hitam muram, bermata biru, mengenakan baju kurung dari laknat Allah dan memakai gelang dari murkaNya. Dengan tangan yang sebelah dibelenggu kelehernya dan yang sebelahnya lagi diletakkan diatas kepala lalu ia berseru ' Aduh celakanya, aduh malangnya dan aduh sedihnya ! ' Malaikat Maut yang berada dibelakangnya menyahut, 'amin...amin'. Kemudian mereka dilimparkan kedalam neraka".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahawa Rasulullah bersabda yang maksudnya "Meratapi mayat adalah termasuk tradisi jahiliah. Jika seorang wanita yang meratap tidak mahu bertaubat sebelum matinya, kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan memakai baju dari Tar, kemudian ia dikenakan gelang dari nyala api neraka ". Allah telah berfirman didalam surah al Baqarah ayat 275 yang mafhumnya :

" Orang-orang yang memakan (harta) riba, tiada berdiri melainkan seperti berdirinya seorang yang dibantingkan syaitan kerana gila, demikian itu kerana mereka berkata : Jual beli itu hanya seperti riba. Allah menghalalkan berjual- beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang menerima pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti (memakan riba), maka untuknya apa yang telah lalu dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa kembali (melakukan riba), mereka itulah penghuni neraka serta kekal didalamnya ".

Menurut para ulama-ulama ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnuz Zubair, Qatadah, ar-Rabi, Abdulrahman as Suda, adh-Dhahhak, Ibnu Zaid dan yang lain-lain lagi, orang yang memakan harta riba itu nanti tidak akan boleh berdiri dari dalam kuburannya. Hal ini kerana mereka sedang dicekik syaitan sebagai hukuman Allah bagi mereka yang suka memakan harta riba. Perut mereka menjadi berat sehingga mereka tidak boleh berdiri seperti kebiasanya. Setiap kali ia cuba bangkit dari kuburnya, ia akan terjatuh semula. Maka kita bermohon kehadrat Allah swt agar kita diberi pelindungan, keampunan dan keselamatan dari azab didunia dan akhirat dari termakan harta riba. Allah swt juga telah berfirman didalam surah Ali Imran ayat 161 yang mafhumnya :

"Bukanlah Nabi itu khianat (dalam membahagikan harta rampasan perang). Barang siapa khianat, datanglah ia pada hari kiamat bersama yang dikhianatinya ; kemudian disempurnakan (balasan) tiap-tiap manusia menurut apa yang telah mereka usahakannya, sedang mereka itu tiada teraniaya ".

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Hakim bahawa Nabi saw bersabda, maksudnya " Barangsiapa meninggal dunia pada satu martabat, ia akan dibangkitkan sesuai dengannya ".BAB 9 - KEADAAN DAN KEBANGKITAN NABI SAW DARI MAKAMNYA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Abu Luhai'ah dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Hilal dari Nabih bin Wahab bahawa Ka'ab menemui Aisyah ra. Pada ketika itu beberapa orang tetamu yang terlebih dahulu berada dirumah Aisyah sedang bertanya berkenaan Rasulullah, Ka'ab lalu berkata " Setiap pagi ada 70 ribu rombongan malaikat yang turun mengelilingi makam Rasulullah, sambil meletakkan sayap mereka membacakan selawat keatas Nabi hingga kepetang. Setelah itu turun lagi 70 ribu rambongan malaikat yang melakukan hal yang sama pada siang hari. Waktu ketika bumi telah terbelah (hari kiamat), Rasulullah keluar dari makamnya dan 70 ribu malaikat tetap mengagungkannya ".

Terdapat juga riwayat yang menyatakan bahawa kelak seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburan masing-masing dan dikumpulkan dipadang Mahsyar dalam keadaan telanjang. Kemudian akan kami jelaskan.

Diriwayatkan oleh at-Tarmidzi al Hakim dalam kitabnya bertajuk 'al-Ushul' dari Basyri bin Khalid dari Sa'id bin Maslamah (seorang perawi yang lemah) dari Ismail bin Umayyah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahawa ia berkata "Nabi muncul dengan diapit oleh Abu Bakar disebelah kanan dan Umar disebelah kiri seraya bersabda 'Demikian ini kelak kami dibangkitkan kembali pada hari kiamat' ".BAB 10 - DIBANGKITKAN SEMULA SIANG, MALAM DAN HARI
JUMAAT.


Diriwayatkan oleh al Hakim dari Abu Musa al Asya'ri bahawa Rasulullah bersabda, maksudnya "Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung akan membangkitkan hari-hari seperti keadaannya semula dan membangkitkan kembali hari Jumaat akan mengelilinginya seperti seorang pengantin wanita yang hendak dihantarkan kepada suaminya. Mereka berjalan dibawah cahaya. Warna mereka seputih salju dan aroma mereka seharum kasturi. Mereka melintasi gunung yang penuh tumbuh-tumbuhan. Jin dan manusia memandang penuh kagum. Mereka masuk syurga, dan hanya Muazin (tukang azan) yang ikhlas sahaja yang dapat bergabung dengan mereka ".

Diriwayatkan pula oleh al Hafizh Abu Nu'aim dari Abu Imran al- Jauni bahawa ia berkata "Setiap malam ada yang menyeru : 'Lakukanlah kebajikan semampu kalian, kerana pada hari kiamat kelak aku tidak akan kembali kepada kalian ! ". (Abu Imran merupakan seorang Muazin dizaman Saidina Umar yang sangat terkenal akan ketaatannya pada waktu solat serta terlampau banyak sujud).BAB 11 - KEBANGKITAN MUKMIN DISAMBUT DUA MALAIKAT YANG
BERSAMANYA SEMASA DIDUNIA DAN BERSERTA
AMALANNYA.


Telah disebutkan sebalum ini sebuah hadis marfu dari Jabir, " Saat terjadi kiamat, Malaikat pencatit amal-amal kebajikian dan Malaikat pencatit amal-amal keburukan turun untuk melepaskan buku catitan amal yang dikeluarkan dari leher seorang hamba. Kemudian mereka bersamanya, yang satu sebagai pengiring dan satu lagi sebagai saksi ".

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Tasbit al-Bannani bahawa ia sedang membaca alQuran surah Fushshilat. Ketika sampai pada ayat yang mafhumnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Tuhan kami ialah Allah', kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka Malaikat akan turun kepada mereka ".

Ia berhenti dan berkata "Kami mendengar bahawa begitu seorang hamba yang beriman dibangkitkan dari kuburnya, ia terus disambut oleh dua Malaikat yang bersamanya ketika didunia dan berkata 'Jangan takut dan jangan bersedih. Bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu '. Allah pun menghilangkan ketakutannya dan memberikannya kesenangan. Ketika pada harim kiamat manusia sedang dilanda bincana besar, justru seorang hamba yang beriman sedang merasa senang terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya dan terhadap balasan amal yang ia lakukan sewaktu didunia ".

Amar bin Qais al-Mala'i mengatakan " Bila saja seorang Mukmin keluar dari kuburnya, ia terus disambut oleh amalannya dalam bentuk susuk tubuh yang sangat tampan dan berorama tersangat harum seraya bertanya 'Apa kamu mengenali aku ? ' Mukmin itu menjawab ' Tidak... tetapi aku yakin Allahlah yang telah membuat bentukmu yang sangat tampan dan berbau sangat wangi '. Amalan itu pun berkata 'Demikian pula kamu sewaktu didunia. Aku adalah amalmu yang soleh. Sudah lama aku mengikut mu didunia dan sekarang ikutilah aku'. Lalu ia membaca ayat 85 surah Maryam, yang mafhumnya ;

"(ingatlah) Pada hari kiamat, Kami himpunkan orang-orang yang bertaqwa kepada Yang Mahapengasih, sebagai perutusan (yang terhormat) ".

Sedangkan bagi orang kafir, ia juga akan disambut oleh amalannya yang buruk yang dijelmakan Allah dengan susuk tubuh yang sangat buruk dan berbau tersangat busuk, lalu ia bertanya "Kenalkah kamu akan diriku ?". Ia menjawab "Tidak, tetapi aku yakin Allahlah yang menbuat bentukmu yang buruk dan berbau tersangat busuk !". Amalan itu pun berkata "Demikian pula kamu sewaktu didunia. Aku adalah amalanmu yang buruk. Sudah lama aku mengikut kamu didunia dan sekarang ikutilah aku ". Lalu ia membaca ayat 31 dari surah al-An'am yang mafhumnya ;

"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan akan menemui Allah. Sehingga apabila datang hari kiamat dengan tiba-tiba mereka berkata : 'Aduhai, menyesalnya kami atas tafsiran kami sewaktu didunia. Sedang mereka memikul dosa mereka atas punggung mereka sendiri. Ingatlah amat jahat apa yang mereka pikul itu ".

Menutur al Qadhi Abu Bakar ibnu Arabi, hadis ini tidak sahih dari segi sanatnya.BAB 12 - DIMANA KEDUDUKAN MANUSIA APABILA BUMI DAN
LANGIT DITUKAR DENGAN BUMI DAN LANGIT YANG BARU
PADA HARI KIAMAT.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Tsauban (bekas budak Rasulullah) bahawa ia berkata "Ketika aku sedang berdiri dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang pendita Yahudi. Selepas memberi salam, Pendita Yahudi itu pun menyampaikan hasratnya untuk bertanya kepada Rasulullah "Wahai Muhammad, dimanakah tempat kedudukan manusia ketika langit dan bumi digantikan kepada langit dan bumi yang baru ? ". Rasulullah bersabda "Mereka semua berada didalam kegelapan diatas jembatan neraka ". Hadis ini panjang, kemudian akan dijelaskan lagi. Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaiban dari Ali bin Mushir dari Daud bin Abu Hindun dari asy-Sya'bi dari Masruq dari Aisyah ra bahawa ia berkata "Ketika Rasulullah ditanya berkenaan firman Allah, mafhumnya "(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain (demikian pula) langit ". Disaat itu dimanakah kedudukan manusia ?. Baginda menjawab "Di jembatan neraka ". Diriwayatkan oleh at-Tarmidzi dari Ibnu Abu Umar dari Sufyan dari Daud bin Hindun dari asy-Sya'ba dari Masruq dari Aisyah as bahawa ia bertanya "Ya Rasulullah, padahal bumi dan seluruhnya adalah didalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. Lalu dimanakah kedudukan orang-orang Mukmin pada saat itu ?". Baginda menjawab "Di jembatan neraka, Aisyah !". Kemudian diriwayatkan lagi oleh at-Tarmidzi dari Mujahid bahawa ia berkata "Ibnu Abbas bertanya kepada ku "Tahukah kamu berapa luas neraka jahanam ?". Aku menjawab " Tidak !". Ia berkata "Benar, demi Allah kamu pasti tidak tahu, Aisyah ra bercerita kepada ku bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. "Padahal bumi seluruhnya didalam genggaman Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan Nya, 'Aisyah bertanya : 'Lalu dimanakah kedudukan manusia tatkala itu, ya Rasulullah ?'. Baginda menjawab "Diatas jembatan Neraka Jahanam ".


KETERANGAN PENULIS (Imam al-Qurthubi) :

Daripada hadis-hadis itu tadi, merupakan nash yang tegas menyatakan bahawa langit dan bumi itu akan musnah. Seterusnya Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru untuk manusia setelah mereka semua berada diatas jembatan neraka. Oleh itu ia menolak anggapan sesetangah orang yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan pengantian langit dan bumi hanyalah perubahan sifat-sifatnya setelah mengalami kerosakan teruk hari kiamat. Pekara ini akan dijelaskan lagi didalam tajuk tanda-tanda hari kiamat.

--------------------------------------------

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Syahr bin Hausyab dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata "Pada hari kiamat, bumi akan diratakan seperti kulit yang disamak dan luasnya akan ditambah sekian dan sekian (angka anggapan yang disebutnya tetapi tidak diberitahu jumlahnya) ". Hadis ini disebutlan oleh ats-Tas'labi didalam kitabnya bertajuk 'Tafsir ats-Tas'labi'. Diriwayatkan oleh Ali bin Husain bahawa ia berkata "Pada hari kiamat nanti, Allah swt akan membentangkan bumi seperti kulit yang disamak, sehingga setiap manusia hanya punya tempat untuk kedua tapak kakinya saja ". Ini kabar dhaif riwayat Ibnu Mubarak dan Hakim. Ada yang mengarakan bahawa makna perkataan 'menggantikan' dalam bahasa Arab bererti mengubah sesuatu. Contohnya firman Allah didalam surah an-Nisaa' ayat 56 yang mafhumnya :

"Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan kepada mereka ".

Oleh itu tidaklah seharusnya untuk kita menghilangkan terus maksud asalnya melainkan ia hanya bersangkutan dengan perubahan sifat, Seandainya bermaksud menghilangkan maksud asalnya, maka menghilangkan maksud asal bumi itu adalah dilihat lebih ringan. Pekara ini sememangnya benar, tetapi ada juga firman Allah swt seperti contohnya didalam surah al-Qalam ayat 32 dan didalam surah an-Nuur ayat 55 juga didalam surah al-Furqaan ayat 70, yang mafhumnya :

"Mudah-mudahan Tuhan kita akan memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu ". (al Qalam- 32)

"Dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada didalam ketakutan menjadi aman damai". (an Nuur- 55)

"Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan ". (al Furqaan- 70).

Oleh itu, berdasarkan keterangan ayat-ayat diatas, kalimat 'menggantikan' bererti menghilangkan sama sekali sesuatu yang diganti dengan menggantikannya pula dengan sesuatu yang baru. Contohnya bumi yang ujud sekarang ini diganti dengan bumi yang baru. Perasaan takut diganti dengan rasa aman damai. Kejahatan digantikan dengan kebajikan dan kebun yang telah musnah digantikan dengan kebun yang baru.

Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, kelak Allah akan menggantikan bumi yang ada sekarang ini dengan bumi lain yang sama sekali baru dan warnanya seputih perak. Bumi itu bersih kerana belum ada darah haram yang tumpah diatasnya dan belum pernah dibuat melakukan dosa atau kejahatan apa juapun. Menurut Ibnu Mas'ud lagi, bumi yang sekarang ini akan diganti dengan api dan surga ada dibelakangnya sehingga cahaya dan kemegahannya boleh terlihat dengan jelas. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ini telah disanggah oleh Abul Jalad alias Hailan bin Farwat. Menurutnya, " Tidak ada satu pun kitab-kitab yang diturunkan Allah swt yang memberikan isyarat bahawa pada hari kiamat nanti bumi akan menyalakan api ". Berkata Ali "Bumi yang sekarang ini akan menjadi perak dan langit akan menjadi emas ".

Berkata Jabir "Aku pernah bertanya kepada Abu Ja'far alias Muhammad bin Ali tentang makna firman Allah didalam surah Ibrahim ayat 48 yang mafhumnya :

"(ingatlah) satu hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain ".

Dia menjawab " Bumi ini akan diganti dengan roti yang kelak pada hari kiamat akan dimakan oleh seluruh makhluk ". Kemudian dia membaca firman Allah didalam surah al Anbiya'a ayat 88 yang mafhumnya :

"Dan tidaklah Kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tidak memakan makanan".

Menurut Sa'id bin Jabair dan Muhammad bin Ka'ab, bumi ini akan digantikan menjadi roti berwarna putih yang akan dimakan oleh orang Mukmin dari bawah tapak kaki mereka. Manakala menurut saya sendiri (Imam al Qurthubi) yang lebih cenderung dan sependapat dengan pendapat Sa'id bin Jabir dan Muhammad bin Ka'ab itu tadi. Pendapat ini juga turut dianut oleh Ibnu Barjan yang ditulis didalam kitabnya yang bertajuk 'al Irsyad' , kerana pendapat ini sesuai dengan pendapat para2 sahabat dan tabi'in. Pendapatnya "Orang mukmin akam menyentap makanan yang berada dibawah kelengkang dan meminum air dari telaga ".

Adapun berkenaan dengan pengertian langit, menurut Ibnu Abbas kelak langit dan bulan akan digulung sehingga bintang-bintang akan berguguran jatuh, Kemudian ada juga pendapat mengatakan bahawa keadaan langit akan menjadi berubah-ubah. Sesekali ia berwarna seperti kilauan perak dan didalam timpoh yang lain pula menjadi kilauan minyak. Hal ini diceritakan oleh Ibnul Anbari. Menurut Ka'ab, kelak langit akan menjadi kabus dan lautan menjadi api. Ada pendapat lain pula mengatakan bahawa langit akan diganti seperti membalikkan helaian kitab. Menurut Abu Hasan alias Syabib bin Ibrahim bin Haidarah didalam kitabnya bertajuk 'al Ifshah', pendapat-pendapat itu pada hakikatnya tidak bertentangan. Sebab pengertiannya, langit dan bumi itu akan mengalami pengantian sebanyak dua kali. Pertama, terlebih dahulu Allah akan mengubah sifat-sifatnya sebelum Malaikat Israfil meniupkan sangkakala kematian yang membuat semua bintang-bintang berguguran dan matahari serta bulan mengalami gerhana sehingga warnanya laksana perak. Setelah itu gunung-gunung berjalan (bergerak), bumi bergelombang dan laut pun menjadi api. Kemudian bumi akan terbelah sedikit demi sedikit, bentuk dan konstruktifnya akan berubah. Kemudian ketika sangkakala kematian akan ditiup, langit pun akan digulung dan akan diganti dengan langit yang lain, itulah maksud dari firman Allah didalam surah az Zumar ayat 69 yang mafhumnya :

"Dan terang- benderanglah bumi (Padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya".

Bumi pula akan digantikan dan kembali seperti semula dimana manusia ada yang diatas punggungnya dan ada pula yang didalam perutnya. Seterusnya ketika manusia sudah berada di Padang Mahsyar, bumi akan diganti untuk kali keduanya. Mereka diberi ganti bumi Sahira' yang warnanya seputih perak dan masih suci bersih kerana belum pernah dikotori oleh darah haram yang ditumpahkan padanya. Juga belum pernah digunakan untuk berbuat maksiat dan kezaliman sama sekali. Pada waktu itulah manusia berdiri dijambatan neraka. Meskipun ada riwayat yang mengatakan bahawa jembatan neraka ini sangat panjang, luas dan berlapis-lapis, tetapi ia tidak dapat menampung jumlah seluruh makhluk yang terlalu banyak. Akibatnya, ada sebahagian manusia yang jatuh kejurang neraka. Mereka itulah orang-orang kafir. Ketika bumi Sahira' itu selesai dihisab oleh Allah swt, orang-orang beriman berjaya melepasi jembatan neraka (titian Siratalmustaqim) dengan selamat, penduduk syurga sudah berkumpul dibelakang jembatan, manakala penduduk neraka sudah berada didalam neraka, maka bumi akan digantikan dengan roti yang bentuknya seperti ban pipih. Mereka menikmatinya dengan lahap sekali kerana terlalu lapar. Ketika mereka masuk kedalam syurga, mereka tetap dapat menikmati roti tersebut dengan tambahan lauk pauk berupa hati lembu dan hati ikan laut.


BAB 13- PERISTIWA YANG TERJADI SEBELUM KIAMAT.


Diriwayatkan oleh Ali bin Ma'ban dari Abu Hurairah ra bahawa ia berkata "Aku sedang bersama beberapa orang sahabat yang lain mendengar Rasulullah bercerita, 'Sesungguhnya setelah menciptakan langit dan bumi, Allah lalu menciptakan Sangkakala dan diberikanNya kepada Malaikat Israfil. Israfil meletakkan benda itu dimulutnya dengan pandangan mata menatap tajam kearah 'Arasy sambil menunggu bilakah ia akan diperintah meniupnya'. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu Sangkakala ? '. Baginda bersabda, 'Benda seperti tanduk'. Aku bertanya lagi, 'Bagaimanakah bentuknya ?'. Baginda Bersabda, 'Sangat besar sekali, Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, luasnya saja seluas langit dan bumi. Benda itu akan ditiup sebanyak tiga kali. Pertama, tiupan yang membuat seluruh makhluk terpegun ketakutan. Kedua, tiupan yang membuat seluruh makhluk mati. Dan ketiga, tiupan yang membuat mereka bangun semula dan berdiri untuk mengadap Allah Tuhan Seru Semesta Alam. Allah memerintah Malaikat Israfil untuk melakukan tiupan yang pertama. Allah berfirman, "Tiuplah". Apabila saja ia ditiup, bunyinya membuat seluruh makhluk terkejut, terperanjat, terpegun bercampur takut bagi seluruh makhluk yang berada dilangit dan bumi, kecuali pada mereka-mereka yang dikehandaki oleh Allah saja. Allah memerintah Israfil untuk meniup Sangkakala secara sekaligus secara terus menerus dalam waktu yang lama. Allah swt telah berfirman didalam surah Shaad ayat 15 yang mafhumnya :


" Mereka tidak menanti, melainkan satu teriakkan yang tidak dapat ditarik kembali ".

Peristiwa itu akan terjadi pada hari Jumaat pertengahan bulan Ramadhan. Allah akan membuat gunung-gunung berjalan dan melintas seperti awan. Setelah itu berubah menjadi fatamorgana serta menguncang bumi dan penghuninya dengan sangat kuat. Itulah maksud firman Allah didalam surah Naazi'aat ayat 6-8, yang mafhumnya :

"(Yaitu) Pada hari bergoncang yang bergongang (bumi). Lalu diikuti yang mengikut (langit). Segala hati pada hari itu gementar ketakutan ".

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan, pada hari ketika tiupan pertama yang mengguncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Hati manusia tatakala itu sangat takut. Saat itu bumi seperti sebuah perahu ditengah lautan samudera yang sedang terombang-ambing dilambung ombak. Manusia yang berada didalamnya berteriak, terpekik melolong, histeria meminta tolong. Sesungguhnya ia merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat dan mengemparkan. Sehinggakan wanita-winata yang sedang menyusu lalai akan anak yang disusuinya. Wanita-winata yang sedang hamil terus saja melahirkan kandungannya. Anak-anak kecil terus menjadi beruban dan para Jin, Syaitan dan Iblis lari lintang pukang keseluruh pelusuk dunia mencari tempat sembunyi, namun tetap dapat dikejar oleh para Malaikat Maut dan dipukul wajah-wajah mereka. Pada saat itu manusia sama berpaling kebelakang semasa dipanggil nama- nama mereka oleh keluarga dan kenalan mereka, sebagaimana firman Allah didalam surah al-Mu'min ayat 33 yang mafhumnya :

Dalam keadaan itu, tiba-tiba bumi terangkat secara perlahan dan mereka menyaksikan pemandangan yang sangat luar biasa yang belum pernah disaksikan. Sehingga mereka dilanda bincana dan hurahara yang hanya Allah saja yang mengatahuinya. Mereka memendang kelangit yang warnanya tiba-tiba seperti saduran perak lalu pecah dan terjadilah gerhana matahari dan bulan serentak. Bintang-bintang gugur berjatuhan dan langit pun pecah berserakan ". Menurut Rasulullah, pada saat itu orang-orang yang telah mati duluan tidak mengatahui sama sekali keadaan yang sangat huruhara dan dahsyat itu. Aku bertanya "Wahai Rasulullah, siapakah yang dikecualikan oleh Allah swt seperti yang telah dinyatakan didalam surah an Naml ayat 87, yang mafhumnya :

"Pada hari ditiup Sangkala, lalu terkejutlah siapa yang dilangit dan siapa yang dibumi kecuali orang yang dikehendaki Allah. Semuanya datang kepadaNya dengan berhina diri ".

Baginda bersabda "Mereka ialah orang-orang yang mati Syahid. Mereka hidup disisi Allah dengan mendapat rezeki. Rasa terkejut hanya dialami oleh orang-orang yang masih hidup sahaja. Allah melindungi orang-orang yang telah mati Syahid tersebut dari kejahatan hari itu (kiamat), iaitu berupakan seksaan yang ditimpakan kepada makhluk Nya yang jahat. Allah berfirman didalam surah al hajj ayat 1 yang mafhumnya :

"Hai seklian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gempa bumi pada hari kiamat sesuatu yang sangat besar ".

Setelah mereka tinggal selama suatu hari yang sangat panjang sehingga membosankan dan terasa terseksa, Allah lalu memerantah Malaikat Israfil untuk meniup Sangkakala kematian ".


PENJELASAN HADIS ( 1 ) :

Hadis yang sangat panjang diatas tadi telah dituturkan oleh ath- Thabari dan ats- Tsa'labi dan dianggap sahih oleh Ibnul Arabi didalam kitabnya yang bertajuk 'Siraj al-Muridin'. Ia mengatakan, "Kegoncangan Alam merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi disekitar tiupan Sangkakala yang pertama. Ketika Nabi membicarakan masaalah ini, Baginda sekaligus juga membicarakan tentang huru-hara yang telah disebut didalam al Quran sebagai satu kajadian yang sangat besar. Pada saat itu timbul rasa terkejut dan takut luar biasa yang tidak sanggup ditahan oleh jiwa manusia. Ada dua pendapat mengenai bilakah rasa terkejut dan takut luar biasa berlaku. Artinya, apabila saja mendengar tiupan Sangkakala yang pertama kalinya, semua manusia dan makhluk akan terkejut dan merasa takut luar biasa. Gambaran keadaan yang sungguh dahsyat itu digambarkan seperti, kanak-kanak tiba-tiba menjadi tua dan beruban, wanita-wanita yang sedang menyusukan bayinya tidak pedulkan lagi bayinya itu dan wanita- wanita yang sedang mengandung, dengan tiba-tiba saja melahirkan kandungannya itu. Kemudian ada pula berpendapat bahawa keadaan terkejut dan ketakutan luar biasa itu tidak terjadi sepontan bila kedengaran dunyi Sangkakala itu, malahan ia terjadi didalam jangkamasa tertentu selepas tiupan. Apa pun yang jelasnya, peristiwa peniupan Sangkakala yang pertama kali dan rasa terkejut dan takut luar biasa itu berlaku didalam hari yang sama.

Apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Arabi itu pelulah diteliti semula berdasarkan keterangan yang baru saya (Imam Qurthubi) sampaikan tadi. Ada sebuah hadis munqathi' yang telah diriwayatkan oleh ath-Thabari dari Abu Hurairah ra bahawa Nabi saw bersabda "Tiupan Sangkakala itu berlaku tiga kali. Yang pertama ialah tiupan yang membuat seluruh makhluk terkejut ketakutan...". Padahal, sebelum ini sudah dijelaskan bahawa tiupan Sangkakala itu hanya berlaku sebanyak dua kali saja, bukannya tiga kali. Ada pun Hadis riwayat Muslim berkenaan firman Allah kepada Nabi Adam as yang berbunyi "Wahai Adam, kirimkanlah rombongan keneraka ", maka pekara itu terjadi selepas kebangkitan pada hari kiamat. Sedangkan tiupan Sangkakala yamg membuat terkejut itu berbeza dengan tiupan Sangkakala yang membuat seluruh makhluk itu mati, tentulah diwaktu itu manusia masih hidup dan masih ada siang dan malam. Keadaan itu berlaku sehinggalah tiupan Sangkakala kematian ditiupkan dan membuat semua makhluk mati, seperti yang telah disebutkan didalam hadis riwayat Abdullah bin Amr Ibnul-'Ash sebelumnya.

Gempa bumi yang dahsyat tidak harus timbul akibat tiupan Sangkakala. Kita akan melihat bumi dan semua isinya bergerak laksana sebuah perahu kecil yang terapung-apung ditengah-tengah samudara ketika dihempas oleh gelombang yang datang bergulung-gulung. Jadi, gempa bumi merupakan salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Kata Alqamah, asy-Sya'bi, Anas dan Malik, dan Hasan al-Bashri, "Gempa bumi termasuk tanda-tanda hari kiamat ". Al-Qusyairi Abu Nashr alias Abdurrahman bin Abdul Karim didalam kitabnya yang bertajuk 'Tafsir al-Qusyairi' mengatakan, "Yang dimaksudkan dengan tiupan Sangkakala yang membuat terkejut ialah ketika terdengar tiupan ini manusia hidup kembali kerana terkejut sambil bertanya, seperti yang dipetik didalam firman Allah didalam al Quran didalam surah Yaasin ayat 52 yang mafhumnya:

"Mereka berkata: Aduhai celakalah kami !. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur) ?. Inilah yang dijanjikan oleh Rahman dan teranglah kebenaran rasul-rasul ".

Mereka merasa ngeri menyasikan sesuatu yang membuat mereka gementar dan terkejut. Ada pula yang mengatakan bahawa peristiwa gempa bumi yang sangat dahsyat itu berlaku sebelum hari kiamat, iaini pada pertengahan bulan Ramadhan sebelum matahari terbit dari barat. Menganai firman Allah, "(ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncang itu ", ada dua pendapat. Berdasarkan pendapat pertama, kegoncangan tersebut terjadi didunia sebelum peristiwa tiupan Sangkakala kematian, melihat dari begitu dahsyatnya kegoncangan tersebut dan begitu kuatnya bumi bergerak. Oleh itu, pekara itu tidak berlaku pada hari kiamat. Sebab pada hari kiamat nanti sudah tiada wanita yang sempat menyusukan anaknya lagi atau tiada wanita yang sempat hamil. Semua manusia didalam keadaan mabuk kerana ancaman ketakutan yang luar biasa. Jika dilihat berdasarkan pendapat kedua pula, ia terbahagi kepada dua bahagian :

Pertama : Kegoncangan itu hanya sekadar contoh atau bersifat simbolik saja. Artinya akan muncul satu hari yang membuatkan semua manusia hanya akan memikirkan tentang diri mereka sendiri sahaja.

Kedua : Kegoncangan itu benar-benar terjadi secara nyata, bukannya sekadar contoh dan sembolik sahaja. Artinya setiap wanita yang dikumpulkan bersama-sama anaknya yang masih menyusu, tetakala melihat huru-hara yang terjadi pada hari itu akan ketakutan dan terus cuba menyelamatkan nyawa anaknya. Keadaan yang sama juga berlaku kepada wanita yang sedang hamil. Apabila saja dia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti, mereka terkejut luar biasa dan terus mati. Sehingga membuat bayi-bayi yang didalam kandungannya pun ikut mati bersama. Oleh itu mereka akan mengalami kematian sekali sahaja. Persoalannya, kematian itu hanya akan ditimpakan kepada manusia sekali sahaja. Kematian tidak akan terjadi dua kali, kerana pada hari kiamat itu tiada istilah kematian, kecuali semua manusia akan dihidupkan kembali. Jadi, pada waktu itu adalah hari kehidupan.

Atau, mungkin Allah menghidupkan kembali semua janin yang sudah cukup sifat ciptaannya lalu ditiupkan roh padanya, kerana ibu-ibu mereka sedang kebingungan memikirkan mereka. Tetapi, isu kebimbangan inilah yang menjadi sumber kekuatan untuk menyusukan mereka. Sebab, pada hari itu tiada lagi susu atau makanan apa pun. Hari itu adalah hari perhitungan amal yang tidak menerima lagi alasan dan keuzuran. Dalam keadaan yang sangat tertekan seperti itu, tidak mungkin ada wanita yang masih sempat memikirkan tentang orang lain lagi walaupun anaknya sekali pun. Soalnya, masing-masing sibuk dengan diri sendiri sahaja. Hasan al Bashri menafsirkan firman Allah didalam surah al-Hajj ayat 2 "...Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk kerana mereka melihat azab yang pedih dan merasa ketakutan. "Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk (minum arak), tetapi kerana siksaan Allah amat keras ".

Sebagai tambahan, iaitu pekara yang lain selain dari apa yang telah saya (Imam al Qurthubi) kemukan diatas tadi ialah bahawa sesungguhnya Iblis berkata seperti yang dipetik didalam al Quran dari surah al-A'raaf ayat 14 yang mafhumnya : " Ia (Iblis) berkata : Beri timpohlah aku sehingga hari kebangkitan ". Iblis meminta tangguh kepada Allah agar ia diberi waktu hingga sampainya hari kebangkitan dan perhitungan amal atau hisab. Iblis meminta supaya ia tidak dimatikan dahulu sebab selepas peristiwa kebangkitan kembali itu tiada lagi istilah kematian kerana semuanya telah dihidupkan semula. Allah memenuhi permintaan Iblis dengan firmanNya didalam surah al-A'raaf ayat 15 yang mafhumnya : "Allah berfirman : Sesungguhnya engkau orang yang diberi tempoh ". Manakala Ibnu Abbas, Abdurrahaman as-Suda dan yang lainnya mengatakan "Menangi permintaan Iblis itu, Allah berfirman kepada Malaikat Maut "berikanlah ia tangguh sampai peristiwa tiupan Sangkakala yang pertama kali ketika seluruh makhluk mati". Walaupun Iblis meminta agar diberi tangguh sampai tiupan Sangkakala kedua iaitu saat manusia semua berdiri untuk mengadap Allah Tuhan Seru Seklian Alam. Tetapi, Allah tidak memperkanankan permintaannya itu. Berkata lagi Syeikh al Qurthubi, " Mengenai peristiwa pecahnya langit yang membuat bintang-bintang bertaburan dan berguguran, juga mengenai matahari dan bulan yang telah dihapuskan cahayanya oleh Allah, menurut al-Muhasabi dan yang lainnya, peristiwa itu terjadi setelah seluruh manusia sudah berkumpul di Padang Mahsyar". Hal ini juga telah diperkatakan oleh al-Halimi didalam kitabnya yang bertajuk 'Minhaj ad-Din".


PENJELASAN HADIS ( 2 ) :

Adapun kebangkitan kembali itu terjadi sebelum peristiwa penghitungan alam. Allah swt berfirman didalam surah al-Hajj ayat 1 dan 2 yang mafhumnya :

"Wahai seklian manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya gempa bumi pada hari kiamat, suatu yang sangat besar..... tetapi kerana seksaan Allah sangat keras ".
Allah juga berfirman "Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan (yang dahsyat) ".

Seperti yang telah diperjelaskan sebelumnya, guncngan itu terjadi setelah manusia dihidupkan kembali dan setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Kerana, hal itu dimaksudkan untuk menakutkan dan membingungkan manusia. Allah bermaksud supaya peristiwa hari kiamat itu dirasaai sendiri oleh manusia terutama mereka-mereka yang tidak percaya akan keujudannya. Ia juga merupakan satu seksaan kepada orang-orang kafir dan zalim. Dalam hal ini tentunya mereka semua didalam keadaan hidup. Allah berfirman didalam surah al-Zalzalah ayat 4 yang mafhumnya "Pada hari itu bumi memberitakan perkabarannya ". Maksudnya berita tentang amal kebajikan dan amal keburukan yang telah dilakukan diatasnya. Allah berfirman didalam ayat berikutnya "Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam ". Hal ini menunjukkan bahawa kegoncanggan itu berlaku ketika manusia dalam keadaan hidup dan yang dimaksudkan dengan perkataan "pada hari itu" didalam ayat itu ialah hari pembalasan. Firman Allah didalam surah al-Haaqqah ayat 13 hingga 15 yang mafhumnya :

"Apabila Sangkakala ditiup sekali tiup. Dan bumi dan gunung-gunung diangkat, lalu keduanya pecah sekali pecah (hancur). Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat ".

Firman Allah itu tadi menunjukkan bahawa peristiwa penghancuran bumi dan gunung-ganang terjadi setelah manusia dihidupkan kembali atau setelah tiupan sangkakala kedua kalinya. Waallahua'lam

Menurut al-Hasan dan Qatadah, yang dimaksudkan dengan "hari saling memanggil" ialah hari ketika penduduk syurga menyeru kepada penduduk neraka, "Sesungguhnya kami benar-benar telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kami kepada kami ". Semantara penduduk neraka berseru kepada penduduk syurga "Tolong bawakan air kepada kami ". Menurut Mujahid, yang dimaksudkan dengan pekataan itu adalah "Hari ketika manusia berpaling, undur dan menghindar ". Iaitu hari dimana mereka berpaling dari neraka kerana merasa tidak sanggup berada dekat dengannya. Ada pula yang berpendapat iaitu hari ketika penghuni neraka mengeluh sambil berpaling kebelakang kerana tidak kuat menyaksikan dahsyatnya azab Allah. Dan ada pula yang berpendapat (ulama lain yang berpendapat), iaitu hari ketika sebahagian manusia memanggil sebahagian yang lain di Padang Mahsyar sambil berpaling kebelakang ketika mereka melihat salah satu siksaan neraka. Menurut Qatadah, maksud firman Allah, "Kamu berpaling kebelakang ", ialah kalian berjalan mengundur kebelakang menuju keneraka. Pada saat itu kalian tidak punya seorang penolong jua pun yang hendak menolong kalian.

Orang yang berpendapat bahawa tiupan Sangkakala itu berlaku sebanyak tiga kali adalah kerana mereka berpedoman kepada firman Allah didalam surah an-Naazi'aat ayat 6 hingga 13 yang mafhumnya :

" (Yaitu) pada hari bergoncang yang bergoncang (bumi). Lalu diikuti oleh yang mengikuti (langit). Segala hati pada hari itu gementar ketakutan. Segala pemendangan menjadi hina (layu). Mereka berkata: Adakah kami akan kembali dihidupkan seperti semula. Apabila kami telah menjadi tulang yang buruk ?. Mereka berkata : Kalau begitu itulah kembali hidup yang paling buruk. Maka hanya dengan sekali suara (tiupan Sangkakala) saja ".

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengoncangkan alam, tiupan pertama itu diikuti dengan tiupan kedua.. sampailah Sesungguhnya pengambalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja. Menurut lahiriahnya ayat tersebut, tiupan itu berlaku tiga kali. Padahalnya ia tidaklah demikian, sebab yang dimaksudkan dengan pengambalian dalam ayat itu ialah tiupan kedua yang membuat semua makhluk keluar dari kubur mereka masing-masing. Demikianlah pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Ibnu Zaid dan yang lain.

Menurut Mujahid, ada dua tiupan. Tiupan yang pertama, dengan izin Allah segala sesuatu yang hidup itu menjadi mati. Dan tiupan kedua dengan izin Allah segala sesuatu yang mati dihidupkan kembali. Mujahid berpendapat tiupan pertama terjadi ketika langit retak, bumi dan gunung diangkat dan gunung-gunung itu berjalan sehinggalah ia bertaburan. Manakala menuruit Atha' , tiupan pertama ialah kiamat dan tiupan kedua adalah peristiwa kebangkitan kembali. Sedangkan menurut Ibnu Zaid pula, yang dimaksudkan dengan tiupan pertama ialah kematian dan tiupan kedua ialah kiamat. Ia sekaligus sepandapat dengan saya (Imam Qurthubi) yang dimaksudkan dengan pengambalian itu ialah tiupan kedua kalinya.

Para Ulama Tafsir berbeza pendapat cukup tajam mengenai apa yang dimaksudkan dengan 'sahira'. Menurut Ibnu Abbas, sahira ialah bumi dari perak berwarna putih yang tidak pernah digunakan untuk berbuat derhaka kepada Allah walau sesaat jua pun. Pada saat itu Allah menciptakannya, iaitu menurut firmanNya didalam surah Ibrahim ayat 48 yang mafhumnya :

"Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain ".

Ada pula berpendapat, sahira ialah nama bumi lapis tujuh yang juga akan didatangi oleh Allah swt untuk digunakan sebagai tempat menghisab seluruh makhluk. Iaitu ketika bumi yang ada sekarang ini telah ditukar dengan bumi yang lain. Menurut Qatadah, sahira ialah jahanam tempat orang-orang kafir. Ada yang berpendapat, sahira merupakan sebuah padang pasir yang terletak dekat jurang neraka jahanam. Menurut Sufiyan ats-Tsauri, sahira adalah nama sebuah tanah diwalayah Syam atau Syaria. Dan ada pula berpendapat, sahira bererti berjaga malam, sebab manusia pada saat itu yang tinggal diatasnya tidak akan boleh tidur atau selalu terjaga kerana dicengkam oleh keperitan, ketakutan dan kebingungan.


BAB 14 - PENGUSIRAN YANG JUGA BERERTI PENGUMPULAN.


Pekara ini berlaku sebanyak empat kali, iaitu dua kali semasa didunia dan dua kali berlaku diakhirat. Adapun pengusiran pertama yang berlaku ketika didunia ini ialah seperti didalam firman Allah swt didalam surah al-Hasyr ayat 2 yang mafhumnya :

" Dia yang mengeluarkan orang-orang yang kafir diantara ahli kitab (Yahudi) dari kampong- kampong mereka sejak mulai mereka berkumpul ditanah Arab lagi. Kamu tiada menyangka , bahawa mereka akan keluar dan mereka menyangka bahawa benting-benting mereka akan memelihara mereka dari (seksaan) Allah, lalu Allah datangkan (seksaan) dari pihak yang tidak mereka kira (sangka) dan menjatuhkan ketakutan didalam hati mereka, sedang mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang Mukmin (dalam pertempuran). Maka ambillah ibarat (iktibar dan pengajaran), hai orang-orang yang mempunyai pandangan ".

Berkata az-Zuhri, " Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami pengusiran. Allah Yang Mahamuli lagi Mahaagung menentukan pengusiran bagi mereka. Seandainya tiada berlakunya pengusiran tersebut, nescaya Allah akan mengazab mereka didunia ini lagi dan itulah awal peristiwa pengusiran yang terjadi didunia ke negeri Syaria (dahulu Syam) ". Kata Ibnu Abbas "Barangsiapa yang meragukan adanya peristiwa pengusiran ke Syaria, hendaklah dia membaca ayat tadi. Waktu itu Nabi saw bersabda kepada mereka "Keluarlah ! ". Mereka bertanya, "Kemana ? ". Baginda bersabda lagi, "Ke tanah Mahsyar !". Berkata Qatadah, "Itulah peristiwa pengusiran pertama ". Riwayat ini disampaikan oleh as-Suyuthi dalam kitabnya bertajuk 'Ad-Dur al-Mastsur'.

Peristiwa kedua :

Diriwaytakan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra bahawa Nabi saw bersabda, "Manusia akan diiring dengan beragam. Ada yang dalam keadaan senang dan takut, ada yang menaiki unta berdua dan ada yang naik unta bertiga. Selebihnya akan diiringi dengan api yang akan selalu menemani mereka bermalam dimanapun mereka bermalam, yang menemani mereka tidur siang dimana pun mereka tidur siang dan juga yang akan menemani mereka baik dipagi hari mahupun diwaktu petang ". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari. Berkata Qatadah "Pengusiran kedua ialah api yang mengusir mereka dari timur kebarat. Ia akan ikut bermalam bersama mereka dimana saja mereka bermalam. Ia ikut tidur siang bersama mereka dimana pun mereka tidur siang dan akan menghancurkan siapa saja diantara mereka yang tertinggal ".

Al-Qadhi Iyadh pula mengatakan, "Pengusiran didunia ini terjadi sebelum tiba hari kiamat dan ini merupakan diantara tanda-tanda kiamat besar sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Muslim, "Tanda kiamat yang terakhir ialah api yang akan keluar dari dalam syurga Aden yang akan mengusir manusia ". Dalam satu riwayat yang lain disebut "...Yang akan mengusir manusia ketempat berkumpul mereka ". Disebutkan didalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim telah dikatakan bahawa Nabi saw bersabda "Kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul api dari tanah Hijaz ". Riwayat-riwayat yang telah disebutkan ini, memberi petunjuk bahawa peristiwa pengusiran itu terjadi sebelum hari kiamat. Disebutkan pula didalam sebuah riwayat dari Tarmidzi, " Apabila kalian mendengarnya (berita tentang api itu), maka keluarlah kalian ke Syaria. Seolah-olah itu merupakan perintah yang mendahului sebalum ia (api) memeranjatkan kalian ".

Berkata Syeikh al-Qurthubi, "Menurut al-Halimi didlam kitabnya bertajuk 'Minhaj ad-Din', seperti yang ia kutip dri hadith Ibnu Abbas, "Pekara (api) itu terjadi diakhirat. Oleh itu yang dimaksudkan dalam sabda Nabi saw bahawa manusia akan dikumpulkan menjadi tiga kelompok (iaitu kelompok (kumpulan) orang-orang yang berbakti, kelompok (kumpulan) orang-orang yang terselamat dan kelompok (kumpulan) orang-orang yang kafir ) adalah sebagai berikut :


Kumpulan pertama:

Adalah kelompok atau kumpulan manusia yang juga disebut orang-orang yang berbakti. Mereka inilah orang-orang yang menerima balasan pahala yang telah disediakan oleh Allah swt kepada mereka. Mereka mengejar kebaktian dengan amalan kehdrat Allah dan sentiasa merasa takut dan cemas akan azab juga sentiasa berharap perlindungan dari Nya. Adapun orang-orang yang bercampur- baur inilah yang dimaksudkan oleh hadis Nabi tadi, iaitu mereka yang akan menaiki beberapa ekor unta. Sedangkan orang-orang kafir adalah mereka yang sentiasa dihambat oleh api kemana saja mereka pergi siang dan malam. Allah swt mengirimkan Malikat yang berupa api untuk mengejar mereka. Berkenaan dengan unta itu, mungkin juga unta itu dari syurga atau unta yang masih hidup yang dikumpulkan pada hari kiamat. Tiada keterangan yang jelas akan pekara ini. Juga kita ketahui bahawa binatang unta ini bukanlah sejenis binatang yang tersangat kuat yang bakal keluar dari syurga, sebab yang keluar bersama orang-orang berbakti adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kerana mereka inilah yang digolong diantara orang yang sentiasa takut, cemas dan sentiasa berharap pelindungan Allah swt disetiap masa dan tempat semasa didunia dahulu. Ada juga dikalangan mereka yang berdosa tetapi telah diampunkan Allah lalu mereka masuk kedalam syurga dan ada juga yang diseksa Allah terlebih dahulu didalam neraka dan kemudiannya dimasukkanNya kedalam syurga. Disebut didalam hadis yang lain riwayat Abu Hurairah ra bahawa Nabi saw bersabda, "....Wajah orang-orang yang bertakwa nampak berseri-seri. Mereka itulah rombongan terdahulu yang naik unta. Allah mengampuni dosa-dosa mereka ketika dihisab, sehingga mereka tidak diseksa oleh Nya. Tetapi, mereka terbahagi menjadi dua rombongan, ada yang menaiki binatang-binatang syurga dan ada yang menaiki selain dari binatang-binatang syurga ".


Kumpulan kedua :

Adalah merupakan kumpulan manusia yang dihukum dan diseksa oleh Allah swt kerana dosa-dosa mereka, kemudian Allah mengeluarkan mereka dari dalam nereka dan memasukkannya kedalam syurga. Kumpulan ini merupakan orang-orang yang berjalan kaki kemudian dinaikkan keatas kenderaan, apabila hampir sampai ke Padang Mashyar mereka diturunkan semula dan berjalan kaki, kemudian dinaikkan semula keatas kenderaan. Atau juga dimaksudkan sebagai mereka berjalan kaki dan kemudian menaiki kenderaan. Apabila menghampari Padang Mashyar mereka diturunkan dan berjalan kaki semula. Kedua-dua maksud hadis itu boleh diambil kira.


Kumpulan ketiga :

Adalah merupakan kumpulan orang-orang kafir yang berjalan dengan mengunakan wajah mereka. Mereka terbahagi kepada tiga kumpulan. Iaitu kumpulan orang-orang muslimin yang menaiki unta, dan dua kumpulan yang terdiri dari orang-orang kafir (yang pertama adalah mereka yang diseret wajah-wajah mereka), manakala yang lainnya merupakan pengikut-pengikut mereka yang berjalan kaki.

Berkata Syaikh al-Qurthubi, "Pendapat ini (tiga kumpulan diatas) yang diikuti oleh Abu Hamid didalam kitabnya yang bertajuk 'Kasyfu Ilm al-Akhirat' mengenai riwayat yang menyatakan ; Seorang sahabat bertanya,' Bagaimanakah cara manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar ya Rasulullah ? ' Baginda bersabda 'Ada yang naik unta berdua, dan ada juga yang naik unta berlima dan ada juga yang naik unta bersepuluh '. Dengan kata lain hadis tersebut boleh dimaksudkan bahawa ada satu kaum hanya memiliki seekor unta untuk mereka naiki. Mereka ini adalah golongan manusia yang sangat sedikit amal kebajikan yang mereka dirikan. Mereka ini bolehlah diibaratkan sebuah rambongan manusia yang hendak melakukan perjalanan yang sangat jauh tetapi mereka tidak mempunyai banyak wang untuk membeli kenderaan yang mampu untuk menghantar mereka ketempat yang dituju. Oleh itu terpaksalah mereka membeli kenderaan secara berkongsi dalam kumpulan rombongan mereka.

Oleh kerana itu, beramalah kalian dengan amalan sebanyak mungkin supaya kalian mampu mempunyai seekor unta atau kenderaan sendiri untuk dinaiki kelak. Jangan mengharap ekhsan orang lain yang kamu tidak kenali. Orang-orang yang bertakwa adalah perutusan yang terhormat, sebagai mana firman Allah Yang Mahaagung dalam surah Maryam ayat 85, yang mafhumnya : " Pada hari (kiamat) Kami himpunkan orang-orang yang taqwa kepada Yang Mahapengasih sebagai perutusan ". Disebutkan didalam sebuah riwayat ghaib, sesungguhnya pada suatu hari Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, "Dahulu ada seorang dari bani Israil yang banyak melakukan kebajikan sehingga ia dikumpulkan ditengah-tengah kamu semua". Mereka bertanya, "Apa yang ia lakukan ? ". Bagind bersabda "Ia sebenarnya mendapat banyak mewarisi harta dari mandiang ayahnya. Tetapi ia berlagak dermawan demi kepentingan Allah dan kikir (kedekut) terhadap sesama manusia yang lemah. Akibatnya ia diusung dan dikumpulkan di Padang Mashyar dalam keadaan dipasang pelana dan padati dari api neraka ".

Kata al-Qurthubi lagi, saya setuju dengan pendapat al-Qadhi Iyadh yang menyatakan bahawa hal itu (pengusiran dan pengumpulan) berlaku semasa didunia lagi kerana istilah-istilah pagi, petang, bermalam dan tidur siang hari yang disebut didalam riwayat hadis itu hanya berlaku ketika didunia sahaja. Pekara-pekara sedemikian sama sekali tidak berlaku semasa dialam akhirat ". Diriwayatkan oleh at-Tarmidzi dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah bersabda, yang maksudnya "Pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan menjadi tiga kumpulan ; ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kenderaan dan ada yang berjalan atas muka mereka ". Seorang sahabat bertanya, " Wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka boleh berjalan diatas muka mereka ?". Baginda bersabda "Bukankah Tuhan yang memperjalankan diatas kaki mereka, maka tidak mustahil Tuhan juga boleh membuat mereka berjalan diatas muka-muka mereka pada hari kiamat ! , walaupun mereka selalu menjaga agar wajah-wajah mereka jangan terkena pasir atau tercucuk duri ". Ini juga menunjukkan pekara itu berlaku semasa didunia, bukannya diakhirat.

Diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Abu Dzar bahawa ia berkata, "Rasulullah bercerita kepadaku bahawa kelak manusia akan dikumpulkan menjadi tig rombongan. Rombongan pertama naik kenderaan dengan membawa bekal makanan dan berpakaian. Rombongan kedua dengan diseret mukanya oleh malaikat dan rombongan ketiga berjalan kaki dalam keadaan yang amat menyedihkan ". Diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah didalam kitabnya yang bertajuk 'Al-Madinah Ala Sakininah as-Salam dari Abu Hurairah (dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad) bahawa ia berkata, "Ada dua orang yang terakhir kali dikumpulkan di Padang Mashyar ; yang satu dari suku Juhainah dan satu lagi dari suku Muzainah. Mereka bertanya, 'Dimana orang-orang itu ?'. Mereka mendatangi kota Madinah dan mereka hanya melihat seekor musang. Mereka kemudian dihampiri oleh Malaikat yang terus menangkap dan menyeretnya dengan keadaan terbalek (mukanya kebawah) untuk dikumpulkan dengan yang lain '.

Ketiga : Dari hal pengusiran dan pengumpulan manusia di Padang Mashyar ini akan diperjelaskan dan diperbahaskan lagi kemudian nanti, insyaallah. Allah swt berfirman didalam surah al-Kahfi ayat 47 yang mafhumnya :

"Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka ".

Keempat : Pengusiran dan pengumpulan manusia untuk menuju kesyurga dan keneraka, Allah swt telah berfirman didalam surah Maryam ayat 85, yang mafhumnya :

" Pada hari (kiamat) Kami himpunkan orang-orang yang taqwa kepada Yang Mahapengaseh sebagai perutusan ".

Mereka menaiki unta dari syurga, ada pula yang mengatakan mereka menaiki amal-amal soleh mereka. Terdapat beberapa riwayat hadis yang menerangkan akan pekara itu. Diantaranya ialah hadis yang dirawayatkan oleh Nu'man bin Sa'ad dari Ali dari Nabi saw. Tentang firman Allah didalam surah Maryam ayat 85 iaitu "Pada hari (kiamat) Kami himpunkan orang-orang taqwa kepada Yang Mahapengasih sebagai perutusan ". Lalu Baginda bersabda " Mereka dikumpulkan bukan dengan berjalan kaki sendiri, dan bukan dengan cara diiring dan dipaksa oleh malaikat. Tetapi mereka naik unta syurga yang belum pernah dilihat oleh seluruh makhluk. Perlananya (tempat duduk) diperbuat dari emas dan tali kendalinya diperbuat dari zamrud. Mereka duduk diatasnya dengan nyaman hingga sampai dihadapan pintu syurga ". Alasan kenapa orang-orang yang bertaqwa aisebut sebagai perutusan yang terhormat, adalah kerana mereka mendahului manusia yang lain didalam memenuhi perintah Allah swt kesyurga. Mereka berjalan tersangat cepat lalu disambut oleh Malaikat dengan berita-berita gembira. Allah telah berfirman didalam surah al-Anbiyaa' ayat 103, mafhumnya :

"Mereka tiada berdukacita oleh kegemparan yang amat besar (bunyi suara yang menghalau manusia kedalam neraka ) dan mereka disambut oleh Malaikat (katanya); Inilah hari kamu yang telah dijanjikan kepadamu ".

Mendengar kata-kata Malaikat itu, mereka bertambah bersemangat melangkah dengan pantas supaya mereka lebih cepat sampai kehadrat Allah swt. Maka merekalah yang terlebih dahulu sampai daripada yang lainnya. Ini adalah kerana mereka sewaktu didunia merekalah yang paling cepat melaksanakan ketaatan dan amal kebajikan kehadrat Allah swt. Ada pun nasib orang-orang yang zalim juga telah difirmankan didalam surah-surah seperti surah Maryam ayat 86, surah Thaaha ayat 102, surah al-Israa' ayat 97 dan surah al-Furqaan 34 , yang mafhumnya :

"Dan Kami halaukan orang-orang yang berdosa kedalam neraka dalam kehausan ". (Maryam 86)

"... dan Kami himpunkan orang-orang yang berdosa pada hari itu dalam keadaan buta (biru matanya ) ". (Taaha 102 ).

"....Kami himpunkan mereka pada hari kiamat, (diseret) atas mukanya, sedang mereka buta, bisu dan pekak. Tempat mereka dalam neraka jahanam. Tiap-tiap kurang nyala apinya, lalu Kami tambah sampai menyala-nyala ". (al-Israa' 97 ).

"Orang-orang yang dikumpulkan (diseret) atas mukanya kedalam neraka, adalah mereka itu ditempat yang terlebih jahat dan jalan yang terlebih sesat ".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bahawa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang-orang itu dikumpulkan dengan cara diseretkan mukanya, apakah orang kafir juga demikian ? ". Rasulullah kemudian bertanya," Bukankah Tuhan yang memperjalankan mereka dengan menggunakan sepasang kaki, maka juga boleh memperjalankannya dengan memakai wajahnya (muka) pada hari kiamat nanti ? ". Ketika mendengar persoalan yang diucapkan Baginda itu, Qatadah menjawab sendiri (didalam hatinya), "Demi Allah, tentu saja Allah Mahaberkuasa lagi Mahakuat ". Hadis ini juga dirawayatkan oleh Bukhari.PENGAJARAN DARI HADIS - HADIS INI :


Abu Hamid mengatakan " Telah menjadi tabiat manusia tidak mempercayai pada pekara-pekara yang mereka belum pernah saksikan. Seandainya seseorang belum pernah melihat seekor ular yang boleh berjalan dengan menggunakan perutnya, sudah tentu mereka tidak mempercayainya. Sebab, berdasarkan pengalaman yang diketahuinya, berjalan itu mesti menggunakan sepasang kaki. Bahkan, seandainya mereka belum pernah melihat orang berjalan dengan menggunakan kaki, boleh jadi juga mereka tidak mempercayainya.

Oleh sebab itu, janganlah kamu memungkiri keajaiban- keajaiban yang akan berlaku pada hari kiamat kelak hanya kerana ia bertentangan dengan logik akal. Seandainya kamu belum pernah menyaksikan keajaiban-keajaiban dunia, lalu kamu diperlihatkan, mungkin kamu juga tidak mempercayainya. Bayangkanlah diri kamu diakhirat nanti. Kamu akan berdiri dihadrat Allah swt dalam keadaan terlanjang bulat, hina, kebingungan, terpegun sambil menunggu keputusan Allah terhadap dirimu ; Adakah kamu termasuk didalam golongan yang bahagia ataukah orang yang celaka ".

-------------------------------

Maka setakat ini dahulu buat pengubat rindu kalian pada atok didalam sirah Akhirat dan Kiamat 13. Amat lama rasanya atok telah dipisahkan dari ruangan ini, tetapi dengan izin Allah swt jua maka atok dapat menulis. Kepada yang belum dijawab pertanyaan tu diharap dapat bersabar. Insyaallah, seperti biasa atok akan cuba muatkan jawapan-jawapan atok didalam ruangan komentar nanti. Terima kasih atok tak terhingga kepada mereka-mereka yang membantu atok iaitu orang-orang kampung nelayan , pihak-pihak berkuasa sempadan 3 negara, rakan-rakan seperjuangan semua, keluarga-keluarga di Indonesia, Filipina, Sabah, Sulawisi dan Di Semananjung serta tak lupa rakan-rakan seperjuangan didalam ABJAD dan akhir sekali kepada sesiapa jua yang telah mendoakan keselamatan atok.... terima kasih. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa baik tuan-tuan semua. Mohon maaf pada apa jua kesalahan atok dari dahulu hingga sekarang. Semoga kalian semua mendapat rahmat dan pengajaran dari penulisan atok ini.


WABILLAHIFAUFIQWALHIDAYAH WASAALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAHITA'ALA WABARAKATUH.SEKIAN,ATOK ZAMANY.72 comments:

 1. salam buat tok zamani

  lama menyepi tok, apa yang terjadi ?

  ReplyDelete
 2. salam buat atok yg dihormati

  tok memang lama atok takde menulis dari mula sampai skrg cucu ikut blog atok ni..kalau atok tak susah gak nak tahu cerita2 mcm atok tulis ni

  atok bagaimana pula orang lelaki yg meratapi kematian isteri2 mereka, adakah akan dikenakan seksaan sepertimana wanita yg diceritakan

  atok, mengenai kenderaan tunggangan adakah terdapat selain dari unta? yelah org melayu ada buat korban akikah yg mengatakan haiwan yg dikorbankan bakal menjadi tunggangan betul ke atok


  71-70 = 1
  72-71 = 1
  73-72 = 1
  dari 3kaum golongan ini(bani israel, nasrani, muhammad) akan dicampurkan dan dipisahkan kpd 3golongan akhirnyer yakni 1 golong terbahagi 2 dan seterusnya 1, 1 betul ke atok pemahaman cucu

  terima kasih

  ed

  ReplyDelete
 3. Assalamualaikum tok..

  lama bebenor menghilangnya.

  nk berperang dgn setan mesti kenal siapa tu setan dan tipu daya mereka.sekarang ni banyak blog2 ajaran sesat bertopengkan islam. Alhamdulillah blog atok di alam maya jadi rujukan disamping guru mursyid di alam nyata.

  kalau ada kelapagan minta atok masuk blog longtambang dan baca komen penulis blog bawah tajuk kebal dato' bahaman. saya baru sekejap terbaca komen penulis blog yang secara terbuka menghina ustaz che mat janggut dan perguruan abjad.

  tok jgn hilang lama sgt. blog tok ni ramai peminat. semoga kita semua diredhai Allah..

  ReplyDelete
 4. Assalamualaikum tok..

  baru tau atok kena colek org seberang. Alhmdlh atok selamat ujian tersebut. Doa kami semua mengiringi atok sebagai pejuang islam yg berani membongkar segala kebathilan dan ajaran sesat yg bertopengkan agama. penulisan atok yg mendedahkan tipu daya jin dan syaitan juga sy rasa menimbulkan kemarahan penghuni alam sebelah. Tapi Allah itu Maha Melindungi hamba hambanya yg diredhai. Semoga kita semua termasuk dalam golongan tersebut..

  ReplyDelete
 5. Assalamualaikum Atuk...

  Salam perkenalan dari saya, izinkan saya untuk bersama sama yang lain untuk menyerikan lagi blog atuk ni.. Alhamdulillah setelah saya mengikuti blog atuk ini dari mula sekitar mei lalu hingga khatam... banyak info info yang menarik dan pencerahan yang atuk berikan... daripada itu hati saya berkobar kobar untuk bertemu dgn Ust Hj Ahmad Che Din tapi tak kesampaian kerana pada masa hendak berjumpa beliau akan keutara.. tapi Alhamdulillah dari blog ini juga saya mendapat nombor talipon Ust Hj Idris Mahamud.. setelah bertemu janji akhirnya dengan izin Nya saya dapat berbaiah/talqin pada malam Jumaat lalu bersamaan 7 Rejab. Betul atuk cakap Ust Hj Idris mempunyai ilmu yang tinggi kerana hampir 3 jam beliau bercerita... rasanya macam sebentar saja. Terima kasih atuk... Syukur Alhamdulillah ( dan sempat juga saya membeli buku karangan beliau bertajuk "Pemuda Tauhid"..dgn ditulis sekali tarikh ijazahnya...)

  Fauzi Kroh

  ReplyDelete
 6. WAILAKUMSALAM SEMUA...

  Kps Din,

  Cucu silak bab 12 dan baca komen atok disana. Dah atok terangkan. ok

  Kpd ed,

  kpd suami yg merawong2 menangisi kematian isteri atau anak atau ahli keluarga yg lain, hukuman nys jugs tetap sama. Kerana larangan itu juga untuk kaum adam, menurut ulama tafsir. Jadi janganlah melakukan pekara jahiliah itu.

  Ya, memang terdapat hadis akan pekara itu. Sebab itu org2 alim akan buat akikah atau qurban kalau boleh setiap tahun. Rasulullah menggambarkan kenderaan unta sebab mereka biasa dgn unta dikala itu, lagi pun unta sangat tahan panas serta lasak dan kuat. Utk menenggung tugas dipadang mashyar bukannya mudah...waallahu'lam.

  kpd hamba Allah,

  Insyaallah, Allah berserta kepada yg benar. Selagi atok mampu tulis akan atok buat. Tentang blog tu atok tak jumpa. tapi kalau dia kutuk abjad dan Ust Mat Janggut, tak menjadi kudis pun. Malah kebenaran sentiasa berpihak kepada yg hak. Yg batil, memang itulah kerja dia orang. Bukan berani berdepan pun. Jadi jangan risau akan pekara sebegitu.

  Kpd Fauzi,

  Selamat datang ke ABjAD, Alhamdulillah cucu sekarang sebaris dgn kami. Jangan risau, nanti suatu ketika akan termakbul juga hajat dihati utk bertemu dgn Ust Mat Janggut. Ya, timbalah ilmu dari Ust Hj Idris Mahmud Othmani. Sedap dapat berbual dgnnya. Macam air...

  sekian

  atok zamany

  ReplyDelete
 7. Salam sahabat.

  Macamana boleh terjengah kat sana? Tak ada siapa tahu saya punya juga... syabas sebab dianugerah kelebihan mengintip hehehe, maaf gurau. Dah nasib saya tak boleh nak rahsia dari sahabat. Semoga berjaya membantu mereka yang sedang bak lemas tu. Atas izin Allah.

  ReplyDelete
 8. Oh ya sahabat hamba, nak minta tolong sikit boleh?

  Memandangkan rahsia dah bocor, saya nak buat sedikit pengumuman di sini.

  Jadikanlah blog tersebut kembar siam dengan blog sahabat ni. Sesekali jengahlah, komen apa patut yang tak kena tu tolonglah tegur, anggaplah gegak gempita itu blog kita bersama untuk sesiapa sahaja terutama sesiapa yang dah mendapat talqin, bersantai-santai sambil bertukar pandangan. Kita semua bersaudara jadi tak perlulah malu dan segan untuk menyumbang. Ye tak?

  Anggaplah saya ni abang kepada semua adik2 di sini. Lebih mesra gitu. Anggap juga saya hanya sebagai moderator yang menguruskan blog tersebut. Sesiapa yang ada maklumat atau gambar berkaitan boleh email terus kepada saya. Beri cadangan untuk hebatkan lagi usrah kita.

  Perbincangan juga di galakkan. Secara tidak langsung kita mempromosi kepada khalayak bahawa kita sentiasa bersungguh dalam perjuangan di akhir zaman ini. Saya anggap inilah jihad yang mampu kita lakukan sebelum tiba masa gong dibunyikan menyeru ke medan.

  Sesiapa yang ingin menyumbang rencana juga di alu-alukan.

  Cikgu Azhar kat mana sekarang? Lama tak dengar khabar. Cikgu tu banyak ilmu, bolehlah beri sumbangan kepada adik2 kita. Tak begitu sahabatku zamany?

  Sekian dahulu, maaflah kerana celoteh panjang pula, kata nak minta tolong sikit jer,

  Wassalam. Dari Abatasa.

  ReplyDelete
 9. Ehhh lupa lagi! hmmm sebetulnya nak minta tolong kalau sahabat ada foto AJK Pusat dan semua abdal boleh emailkan kat saya. Nanti saya senaraikan di sana. Alang2 dah masuk tengah gelanggang seperti yang sahabat kata!

  Wassalam - Abatasa.

  ReplyDelete
 10. assalamualaikum warahmatullah..

  nk minta pendapat tok. sy ni selalu sgt kena "tindih" tak kira waktu tido mlm atau siang. slalunya kena waktu nk terlelap iaitu waktu roh nak berpisah dengan jasad. macam2 sy nampak dan badan xbole bergerak mcm melekat. rasa mcm da bangun tapi belum rupanya. pastu mesti sy berbual dgn seseorang waktu tu dan sy sedar yg org tu sebenarnya takda kat situ. tu gangguan jin ke atau roh sy yg ada masalah.

  lama sgt da masalah ni..

  ReplyDelete
 11. Waalaikumsalam cu cal,

  Masaalah cucu tu adalah disebabkan gangguan jin saka keturunan. Berkemungkinan ada nenek moyang yg menggunakan khidmat kaum jin utk "menjaga keluarga", maka itulah sebabnya dia datang. Ia datang mengganggu kerana cucu atau keluarga cucu tidak buat lagi "amalan retual" contoh "beri ancak" , "jamu" atau "bahan makan" pada dia. Ganguan yg cucu alami ini sangat kuat terutama kalau cucu pergi tidur ke rumah pusaka keluarga. Inilah salah satu tandanya. Jadi apa yg perlu cucu buat, pertama kena kuat semangat utk lawan "kehendak" dia. Kemudian kena cari org pandai buang saka contohnya pergi kepada Ust Mat Janggut. Terakhir, cucu kena tahu apa yg dia hendak, maksudnya bahan2 "Jamu" tu kerna ia sangat penting kalau nak buang saka. Kalau buang saka kena buang satu keluarga, jangan buat seorang diri saja. Tiada maknanya kalau cucu buat seorang diri kerana ia tak akan pergi. Insyaallah... cubalah tanya Ust Mat ok.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 12. Salam saudaraku abatasa,

  kwn sebenarnya tak sengaja ke situ, saja2 jengah. Kalau nakkan banyak maklumat, jumpa dengan Ust Yunus Ali di Ulu Kelang. Dia banyak bahan kerana dia memang dari awal dulu pun bertugas sebagai penghimpun segala bahan ceramah ust2 abjad terutama Ust Mat. Kalau dulu selalu diadakan muktamar, krusus, buang saka, buka gelanggang, uslah, kuliah dll. Dia juga rasanya ada menyimpan naskah kitab2 lama abjad. Ust Yunus selalu buat buku berkenan abjad. Jadi cuba saudara bertanya kepadanya.

  Kami yg dah tua2 dan lapok ni, tak ada simpan bentuk tulisan sebab kami dulu belajar cara berdepan seorang2. Pakai ingat dlm kepala je mana yg sempat. Mana yang tak tu anggap bukan rezeki kita, maklumlah alat tulis pun tah mana letak, cermin mata pun dah kena sorok cucu !!!

  Mudah2an usha tuan hamba akan diberkati Allah jua hendaknya.

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 13. salam tok..

  terima kasih utk jawapan tu. masalahnya sy bukan tinggal di semenanjung. keluarga di batu pahat johor. kalo di BP siapa yg boleh contact. alhamdulliah sy da baca semua artikel tok. nk tanya perguruan abjad wasilah dan rabitahnya sampai kepada baginda rasulluah melalui nasab siapa. maksud sy aliran tarekat yg mana satu kalau adalah.

  tok nk tanya kalo kita buang khadam barang2 pusaka. ada kesan sampingan tak. sebabnya kira kita halau dia dari rumah dia la. sy bercadang nak ganti khadam tu dan isi barang pusaka dengan aura energi zikrulah. boleh ke tok.salah tak.

  ReplyDelete
 14. Wa alaikumussalam,

  Terima kasih sahabatku. Kwn akan ikhtiarkan jumpa Ust Yunus nanti atau minta tolong adik kwn. Kwn ingat nak kumpul maklumat dan siarkan dalam http://sense-az.blogspot.com/ supaya ramai dapat rujuk info di situ. Insya-Allah. Semoga dipermudahkan Allah.

  sekian - abatasa

  ReplyDelete
 15. salam tok

  maap sy baru ingat abjad berwasilah dan rabitah hingga tok kenali, khalifah saidina Ali hingga rasullulah. btol kan tok.

  sy buat kesimpulan pasal khadam jin islam atau kafir tetap haram hukumnya.btol kan. sebab kalo kesannya tak kena kt dunia kat akhirat pasti kena. kalo ada orang tua dulu2 yg bersahabat dengan jin islam kata kalo dia nak minta bantuan dia mesti sedekahkan al fatiha pada sahabatnya sebagai upah bayar cash dan tak mahu dituntut diakhirat macam mana pulak tok ???

  bukan niat untuk sekutukan Allah tapi sebagai ikhtiar untuk gunakan kelebihan yang Allah bagi pada sahabatnya untuk kegunaannya. sama macam orang bela anjing jaga ladang pasti akan dibagi upah makan untuk khidmatnya atau upahbayar gaji pengawal peribadi untuk jaga kita.

  minta pencerahan tok untuk betulkan akidah saya.

  ReplyDelete
 16. salam atok,saya nak mintak tolng atok...macam mana nak buat,kawan ayah saya ni suka main dengan perempuan,mereka sering berbalah,tapi ayah kawan saya ni tak mengaku,dia siap bersumpah akan jadi kafir jika dia tipu...atok ada tak petua nk bagi ayah kawan sy ni dapat buang tabiat buruk dia tu...mohan pertolongan atok...terima kasih atok

  ReplyDelete
 17. salam semua...

  Kpd cal,

  Ya, wasilah dan rabitahnya melalui jurai keturunan Saidina Ali kwh. Dan cucunya yang ke 28 iaitu Syeikh Mughyideen Abdul Khadir Jailani adalah badal (pewaris) utama dan dia juga adalah Sultan Para Waliallah juga sebagai penaung seluruh Tariqat didunia ini. Abjad mewarisi wasilah rabitah itu melalui Syeikh Daud al-Fathani, melalui Syeikh Muhammad Zain al-Fathani, melalui Tok Kenali, melalui Syeikh Mahmud Nazri Othmani dan melalui Al Alamah, al Arifbillah, Saidi Sheikh Ahmad Junaidi atau yg atok panggil selalu dengan nama Ust Mat Janggut. Yang atas dari Syeikh Daud Fathani tu bolehlah dapatkan badal2 ust Mat yag ada dimerata tempat, sangat panjang wasilahnya itu.

  Berkenaan dengan khadam jin (selalunya Islam), memang cukup licik menipu. Dia sangat malas beramal, jadi tumpang pd manusia lagi banyak fadilat. Dia buat satu dapat satu fadilat. Manusia buat satu fadilatnya beratus2 malah beribu2 pun ada dan Allah kurnia gandaan pula. Itulah dia nak tumpang. Yang manusia "dungu" ni pegi baca fatihah utk dia tu buat apa. Hanya mengkehandaki sesuatu pekara nampak berhikmah atau megik dan nak kan 'gah'. Itu saja ke... sampai2 dia pula jadi kadham jin bacakan fatihah. Jadi siapa 'kuda' siapa ni ??

  Tiada pekatan "cash" atau "tunai" pada jin. Dia akan tuntut sampai depan Allah esok. Manusia ni ingat dia mudah nak tundukkan jin, walhal lebih baik jaga budak jahat 100 orang dari jaga jin sekor. Puta belit, tipu musilahat nya saja pun manusia tidak pernah akan faham. Hanya manusia yg telah mendapat mertabat Arifbillah atau Mutaqin saja yg mampu tundukkan jin dan jin pun akan akur dengan perintahnya. Paling kurang manusia ariffin itu pernah tinggal dialam jin selama 30 tahun dunia, barulah ia boleh mencapai maqam itu. Bawah drp itu... jangan mimpi la. Harus2 dialah yang jadi "kadham" jin itu.

  Oleh itu jangan percayalah dgn kata2 spt itu. Tidak semudah itu cu... Kalau anjing pun tahu balas jasa tuannya dan dengar kata tuannya itu. Jin bukan macam anjing atau manusia lurus. Dia penipu tersangat-sangat. Telunjuk lurus kelingking berkait. Memang dia ikut kata diwaktu itu. Kemudian dia buat pulak masaalah2 yg lain supaya manusia asyek dengannya. Berpanjanglah pengharapan manusia kepadanya sehingga keadaan sudah terbalik. Tampa disedari oleh manusia itu, rupa2nya dialah yg sebenarnya yg jadi khadam kpd jin. Atok cerita sebab atok dah alami pekara ini. Jadi jangan dibuat kawan kaum jin ini. Jin Islam, tambah2 jin kafir. Jauhkan diri dari masaalah spt ini. Ok.

  Kpd hamba yang lemah,

  Untuk keluar dari masaalah 3 dosa besar iaitu Arak, Judi dan Perampuan, orang yg punya diri itulah sepatutnya sedar dan memohon ampun drp Allah dengan melakukan taubat nasuha. Kalau dia tidak mahu, susahlah ! Tapi satu keadah yang diperturun oleh Pak Kiyai atok dulu ialah dengan rajin bangun 1/3 malam dan buat solat sunat taubat dan hajat. Selepas solat sunat tu baca surah al-Fatihah 40x dan disedekahkan kepada bapanya itu. Buatlah selama 40 hari berturut2, Insyaallah mustajab...

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 18. salam tok..

  terima kasih penjelasan tok.penjelasan tok memang sy terima. da ramai org pandai sy tanya tapi langsung tak memuaskan hati. maka jelasla sudah apa maknanya sebaik2 jin sejahat2 manusia. dulu sy ingat sy insan terpilih sebab banyak "barang power" sy dapat dgn senang.org lain bergolok bergadai nak dapatkan tapi sy senang2 je dapat. kononnya sy ada sesuatu yg makhluk halus suka. sy biasa ditawar ratusan ribu ringgit utk beli barang yg ada pada sy. tapi sy tak berapa tertarik dgn duit yg banyak. sy suka hidup bersederhana sahaja. sy sekarang dlm usaha membuang semua dampingan sy dgn bantuan guru sy.

  sy da telefon tok mat janggut utk baiah tapi utk sementara waktu tok mat janggut nasihatkan sy baiah dulu dgn wakilnya sebab sy kerja di seberang laut. isteri sy pun akan sy bawa.

  tanya lagi boleh tok ???

  sy faham ayat tak memberi bekas. yg memberi bekas hanya Allah. ayat tidak menyembuhkan tetapi Allah yg menyembuhkan. ayat tidak menghancurkan jin tetapi yg menghancurkan jin adalah Allah. tapi kalo sy yakin ayat memberi bekas sebab izin Allah camner tok ? sama macam pedang yg tajam yg memang Allah izinkan untuk melukakan tubuh badan manusia.

  wasalam..

  ReplyDelete
 19. SALAM TOK..

  nak tanya kenapa ek takder seorang pun ustat ke imam masjid ke yang bagitau orang ramai tentang kepentingan talkin shadatai dari guru yg berwasilah dan rabitah ni. sy pun tak pernah terbaca dalam buku2 agama. terus terang saya cakap sy terkejut beruk dan rasa ketakutan yg amat sangat apabila sy rasa yakin dengan hujah yg tok bagi mengenai kepentingannya.

  1)-kalo ada orang bagi amalan tertentu walaupun zikir atau ayat al quran. tapi wasilah dan rabitahnya dia tak jelas. maka jangan kita amal lah tok. betol ker ?. kalo ibu bapa, atok nenek, cikgu kat sekolah atau ustaz kat masjid yang ajar pun sama ke tok.selalunya mana ada orang tanya sanad ilmu mereka. kalo kita beli buku agama yg menghimpunkan macam2 amalan doa dan zikir pun tak boleh gak la eh. susah ke senang kena ada guru jugak kan tok..

  2)-kalo kita da berbaih dgn guru tarikat muktabar atau mana2 perguruan yg mempunyai wasilah dan rabitan yg jelas dan tak terputus, kita tak perlu berbaiah sekali lagi kan tok ? adakah guru2 tarikat yg ada sekarang juga pergi berjumpa dan berbaiah dengan tok mat janggut seperti tok kenali dulu untuk khatam bab makrifatullah kerana dalam satu masa hanya seorang sahaja yang "dilantik".

  ReplyDelete
 20. Salam Pancabaiduri..Pada pemahanman ana, kalo amalan tertentu spt zikir atau ayat alquran ataupun kt dlm buku dan yg di ajar2 oleh ustad/cikgu kt sekolah tu kita amal kan boleh..Tapi ia adalah dikira setakat dalam syariat sahaja bukan lah dikira berada dlm tarekat..So xperlu lh dititik beratkn mengetahui sanad ilmu itu selagi ia tidak melanggar hukum alQuran dan hadis dan hukum syariat sendiri.. Sbb yang perlu bersanad adalah bila kita sudah berada dalam tarekat..dan ilmu itu datangnya dari guru..Kenapa? sbb ilmu/amalan melalui jalan syariat adalah sbg "pengenalan" ..dan jalan untuk "menyampainya" adalah jauh.. jika dibandingkn tarekat yang jalan "menyampainya" dekat..dan ilmu itu lebih senang sebati dan diterima oleh Allah. Itu lah penting guru tarekat yang berwasilah dan ilmunya bersanad menyampai ke tangan Rasulullah s.a.w

  - Al Hafiz

  ReplyDelete
 21. salamal hafiz..

  tapi ana rasa walau pun ia hanya syariat tapi kalau tanpa wasilah dan rabitah akan terbatal. kerana jin dan syaitan akan mencelah dan menyelit dalam amalan kita sebab takde guru yg jaga kita. macam si mamat KHANDIAS yg suka menyesatkan org yg beramal dengan surah yasin yg diperolehi tanpa guru. point paling penting..dapatkan shahadatai talkin untuk keselamatan dunia dan akhirat kerana baginda rasullullah sendiri akan jadi GURU MURSYID kita. btol x ?

  ReplyDelete
 22. W.salam,
  hmm mcm tu.. yg belajar kt sekolah n dgn ustad tu jadi lah ia sbg fardhu ain dan kifayah dan sbg memenuhi syariat agama..dan ia x salah sbg pengenalan utk belajar sahaja bukan utk beramal selagi ia x melanggar nas2 alquran dan hadis. yang Malik Khandias,mmg benar..ia hadir sbg asbab amalan kita seperti juga sheikh Abd Samad..
  Mmg betul kata saudara pancabaiduri..utk meniti jalan mengenal tuhan, melalui tarekat yg bersanad dan rabithah..sampai ke tgn rasulullah..dan shahadatain tu mmg penting. Tetapi kita juga harus igt..Semuanya adalah untuk menuntut keredhaanNya..Tanpa keredhaanNya..kita xkn selamat biarpun telah berada dalam daerah tarekat.

  -Al Hafiz

  ReplyDelete
 23. assalam..

  shadatain itu kira macam kunci membuka hijab la kan. itulah juga kunci pintu syurga.untuk dapatkan redha Allah kita kena usaha. istiqamah dalam beramal semata2 kerana Allah dan bukan untuk dapatkan kelebihan tertentu.buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yg dilarang tanpa sebarang persoalan dan tanpa mempersoalkan.

  ReplyDelete
 24. Salam semua,

  kpd al Hafiz dan pancabaiduri,

  Sudah terbuka minda bagi kamu berdua, ini jugalah yang dikatakan "hidayah". Syukur kehadrat Allah sebab telah ramai yg faham akan maksud "menganbil Talkin Shadatai" ini. Kalau kalian masih ingat didalam blog Mistifali ada menyebut "kunci ke bandar larangan" atau kunci ke pintu syurga dan MO letak gambar dua anak kunci. Itulah yg dimaksudkan dengan dua kalimah shadatai. Tapi shadatai yg bagaimana ?? semua menyangka mereka telah memiliki anak kunci tersebut, walhal mereka hanya memangang anak kunci bayangan saja. Malang sekali kpd mereka yg tidak dapat anak kunci ini semasa hidupnya didunia.

  Atok pernah tanyakan masaalah ini kepada tuan guru, katanya "sesiapa jua yg tidak mendapat shadatai dari guru murshid (Nabi saw) atau drp sahabat2nya yang 313 org itu atau pertalian diantara tangan ke tangan menyampai hingga masa ini, semasa hidupnya didunia ini semua amalannya dikira 'hampa' atau kosong. Walaupun amalannya itu jika ditimbang menyamai 3x berat bumi ini, dihadrat Allah swt nanti, semua amalannya itu tidak dapat membentunya kerana tiada kuncinya ". Ingat semua amalan hendaklah dimulakan dengan mengucap 2 kalimah ini dan barang siapa yg belum lagi mengambil talkin shadatai dari Ust Mat Janggut, segeralah berbuat demikian. Sangat rugi org yang mengabaikan pekara ini.

  Ingatlah, Islam bukan hanya dimulut.. tetapi islam masuk sampai kelubuk hati nurani. Iman bukan saja pada zahir tetapi masuk hingga kebatin kamu. Jasad akan hancur, tetapi roh tetap juga begitu dan utuh sampai bila2. Jadi perkuatkanlah roh kamu, dengan membuka jalannya... iaitu dengan TALQIN SHADATAI !

  Sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 25. Salam para pecinta Allah SWT ... kursusnya kepada Atok yang gigih meneruskan perjuangan agenda tuhan walaupun jenuh diuji para musuh.. didoakan Atok terus tabah..

  Untuk makluman para pecinta Allah SWT, pada malam ini tarikh 24 Jun 2011 jam pukul 9 pm bertempat Markas Badal Wilayah Persekutuan/Bangi, diseksyen 7, Bandar Baru Bangi, di bahagian atas kedai dua tingkat bersebelahan Surau Seksyen 7, di bahagian belakang Petrol Pump Shell akan diadakan tazkirah dan dikuti upacara mentalkin shahadatain berjemaah oleh Al Alamah, al Arifbillah, Saidi Sheikh Ahmad Junaidi atau yg atok panggil selalu dengan nama Ust Mat Janggut. Para pecinta sekelian adalah dialu-alukan mengambil kesempatan ini untuk bersama menerima watikah talkin bagi menyempurnakannya iman kita sebagaimana yang dihasratkan oleh Atok Zamani selama ini.

  Oleh Ramzi Putrajaya

  ReplyDelete
 26. Saudara Ramzi...
  Yang bukan dalam ABJAD boleh pi ke tak.

  ReplyDelete
 27. Salam Ano 11.26 am, Majlis tersebut terbuka kepada sesiapa sahaja yang bercita-cita juga berhasrat untuk menerima talkin shahadatain ini dan seterus sebagai membuka laluan untuk bersama berada di dalam sebuah jemaah dibawah naungan seorang Arifbillah sepertimana yang telahpun secara panjang lebar disyarahkan oleh Atok Zamani yang terlalu mengharapkan cucunya mengikuti jejaknya. Semoga Allah SWT membukakan pintu hidayah kepada semua..amin. Sahabatmu Ramzi

  ReplyDelete
 28. sy nk pegi tapi xtau jalan... sy dari seri kembangan...

  ReplyDelete
 29. Terima kasih atas hasrat murni sahabat, Dari Seri Kembangan boleh mengambil samada laluan highway bertol melalui Seri Serdang dan masuk Plaza Tol Serdang seterusnya keluar ke Plaza Tol Kajang atau laluan melalui Besraya ke arah persimpangan Bandar Baru Bangi. Seterusnya masuk ke Bandar Baru Bangi ikut simpang kiri melalui hadapan kompleks PKNS seterusnya hingga sampai ke bulatan dan sila ambil susur masuk paling kiri sekali dan anda telah pun berada di Seksyen 7 Bandar Baru Bangi. Seterusnya ambil simpang kanan selepas persimpangan lampu isyarat dan cari Petrol Pump Shell (ada satu sahaja kat situ) di hadapannya terdapat dua blok deretan kedai dua tingkat dan pergi sebelah hadapannya akan nampak Restoran Lengkuas dan Seven Eleven. Tempat tersebut berada di atas kedai ditingkat 1, sebelah sebuah Restoran yang saya tidak ingat namanya. IsyaAllah saudara akan lihat ramai orang yang dijangka berkumpul dipersekitarannya. Dari pengalaman sebelum ini jumlah jemaah yang hadir dalam anggaran lebih 200 orang. Ini adalah mengambilkira kehadiran dari Wakil Markas Selangor (Sg Buluh) dan N9 (Nilai). harap dengan penerangan ini saudara boleh berada pada masa yang ditetapkan dan bersama menerima limpahan Talkin Shahadah dari sumber yang benar hingga junjungan besar kita Rasulullah SAW.

  Ramzi

  ReplyDelete
 30. Salam cucu ramzi dan anony 12.29...

  Kpd cu ramzi,

  Terima kasih atas imfomasi itu. Terus saja kemari jika ada apa2 yg hendak disampaikan kepada halayak, ya...

  Kpd anony 12.29,

  Ya...sudah tentu tiada masaalah kerana cucu pastinya ingin tahu tentang ABJAD, terutama dapat bertemu sendiri dengan Tuan Guru. Ia sangat penting, maka apa tunggu lagi. Ini peluang sudah terhidang maka rebutlah peluang itu. ya !

  atok zamany

  ReplyDelete
 31. Salam tuan

  Bolehkah seorg perempuan bersuami bersama2 mengambil baiah ini?
  Bagaimanakah adab2nya?
  Bolehkah terus pergi ke majlis sebegini?

  Terima kasih atas maklumbalas tuan.

  ReplyDelete
 32. Salam Puan, Sesiapa sahaja di alu-alukan hadir untuk majlis seperti ini terutama untuk menerima talqin dari alAlamah sendiri. Sia hubungi 016-6117179. Terima kasih.

  ReplyDelete
 33. Alhamdulillah...
  Dah lama tercari2 arah tujuan
  Tak tahu nk mengadu dgn sesiapa
  InsyaAllah

  ReplyDelete
 34. salam tok

  atok kenal tak datu akjan yang mendakwa waris sebenar kesultanan sulu dan ditangkap polis. aritu sy jumpa dia dan hampir 2 jam saya korek rahsia dia. pasal minyak,deklarasi mahkamah antarabangsa, geran pajak sabah dan lain2la. A to Z dia bagitau saya. dia cakap dia mimpi akan jumpa saya dan mesti bagitau saya semua rahsia dia kat saya. dia tu betul tak ??. macam tipu jek.

  ReplyDelete
 35. salam tok

  boleh kongsi cerita tak.

  arwah datuk saya pernah cerita kat saya. waktu arwah pergi menunai haji di mekah. arwah terjumpa seorang lelaki misteri yang kerjanya setiap hari sapu tahi burung di masjidil haram. lelaki tersebut bawa dan tunjukkan kepada arwah tempat sujud para nabi di dalam masjidil haram dan suruh arwah buat solat sunat di setiap tempat sujud tersebut. arwah beritahu saya yang lelaki misteri itu adalah seorang wali dan guru kepada moyang saya. macam2 lagi cerita pelik2 yang xbole diterima akal. sebenarnya macam2 soalan saya nak tanya tapi takut menimbulkan fitnah pulak. kalo dapat jumpa atok secara berdepan kan bagus.

  ReplyDelete
 36. assalam

  menghilang ke mana lagi la agaknya atok ni..

  ReplyDelete
 37. salam atok dan semua...

  mana atok pg lama menghilang ni....rindu sangat kat atok ni...kalau ada sapa2 tahu perkhabaran atok tolong maklum kat sini ya...

  ReplyDelete
 38. Salam Atok Zamany dan saudara-saudari.......

  TK banyak di atas pencerahan ilmu ASWJ.Dari thn 1998 lagi saya mencari kebenaran tentang ISLAM ini.byk buku2 yg dibaca dan dikaji,dari hadis2 hinggalah hakikat insan karangan ahmad laksamana,byk pengetahuan yg dikutip.dari mulut org2 tua di ambil petua dan diamalkan tapi hati kecil masih terasa kehilangan.......

  bermula dgn tulisan srikandi hingga pencerahan Atok Zamany.......hati kecil merasa sayu,sedih,hiba dan dlm masa yg sama berkobar-kobar.......inilah yang saya cari-cari selama ini."Terimakasih YA ALLAH krn mengabulkan doa hambamu ini dlm menunjuki jln kebenaran menuju pd MU".Terima kasih Atok.......

  Sudah berjumpa dgn ust.Hj.Mat Jusof pd 12/7/2011,seorg yg berperawakan baik dan tidak sombong.Hari khamis mlm jumaat 14/07/2011 akan bertolak ke rumah Ust.Mad Janggut utk menerima TALQIN SHADATAI bersama Isteri dan Anak2 serta 40 org WARGA MELAYU yg dibawa oleh Ust.Hj.Mat Jusof.

  Doakan perjalanan kami ini di berkati dan dipermudahkan. TERIMAKASIH.

  p/s; "YA ALLAH........PERTEMUKAN HAMBA MU INI DGN ATOK ZAMANY"

  ReplyDelete
 39. Salam saudara "anon July 13, 2011 11:12 PM"

  Tahniah kerana kini telah menjadi ahli keluarga abjad. Atas usaha mereka yang ikhlas termasuk atok zamany, kini keluarga ini semakin berkembang. Semoga satu hari nanti keluarga ini menjadi teraju utama membina sebuah mayarakat Islam berpaksi tauhid seperti dihajati Baginda SAW. Teruskan usaha agar berjaya dalam perjuangan, insyaAllah. Saudara tak perlu risau, atok Zamany sebenarnya sering hadir dalam majlis utama dan bersama kita walaupun tidak memperkenalkan dirinya.

  ReplyDelete
 40. Assalamualaikum

  pertamanya, terima kasih saya ucapkan untuk tok zamany kerana menyampaikan ilmu tentang jin, syaitan dan alam mereka, serta berkenaan ajaran sesat. alhamdulillah banyak maklumat yang saya dapat.

  ada sedikit pertanyaan:

  1. Berkenaan talqin syahadah, di area Seberang Prai siapa wakil yang saya boleh hubungi?

  2. Dulu saya pernahh bersembang dengan rakan saya tentang tarekat ni. pernah dia bagitau saya, ayat dia lebih kurang begini, "tuhan itu bukan allah, allah itu bukan tuhan, tetapi tuhan itu menamakan dirinya sebagai allah". first time dengar saya jadi pelik. Tok boleh terangkan serba sedikit?

  3. Tok boleh cadangkan kaedah me"magar" rumah yang sebenar? dan ada cara tak untuk bersihkan rumah kita dari jin, syaitan dan nak bagi diorang suma tak berada dalam rumah. biar duduk luar je.

  4. Menyentuh sedikit bab kenegaraan, saya dari kalangan yang melepaskan diri dari demokrasi. Dan saya takkan mengundi pun kalau cukup umur. pandangan saya, demokrasi ini adalah racun dari musuh islam, dan yang memecah-belahkan umat islam. Namun saya tetap sayang tanah air, dan taat pada pemerintah. Pada pendapat tok, selari tak keputusan saya ini dengan islam?

  5. Tok ada cakap, yang pergi perang akhir zaman semuanya wali allah. saya teringin lah sangat2 nak jadi pejuang akhir zaman, masih berpeluang tak lagi? masih ada tak masa untuk latihan sebelum perang itu bermula?

  ReplyDelete
 41. salam atok
  kenapa rata-rata orang yang saya jumpe cakap jangan la masuk tariqat
  tariqat ni cara dia nak naikkan kehebatan die adalah berkata yang dia penah bertemu nabi saw.
  itu yang saya bingung ni tuk
  adakah rata-rata tariqat ni macam ni?

  ReplyDelete
 42. as salam

  tumpang mencelah.sekadar kongsi pandangan dan utk merapatkan silaturrahim. sementara tunggu tok zamany bagus kita berbincang. saper2 yg terbuka hati nak baiah sila masuk web site ABJAD Malaysia atau abjad mana2 negeri. semua contact badal utk setiap negeri ada.

  wali itu tiada ketakutan dalam hati mereka melainkan kepada Allah. tiada kedukaan di dalam hati kerana redha dengan Qadak dan Qadar Allah. sentiasa beriman dan bertakwa. cukup kriteria ni jadilah ia wali..kekasih Allah.

  makna tarikat tu jalan. jalan menuju Allah. xsemestinya masuk mana2 tarikat. yg penting baiah dulu. xlarat sorang2 masuklah jemaah. kan lebih elok dan selamat.

  tak gitu..

  ReplyDelete
 43. Dengan segala hormatnya Pok Nik mewakili Persatuan Warga Melayu menjemput tuan puan, pihak media, para sejarahwan, pengkaji, ulama, ilmuwan, parti siasah (kerajaan dan pembangkang), NGO, Ahlul Bayt, kerabat diraja dan sesiapa sahaja yang berminat - tidak kira di mana berada agar dapat beramai-ramai datang ke majlis tazkirah Mursyidul Am Persatuan Warga Melayu, Al-Allamah Tuan Guru Ustaz Haji Ahmad Junaiddin di :

  Tempat : Jalan 7/1C, Bandar Baru Bangi 43650 Selangor Darul Ehsan
  Masa : Jam 8.30 – 10.30 malam
  Tarikh : 30 Julai 2011, Sabtu

  Program yang bersempena sambutan ihya Ramadhan Al Mubarak dijangka akan merungkai

  1. Antara sejarah asal dan yang telah diubah/dipinda : Apakah Agenda Penjajah di sebalik ideologi-ideologi yang menyesatkan (maksud sebenar sekular)

  2. Melayu-Islam dan Islam Melayu : Kenapa keduanya tidak boleh diceraikan, (Ahli Jawi Melayu Asal Bangsa Kebangsaan Pegang Teguh Agama Islam)

  3. Keagungan Melayu Bersanad : Model Negara Islam yang Sebenar, Formula Perjuangan Bangsa dan penyatuan (tanpa mengenepikan kaum-kaum agama lain) serta mendaulatkan Raja-Raja Melayu dan menghormati Pemimpin.

  4. Menjadi golongan pilihan (an ‘am ta’alaihim)

  5. Dua Kalimah Syahadah – Talkin dan Tajdid, antara Islam Baqa/Keturunan dan Islam Pusaka/Warisan

  6. Ulama Khalaf di Nusantara : Ahlul Bayt, Ulama Warisatul Anbia, Khilafah di atas Manhaj Nubuwwah : Persediaan ke arah Zaman kembalinya Kegemilangan dan Kebangkitan Islam di Timur Jauh (Kesyumulan Agama bukan sahaja meliputi Aqidah, Syariah dan Akhlak, malah Sains & Teknologi, dan Kemajuan yang diredhai)

  7. Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yang Sebenar : Jauhi ajaran sesat dan I’tiqad yang salah

  8. TAQWA : Menjadikan Allah SWT tempat ubudiyah dan mohon pertolongan.

  9. dan banyak lagi isu-isu semasa

  PERINGATAN/AMARAN : MAJLIS INI BUKAN MAJLIS MANA-MANA PARTI POLITIK ATAU TAJAAN PARTI POLITIK. SILA SEBARKAN KEPADA SEMUA MUSLIM YANG ANDA TEMUI.

  Jangan lepaskan peluang ini. Segala permasalahan pasti dirungkai.

  Hubungi atau sms ke mana-mana penaja atau jika anda berminat untuk membuat sumbangan : 017-316-8556, 013-333-0534, 013-334-8124, 010-246-8539, 012-273-3548 atau e-mail : pgssajkm@gmail.com

  copy dari facebook abjad malaysia....

  ReplyDelete
 44. Assalamualaikum.
  Saya telah menjadi sangat berhati-hati untuk menerima baiah Tarekat dari sesiapa jua, dan juga ilmu persilatan yg `lain dari biasa' setelah mengalami selama lebih 20 tahun adanya campur tangan jin terutama jin Islam.
  Soalan saya ialah bagaimana mahu memastikan sesuatu amalan zikir termasuk waktu bersuluk dalam Tarekat Naqsyabandiah bila `mengalami/ditunjukkan/didatangi', bukan dari jin Islam.Begitu juga persilatan, `bagaimana mahu membezakan kuasa jin dgn kuasa Hakiki', apabila mempamerkan keluarbiasaan?
  Semoga Atuk dapat berikan pencerahan.

  ReplyDelete
 45. Pelita Di Dalam Kaca: Saudara boleh cerita pengalaman saudara tersebut. Tringin nak tau

  ReplyDelete
 46. Sila ke blog KANZUN MAHFIYYAN dalam siri Ranjau-Ranjau Dalam Kembara dan Tentera Akhir Zaman. Namun ada rahsia-rahsia lain lagi terutama dlm suluk.

  ReplyDelete
 47. assalamualaikum..

  teringin nak bertanya soalan tapi blog nie dah senyap.. ke mana atok pergi agaknye

  ReplyDelete
 48. SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI MAAF ZAHIR DAN BATIN ATOK....MAAFKAN SEGALA SALAH SILAP CUCU..KALAU ADA SOALAN CUCU YG MENYINGGUNG PERASAAN ATOK HARAP DIMAAFKAN....DAN HALALKAN SEGALA ILMU YANG ATOK CURAHKAN DI BLOG ATOK INI YG MENJADI BEKALAN UNTUK CUCU KELUAR MELANGKAH DARI PINTU RUMAH MENCARI REDHO ALLAH S.W.T.....

  ReplyDelete
 49. salam aidil fitri ATOK ZAMANY, ni CIKGU AZHAR Kuala Terengganu. Lama sungguh hamba tak jengok blog atuk ni..maaflah ya.....
  Saya mohon maaf pada atuk dan seluruh pembaca jika ada kesalahan saya...
  moga perjuangan atuk ini akan jadi 'buah' untuk kita mamah manisnya buat bekal di dunia nan fana dan balik ke'sana' di dunia yang kekal dan abadi sehingga menemuiNya secara berdepan di Hadiratul Qudsy ...
  moga jiwa kita disini 'sentiasa hancur' mengenangNya dan bergetar kulit kita 'bergetar' mengenang kebesaran dan kemuliaanNya
  salam perjuangan untuk atuk dari hamba ,
  CIKGU AZHAR KT

  ReplyDelete
 50. Dah xde orang dah.....

  ReplyDelete
 51. atok org perempuan ader tak yang berguru dgn ustaz mat
  mcmmn plak adatnya

  ReplyDelete
 52. sy mengikuti blok atok dah lama,siap print bukan apa senang nak baca nak mengadap komp lama2 pedih mata
  sy ni ader penyakit dlm bengkak dlm rahim(doktor kata sis darah)sesetengah org berpendapat ianya gangguan jin sebab jin suka buat sarang kat tempat2 mcm tu, kalu ya mcmn nak rawat guna rawatan islam seperti darul syifa, rukyah @homopati sebab lepas baca apa yg atuk tulis susah nak percaya rawatan islam ni walau guna ayat quran(cendawan_putih)
  assalamualaikum.....

  ReplyDelete
 53. Assalamaualaikum warahmatullah,,
  Atok, saya minta izin untuk menjawab komen kedua di atas.
  Bagi Menjawab persoalan tentang ada tak perempuan yang berguru dengan Ustaz, saya mulakan dengan jawapan ada. Tapi tak ramai. Tapi takpe, saudari boleh pergi jumpa badal yang terdekat. Isteri-isteri badal mungkin boleh membantu. Saudari tinggal di kawasan mana, nanti InsyaAllah boleh bagitau contact no badal yang berhampiran.

  Atok, Semoga atok sihat walafiat.
  Kami rindukan nasihat-nasihat dari atok.

  Wassalam

  ReplyDelete
 54. assalamualaikum
  terima kasih wonderpets, saya tinggal di indera mahkota kuantan pahang

  ReplyDelete
 55. salam atok zamany,
  bacalah masalah2 sy ini krn sy tak ada pendengar yg setia kecuali Allah swt

  1- sy mengalami masalah haid yg tdk teratur,biasanya sy akn mendptkan ubat drp klinik pakar.sejak sethn dua ini masalah sy semakin teruk,paling minima haid berlaku hanya 2x sethn.kbtln sy mempunyai seorg kwn yg dikatakan boleh scan perkara2 yg org lain tak nampak lalu sy memintanya scan diri sy.dia mengatakan bhw sy terkena gangguan dan makhluk itu bergantung di rahim sy.sy konfius dg jwpnnya lalu sy pergi ke sebuah klinik pakar dan menjalani pemeriksaan.doktor mengesahkan bhw tiada apa2 masalah dlman.setelah itu sy yakin dg apa yg dikatakan oleh kwn tadi.

  2- kbtln sy dipertemukan dg seorg hamba Allah yg menjadi motivator dlm satu program yg disertai anak sy.sy turut hadir sepjg prog tersebut.utk pengetahuan atok,sebelum ni sy pelik tgk keadaan anak sy ini yg apabila dia duduk je,tulang blkgnya teramat bongkok yg menyebabkan sy sentiasa menegurnya setiap kali dia duduk,begitu jg setiap kali dia masuk mandi,sekiranya tdk dipanggil keluar,berjam2lah dia di dlm bilik air,sy jg selalu mudah marah kpd anak sy ini,bukan marah yg biasa2,harap atok faham.motivator itu bertanya sy adakah sy ingin beliau solat hajat utk anak sy.sy bersetuju shj krn sy fikir tiada salah atau rugi jika ada org yg ingin solat hajat utk anak kita.sy menyediakan beberapa keperluan yg diminta oleh motivator tersebut.selepas selesai prog,beliau meneruskan perubatan dan beliau berkata bhw beliau tlh mengeluarkan 8 ekor jin drp badan anak sy.wallahua'lam.keesokannya bila sy perhatikan anak sy,alhamdulillah badannya tdk lg bongkok!perkara ini apabila sy beritahu kpd ibubapa sy,mereka hanya ketawa kelucuan.

  3- sy ada bertanya motivator tersebut ttg sy,adakah sy jg diganggu.beliau senyum kmd mengangguk.sy tanya lagi mcmana dg sy,apa patut sy buat,beliau jawab kamu ni drp keturunan org 'hebat' (alim lah kut).sy terpinga2 tak faham.beliau senyum lg dan kata kamu boleh kawal diri.yg seramnya apabila beliau kata bhw ada makhluk alam lain minat!(nak sebut pun takut atok).apabila sy pulang ke rumah ibubapa sy,sy mula bertanya pasal keturunan,dan mrk mengiyakan bhw kami ni adalah drp keturunan Hj.Muhammad Tayyib Hj.Abd.Rahman Pattany.sejak hari itu sy mencari2 apa2 yg berkaitan dg sisilah keturunan sehinggalah berjumpa dg blog abjad,abatasa,atok zamany dll.sy jg teringat 3x motivator itu asyik tanya sy pasal tariqat apa yg sy ikuti.sy jwb ikhlas,sy tak ikut mana2 tariqat dan tak tahu pun pasal itu.apa yg sy faham drp pertanyaannya bhw amalan sy semakin cantik kalau sy mengikuti tariqat.dan apa yg sy tak faham,siapakah beliau sebenarnya,mcmana beliau dpt tahu ttg keturunan sy adgkan sy ni generasi yg ke berapa dan perkara yg ghaib itu?

  bersambung....

  ReplyDelete
 56. 4- skrg dah 2 org kata sy kena gangguan.sy memberitahu suami bhw sy dah tahu bunyi2 'krek' kt dlm bumbung rumah sewa tu apa,apa yg mengganggu kita 4 beranak dan mengajaknya pergi berubat,hari pertama dia senyap tp hari2 seterusnya dia marahkan sy bahkan ingin ber'taklik' sekiranya sy mengajak pergi berubat.Si suami mengadu kpd kedua ibubapa sy.apalagi marahlah kedua ibubapa sy dan melarang sy drp pergi jumpa 'bomoh'.tindakan melampau suami sy itu sy faham pertamanya ialah krn syaitan itu dan yg keduanya utk pengetahuan atok,kami berdua ni belajar dan mengajar agama.sbb itulah suami sy tak boleh menerimanya krn dia berasakan terhindar drp gangguan dg amalan2nya.

  5- sy masih tdk puas hati lg sy meminta tlg drp isteri sepupu yg berada di Jeddah,jika ada org alim di sana boleh scankan sy,dia beritahu ustaz itu kata mcm ada gangguan jin tp dia tdk boleh mengubat krn skrg dia uzur lgpun mengubat secara jarak jauh memerlukan tenaga batin yg kuat.sebenarnya sy pun bukan menyuruhnya mengubat sy cuma ingin mengesahkan sy terkena gangguan atau tidak.

  6- sy teringatkan sepupu yg mengetahui ttg perkara yg mcm ni dan beliau mengatakan mcm ada sesuatu yg 'dihantar'.ketika dia pulang ke kg dia menyuruh sy mengamalkan zikir wali songo.

  7- semasa sy menghadiri satu mesyuarat,sy rasa dah tdk tertahan dg masalah sy lalu sy memberitahu kpd kwn2,2 drp mereka tersenyum dan berkata tahun lepas lg mrk dah tahu.sy tanya mcmana mrk tahu,mrk kata bila duduk bersebelahan dg sy,bulu roma mrk meremang.sy tnya kenapa tak beritahu sy?mrk jwb mcmana kalau sy tak boleh terima sbgmana suami dan ibubapa sy tdk dpt menerimanya.sy terdiam dan mengiyakan apa yg mrk katakan.mereka berdua jg ahli agama.suami salah seorang drp mereka jg boleh mengubat,sy jg meminta tlg supaya suami beliau scan sy dan suami.sy diberitahu bhw gangguan sihir ke atas kami lbh kuat drp gangguan jin.

  8- suatu hari,bila sy rasa suami sy dlm good mood,sy mengajaknya menziarahi rumah ibu saudara dan dia setuju.sy curi2 telefon atok saudara suami dan ceritakan secara ringkas,berpakat dgnnya supaya telefon suami dan mengajak kami ke rumahnya.apabila sampai di rumahnya dia pura2 ingin pergi ke rumah seorang ahli agama yg skrg ini memegang jawatan timbalan mufti.suami sy hormati dato ini krn beliau adalah bekas ustaznya.kami pergi berjumpa dato tersebut tp beliau tdk menceritakan apa2 kpd kami pada masa itu krn hari lewat dah hampir maghrib,beliau menyuruh kami membaca doa2 yg diberikannya.esoknya sy menelefon atok saudara suami dan bertanya apa kata dato.dato mengesahkan kami terkena gangguan.

  bersambung....

  ReplyDelete
 57. 9- kesemuanya 9 org yg mengatakan sy sekeluarga terkena gangguan,sy pun tdk boleh menipu diri sendiri.bila sy muhasabah,peristiwa2 yg berlaku termasuklah hubungan sy dg suami,dg anak2,dg keluarga,sy tidak menolak jika ianya adalah sihir yg dihantar cuma sbg manusia biasa hati sering tertanya2 siapakah manusia itu?apa salah aku?bolehkah kita mengetahuinya atok?

  10- sbg tambahan kpd zikir dan doa yg diamalkan itu,sy membeli cd ruqyah tahriqul jin yg dijual oleh us.sharhan shafie,pengamal perubatan islam dan memasangnya tanpa henti.mula2 responnya sy jd mengantuk,beberapa hari kmd tubuh sy berasa kepanasan.sy bimbang terus sy menghubungi sepupu takut2 zikir wali songo yg diajarinya itu yg menyebabkan sy panas.beliau ketawa kecil,walau bagaimanapun hati sy sedikit tenang sb beliau tenang menjawab soalan2 yg sy ajukan kpdnya.dia menjelaskan apa yg berlaku itu adalah perlawanan antara iblis dan ilmu baik yg sy amalkan.dia menasihati sy supaya perbanyakkan selawat tibb bila terasa kepanasan.alhamdulillah skrg ni tubuh dah normal cuma kdg2 ada jg rasa panas,itupun sedikit shj dan sy dpt merasainya berlari dlm saluran darah.kesemua yg sy alami ini sy tdk pernah berkongsi dg suami krn dulu beliau pernah mengatakan kpd sy yg sy ni nk jd 'iseng',terlalu banyak perkara karut-marut dlm kepala otak sy dll.mula2 sy amat berkecil hati dgnnya tp bila sy ingatkan semula bhw kami terkena gangguan jd sy tak kisah dia nk kata apa pun sb itu bukan dia yg sebenarnya.

  11- baru2 ini,semasa suami pergi kursus,sy berpakat dg kawan perempuan yg boleh scan itu me'mandi'kan sy krn sy khuatir sy ada terdengar bunyi2 pelik.sebenarnya sy sendiri pun konfius sb tak pernah mengalami perkara2 mcm ni.entahlah betul atau tidak sy terdengar mcm burung yg berbunyi huhu huuuuu,biasanya dlm 8 pagi dan 4-6 ptg.takut pun ada lucu pun ada,entahlah tak tahu nak ckp.selama 4 thn tinggal di sini,nilah pertama kali dengar bunyi burung mcm tu.sy tanya anak2,mrk kata mrk jg dengar,anak sulung sy ckp,itu burung hantu yg tdk tidur pagi.sy lega tgk anak2 sy jwb dg bersahaja,mcm tak takut je.sy berhajat nk tanya jiran2 tp mrk tak ada pd ms burung tu berbunyi.ada jg sy dengar mcm bunyi serunai.mcm org baca al-Qur'an bila sy pasang cd al-Qur'an.
  skrg ni kalau terdengar pun,sy buat dek je.
  selepas rawatan mandi,kaw peranakan sy dah elok dan kawasan seliling mata yg dulunya hitam lebam dah berkurangan.inilah antara bukti yg boleh dilihat dg mata kasar bg sesiapa yg tdk mempercayainya kecuali suami sy yg menganggap mata sy jd hitam krn sy tidur lewat.mata anak2 sy pun sama.sy yakin ttg perkara ini dan tak akan berputus asa drp mengubatinya.skrg ini sy sdg mencari jalan bagaimana ingin mengubati suami sy.

  bersambung.....

  ReplyDelete
 58. 12- drp apa yg tlh sy lalui,rupa2nya sy telah disihir dan diganggu oleh saka yg menumpang krn kdg2 terasa sakit belakang yg amat sangat sebelum ini.mcmana kita nak tahu iblis ni dah keluar drp tubuh kita atok?selepas muhasabah diri sy pasti sihir ni dah lama,permulaannya mungkin 2006 lagi,tak perlu diceritakan mengapa sy memilih thn tersebut.bermakna dah 4 thn lebih kami disihir.akhirnya 2011 baru sy celik mata hati.walaupun begitu masih ada hikmah setiap ketetapan Allah di mana banyak yg dpt sy pelajari terutamanya ttg pergantungan dan pertolongan 100% drp Allah swt.inilah pengajaran yg paling mahal yg sy dpt dlm hidup ini.

  terima kasih atok krn sabar membacanya.
  setakat ini dahulu krn masalah belum ada penyelesaiannya lagi.

  ReplyDelete
 59. Assalamualaikum puan, boleh saya tahu puan sekarang berada di mana? Insyaallah mungkin saya boleh bagi beberapa saranan kepada puan bagi membantu menyelesaikan masalah puan..sila email saya putih.istana@yahoo.com

  ReplyDelete
 60. Salam Atok, saya nak tanya apa kelebihan mengambil ayat selimpang kuning yg diletak diantara jasad dan roh?

  ReplyDelete
 61. assalamualaikum wbt.
  semoga post ini sampai ke tangan atok dalam keadaan tenang dan cahaya.
  hari ni saya menangis, banyak yang difikirkan mengenai alam ghaib dan mati,
  menangis kerana ingatkan mati, nampak arwah ayah dan atok,nenek.
  banyak perkara perlu dirungkaikan dan perlukan bantuan untuk mengisi jiwa dengan ilmu Allah.
  saya mencari mencari terjumpa post atok untuk bahagian akhirat. mahu cuba menghubungi atok unutk menenangkan diri.

  salam perkenalan,
  coventry, uk,
  syafiq rasidi
  fiq2007@yahoo.com.

  moga dapat email dari atok. InsyaAllah. moga cahaya dan tergerak hati unutk mendengar. salam.

  ReplyDelete
 62. Dimanakah Atok Zamany?

  ReplyDelete
 63. www.youtube.com/watch?v=HFhcHxAVY2k

  ReplyDelete
 64. Asalamualaikum wbt.

  Atok dah balek ke M'sia. Sila kehalaman ms 14utk semua pertanyaan. Atok tak dapat jawab semuanya disini... tidak mendapat restu agaknya.

  Dah berkali2 atok cuba jawab komen anda disini tak berjaya utk disempurnakan. Ia hilang dgn tiba2. Maaf la ya.

  Ralat.

  Atok zamany.

  ReplyDelete
 65. Asalamulaikum wbt kepada semua pembaca dan yg bagi komen .
  Sekarang baru atok cuba jawab soalan2 dalam mukasurat 13 dari siri Sirah- kematian, akhirat dan kiamat yang atok tinggalkan lebih setahun. Atok ada kerja yg sangat penting dan tanggungjawab yg sangat besar diluar Negara (Bosnia, Usbakistan dan Khazastan). Maka dah selesai tugas2 atok tu. Sekarang bolehlah atok sambung tulisan atok dlm blog dan jawab soalan cucu-cucu atok semua.

  Kembali ke belakang :
  Soalan dari Pancabaiduri pd june 26 2011.

  Datok Akjan pernah jumpa atok di Sabah. Dia minta atok jadi penaja kepada “kebangkitan Kesultanan Sulu”, iaitu nak iktiraf dia jadi Raja la tu ! Atok pun turun ke Mindanau jumpa keluarga atok kat sana. Setelah itu barulah atok tahu cerita sebenar. Sulu sesudah Sultan Kiram ke 2 dah taka da Raja, tapi ada Ratu. Raja Kiram 2 tu taka da anak, tetapi bela anak angkat seramai 24 orang. Kemudian sebelm dia meninggal dia wasiat pd anak saudaranya iaitu seorang perampuan (anak adek perampuannya sendiri) utk pikul tanggungjawab jadi Ratu. Ratu ini pula adalah anak angkat kpd King Gorge IV bapa Queen, Ratu England sekarang. Dia tinggal di England semasa belajar Law diCambrige University of England. Kembali ke Mandanau dan Jadi Ratu sehingga sekarang. Atok pun dah jumpa dia dan lihat semua Surat-surat tauliah, mohor dan semua alat kebesaran kerajaan sulu temasuk mahkotanya sekali. Bila atok soal tentang Datok Akjan… dia ketawa besar. Dia kata datok tu nak rampas kuasa. Dia tu anak kepada seorang anak angkat Raja Kiram II tu. Dia kenal Ajkan tu, tapi Ajkan tak pernah dan takut nak turun Mindanau. Takut dibunuh katanya. Jadi macam mana nak jadi Raja kalau wilayah sediri pun takut nak turun padang ??? Jadi dia tu mengarut. Atok balik sini dan marah pada dia sebab bagi cerita palsu, bohong !!! Nasib baik atok tak kena tembak ? Tahu tak siapa Ratu tu ? Dia pangkat Nenda kepada atok…..


  Kpd Pancabaiduri, soalan pd june 26 2011,

  Sebenarnya semasa diMekah tu dia bukan jumpa Wali moyang cucu, Dia jumpa salah seorang penjaga Masjidil Haram. Mungkin juga dari golongan Malaikat yang menyamar jadi tukang sapu. Banyak cerita seumpama ini yg atok ditanya, terutama Jemaah dari Indon. Mungkin juga bapa cucu tu seorang alim yang banyak solat malam. Semua org2 alim dipelihara Allah, tambah2 di Tanah Haram. Waalalua’lam...


  Kpd. Anonymous July 13 2011,

  Syabas ! walaupun agak lambat atok ucapkan. Taniah tu sebab telah bejaya mengambil talqin Shadatai dari tangan Tuan Guru sendiri. Alhamdulillah sempurna juga hajat saudara. Mudah-mudahan terus kukuh dan kuat beramal menuju kepada Nya. Amin…amin.

  Tentang hasrat nak jumpa atok tu, maaflah. Tak dapat ditunaikan, atok lebih senang begini. Bersendiri dan sembunyi. Cukuplah jika dah jumpa Tok Mat Janggot tu. Pada atok, kamu dah jumpa atok dah ?

  bersambung...

  ReplyDelete
 66. Kpd Karl Amran July 20 2011.

  1) DiPulau Pinang no tel badalnya ialah 019 4354428. Kalau dahulu di Sebarang Perai Selatan orang yang perlu saudara jumpa ialah Ust Md Isnin. Tapi sekarang atok tak tahu siapa, mungkin juga org yang sama. Tapi cubalah tanya ditalian itu, nanti mereka akan jawab. Atau tel di no. 013-4491183 wakil di Sungai Petani Kedah untuk bertanya.

  2) Kalau nak tahu cara-cara nak pagar rumah, masuklah ABJAD dulu. Nanti Ust tu akan ajar cara pagar rumah, keluarga, harta benda dan diri sendiri dari gangguan jin dan syaitan. Keadahnya bukan saja dgn amalan tetapi ada cara-cara tertentu.


  3) Tariqat ! memang memeningkan soalan saudara tu. Tariqat, bukannya menimbulkan masaalah dgn soalan-soalan begitu. Masuk Tariqat juga bukannya nak mencari hujah untuk bersoal-jawab dgn kawan-kawan yang mereka anggap ‘buta’ atau mereka panggil org awam. Tariqat adalah jalan menuju Allah yg seharusnya menjadi rahsia diri dgn Tuhan. Bukan nak tunjuk lagak dan bermegah-megah dengan soalan pening kepala tu. Mereka2 ini sebenarnya pun sama juga, tin kosong kalau diketok bunyi kuat. Jadi masuk ABJAD, kerana ia bukan tariqat, bukan silat, bukan agama baru. Ia adalah pertubuhan yang memikul tanggungjawab yang sama seperti Ahli Sunah Wal Jemaah yang lain dan ia Islam seperti apa yang Rasulullah bawa dahulu. Sama 100% tak berubah sedikit pun. Cuma kena ambil Talqin Shadatai yang berwasilah dan berabitah sahaja kemudian kenalah taat dengar kata guru. Jadi anak murid selama-lamanya macam atok ni…, senang saja.

  4) Hak mengundi adalah hak kamu, Kalau pun kamu tak mengundi bukan bererti kamu bukan rakyat Malaysia. Atau ada orang nak marah kamu sebab tak mengundi. Ia adalah terbuka. Masing-masing punya pendapat masing-masing dan kamu dah pilih jalan kamu. Kamu punya hujah kamu tersendiri atau alasan mengapa dan kenapa. Asalkan ia tidak melibatkan akidah kamu kepada Allah sudahlah….

  5) Tentang pejuang akhir zaman tu bukan hak sesiapa tentukan. Ia adalah hak Allah sendiri yang tentukan sesiapa yang Dia kehendaki untuk jadi pejuang membelaNya. Itulah sebabnya jika kita ada hasrat atau bercita-cita kearah itu, hendaklah kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadi sebahagian daripadanya. Pada waktu itu tak perlu belajar apa-apa lagi, ia jadi dengan sendirinya. Buktikan dulu, baru Dia akan kurnia.


  Kpd Anonymous July 26 2011 – 11.49 PM.

  Semua orang kata jangan berterikat, tetapi didalam diri kamu mahu dengan terikat tak?. Sekarang mana yg lebih penting. Nak ikut cakap orang ke, atau nak ikut diri sendiri ?. Orang ramai atau kawan-kawan bukannya boleh tolong semasa didalam kubur, semasa di Padang Mahsyar, semasa diHisab dan seterusnya antara Syurga dan Neraka. Mereka semua tak ada hak dan tidak mampu nak tolong kamu sedangkan diri mereka sendiri tersepit. Pada pendapat atok, tak perlu dengar cakap orang. Sebab kita sendiri yg perlu tentukan pilihan kita. Macam atok dok sebok cari guru dulu-dulu sebab mencari kebenaran itu tanggungjawab sendiri, kerana itulah sebabnya Allah lepas kamu dimuka bumi ini. Untuk mencari jalan kepada Dia semula. Atok sarankan masuk ABJAD, sebab ia bukan tarikat, bukan silat juga bukan agama baru. Ia pertubuhan yang memikul tanggungjawab yang sama seperti Ahli Sunah Wal Jemaah yang lain. Islam yang sama spt Rasulullah bawa, 100% tak berubah. Cuma ambil talqin dua kalimah shadatai yang berwasilah dan ada Rabitahnya saja. Kan senang ??? Buat apa nak susahkan diri, ada yang mudah ikut saja. Lama-lama kan fahamlah tu, kerana kefahaman lebih utama, Insyaallah. Masuk dalam Jemaah, kamu akan menjadi kuat, seperti lidi penyapu. Satu memang rapuh, cuba kalau banyak, payah nak dipatahkan !


  Kpd pelita dalam kaca, Augus 14 2011, 7.17 pm.

  Tarikat Nasyabandiah yg kamu ikut ni dari mana sanadnya ? Kalau nak diikutkan ia sepatutnya benar. Bukan ada benda lain menumpang begitu. Kalau nak dibincangkan secara terbuka disini, atok rasa kurang manis. Kenapa tidak email kan saja masalah cucu ni pada atok. Manalah tahu atok boleh tolong? add- zaman5619@gmail.com.


  .bersambung...


  ReplyDelete
 67. Kpd mIEEy, August24 2011, 10.11am

  Atok masih ada, jangan bimbang. Selagi hayat dikandung badan Insyaallah, atok akan menulis. Cuma dulu tu ada kerja mendadak dan sangat mendesak. Terpaksa keluar Negara duat kerja disana. Atok tinggalkan segala-galanya demi tugas itu. Tak sempat pun ucap selamat tinggal pd keluarga di Johor tu. Depa pun tak tahu atok kemana, selang beberpa bulan baru atok call rumah. Semua terkejut. Memang perangai atok ni agak pelik sikit. Suka buat kerja senyap2, tak suka bagi tahu org apa atok buat. Nanti dah siap baru cakap. Insyallah skg dah reda sikit. Maka atok sambung tulis dan jawab soalan kalian…kalau mampu,!


  Kpd Cikgu Azhar Kuala T’ganu
  yaallah
  Terima kasih sebeb ingatkan atok lagi. Sekali-sekala tu singgahlah dipondok atok ni. Sambil tu bagilah buah-buah yang masak tu, kongsi dgn kita ???


  Kpd Cendawan_putih ,

  Sebenarnya bukan semua peringkat Jin yang tak takut dengan al-Quran. Cuma sesetengahnya saja yang mampu menapis bacaan al Quran, terutama yang dah Islam. Kalau yang kafir, mereka akan tetap lari bila dengar bacaan ayat-ayat Ruqyah tu, sebab ia Nabi saw yang ajar. Jadi yakin dengan Mukjizat Nabi Muhammad saw tu pun dah menakutkan Jin dan Syaitan. Apa tah lagi dengan Mujizatnya al-Quran karim. Kalau nak lebih khusus, sila email kpd atok, nanti atok ajarkan. zaman5619@gmail.com.


  Kpd Anonymous November 26 2011 / 7.21 pm.

  Sampai pun ke sini ? Atok terpaksa menjawab semua soalan diatas sebab kamu. Atok cuba banyak kali nak jawab, tapi sekarat jalan je putus. Sebab kesungguhan kamulah atok terpanggil untuk ushakan juga menjawab soalan2 kamu yang sangat panjang tu. Insyaallah atok akan cuba jawab….

  Walaubagaimanapun atok ucap terima kasih kerana sudi masuk blog atok ni,

  1) Berkenaan darah haid puan. Ya ! sememangnya jika haid tu begitu, bererti puan telah diganggu makhluk halus. Darah tu “dihilangkan” oleh puak jin-jin tu. Samaada tidak menentu atau terlalu banyak darahnya, atau langsung tak datang haid, terlalu kerap. Pokoknya ia didalam keadaan tidak normal saja, ia merupakan gangguan jin. Samaada jin Saka krturunan, Jin hinggap atau jin sehir. Semua jin-jin jenis ini makan darah manusia.


  2) Berkenaan bengkok tulang belakang anak juga merupakan gangguan jin. Termasuk masaalah anak-anak gadis yg suka berhayal, termenong, bercakap seorang, suka menyendiri, rasa malu terlampau, kerap kencing malam, selalu tersedu-sedu, ketawa seorang-sorang, kejang otot atau sawan, anak mata naik keatas, berbuih mulut dll. Semua ini adalah angkara jin-jin jahat. Betullah apa yg ust tu buat. Memang kena tarik keluar jin-jin yang hinggap dibadan tak kira berapa pun jumlahnya. Ia memang sukar nak ditunjukkan. Kerana ia bukan berjasad macam manusia. Hanya dgn izin Allah kamu boleh nampak mereka. Itupun dlm keadaan tetentu. Waallahua’lam !  bersambung....

  ReplyDelete
 68. 3) Berkenaan dengan keturunan puan, ia bukan soal alam ghaib. Ia dialam nyata. Bukankah mereka pernah hidup satu masa dahulu. Soal dia wara’ atau soleh tu adalah usaha dia sendiri, kita tidak berhak atau tidak boleh tumpang amal ibadah mereka, walaupun mereka peringkat makam Nabi sekalipun. Atau dengan kata lain Iman dan amal tidak boleh diwarisi. Lihatlah sirah nabi-nabi yang lalu. Ada diantara anak isteri mereka menderhaka kepada Allah, sedangkan mereka tu nabi. Bukan macam kita ni. Tetapi yang manjadi persoalan ialah samaada amalannya itu sememangnya mengikut syara’ atau pun mereka ‘membela sahabat’ dari golongan jin. Mungkin mereka kuat, hebat, orang besar, kaya raya, handal, panglima perang gagah perkasa ataupun alim sealim-alim manusia. Tampa pengatahuan sesiapa rupa-rupanya dia buat itu semua kerana ada sahabat. Ada jin yang nakkan dia jadi alim, wara’, kuat beribadah, soleh dll. Tapi bukan kerana Allah, kerana ‘sahabatnya’ suruh , sebagai timbal balik hidmatnya menjaga keluarga, menjaga ladang, ternakkan, rumah, jembatan rumah, Isteri-isteri yg ramai, disanjung org kampong, digeruni musuh, kuat, gagah perkasa, ada ilmu terbang, kebal, kaya, ternama dan bermacam2 lagi kehendak manusia semua dia akan dapat. Sila rujuk semula ruangan Iblis dan Alamnya (musuh kamu yang paling nyata) yang atok tulis dulu. Siapa pun mereka itu, ia hanya menjadi sejarah, sekarang masa kita pula. Tolong betukan diri kita sendiri. Teliti balik atau muhasabah diri, renung dan fikir baik-baik, kemudian tanya diri sendiri, Adakah aku dilandasan yg sebenar ? Bermula dari duduk dua kalimah shadat, solat, puasa, zakat dan haji. Kemudian tanya pula rukun Iman…dah cukup sempurna ? Ini asasnya ! kemudian barulah amal-amal yg lain menyusul. Inilah Usuluddin. Didalam rukun iman, termasuk “Percaya kepada pekara ghaib” merupakan pekara asas dlm rukun Iman. Beriman kpd Allah, Beriman kpd Malaikat, Beriman kpd hari kiamat dan Beriman kpd Qada dan Qadar, semua ini ghaib. Jadi jika tak percaya alam ghaib tu ujud, bagaiman nak kata kita beriman ?? Dan jika iman k bumi iniita tak diiktiraf, bagaiman pula dengan amalan kita ?? Asas dikira dahulu, bukan amal. Beriman dan kemudian barulah beramal. Jadi atok kira suami puan juga ada masaalah, keluarganya juga ada masaalah. Amalan tidak mampu menahan serangan Iblis dan syaitan, kerana mereka juga hebat dalam beramal. Iblis umpamanya, telah sujud kepada Allah disetiap inci muka bumi ini dan juga diseluruh permukaan baik disyurga, dialam gahib, dipermukaan bulan, bintang dan matahari. Cuba ukur dgn amalan kita. Ada sampai peringkat itu ??? Jadi macam mana nak lawan dia ??? Kena kenal diri,dan kenal Allah baru lepas semua tu. Itupun selalu juga dia kacau. Kalau kita kenal diri, kita tahulah nak buat macam mana ??


  Berkenaan tarikat, kalau masih taka da tu sila masuk kumpulan ABJAD ni. Tel Ust Mat Janggut kerana isterinya boleh jadi wakil dia untuk talqin puan. No tel : 013 4500007. Ajak suami anak2 sekali. Kalau puan dari keturunan Patani, Ust juga dari keturunan yang sama. Mungkin dia tahu waallahua’lam…

  Jawapan ini menjawab sekali soalan no 3, 4 dan 5
  bersambung...

  ReplyDelete
 69. 4) Ini pula jawapan utk no 6 – 9.

  Sebenarnya agak pelik, kenapa suami puan jadi begtu. Sepatutnya jika dia belajar dan mengajar bab agama, persoalan ini akan menjadi agenda utama, sebab jin, syaitan dam iblis itu musuh kamu yang nyata. Kan didalam al-Quran disebut banyak kali akan ungkapan ini ? Mungkin juga Allah belum buka hijab dimata hatinya, itulah jadi begitu. Puan cubalah cakap dengan ust Ahmad yang atok bagi no tel diatas .Manalah tahu dia boleh tolong ??? Berkenaan dengan gangguan tu sememangnya pun puan sekeluarga diganggu. Cuma bila puan Tanya nak tahu siapa buat ? apa salah puan ? kenapa kena buat ? Ini atok kurang setuju sebab salah satu kegemaran syaitan dan iblis ialah mengadakan perasangka buruk pada seseorang. Padahal mereka sendiri yang buat. Lontar batu sembunyi tangan. Jangan cepat percaya perkatan “buatan orang” kerana tak pasal2 menimbulkan syak wasangka yang buruk kepada manusia yang tak bersalah dan ia merupakan fitnah yg membawa dosa besar pula. Cukup sekadar mengatahui kena sehir dan kita ikhtiar untuk pulihkan diri dan keluarga. Kalau pun benar ada orang khianat, maafkan mereka dengan nama Allah. Allah akan jamin kamu diakhirat dan mendapat naungan ‘Arsay Nya yang Mahamulia. Sama seperti orang melepaskan hutang kepada orang yang sedang susah dan tak mampu bayar hutang tersebut. Tapi lepaskan dengan ikhlas kerana Allah dan jangan diungkit2 lagi…Ya !

  5) Berkenaan dengan Ruqyah tu. Jangan guna cd…ia tak memberi bekas pun. Yang terbaik baca dan buat sendiri apa yang Ust Sharhan Shafie tu ajar dibuku atau cd tu. Macam yang atok perturun didalam komen atok dimuka surat sebelah Sirah-Kematian Akhirat dan Kiamat 14. Sila baca cara-cara tu, agak lebih kurang sama je dengan Ust Sharhan Shafie.

  Berkenaan dengan gangguan disekn dan sekeliling rumah, atas rumah semua tu memang mainan Jin dan Syaitan. Mereka akan cuba ganggu dari semua arah. Mereka tu ramai dan berkongsi takutkan orang. Dan apabila manusia takut, mereka akan lupa Allah dan terus jumpa bomoh. Bomoh pulak bomoh penipu yang juga berjin, maka bertambah sengsaralah hidup kita. Ingat boleh keluar dari masaalah, lain pula jadinya. Puan jangan kelang kabut. Tenang je menghadapi gangguan mereka ni, insyaallah akan terlepas.


  6) Kan atok dak kata, jangan cepat buruk sangka pada manusia. Puan tahu yg ganggu puan ialah jin saka. Memang mereka ni licik dan jahat. Sila kemukakan masaalah puan pd Ust Mat Janggot. Insyallah dia tahu apa nak dibuat dengan masaalah puan tu.


  Maka selasai sudah semua masaalah puan dah atok jawab walaupun lambat sangat. Maaflah sebab atok tak ada disini waktu itu. Kalau puan muskil sila email kepada zaman5619@gmail.com.

  Wasallam.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 70. Kpd anonymous January 6 2012 / 1.12 pm.

  Maaflah cu sebab terlampau lama tinggalkan soalan cucu yg tak berjawab. Diharap cucu tak kecil. Atok keluar negeri buat kerja membina madrasah di bosnia, khazastan dan Usbeg. Tajaan kerajaan Arab. secara mengejut atok dipanggil dari Indonesia terus saja kesana. Jadi mana sempat nak bawa apa2. Atok pun memang suka buat kerja mengejut macam ni. Itulah sebabnya hilang lama tu. Atok tak sangka lama sangat. Masa berjalan begitu pantas hingga atok tak sangka dah lebih setahun atok merantau. Kini atok dah kembali semula, jadi insyaallah akan atok hubungi cucu.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 71. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 72. atok..blh bntu saya?

  ReplyDelete