Thursday, September 12, 2019

Imam Abu Hasan al Asy’ari dan juga Imam Abu Mansur al MaturidiDidalam Islam. Fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mengikut 4 mazhab iaitu Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’I saja tidak mencukupi kerana didalamnya terdapat juga pegangan akidah yang mengikut aliran Mazhab Imam Abu Hasan al Asy’ari dan juga Imam Abu Mansur al Maturidi. Kemudian didalam tasawufnya pula mengikut Mazhab Imam Junaid al Bagdadi dan juga Imam Hamid al Ghazali. Barulah lengkap semua juzuk2 pegangan sebagai ahli Sunah Wal Jamaah. Untuk kali ini saya akan menulis berkenaan dua tokoh ilmuan ASWJ dalam bab akidah iaitu Imam Abu Hasan al Asy’ari dan juga Imam Abu Mansur al Maturidi kerana perlu diketahui juga mengapa kita mesti berpengang dengan akidah kedua Imam ini sebagai ASWJ. Apakah ada perbezaan diantara kedua Imam ini ?

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Imam Abu Hasan al Asy’ari

Nama penuh beliau ialah Abū al-Hasan 'Ali ibn Ismail ibn Ishaq al-Asy'ari. Lahir pada M 874-936 (H 260-324), dikenali dgn panggilan Imām al-Asy'ari. Dia adalah seorang Arab Sunni Muslim ahli teologi akademik dan pengasas eponim daripada teologi Ash'arisme atau Asharit, yang membina "sekolah teologi yang paling penting dalam Islam Sunni".

Menurut ulama Jonathan AC Brown, walaupun "teologi sekolah Ash'ari sering dipanggil ortodoksi Sunni," ahl al-hadis asli, akidah awal Sunni dari mana Asy'arisme berkembang terus berkembang bersama dengannya Sunni 'ortodoksi' saingan juga. " Menurut Brown ortodoksi (ajarn asal) ini bertanding dalam bentuk " orthodoxy Hanbali / über-Sunni".

Al-Ash'arī terkenal kerana mengambil kedudukan perantara antara dua pemikiran teologi teoritis yang berlainan pada masa itu: Dia menentang kedua-dua Mu'tazilah dimana pada asalnya dialah toloh Mutazilah yg paling tersohor sekali. Namun setelah dia bertaubat dan kembali kepada pegangan ASWJ. Dia menentang semua bentuk penganjuran penggunaan alasan ekstrem dalam perdebatan teologi dan Zahir (menggunakan akal saja) seperti puak2 Mujassim dan Muhaddithin, yang sepenuhnya menentang penggunaan sebab atau kalam , dan mengutuk sebarang perdebatan teologi sama sekali.

Sekolah Al-Ash'ari akhirnya memenangkan "penerimaan luas dalam Islam Sunni, kepercayaan teologi rasmi yang sebahagian besarnya ditakrifkan oleh prinsip Ash'arī." Oleh kerana usaha beliau itu, Al-Asy'ari kemudiannya dihormati oleh seluruh umat Islam Sunni kerana berjaya "bersepadu metodologi rasionalis ahli-ahli teologi spekulatif ke dalam rangka ortodoks Islam." Dia terus dihormati oleh epithets Imām al-mutakallimūn ("Pemimpin Ahli Teologi Scholastic") dan Imām ahl as-sunnah wal-jamā'ah ("Pemimpin Sunni").

Biografi

Al-Ash'ari dilahirkan di Basra, Iraq dan keturunan Sahabat Nabi Muhammad saw yang terkenal iaitu Abu Musa al-Ash’ari . Sebagai seorang pemuda dia belajar di bawah al-Jubba'i, seorang guru teologi dan falsafah Mu'tazilah yang terkenal. Beliau kekal sebagai Mu'tazalah sehingga tahun keempat puluh beliau dan dia meninggalkan al-Jubba'idoktrin pada tahun keempat puluhnya setelah bertanya kepadanya al-Jubba'i tidak dapat menyelesaikan masalah kewajiban ilahi yang sepatutnya untuk meninggalkan kebaikan demi yang lebih baik (al-sâlih wa al-aslah). Pada masa itu beliau mengadopsi doktrin sifatiyya, iaitu Ahlu-s-Sunnah. Beliau meninggalkan Basra dan datang ke Baghdad, mengambil fiqh dari ahli hukum Shafi'i Abu Ishaq al-Marwazi. Beliau mengabdikan dua puluh empat tahun yang akan datang kepada penolakan "Mu`tazila, Rafida, Jahmiyya, Khawarij, dan lain-lain pelbagai inovator" dalam kata-kata al-Khatib. Pelajarnya Bundar menyangkal bahawa perbelanjaan tahunannya adalah tujuh belas dirham. Ketiga murid yang paling terkenal ialah al-Bāhilī, aṣ-Ṣu'lūkī, dan Ibn Mujāhid, yang semuanya menyampaikan doktrin tuan mereka kepada yang kemudian menjadi sekolah Khorasan yang berkembang pesat. Selepas al-Ash'arī meninggal, murid-muridnya perlahan-lahan menyusun garis-garis doktrin utama yang akhirnya menjadi setem sekolah Asy'ar.

Al-Ash'ari melihat Nabi Muhammad saw dalam mimpi 3 kali diBulan Ramadan. Kali pertama, Nabi Muhammad saw memberitahunya untuk menyokong apa yang berkaitan dengan dirinya sendiri, iaitu tradisi (hadith). Al-Ash'ari menjadi bimbang kerana dia mempunyai banyak bukti kukuh yang bercanggah dengan tradisi. Selepas 10 hari, dia melihat Nabi Muhammad saw lagi: Nabi Muhammad saw mengulangi bahawa dia harus menyokong tradisi.  Jadi Al-Ash'ari mengabaikan Kalam dan mula mengikuti tradisi sahaja. Pada malam ke-27 Ramadan, beliau melihat Nabi Muhammad saw untuk kali terakhir. Nabi Muhammad saw memberitahunya bahawa dia tidak memerintahkannya untuk meninggalkan Kalam, dia hanya mengatakan kepadanya untuk menyokong tradisi yang diriwayatkan darinya Nabi Muhammad saw. Maka Al-Ash'ari mulai menganjurkan Hadits, mencari bukti - bukti untuk ini yang dia katakan dia tidak membaca dalam buku apa pun.

Selepas pengalaman ini, beliau meninggalkan Mu'tazalah dan menjadi salah seorang penentangnya yang paling terkenal, menggunakan kaedah falsafah yang telah dipelajarinya.  Al-Ash'ari kemudian menghabiskan baki tahun2 hidupnya untuk mengembangkan pandangannya dan menyusun polemik dan hujah terhadap rakan-rakan bekas Mu'tazalahnya. Beliau dikatakan telah menulis hingga tiga ratus karya, yang hanya empat atau lima diketahui masih ada.

PANDANGAN

Selepas bertaubat dan meninggalkan sekolah Mu'tazilah, dan bergabung dengan ahli teologi tradisionalis al-Ash'ari merumuskan teologi Islam Sunni (ASWJ). Dia diikuti oleh sejumlah besar ulama yang terkenal, yang sebahagian besarnya berasal dari sekolah Mazhab Shafi'i. Yang paling terkenal adalah Abul-Hassan Al-Bahili, Abu Bakr Al-Baqillani , al-Juwayni , Al-Razi dan Al-Ghazali. Sekolah Al-Ash'ari menjadi, bersama-sama dengan Maturidi, sekolah-sekolah utama yang mencerminkan kepercayaan Sunnah sejati.

Selaras dengan tradisi Sunni, al-Ash'ari memegang pandangan bahawa seorang muslim tidak boleh dianggap orang yang tidak percaya kerana dosa walaupun ia adalah sangat besar seperti minum arak atau pencurian. Ini menentang kedudukan Khawarij .

Al-Ash'ari juga percaya bahawa ia tidak dibenarkan untuk melawan seorang pemimpin walaupun dia secara terbuka tidak patuh kepada perintah undang-undang suci itu.  Inilah pandangannya dikala itu.

Al-Ash'ari menghabiskan sebahagian besar karya-karya beliau yang menentang pandangan sekolah Mu'taziliah . Khususnya, dia menafikan mereka kerana mempercayai bahawa Al-Quran diciptakan dan perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang bersikap sendiri.  Dia juga menegur sekolah Mu'taziliah kerana menafikan bahawa Allah boleh mendengar, melihat dan mempunyai ucapan. Al-Ash'ari mengesahkan semua sifat ini yang menyatakan bahawa mereka berbeza daripada pendengaran, melihat dan ucapan makhluk, termasuk manusia.

Beliau juga terkenal dengan ajarannya mengenai atomisme .

LEGACY

Ulama Islam abad ke-18 Shah Waliullah menyatakan:

“ Mujadid muncul pada akhir setiap abad: Mujadid abad pertama adalah Imam Ahlul Sunnah , Umar bin Abdul Aziz . Mujadid pada abad kedua adalah Imam Ahlul Sunnah Muhammad Idrees Shaafi . Mujadid pada abad ketiga adalah Imam Ahlul Sunnah, Abu al-Hasan al-Ash'ari. Mujadid pada abad keempat ialah Abu Abdullah Hakim Nishapuri.”

Terdahulu, para ulama utama juga berpandangan positif al-Ash'ari dan usahanya, di antaranya Qadi Iyad dan Taj al-Din al-Subki .

KERJA- KERJANYA

Para ulama Ashari Ibn Furak berjumlah Abu al-Hasan al-Ash'ari berjumlah 300 orang, dan penulis biografi Ibn Khallikan di 55;  Ibn Asakar memberikan tajuk-tajuk 93 dari mereka, tetapi hanya segelintir karya-karya ini, dalam bidang heresiography dan teologi, telah bertahan. Tiga yang utama ialah:

·      Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilfa al-Musallin ("The Discourses of Proponents of Islam dan Differences Among the Worshippers"), ensiklopedia mazhab Islam yang tersesat, ia tidak hanya terdiri daripada akaun mazhab-mazhab Islam tetapi juga pemeriksaan masalah dalam kalām , atau teologi akademik, dan Nama dan Atribut Allah; sebahagian besar karya ini seolah-olah telah selesai sebelum penukarannya dari Mu'taziltes.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

·        Al-Luma`

 • 1.  Al-Luma` fi-r-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Bida` (" The Sparks: A Refutation of Heretics and Innovators "), volume yang tipis.
 • 2.   Al-Luma` al-Kabir ("The Major Book of Sparks"), permulaan kepada Idah al-Burhan dan, bersama dengan Luma` al-Saghir, karya terakhir yang dikarang oleh al-Ash`ari menurut Syekh Isa al-Humyari.
 • 3.     Al-Luma` as-Saghir ("The Minor Book of Sparks"), permulaan kepada al-Luma` al-Kabir.
 •    Kitāb al-Ibana 'an Usul al-Diyana . Kesahihan buku ini telah dipersoalkan. Sebagai contoh, Richard McCarthy, dalam Teologi Ash'ari, menulis, "... Saya tidak dapat melanggan dengan sepenuh hati kepada proposisi bahawa ibana, dalam bentuk yang kita miliki, adalah karya asli al-Ash 'ari,' membandingkan kredo dalam kitab itu dengan kredo yang terdapat di Maqālāt al-Ash'ari.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Tajuk-tajuk lain adalah:

 • ·        Adab al-Jadal ("Etiquette of Disputation").
 • · Al-Asma 'wa al-Ahkam ("Nama-nama dan Ketetapan-Ketetapan"), yang menggambarkan perbezaan di dalam istilah para ulama dan pemahaman mereka tentang umum dan yang tertentu.
 • · Al-Dafi` li al-Muhadhdhab ("Peninjauan semula 'The Emendation'"), suatu larangan buku al-Khalidi dengan gelaran itu.
 • ·        Al-Funun ("The Disciplines"), penolakan ateis. Buku kedua yang mengandungi gelaran itu juga ditulis mengenai disiplin kalâm.
 • ·    Al-Fusul ("Sub-Headings") dalam dua belas jilid, penolakan para ahli falsafah, perennialists, dan ahli-ahli pelbagai agama seperti Brahmans, Yahudi, Kristian, dan Zoroastrians. Ia mengandungi penghinaan tuntutan Ibn al-Rawandi bahawa dunia wujud tanpa permulaan.
 • ·      Idah al-Burhan fi al-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Tughyan (" Penjelasan Bukti dalam Penafsiran Heretik "), pendahuluan kepada al-Mujaz.
 • ·  Al-Idrak ("Kesedaran"), mengenai disiplin yang menujukan kehalalan teologi dialektik.
 • ·        Al-Istita`a ("Potensi"), penolakan Mu'tazila.
 • ·  Al-Jawabat fi al-Sifat `an Masa'il Ahl al-Zaygh wa al-Shubuhat (" Balasan-pertuturan yang berkaitan dengan sifat-sifat mengenai soalan dan Sophistries of Heretics "), karya al-Ash'ari yang terbesar, doktrin Mu`tazili yang telah dipertahankannya sebelum ini.
 • ·       Al-Jawhar fi al-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Munkar (" The Essence: Refutation of the People of Heresy and Transgression ").
 • ·   Al-Jism ("Tubuh"), bukti ketidakmampuan Mu`tazila untuk menjawab soalan-soalan penting yang berkaitan dengan keturunan, bertentangan dengan Ahl al-Sunna.
 • ·       Jumal al-Maqalat ("Jumlah Kesucian"), yang menyenaraikan kedudukan ateis dan kedudukan monoteis.
 • ·        Khalq al-A'mal ("Penciptaan Perbuatan"), suatu penyangkalan doktrin Mu`tazila dan Qadariyya di mana manusia mencipta perbuatannya sendiri.
 • ·        Maqalat al-Falasifa ("Pepatah Ahli Filsafat").
 • ·        Al-Masa'il `ala Ahl al-Tathniya (" Soalan-soalan dalam Refutation of the Dualists ").
 • ·  Al-Mujaz ("The Concise") dalam dua belas jilid, yang mengenalpasti dan menerangkan pelbagai mazhab Islam. Ia mengandungi penyangkalan doktrin Shi'i dari pertanyaan Abu Bakr al-Siddiq (imamate dan ketidaklamparan Imam di setiap zaman.
 • ·       Al-Mukhtasar fi al-Tawhid wa al-Qadar ("Pengabdian: Pada Doktrin Keesaan dan Takdir Terdiri)", mengkaji semula isu-isu doktrin yang berbeza yang tidak dapat diatasi oleh penentang-penentang Ahl al-Sunna.
 • ·   Al-Mukhtazan ("The Safekeeping"), mengenai soalan-soalan yang lawan tidak muncul tetapi yang berkaitan dengan doktrin mereka.
 • ·   Al-Muntakhal ("The Sifted"), respons kepada soalan-soalan dari ulama-ulama Basra.
 • ·  Naqd al-Balkhi fi Usul al-Mu`tazila ("Kritikan al-Balkhi dan Prinsip-prinsip Mu'tazila"), penafian buku ulama Mu`tazili al-Balkhi yang bertajuk Naqd Ta'wil al- Adilla ("Kritikan Tafsiran Bukti Tekstual").
 • ·        Al-Nawadir fi Daqa'iq al-Kalam ("The Rarities Mengenai Minutiae of Dialectic Theology").
 • ·  Al-Qami` li Kitab al-Khalidi fi al-Irada ("The Subduer: A Refutation of al-Khalidi's Book on the Will"), sebuah penyangkalan doktrin a-Khalidi dimana Allah menciptakan kehendakNya sendiri.
 • ·    Ar-Radd `ala Ibn al-Rawandi (" Refutasi Ibn al-Rawandi ") berkenaan dengan Atribut Ilahi dan Al-Qur'an.
 • ·    Ar-Radd `ala Muhammad ibn` Abd al-Wahhab al-Jubba'i, penyangkalan ulama Mu'tazili yang luas dan bukunya al-Usul ("Prinsip-prinsip").
 • ·        Al-Radd` ala al-Mujassima ("Refutation of the Anthropomorphist").
 • ·        Penolakan `Abbad ibn Sulayman dalam minutiae kalâm.
 • ·        Penolakan buku oleh `Ali ibn` Isa.
 • ·  Penolakan buku al-Balkhi di mana ia mendakwa dia telah memperbetulkan kesilapan Ibn al-Rawandi dalam perselisihannya.
 • ·        Penolakan buku al-Iskafi yang berjudul al-Latif ("Yang halus").
 • ·    Penolakan al-Jubba'i mengenai prinsip dan syarat penyelidikan ilmiah dan derivasi keputusan.
 • ·        Penolakan bantahan al-Jubba'i kepada al-Ash'ari pada visi Allah di akhirat seperti yang dilaporkan oleh Muhammad ibn `Umar al-Saymari.
 • ·        Penolakan buku al-Khalidi mengenai penafian penglihatan Allah di akhirat.
 • ·    Penolakan buku al-Khalidi mengenai penolakan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah SWT dan Maha Tinggi menurut keputusan-Nya.
 • ·       Penolakan para ahli falsafah, khususnya Perennialist Ibn Qays al-Dahri dan buku-buku Aristotle "On the Heaven" dan "On the World."
 • ·        Al-Ru'ya ("Visi"), yang menegaskan visi Allah oleh orang-orang yang beriman di akhirat, bertentangan dengan doktrin Mu`tazili yang menafikan kemungkinan penglihatan seperti itu.
 • ·  Al-Sharh wa al-Tafsil fi al-Radd `ala Ahl al-Ifk wa al-Tadlil (" Penjelasan Terperinci dalam Refutasi Orang-Orang Perdiri "), sebuah buku panduan untuk para pemula dan pelajar membaca sebelum al-Luma`.
 • ·   Al-Sifat ("Sifat-sifat"), penerangan tentang doktrin Mu`tazila, Jahmiyya, dan sekte-sekte lain yang berbeza dari Ahl al-Sunna mengenai topik Atribut Ilahi. Ia mengandungi penafsiran Abu al-Hudhayl, Ma`mar, al-Nazzam, al-Futi, dan al-Nashi, dan penegasan bahawa Pencipta memiliki muka dan tangan.
 • ·    Tafsir al-Qur'an wa al-Radd` ala man Khalafa al-Bayan min Ahl al-Ifki wa al-Buhtan ("Suatu Komentar tentang Al-Qur'an dan Penolakan Orang-orang yang Menentangnya Antara Orang-orang Perdiri dan Calumny" ) yang Ibn al-`Arabi al-Maliki berkata berjumlah 500 jilid. Ibn al-Subki melaporkan dari al-Dhahabi bahawa Tafsir ini ditulis pada masa al-Ash'ari masih Mu'tazili.
 • ·   Pelbagai surat menyerupai pertanyaan daripada ulama Tabaristan, Khurasan, Arrujan, Sayraf, Amman, Jurjan, Damsyik, Wasit, Ramahramuz, Baghdad, Mesir, dan Persia.
 • ·        Ziyadat al-Nawadir ("Addenda kepada` The Rarities '").
 • ·        Af'al al-Nabi Sallallahu `Alayhi wa Sallam (" Kisah Rasulullah -)
 • ·        Al-Akhbar ("Laporan").
 • ·        Bayan Madhhab al-Nasara ("Pameran Doktrin Kristian")
 • · Hikayat Madhahib al-Mujassima ("The Tales of the Schools of the Anthropomorphists"), penolakan terhadap bukti yang mereka buat.
 • ·        Al-Ihtijaj ("The Adducing of the Proofs").
 • ·        Al-Imama ("Doktrin Imam").
 • ·        Ithbat al-Qiyas ("Penegasan Prinsip Analogi").
 • ·        Sesi di sekeliling laporan lone-narrator (al-khabar al-wâhid).
 • ·        Mutashabih al-Qur'an ("The Ambiguities in the Qur'an"), di mana ia membawa bersama-sama berdiri Mu'tazila dan atheis dalam ketidaksabilan mereka tentang kekaburan dalam hadith.
 • ·        Naqd Ibn al-Rawandi `ala Ibtal al-Tawatur (" The Critique of Ibn al-Rawandi Penafian Hadis Massa "), yang mengandungi penegasan prinsip Konsensus (ijmâ`).
 • ·        Naqd al-Mudahat ("Kritikan` Kesamaan '"), suatu larangan al-Iskafi pada istilah qadar.
 • ·        Naqd al-Taj `ala al-Rawandi (" The Diadem: Kritikan Ibn al-Rawandi ").
 • ·  Pada soalan-soalan yang diletakkan kepada al-Jubba'i mengenai nama dan ketetapan.
 • ·     Penghinaan Abu al-Hudhayl ​​mengenai keterbatasan pengetahuan dan keputusan Allah Almighty dan Maha Tinggi dan lain-lain pada usul.
 • ·        Penghinaan Harith al-Warraq pada Sifat-sifatnya.
 • ·        Penolakan logician.
 • ·        Penolakan penyokong metempsikosis dan penjelmaan semula.
 • ·        Al-`Umad ("Sokongan") pada visi Allah di akhirat.
 • ·        Al-Wuquf wa al-`Umum ("Ketidakadilan Hak dan Masyarakat pada Besarnya").
 • ·        Al-Hathth `ala al-Bahth (" Encouragement to Research ").
 • ·   Risala al-Iman, surat kepada Kepercayaan yang membincangkan sama ada ia dibenarkan mengatakan bahawa kepercayaan dibuat. Ibn Hajar mendengarnya dari Abu Ishaq al-Tannukhi dengan rantai penularannya kembali ke al-Ash'ari, melalui pelajar Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Miqsam al-Muqri 'al-Baghdadi.
 • ·  Risala ila Ahl al-Thughar ("Surat kepada Orang-orang al-Thughar"), definisi mengenai doktrin Ahl al-Sunnah.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Istihsan al-Khawd fi `Ilm al-Kalam (samar-samar kerana dia mungkin menulisnya - dengan syarat dia sebenarnya mengarangnya - sebelum penukarannya, kerana ia secara puratanya diarahkan terhadap Hanbalis dan menggunakan istilah Mu`tazilah yang tajam seperti" Keadilan "(al-tawhîd wa al-`adl) merujuk kepada asas-asas kepercayaan, dan Allah mengetahui yang terbaik)

Walau bagaimanapun, George Makdisi  dan Ignác Goldziher menganggap karya ini sebagai tulen, dan Salafists mengekalkan bahawa buku itu menandakan pertobatan al-Ash'ari dan kembali kepada kepercayaan salaf . Salafists menjelaskan bahawa buku itu ditulis selepas dia menarik kembali keyakinannya yang terdahulu dan menerima kepercayaan Athari, berikutan pertemuannya dengan ulama Hanbalite Al-Hasan bin Ali al-Barbahari, dan terutama sekali usaha untuk memanggil pengikutnya yang terdahulu kembali kepada Islam. Profesor Sherman Jackson menceritakan bahawa Ibn Taymiyyah, memetik Ash'ari Historian Ibn `Asakir, membentangkan perkataan Al-Ashari di Ibāna sebagai pembelaan semasa perbicaraannya atas tuduhan antropomorfisme.


IMAM ABU MANSUR AL-MATURIDI

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi


Abū Manṣūr Muḥammad b. Muhammad b. Maḥmūd al-Samarḳandī (M 853-944 ), sering disebut sebagai Abū Manṣūr al-Māturīdī untuk pendek, atau dengan hormat seperti Imam Māturīdī oleh Muslim Sunni , adalah Sunni Hanafi ulama , teolog , dan kitab suci dari Samarkand abad kesembilan yang menjadi pengkodifikasi eponim salah satu sekolah ortodoks utama teologi Sunni , sekolah Maturidi , yang menjadi sekolah teologi yang dominan bagi Muslim Sunni di Asia Tengah dan kemudian menikmati status yang unggul sebagai sekolah pilihan bagi Empayar Uthmaniyyah dan Empayar Mughal. Maturidi's merujuk kepada Māturīd (atau Māturīt), sebuah tempat di Samarkand.

Berbeza dengan Ash'arī (tahun 936), pengasas salah satu sekolah teologi Sunni ortodoks utama yang lain, Maturidi berpegang pada Mazhab Abū Ḥanīfa (ayat 772) sebagaimana diterangkan dan dikemukakan oleh ahli teologi Hanafi Balkh dan Transoxania. Ia adalah teologi ini yang Maturidi sistematik dan digunakan untuk menyangkal bukan sahaja pendapat daripada Mutaziliah , yang Karrāmites dan kumpulan murtad lain, tetapi juga teologi bukan Islam seperti yang terdapat di Chalcedonian Kristian , Miaphysitism , Manichaeanism , Marcionism , dan Bardaisanisme.


KEHIDUPANNYA

Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah kampung atau suku di kawasan kejiranan Samarkand. Beliau berasal dari keluarga abu Ayyub al-Ansari dari Madinah. Kenyataan ini juga disokong oleh fakta bahawa beberapa keluarga Arab lain di Madinah juga menetap di Samarkand. Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupan Maturidi, kerana sumber-sumber yang ada "tidak dibaca sebagai biografi, melainkan sebagai senarai karya-karya yang telah diperbesarkan oleh kenyataan ringkas mengenai keperibadiannya dan beberapa kata pujian. "Walau bagaimanapun, apa yang jelas bahawa teolog itu hidup sebagai seorang ulama yang tulen, kerana "tidak ada yang menunjukkan bahawa dia memegang sebarang jawatan awam, atau dia mempunyai lebih ramai murid, populariti, atau persatuan dengan mahkamah Sāmānid Bukhārā daripada orang lain." Ia diterima, lebih-lebih lagi, yang Maturidi mempunyai dua orang guru utama, iaitu Abū Bakr al-Jūzjānī dan Abu Nasr Ahmad b. al-'Abbās al-'Iyāḍī (d. 874-892), kedua-duanya memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan teologi Maturidi. [ Maturidi dikatakan telah menjalani kehidupan seorang pertapa (zāhid), dan berbagai sumber mengaitkan banyak karama kepadanya. Walaupun ia biasanya tidak dianggap mistik , namun sangat mungkin bahawa Maturidi mempunyai interaksi dengan Sufi di daerahnya, sebagai "Teologi Hanafite di rantau ini tidak dapat selalu dipisahkan dengan tajam dari kecenderungan mistik," dan banyak jurubahasa Hanafi yang paling penting di kawasan itu juga mistik sufi.


TEOLOGI (Fahaman keagamaannya)

Maturidi menegaskan keimanan (īmān) sebagai taṣdīḳ bi 'l-alalb atau "persetujuan dalaman, yang dinyatakan dengan pengakuan lisan (Laillaha Illaallah Muhamad dararasualallah)" Untuk Maturidi, lebih-lebih lagi, kerja (amāl ) bukanlah sebahagian daripada iman. Selain itu, Maturidi berpendapat bahawa "iman tidak dapat berkurang atau meningkat dalam kandungan, walaupun dikatakan meningkat melalui pembaharuan dan pengulangan."

Maturidi disokong menggunakan tafsiran alegatif berkaitan ekspresi antropomorfik dalam Al - Quran, walaupun dia menolak banyak tafsiran yang Mutazilit akan mencapai dengan menggunakan kaedah ini. Dalam keadaan lain, Maturidi disokong menggunakan kaedah tradisionalis kayāf cara membaca kitab suci, yang menegaskan "penerimaan tanpa penanyaian teks yang diturunkan."  Maturidi seterusnya menafikan Mutazilit dalam mempertahankan sifat-sifat Allah sebagai "kekal dan kekal" dalam Essence of God ( ḳā'ima bi 'l-dhāt ). Perbezaan utama teologi beliau dari Ash'arī adalah bahawa dia memegang sifat-sifat esensi dan tindakan untuk menjadi "sama-sama abadi dan bersemadi dalam Ilahi Ilahi."  Oleh itu, "beliau menegaskan bahawa ungkapan 'Allah adalah kekal Pencipta' dan 'Allah telah mewujudkan dari kekekalan (lam yazal khāliḳan) sama-sama sah, walaupun dunia dicipta hanya sementara."  Selain itu, Maturidi dengan tegas mempertahankan Visi Beatific (ru'ya, secara harfiah "penglihatan [Tuhan]") terhadap kaum Mutazilah, tetapi "secara konsisten menolak kemungkinan idrāk, yang dipahami olehnya sebagai mata Allah."

 Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  

KERJA – KERJANYA

Ketika Maturidi tumbuh dewasa, ada reaksi yang muncul terhadap beberapa sekolah dalam Islam, terutama Mu'tazilah , Qarmati , dan Siyah . Para ulama Sunni mengikuti Abu Hanifah. Maturidi, dengan dua ulama yang terkenal, menulis terutamanya mengenai kepercayaan Islam dan menguraikan doktrin Abu Hanifah, dua yang lain adalah Abu al-Hasan al-Ash'ari di Iraq, dan Ahmad ibn Muhammad al-Tahawi dalam Mesir.

Sementara Al-Ash'ari dan Al-Tahawi adalah Sunni bersama dengan Maturidi, mereka membina teologi mereka sendiri yang menyimpang sedikit dari sekolah Abu Hanifah. Al-Ash'ari, menyatakan bahawa Tuhan menciptakan kuasa individu (qudra), akan, dan tindakan sebenar  memberi jalan kepada teologi sekolah fatalis , yang kemudiannya dimasukkan dalam bentuk yang disatukan oleh Al Ghazali. Maturidi, mengikuti jejak Abu Hanifah, dan mempersembahkan "tanggapan bahawa Allah adalah pencipta perbuatan manusia, walaupun manusia memiliki kemampuan dan keinginannya sendiri". Maturidi dan Al-Ash'ari juga dipisahkan antara satu sama lain dalam isu atribut Tuhan,  serta beberapa isu kecil lain.

Kemudian, dengan kesan negara-negara Persia seperti Empire Great Seljuq dan Empayar Uthmaniyyah , sekolah Hanafi-Maturidi merebak ke kawasan yang lebih besar di mana sekolah hukum Hanafi lazim, seperti Afghanistan , Asia Tengah , Asia Selatan , Balkan , Rusia , China , Caucasus dan Turki .

Maturidi mempunyai pengetahuan yang besar daripada dualis kepercayaan (Sanawiyya) dan lain-lain agama Persian lama. Beliau Kitāb al-Tawhid dengan cara ini telah menjadi sumber utama untuk penyelidik moden dengan bahan-bahan yang kaya tentang Iran Manicheanism (Mâniyya), sekumpulan Brahman (Barähima), dan beberapa personaliti kontroversi seperti Ibn al-Rawandi , Abu Isa al- Warraq , dan Muhammad b. Shabib .


WARISAN DAN PENGHORMATAN

Walaupun ada di zaman pertengahan "kecenderungan untuk menindas nama Maturidi dan meletakkan Ash'arī ke depan sebagai juara Islam melawan semua bid'ah," kecuali di Transoxiana, Maturidisme secara beransur-ansur "diakui secara luas sebagai teologi Sunni ortodoks kedua sekolah selain "Ash'arīsm. Terbukti dari tahun abad ke-15 yang tinggal di makam Maturidi di tanah perkuburan Jākardīza di Samarkand bahawa makam teolog itu "dilawati dan diadakan untuk penghormatan untuk masa yang lama" sepanjang zaman pertengahan. Penghormatan teolog ini nampaknya telah timbul dari tradisi yang dipelihara oleh beberapa ulama kemudian yang mendetail kebijaksanaan Maturidi dan kebolehan rohani. Sebagai contoh, Abul Muin al-Nasafi (d. 1114) menyatakan bahawa hadiah rohani Maturidi adalah "yang jauh banyak" dan bahawa "Tuhan berarti dia keluar dengan Karamat, hadiah rahmat (Mawahib), bantuan ilahi (tawfiq), dan bimbingan (irshād , tashdīd). "

Walau bagaimanapun, Salafisme Kontemporari dan Wahhabisme cenderung sangat kritikal terhadap warisan Maturidi dalam Islam Sunni kerana mereka tidak suka menggunakan sebarang pemikiran rasional dalam perkara teologi, yang mereka anggap sebagai bidaah, walaupun penentangan ini menjadi satu kedudukan yang bertentangan dengan kesepakatan Sunnisme sepanjang sejarah. Oleh itu, sering dikatakan bahawa arus perdana "Sunnisme ortodoks" merupakan pengikut tradisi teologi Maturidi dan Ash'arī,  manakala Salafisme dan Wahhabisme sering ditafsirkan oleh penyokong-penyokong dua sekolah utama menjadi tradisi teologi serpihan minoriti yang menentang arus perdana. Tambahan pula, perbezaan teori kecil antara formulasi teologi Maturidi dan Ash'arī sering dianggap oleh pengikut masing-masing untuk menjadi dangkal daripada nyata, dari mana "kedua-dua sekolah itu sama ortodoks" dalam Sunnisme tradisional. Aspek tradisional Sunni diringkaskan dengan kata-kata penerbit Islam abad ke-20 Munīr'Abdul Agha, yang menyatakan: "Tidak banyak perbedaan [doktrinal] antara Ash'arī dan Māturīdī, maka kedua-dua kumpulan sekarang disebut Orang daripada Sunnah dan Masyarakat.


KITAB-KITAB KARYA TULISANNYA

 • ·        Kitāb al- Tawḥīd ('Kitab Monoteisme')
 • ·        Kitāb Radd Awa'il al-Adilla , penafian buku Mu'tazili
 • ·        Radd al-Tahdhib fi al-Jadal , satu lagi penafsiran buku Mu'tazili
 • ·        Kitāb Bayan Awham al-Mu'tazila ('Book of Exposition of the False of Mu'tazila )
 • ·        Kitāb Ta'wilat al-Qur'an ('Kitab Tafsiran Al-Quran')
 • ·        Kitāb al-Maqalat
 • ·        Ma'akhidh al-Shara'i 'dalam Usul al-Fiqh
 • ·        Al-Jadal fi Usul al- Fiqh
 • ·   Radd al-Usul al-Khamsa , penafian pengumuman Abu Muhammad al-Bahili tentang Lima Prinsip Mu'tazila
 • ·        Radd al-Imama , penolakan konsepsi Syi'ah ke pejabat Imam;
 • ·        Al-Radd 'ala Usul al-Qaramita
 • ·    Radd Wa'id al-Fussaq, penyangkalan doktrin Mu'tazilah bahawa semua orang yang berdosa akan kekal di neraka neraka.


Maturidiyya adalah salah satu sekolah utama teologi Islam Sunni. Ia telah ditubuhkan oleh Abu Mansur Al Maturidi dan membawa kepercayaan yang sudah ada di kalangan majoriti Sunni di bawah satu sekolah teologi sistematik (kalam). Ia dianggap sebagai salah satu kredo Sunni ortodoks di samping sekolah Ash'ari. Maturidisme telah orientasi teologi yang utama di kalangan Sunni Islam of Persia sebelum mereka memeluk Shiaism dalam abad ke-16, Hanafi , dan Ahl al-Ray (orang-orang yang berpura-pura) dan menikmati status yang unggul dalam Empayar Uthmaniyyah dan Mughal India . Di luar empayar Uthmaniyyah dan Mughal yang lama, majoriti suku Turki , Asia Tengah , dan Muslim Asia Selatan juga percaya pada teologi Maturidi. Sekolah Maturidi mengutamakan tradisi Sufisme dan Persia-penafsiran Arab terhadap Islam.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi


KEPERCAYAAN

Maturidi berpendapat bahawa:

·      Semua sifat Tuhan kekal dan tidak terpisah dari Tuhan. Etika mempunyai kewujudan objektif dan manusia mampu mengiktirafnya melalui sebab. Walaupun manusia secara intelektual mampu merealisasikan Tuhan, mereka memerlukan wahyu dan bimbingan nabi, kerana keinginan manusia dapat mengalihkan akal dan karena pengetahuan tertentu tentang Tuhan telah diberikan khusus kepada para Nabi (yaitu Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, yang diberikan ini pengetahuan khusus dari Tuhan dan hanya melalui Muhammad melakukan pengetahuan ini menjadi mudah diakses oleh orang lain). Manusia bebas dalam menentukan tindakan mereka dalam ruang lingkup kemungkinan yang diberikan Tuhan. Oleh itu, Tuhan telah menciptakan semua kemungkinan, tetapi manusia bebas untuk memilih. Al - Quran adalah perkataan Allah yang tidak dijelaskan, tetapi apabila ia dibentuk (dalam suara atau huruf) ia diciptakan.

·    The Six artikel iman. Pihak berkuasa agama memerlukan hujah yang munasabah untuk membuktikan tuntutan mereka. Sokongan sains dan falsafa.

·     Maturidis menyatakan bahawa iman (iman) tidak meningkat atau berkurang bergantung pada perbuatan seseorang; ia agak taqwa (ketakwaan) yang bertambah dan berkurangan. Ash'aris mengatakan bahawa iman itu sendiri naik atau turun mengikut tindakan seseorang.

Maturidisme memegang, bahawa manusia adalah makhluk yang dikurniakan dengan alasan, yang membezakannya dari binatang. Selanjutnya, hubungan antara manusia dan Allah berbeza dari alam dan Tuhan; manusia dikurniakan dengan kehendak bebas, tetapi karena kedaulatan Allah, Allah menciptakan perbuatan yang dipilih manusia, sehingga manusia dapat melaksanakannya. Etika boleh difahami hanya dengan alasan dan tidak memerlukan bimbingan kenabian. Maturidi juga menganggap hadis sebagai tidak dapat dipercayai, apabila mereka berada dalam keadaan ganjil. Walau bagaimanapun, minda manusia sahaja tidak dapat memahami keseluruhan kebenaran, oleh itu ia memerlukan wahyu berkenaan dengan hal ehwal misteri. Selanjutnya, Maturidisme menentang antropomorfisme dan similitud, sementara pada masa yang sama tidak menafikan sifat-sifat ilahi. Mereka mestilah ditakrifkan dalam terang Tauhid atau ditinggalkan.

SENARAI ASH'ARIS DAN MATURIDIS

Senarai Ash'aris dan Maturidis termasuk penganut menonjol dari Asy'ari dan Maturidi mazhab. Ash'aris adalah sekolah pemikiran doktrin yang dinamakan Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, dan sekolah Maturidi dinamakan untuk Abu Mansur al-Maturidi .

 1. ·        Al-Baqillani
 2. ·        Ibn Furak
 3. ·        Abu Mansur Al-Baghdadi
 4. ·        Al-Juwayni
 5. ·        Al-Bayhaqi, Hadith, Fiqh scholar
 6. ·        Al-Khatib Al-Baghdadi
 7. ·        Abu Al-Walid Al-Baji
 8. ·        Al-qushayri
 9. ·        Al-Ghazali, Hujjat al-Islam (Authority of Islam), Jurist, Philosopher, Theology (Tauhid)
 10. ·        Ibn Khaldun , Ahli sains Muslim , Pelopor Disiplin Moden dalam Sosiologi, Demografi, Ahli Sejarah, Ahli Sejarah, Ekonomi, Sains Politik
 11. ·        Fakhr Al-Din Al-Razi , Ahli sains Muslim , Tafsir (Exegesis), Prinsip-prinsip perundangan Islam, Retorik, Kalam, Falsafah Islam, Logik, Astronomi, Ontologi, Kimia, Fizik, Perubatan, Anatomi
 12. ·        Al-Baydawi
 13. ·        Sayf Al-Din Al-Amidi
 14. ·        Salahuddin al-Ayyoubi ( Saladin ), Pengasas Dinasti Ayyubid , Islam Khalifah daripada Dinasti Ayyubid , Sultan Mesir dan Syria, ulama Islam, Penjaga Dua Masjid Suci
 15. ·        Izz Al-Din ibn 'Abd Al-Salam
 16. ·        Ibn 'Asakir
 17. ·        Al-Qastallani , ulama Sunni Islam dalam Hadis dan Teologi, Komentar mengenai Sahih al-Bukhari
 18. ·        Abu Hayyan Al-Gharnati
 19. ·        Jalal Al-Din Al-Suyuti, Theologian, Shafi'i scholar, Scholar on Ijtihad, Hadith, Quranic Exegesis (Tafsir), Aqidah (Tawhid)
 20. ·        Zakariyya Al-Ansari
 21. ·        Taqi Al-Din Al-Subki , ulama Shafi'i, Sarjana dalam Tafsir (Exegesis Al-Qur'an) dan Hadis Nabi (Sunnah), Shaykh al-Islām (ulama terkemuka sains Islam), Qadi (Ketua Hakim dalam Syari'ah Islam) ah Mahkamah)
 22. ·        Taj Al-Din Al-Subki
 23. ·        Ibn Hajar Al-Haytami
 24. ·        Ibn 'Ata' Allah Al-Iskandari (atau Al-Sakandari)
 25. ·        'Abdullah Ibn' Alawi Al-Haddad
 26. ·        Muhammad Zahid Al-Kawthari
 27. ·        Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur
 28. ·        Muhammad Alawi al-Maliki , ulama Islam, Habib, Al-Marfullah
 29. ·        Mohamed Said Ramadan Al-Bouti , ulama Syria, Syaikh dari Levant
 30. ·        Abdallah Bin Bayyah , Pakar dalam 4 Sekolah Pemikiran Islam, penyokong Sekolah Pemikiran Maliki
 31. ·        Abdullah al-Harari
 32. ·        Usman bin Fodio
 33. ·        Ahmed El-Tayeb , Imam Besar Al-Azhar
 34. ·        Ali Gomaa , Mufti Besar Mesir
 35. ·        Ahmed Kuftaro , bekas Grand Mufti of Syrian Arab Republic Hak, penggalak daripada Antaragama Dialog dan wanita, Ketua mengeluarkan Fatwa di seluruh dunia Islam Sunni
 36. ·        Habib Ali Al-Jifri
 37. ·        Hamza Yusuf , cendekiawan Islam Amerika, pengasas bersama Zaytuna College
 38. ·        Muhammad al-Yaqoubi , cendekiawan Syiah Islam
 39. ·        Suhaib Webb , Imam Amerika, Syaikh, Salah satu daripada 500 orang Muslim Paling Berpengaruh di Dunia
 40. ·        Ahmad Badreddin Hassoun , Mufti Besar Syria
 41. ·        Noah Ha Mim Keller
 42. ·        Habib Umar bin Hafiz , Shaykh, Habib, ulama Islam, Dekan di Dar al-Mustafa
 43. ·        Asrar Rashid


PERBEZAAN ANTARA ALIRAN AL-ASY’ARI DAN AL-MATURIDI 
 
Hakikatnya terdapat banyak perbezaan pelajaran antara Aliran al-Asy’ari dan al-Maturidi. Tetapi mesti barang diingat bahawa perbezaan pendapat diantara mereka hanyalah dibahagian furuk (cabang) sahaja. Ia tidak menjejaskan pokok akidah dalam agama Islam. Di sini, saya hanya menyebutkan sebelas sahaja perbezaan antara dua aliran tersebut.
  
 1.   Aliran al-Asy’ari atau terkenal dengan sebutan Asya’irah berpendapat bahawa kehendak Allah s.w.t. tidak terikat dengan apa pun. Tetapi, Aliran al-Maturidi atau terkenal dengan panggilan Maturidiyah mengakui bahawa manusia mempunyai kebebasan kehendak.   
 2.    Asya’irah berpandangan bahawa Allah s.w.t. yang Maha Berkuasa boleh menyalahi ancaman-Nya. Namun, Maturidiyah berpandangan bahawa Allah s.w.t. yang Maha Benar tidak boleh menyalahi ancaman-Nya.  
 3.   Asya’irah berpendapat bahawa bahagia atau celakanya pada kematian seseorang sudah ditentukan sejak azali. Tetapi, Maturidiyah berpendapat bahawa kebahagiaan atau kecelakaan seseorang adalah merupakan keadaan sekarang.  
 4.  .  Asya’irah mengatakan bahawa harus atau boleh jika seseorang itu untuk menyebut, “Insya Allah, saya mukmin”. Namun, Maturidiyah menegaskan bahawa tidak boleh mengucapkan, “Insya Allah, saya mukmin”.   
 5.     Asya’irah berpendapat menegaskan bahawa Qadha kembali kepada sifat zat atau ianya Qadim (Bukan Baharu). Tetapi, Maturidiyah mengatakan bahawa Qadha kembali kepada sifat perbuatan. 
 6.     Asya’irah mengatakan bahawa Qadar kembali kepada sifat perbuatan atau ianya Jadid (Baharu). Berbeza dengan Maturdiyah yang berpendapat bahawa Qadar kembali kepada sifat Ilmu.
 7.       Asya’irah berpendapat bahawa para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Dan para malaikat lebih mulia daripada manusia selain nabi. Bertentangan dengan pendapat Maturidiyah yang mengatakan bahawa para Rasul dalam kalangan manusia lebih mulia daripada para rasul dalam kalangan malaikat. Manakala, para rasul malaikat lebih mulia daripada manusia secara umum (selain rasul). Dan para manusia selain rasul lebih mulia daripada malaikat secara umum.
 8. 8.     Asya’irah mengatakan bahawa taubat tidak akan diterima pada waktu ghargharah (saat nyawa dicabut) dan pintu taubat akan ditutup apabila matahari terbit pada arah Barat. Maturidiyah pula mengatakan bahawa taubat orang kafir yang tidak diterima secara khusus, tetapi taubat orang yang beriman yang melakukan maksiat masih dapat diterima.
 9. 9.     Asya’irah berpendapat bahawa sifat Maani ada tujuh. Namun, Maturidiyah menambah satu lagi sifat Maani, iaitu Takwin, dan jumlah menjadi lapan.   
 10. 10. Asya’irah mengatakan bahawa sifat perbuatan (fi’il) merupakan kejadian yang baharu. Ini berbeza dengan Maturidiyah yang menegaskan bahawa sifat perbuatan (fi’il) Allah merupakan sifat yang Qadim (Bukan Baharu) dan berdiri dengan zat Allah.
 11. 11 Asya’irah menegaskan bahawa wajibnya mengenal Allah (Makrifatullah) melalui hukum Syarak dan disyaratkan juga penyertaan akal. Sebaliknya, Maturidiyah berpendapat bahawa kewajipan mengenali Allah (Makrifatullah) adalah dengan akal.  Disini banyak dari kalangan ahli2 Tarikat dan Malrifatullah memilih Asya’riah dibandingkan Maturidiyah kerana mengenal Allah tidak mampu dengan akal saja. Akal manusia tidak akan mampu menembusi alam Makrifatullah.


Perbezaan antara Asya’irah dan Maturidiyah. Dan perbezaan ini tidak membuat keduanya terkeluar daripada mazhab Ahli Sunnah, kerana perbezaan mereka disandarkan pada dalil yang dapat dipastikan kehujahannya. Oleh itu, semoga kedua aliran ini sentiasa berganding bahu dan berusaha membela mazhab Ahli Sunnah demi menjaga kemurnian agama Islam.


LAGI BERKENAAN PERBEZAAN ANTARA ASYA’IRAH DAN MATURIDIYAH

Perselisihan di antara Asya‟irah dan Maturidiyyah ini dapat dibahagikan kepada perselisih dari segi lafaz dan dari segi makna. Di bawah ini merupakan beberapa permasalahan yang dibahaskan dan diperselisihkan oleh mereka.


Dari segi lafaz. Perbuatan manusia (Af’al al ‘Ibad).

ASYA’IRAH.

Al-Asy‟ari menyatakan bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala Yang Esa dan manusia itu tidak mempunyai pengaruh padanya walaupun sedikit. Segala perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah dan manusia padanya ada usaha (al-kasb)

Pandangan al-Asy‟ari ini adalah berdasarkan kepada qudrat Allah yang meliputi dan umumkepada seluruh takdir manusia, kerana apa sahaja yang Allah inginkan pasti berlaku dan begitulah sebaliknya. (Al-Jarjani, 1998:145-146).Menjawab persoalan bagaimana penerangan bahawa terjadinya perbuatan itu daripada manusia sendiri, Al-Asy‟ari

Mengatakan bahawa Allah s.w.t mencipta adat yang perlu ada pada perbuatan manusia itu iaitu kuasa dan pilihan. Jika tiada penghalang padanya, makaakan terhasillah perbuatan yang telah ditakdirkan itu yang mana ia dihubungkan dengankuasa dan pilihan ini. (Al-Asy‟ari, 1998 :108). Merujuk kepada maksud usaha (al-kasb)

Yang ada dinyatakan tadi, Al- Asy‟ari mendefinisikan usaha ini sebagai satu gambaran kepada perbuatan yang terhasil yang bersesuaian dengan qudrat manusia sendiri. Definisi beliau ini telah diperselisihkan oleh beberapa ulama‟ lain. (Al- Asy‟ari, 1998:97). Beliau juga mengatakan bahawa Allah Ta‟ala memberikan manusia qudrat untuk menghasilkan perbuatan pada permulaannya.Pandangan beliau ini berdalilkan pada al-Quran, firman Allah: Surah al-An‟am 6: A102, Mafhumnya:

“Demikian itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka sembahlah Dia.”

Maka jelas pada ayat ini bahawa Allah Ta‟ala adalah pencipta segala sesuatu, dan perbuatan manusia itu adalah sesuatu, maka demikian tiada lain hanya Allah yang menciptakannya.


MATURIDIYYAH.

Pada asalnya, Maturidiyyah bersepakat dengan Asya‟irah dalam permasalahan ini bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala yang Esa dan manusia perlu berusaha. Namun, wujudnya khilaf di antara mereka ialah pada definisi usaha (al-kasb) yang dinyatakan oleh Asya‟irah.

Maturidiyyah membawa pendirian,

“Telah sabit bahawa pada hamba itu, wujudnya qudrat dan kehendak yang memberi kesan pada sesuatu perbuatan itu, namun qudrat dankehendak itu tidak memberi kesan kepada penciptaan dan penghasilan perbuatan itu, tetapi iadinisbahkan kepada sifat sesuatu perbuatan itu samada untuk taat atau ingkar, dan qudrat inidilihat pada niat dan pilihan yang dibuat. Dan berdasarkan niat dan pilihan inilah, Allah Ta‟ala menciptakan bagi manusia qudrat maka dengan itu terciptalah satu perbuatan itu.” (Al-Maturidi, 1999: 432). Pendirian beliau ini berdasarkan firman Allah: (Al-Quran: Surah al-Hajj 22: A 77) Mahfumnya:

“Dan kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya di dunia dan diakhirat.”

Ayat ini menunjukkan bahawa segala perbuatan manusia terletak pada qudrat yang dihasilkan, dan qudrat ini diciptakan oleh Allah Ta‟ala dengan sifatNya yang tiada permulaan dan pengakhiran. Oleh itu, dari sini dapatlah dilihat dengan jelas bahawa titik perbezaan antara Asya‟irah dan Maturidiyyah pada permasalahan ini ialah pada hakikat qudrat manusia itusendiri dan definisi al-kasb.


Beristithna’ pada Iman. Ilmu Kalam

ASYA‟IRAH.

Asya‟irah dan para ahli hadith mengharuskan beristithna‟ pada iman. Seperti kata fulan: “Aku beriman, insyaallah.” 

Pada permasalahan ini, Imam al-Baghdadi yang merupakan pengikut Asya‟irah dan juga ahli hadith menerangkan bahawa barangsiapa yang dating kepada Allah akan keimanannya, maka dia adalah orang yang beriman, dan barangsiapa yang datang kepada Allah bukan dengan keimanan yang dizahirkannya di dunia, maka diakhirnya ketahuilah bahawa tidak cukup untuk mengatakan dia beriman. (Al-Baghdadi, 1928:253).Dalam menjawab permasalahan ini, Imam al-Juwaini dalam kitabnya al-Irsyad berkata: “Kita mengatakan bahawa iman itu ada pada waktu sekarang tanpa ragu. Akan tetapi iman yang dimaksudkan dengannya kejayaan dan kebahagiaan ialah iman yang akan datang.

”Maka, para salaf al-soleh mengambil berat mengenainya dan menyelarikannya dengan beristithna‟ kepada kehendak Allah namun tidak dimaksudkan di sini untuk meragui keimanan yang sedia ada. Sesungguhnya iman yang akan datang itulah yang diberi perhatian oleh salaf al-soleh dan kadang-kadang secara tidak sengaja mereka meny ebut “Kami beriman, insyallah.”

Namun bukanlah ungkapan mereka ini bermaksud mereka meragui keimanan pada waktu itu, akan tetapi iman itu tetap di hati, cuma tujuan mereka ialah untuk mengharap kepada iman yang akan datang itu. Firman Allah s.w.t (Al-Quran: Surah al-Kahfi 18: A23-24) Mafhumnya:

“Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan: Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti. Melainkan dengan berkata: Insyaallah”

Maka, ayat ini menunjukkan harus beristithna ‟dalam perkataan, dan dengan menggunakan ayat inilah Asya‟irah menguatkan pendapatnya bahawa harus beristithna ‟dalam iman berulang-kali kerana tiada padanya syak dan ragu. (Al-Juwaini, 1950: 400)

MATURIDIYYAH.

Maturidiyyah pula menyatakan pendiriannya bahawa tidak boleh beristithna ‟dalam beriman kerana menjadi mukmin bagi mereka adalah menjadi mukmin yang sebenar bukanlah mukmin yang beristithna‟ semata-mata. Ini kerana ba gi mereka, iman secara istithna ‟Ini mengandungi keraguan pada imannya dan keraguan tidak diterima dalam iman. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya jika pada manusia itu ada kepercayaan dan pengakuan, maka bolehlah baginya untuk mengatakan: “Aku beriman dengan sebenar benarnya” untuk meyakinkan lagi keimanannya itu, dan tidak harus baginya mengatakan:

“Aku beriman, insyaallah.” Ini kerana jika iman itu bersifat ragu, maka ianya ditentukan kafir. Maka yang patut didahulukan (aula) di sini ialah dengan meninggalkan istithna ‟dalam iman kerana ia membawa kepada keraguan dan syak. (Al-Nu‟man,1998: 207-209).

Hakikat iman pada al-Maturidiyyah ialah tidak dibenarkan beristithna ‟padanya, kerana perkara ini akan menimbulkan syak dan keraguan pada orang yang mendengarnya.Sesungguhnya Allah memelihara kita daripada syak dan ragu, maka caranya yang utama ialah dengan meninggalkan istithna ‟dalam masalah iman ini. Inilah yang dijelaskan daripada Abu Hanifah dan muridnya al-Maturidi melalui nas-nas terdahulu. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada Al-Quran di mana Allah Ta‟ala berfirman


PERSAMAAN CIRI-CIRI UTAMA ALIRAN ASYA'IRAH DAN MATURIDI IALAH:

a. Asya'irah tenggelam dalam mentakwil sifat2 Allah.
b. Mendahulukan akal dalam mentakwil perkara2 ghaibiyat', i'tiqad dan sifat-sifat              Allah.
c. Aliran mereka ini dikatakan dekat dgn ahli kalam dan faham Muktazilah, tetapi              kemudian telah dipisahkan dari golongan sesat itu.
d. Cenderung dgn aliran Tasawwuf
e. Cenderung kepada Filsafah.

Mereka mempertahankan pegangan Ahli-Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang batil pada zamannya sebagaimana juga keadaannya dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari.  Oleh kerana jasanya dalam mengemukakan pandangan Ahli-Sunnah wal-Jama'ah sebagaimana yang disebutkan dalam Syarah Ihya' oleh Murtada az-Zabidi,

“Bila dikatakan Ahli-Sunnah wal-Jama'ah, maka yang dimaksudkan ialah aliran yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi”

Abu Mansur memiliki kedudukan tinggi di kalangan para pengikut Maturidiyah sehingga mereka menjulukinya dengan “Imam al-Huda dan Imam al-Mutakallimin”.

Abu Mansur hidup sezaman dengan Abu Hasan al-Asy’ari meskipun tidak ada keterangan sejarah bahwa keduanya pernah bertemu atau saling membaca buku yang lain, hanya dalam beberapa hasil pemikiran kedua orang ini bertemu, tentu dengan pemikiran Abu Musa yang lama sebelum dia rujuk kepada pemikiran salaf shalih.

Mereka muncul di Asia Tengah pada waktu masyarakat Islam dilanda aliran ideologi yang menyeleweng (sesat) daripada akidah yang sebenar. Antaranya mazhab Muktazilah, Mujasimah, Muhammad bin Karam Sajassatani iaitu pemimpin fahaman Karamiah, Qaramitah yang dipimpin oleh Hamdan As’ ad, Jaham bin Safuan iaitu pemimpin fahaman Jahamiah, dan ahli tasauf Husin bin Mansur al-Halaj. Imam Abu Mansur Maturidi membawa peranan yang besar bagi menghadapi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka.

Dalam kitab Miftah Assa`adah Wa Mishbah Assiyadah, Syeikh Tasy Kauthari Zadah berkata:

“Ketahuilah bahawa ketua Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam bidang Ilmu Kalam ialah dua orang : Seorang daripadanya ialah bermazhab Hanafi, dan seorang lagi bermazhab Syafie. Orang yang bermazhab Hanafi itu ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al Maturidi, penghulu bagi petunjuk. Manakala seorang lagi yang bermazhab Syafie ialah Syeikh as Sunnah, dan ketua al Jamaah, Imam bagi ulama Ilmu Kalam, pendokong sunnah Penghulu bagi rasul-rasul (Nabi Muhammad SAW), pengukuh Agama, dan penyelusur di dunia memelihara Akidah Muslim, dia ialah Abu Hassan al Asy’ari.”\

 Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

LAGI BERKENAAN PERMASALAHAN DAN ISU YANG DIBAHASKAN OLEH KEDUA ULAMA INI.

Perselisihan di antara Asya‟irah dan Maturidiyyah ini dapat dibahagikan kepada perselisihan dari segi lafaz dan dari segi makna. Di bawah ini merupakan beberapa permasalahan yang dibahaskan dan diperselisihkan oleh mereka.


Perbuatan manusia (Af’al al‘Ibad) Dari segi lafaz.

ASYA‟IRAH.

Al-Asy‟ari menyatakan bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala Yang Esa dan manusia itu tidak mempunyai pengaruh padanya walaupun sedikit. Segala perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah dan manusia padanya ada usaha (al-kasb). Pandangan al-Asy‟ari ini adalah berdasarkan kepada qudrat Allah yang meliputi dan umum kepada seluruh takdir manusia, kerana apa sahaja yang Allah inginkan pasti berlaku dan begitulah sebaliknya. (Al-Jarjani,1998:145-146).

Menjawab persoalan bagaimana penerangan bahawa terjadinya perbuatan itu daripadamanusia sendiri, Al- Asy‟ari mengatakan bahawa Allah s.w.t mencipta adat yang perlu ada pada perbuatan manusia itu iaitu kuasa dan pilihan. Jika tiada penghalang padanya, makaakan terhasillah perbuatan yang telah ditakdirkan itu yang mana ia dihubungkan dengankuasa dan pilihan ini. (Al- Asy‟ari, 1998 :108). Merujuk kepada maksud usaha (al-kasb) yang ada dinyatakan tadi, Al- Asy‟ari mendefinisikan usaha ini sebagai satu gambaran kepada perbuatan yang terhasil yang bersesuaian dengan qudrat manusia sendiri. Definisi beliau ini telah diperselisihkan oleh beberapa ulama‟ lain. (Al- Asy‟ari, 1998:97). Beliau juga me ngatakan bahawa Allah Ta‟ala memberikan manusia qudrat untuk menghasilkan perbuatan pada permulaannya.Pandangan beliau ini berdalilkan pada al-Quran, firman Allah: Surah al-An‟am 6: A102 Mafhumnya:

“Demikian itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka sembahlah Dia”

Maka jelas pada ayat ini bahawa Allah Ta‟ala adalah pencipta segala sesuatu, dan perbuatan manusia itu adalah sesuatu, maka demikian tiada lain hanya Allah yang menciptakannya.


MATURIDIYYAH.

Pada asalnya, Maturidiyyah bersepakat dengan Asya‟irah dalam permasalahan ini bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala yang Esa dan manusia perlu berusaha. Namun, wujudnya khilaf di antara mereka ialah pada definisi usaha (al-kasb) yang dinyatakan oleh Asya‟irah.

Maturidiyyah membawa pendirian,

“Telah sabit bahawa pada hamba itu, wujudnya qudrat dan kehendak yang memberi kesan pada sesuatu perbuatan itu, namun qudrat dan kehendak itu tidak memberi kesan kepada penciptaan dan penghasilan perbuatan itu, tetapi ia dinisbahkan kepada sifat sesuatu perbuatan itu samada untuk taat atau ingkar, dan qudrat ini dilihat pada niat dan pilihan yang dibuat. Dan berdasarkan niat dan pilihan inilah, Allah Ta‟ala menciptakan bagi manusia qudrat maka dengan itu terciptalah satu perbuatan itu.” (Al-Maturidi, 1999: 432). Pendirian beliau ini berdasarkan firman Allah: Surah al-Hajj 22: A 77 Mafhumnya:

“Dan kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya di dunia dan diakhirat”

Ayat ini menunjukkan bahawa segala perbuatan manusia terletak pada qudrat yang dihasilkan, dan qudrat ini diciptakan oleh Allah Ta‟ala dengan sifatNya yang tiada permulaan dan pengakhiran.

Oleh itu, dari sini dapatlah dilihat dengan jelas bahawa titik perbezaan antara Asya‟irah dan Maturidiyyah pada permasalahan ini ialah pada hakikat qudrat manusia itu sendiri dan definisi al-kasb


Beristithna’ pada Iman

ASYA‟IRAH.

Asya‟irah dan para ahli hadith mengharuskan beristithna‟ pada iman. Seperti kata fulan: “Aku beriman, insyaallah.” Pada permasalahan ini, Imam al-Baghdadi yang merupakan pengikut Asya‟irah dan juga ahli hadith menerangkan bahawa barangsiapa yang dating kepada Allah akan keimanannya, maka dia adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang datang kepada Allah bukan dengan keimanan yang dizahirkannya di dunia, maka diakhirnya ketahuilah bahawa tidak cukup untuk mengatakan dia beriman. (Al-Baghdadi, 1928:253).

Dalam menjawab permasalahan ini, Imam al-Juwaini dalam kitabnya al-Irsyad berkata: “Kita mengatakan bahawa iman itu ada pada waktu sekarang tanpa ragu. Akan tetapi iman yang dimaksudkan dengannya kejayaan dan kebahagiaan ialah iman yang akan datang.” Maka, para salaf al-soleh mengambil berat mengenainya dan menyelarikannya dengan beristithna‟ kepada kehendak Allah namun tidak dimaksudkan di sini untuk meragui keimanan yang sedia ada.

Sesungguhnya iman yang akan datang itulah yang diberi perhatian oleh salaf al-soleh dan kadang-kadang secara tidak sengaja mereka menyebut “Kami beriman, insyallah.” Namun bukanlah ungkapan mereka ini bermaksud mereka meragui keimanan pada waktu itu,akan tetapi iman itu tetap di hati, cuma tujuan mereka ialah untuk mengharap kepada imanyang akan datang itu. Firman Allah s.w.t didalam Surah al-Kahfi 18: A23-24 Mafhumnya:

“Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan: Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti. Melainkan dengan berkata: Insyaallah”

Maka, ayat ini menunjukkan harus beristithna‟ dalam perkataan, dan dengan menggunakan ayat inilah Asya‟irah menguatkan pendapatnya bahawa harus beristithna‟ dalam iman berulang-kali kerana tiada padanya syak dan ragu. (Al-Juwaini, 1950: 400)


MATURIDIYYAH.

Maturidiyyah pula menyatakan pendiriannya bahawa tidak boleh beristithna‟ dalam berimankerana menjadi mukmin bagi mereka adalah menjadi mukmin yang sebenar bukanlah mukmin yang beristithna‟ semata-mata. Ini kerana bagi mereka, iman secara istithna‟ ini mengandungi keraguan pada imannya dan keraguan tidak diterima dalam iman.Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya jika pada manusia itu ada kepercayaan dan pengakuan, maka bolehlah baginya untuk mengatakan: “Aku beriman dengan sebenar-benarnya” untuk meyakinkan lagi keimanannya itu, dan tidak harus baginya mengatakan: “Aku beriman, insyaallah.” Ini kerana jika iman itu bersifat ragu, maka ianya ditentukan kafir. Maka yang patut didahulukan (aula) di sini ialah dengan meninggalkan istithna‟ dalam iman kerana ia membawa kepada keraguan dan syak. (Al-Nu‟man, 1998: 207-209).

Hakikat iman pada al-Maturidiyyah ialah tidak dibenarkan beristithna‟ padanya, kerana perkara ini akan menimbulkan syak dan keraguan pada orang yang mendengarnya.Sesungguhnya Allah memelihara kita daripada syak dan ragu, maka caranya yang utama ialah dengan meninggalkan istithna‟ dalam masalah iman ini. Inilah yang dijelaskan daripadaAbu Hanifah dan muridnya al-Maturidi melalui nas-nas terdahulu. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada Al-Quran di mana Allah Ta‟ala berfirman didalam surah Al-Baqarah 2: A136 Mafhumnya:

“Katakanlah: Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkankepada kami (Al-Qur'an).”

Ayat ini menerangkan perintah Allah Ta‟ala untuk mengakui dan menyatakan keimanan kepadaNya tanpa istithna‟. Dengan ini al-Maturidiyyah berpendapat: Sesungguhnya iman itu tidak boleh padanya istithna‟ memandangkan datangnya perintah dengan ungkapan ‘kami beriman’ ini secara jelas tanpa istithna‟ dan keraguan.


Dari Segi Makna. Dosa dan Pahala.

ASYA‟IRAH.

Menurut beliau, jika akal menerima bahawa harus bagi Allah Ta‟ala mengazab hambaNya yang taat, maka tetaplah begitu di sisi mereka juga. Pendirian di dalam mazhab mereka mengatakan bahawa sesungguhnya tidak wajib ke atas Allah Ta‟ala sesuatu apapun kerana Dia adalah pemerintah kerajaanNya yang mana segalanya berlaku mengikut kehendakNya. Maka di sini boleh jika dikatakan Allah akan mengazab binatang-binatang, kanak-kanak,orang gila dan orang yang berakal. Dan jika Allah s.w.t ingin memberi hak hamba yang berlaku baik dengan tidak mengazabnya, maka haruslah bagi Dia melakukan apa sahaja yang dikehendakiNya dan juga menghukum sesiapa yang dikehendakiNya.

Berkata Imam Abu al-Hasan al-Asy‟ari lagi: Jika seseorang bertanya: “Adakah Allah akan menyeksa kanak-kanak di akhirat kelak?” Maka dikatakan padanya: “Itu terletak pada Allah Ta‟ala. Allah adalah adil jika Dia berbuat begitu, dan tidak teruk bagi Allah untukmengazab mukminun dan memasukkan kafirun dalam syurgaNya. Tetapi kita selalu berkata bahawa Allah tidak akan melakukan itu kerana Allah telah mengkhabarkan bahawa orangkafir akan diazab, maka tidak mungkin Allah akan mengingkari janjiNya. (Al-Syairazi,1957:116).

Beliau mengulas mengenai keterangan tadi bahawa, sesungguhnya Allah s.w.t adil dalam segala perbuatannya. Walaupun Allah mengazab binatang dan kanak-kanak, mencampakkan orang Islam ke dalam neraka dan memasukkan golongan kafir ke dalam syurga, ianya langsung tidak mencacatkan keadilanNya. Ini jelas kerana Allah itu Yang Berkuasa melakukan segala yang dikehendakiNya.

Dalil yang menyokong pandangan beliau pada firman Allah Ta‟ala didalam Al-Quran: Surah al-Nisa‟ 4: 147 Mafhumnya:

“Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur serta beriman? Dan adalah Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.”

Oleh itu, ayat ini mengemukakan bukti menurut tafsir oleh Imam al-Razi, iaitu adakahAllah akan mengazab kerana ingin membalas dendam, atau untuk sesuatu manfaat, atau pun untuk menolak kemudharatan? Sesungguhnya semua ini mustahil pada Allah kerana Allah Maha Kaya dan tidak berhajat. Maha Suci daripada menginginkan manfaat dan menolak mudharat. Maka yang dimaksudkan di sini ialah mukallaf menanggung segala perbuatan baik dan buruknya, dan berwaspada mengelak keburukan. Maka jika mereka taat, maka selayak kemuliaan Allah tidak akan mengazabnya. (Al-Razi, 1995: 90).


MATURIDIYYAH.

Di sisi Maturidiyyah pula menafikan pandangan Asya‟irah dan berpendapat sebaliknya.Berkata Imam Abu Hanifah bahawa tidak harus bagi Allah Ta‟ala secara mutlak samada darisegi syara‟ atau akal untuk mengazab hamba yang taat. (Abu Hanifah,1321:31).

Mengazab golongan yang taat ini pada syarak tiada, dan ini disepakati oleh kedua mazhab ini. Cuma Asya‟irah mengharuskannya pada akal kerana Allah merupakan Pemerintah KerajaanNya dan samada ingin mengazab mukmin atau sebaliknya, semua itu harus pada akal. Manakala pada syara‟ pula tidak harus kerana Allah telah mengkhabarkan bahawa golongan kafir akan diazab dan tidak harus bagiNya mendustakan perkhabaran itu, kerana Allah Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka, pahala adalah kelebihan daripada Allah dan dosa pula adalah keadilan daripada Allah tanpa kewajipan padaNya. Oleh itu jelah di sini pahala itu merupakan kelebihan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah, maka harus padaNya untuk tidak mengazab hamba yang taat. (Al-Taftazani, 2001:125)

Kemaksuman para Rasul

ASYA‟IRAH.

Menurut al-Razi, sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia, mencukupkan manusia pada kekuatan ilmu dan fizikalnya, dan menerangi alam dengan keimanan dan amal soleh, serta meletakkan Islam itu tinggi daripada semua agama yang lain sepertimana yang dijanjikan Allah. Dan tiada makna kenabian melainkan itulah definisi tugasannya. (Al-Bayadhi,1939:319).

Maka merujuk kepada kemaksuman rasul, Asya‟irah mengatakan bahawa para nabi itu maksum daripada kekufuran samada sebelum kenabian atau selepas kenabian. Mereka juga maksum daripada segala dosa-dosa besar secara mutlak dan tidak pada dosa-dosa kecil. Imam al-Nawawi berkata: “Rasul itu merupakan yang terpilih untuk menyampaikan. Maka mereka terpelihara daripada sifat kecuaian dan kesalahan. Dan beliau menerangkan mengenai kemaksuman ini adalah bertujuan mensucikan mereka setelah diutus sebagai rasul dan nabi.” (Al-Bayadhi,1939:319).

Diterangkan di dalam kitab al-Maram ini bahawa keburukan yang wujud akan menjadi penafian kepada mukjizat yang dikurniakan. Contohnya seperti sifat bohong yang akan merosakkan sifat yang menyampaikan (tabligh) pada mulanya, dan seterusnya akan menjadikufur dan melakukan maksiat lainnya. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan maksiat yang besar seperti zina dan membunuh, dan yang dibenci seperti mencuri walau satu suapan, mengurangkan sukatan, dan sebagainya, yang mana ia berlaku secara sengaja atau cuai, selepas kerasulan atau sebelum.

Dalil yang mereka gunakan ialah firman Allah Ta‟ala didalam Al-Quran: Surah al- Nisa‟ 4: A80 Mafhumnya:

“Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah.”

Ayat ini merupakan dalil yang kuat untuk berhujah bahawa para Rasul itu maksum pada setiap perintah dan larangan, dan segala apa yang disampaikannya itu merupakan daripada Allah. Jika mereka melakukan kesalahan pada perintah dan larangan itu, maka tidak akan dikatakan bahawa mentaati mereka adalah mentaati Allah. Oleh itu, wajib bagi mereka untuk maksum dalam segala tingkah lakunya. (Al-Bayadhi,1939:328).


MATURIDIYYAH.

Al-Maturidiyyah bersepakat dengan pandangan Asya‟irah dalam permasalahan ini bahawa para Nabi maksum daripada segala dosa besar, perkara-perkara yang buruk khususnya yang berkaitan syara‟, penyampaian dakwahnya dan dalam memberi petunjuk kepada umat. Namun, perbezaan yang wujud di sini hanyalah dari segi makna.

Al-Maturidiyyah mengatakan bahawa para Rasul itu juga maksum daripada segala dosa kecil dan wajib ditakwilkan apa sahaja yang meragukan pada hak para Nabi di sepanjang apa yang mereka lalui melalui kitab dan sunnah. Para nabi adalah suci daripada dosa kecil dan besar, dan daripada segala kemaksiatan. Berkata Imam al-Maturidi mengulas mengenai kesucian Nabi daripada dosa ini: Kemaksuman ini bukanlah satu dugaan atau kepayahan.Tidaklah mereka itu dipaksa untuk taat dan dicegah melakukan maksiat, tetapi semua itu adalah belas kasihan daripada Allah dengan dikekalkan pilihan sebagai satu tribulasi. (Al-Bayadhi,1939:329).

Dalil-dalil yang digunakan Asya‟irah dan Maturidiyyah daripada Al-Quran kedua-duanya adalah sama, yang mana ayat itu menunjukkan kemaksuman rasul. Antaranya firman Allah didalam al Quran Mafhumnya:

“Sesungguhnya orang yang mencaci Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat”


KESIMPULAN.


Sesungguhnya Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah yang dipelopori oleh dua orang imam umat Islam yang muktabar; Imam Abu al-Hasan al-Asy‟ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi rahmatullah „alaihima yang mana mereka ini telah berusaha menyelamatkan umat Islam daripada penyelewengan aqidah yang telah muncul pada zaman ulama‟ salaf bertindak menjelaskan aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah yang diyakini para sahabat Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan mengemukakan dalil-dalil naqli (nas-nas al-Quran dan Hadith) dan dalil-dalil „ aqli (hujah-hujah rasional) disertaikan dengan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat (sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya) oleh golongan Mu‟tazilah, Musyabbihah, Khawarij dan ahli bid‟ah lainnya.


Walaupun kita dapati perbezaan pandangan antara kedua imam ini wujud, namun perbezaan dan khilaf mereka ini tidaklah pada perkara yang dasar, ianya hanyalah pada perkara cabang. Maka dengan ini, didapati al-Asya‟irah dan al-Maturidiyyah ini tetap bersama atau bersefahaman dan sehaluan dalam dasar-dasar aqidah. Maka, kita dapati jika disebutkan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah, dimaksudkan dengannya adalah al-Asya‟irah dan al-Maturidiyyah. Golongan (jama’ah) mereka ini merupakan maksud kepada hadith yangdiriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal r.a. bahawa telah bersabda Junjungan Besar NabiMuhammad SAW, maknanya:

“Dan sesungguhnya ummat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya di neraka dan hanya satu yang berada di syurga iaitu al-Jama‟ah”.

 (Hadis riwayat Abu Daud, Juzu‟ 4, Bab 35: hlmn 1970)

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Soal Jawab:  
                                            
Soalan: Puak Salafis mendakwa bahawa Abul Hasan Ash'ari merumuskan ajaran Ash'ari keimanan Islam ('aqida) ketika dia berada di antara Mu'tazila dan Ahli al-Sunna wal Jemaah, dan kemudian dia menafikan kenyataannya dan bergabung dengan Ahli al-Sunna qal Jemaah, dan berpegang dhn Mazhab Hanbali sebelum dia meninggal dunia. Adakah terdapat kebenaran dalam perkara ini? Mereka mengatakan buku terakhirnya, al-Ibana , mengandungi penghinaan. Jika tidak, bagaimanakah kita boleh membuktikannya kepada orang-orang ini? Mereka juga mengatakan bahawa dia mendapat mimpi bertemu Nabi sebanyak tiga kali. Kali kedua di mana Nabi muncul kepadanya dan memberitahunya bahawa kedudukan Ash'ari itu, adakah ia benar atau salah?


Jawapan: Sekolah Ash'ari dan sekolah Maturidi  telah mewakili  'aqida  atau "kepercayaan" majoriti umat Islam Sunni selama lebih dari seribu tahun; sama seperti sekolah-sekolah Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali yang mewakili  syariat  atau "Undang-undang Suci" bagi majoriti umat Islam Sunni untuk tempoh ini. Mereka yang bertanding terhadap kedua sekolah tradisional iman ini adalah  orang bid'a , ditakrifkan dalam  fatwa  atau pendapat undang-undang rasmi oleh Imam Ibn Hajar Haytami sebagai "sesiapa yang berada di luar jalan Ahl al-Sunna wa l-Jama'a ,  Ahl al-Sunna wa l-Jama'a  bermaksud pengikut Syeikh Abul Hasan Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi, dua Imam Ahl al-Sunna "(Haytami, al-Fatawa al-hadithiyya , 280). Pada masa lalu, pelanggaran seperti itu, selain daripada Mu'tazilit, Syiah, dan pergerakan sektarian semata-mata, hanya terhad kepada sebahagian besarnya Hanbalis, yang tulangnya dipecahkan dengan kedua-dua sekolah tradisional itu tidak mempunyai kaitan dengan literalis, antropomorfik pemahaman Allah Yang Maha Tinggi, yang mereka pangkat dengan segala cara yang mereka miliki.

Sebagai jawapan kepada soalan anda, tuntutan bahawa Imam Abul Hasan Ash'ari (324/936) menolak kedudukannya sendiri bukanlah baru, tetapi telah diedarkan oleh Hanbalis ini untuk masa yang lama, suatu fakta yang memaksa tuan hadits ( hafiz) Ibn 'Asakir untuk menyiasat dengan teliti soalan ini, dan sanad s (rantai penyampai) untuk mengaitkan penolakan ini kepada Ash'ari. Hasil penyelidikannya mungkin merupakan biografi intelektual terbaik Ash'ari yang pernah dilakukan, sebuah buku yang menentang tuntutan-tuntutan ini secara menyeluruh dan unik, yang dipanggil  Tabyin kadhib al-muftari fi ma nusiba ila al-Imam al-Ash'ari  [Pada menunjukkan kesalahpahaman pembohongan, mengenai apa yang telah ditakrifkan kepada Imam Asy'ari], yang membuktikan bahawa ada pembohong dalam semua sanadyang menafikan ini kepada Imam Asy'ari. Buku itu dicetak, dan siapa saja yang ingin butirannya mesti membacanya.

Imam al-Ibana 'usul al-Diyana [Penjelasan dasar-dasar agama] bukanlah buku terakhirnya, melainkan antara yang pertama selepas dia memecah Mu'tazilisme. Imam Kawthari menyatakan:

“Al Ibana telah dikarang pada setelah keluar dari Mu'tazilah berpendapat, dan dengan cara cuba untuk mendorong [n: literalis Hanbali] (D 328/940) Barbahari untuk memeluk ajaran kepercayaan Ahl al-Sunnah. Sesiapa yang percaya ia menjadi buku terakhirnya percaya sesuatu yang benar palsu. Lebih-lebih lagi, pena selepas pena antropomorfik telah melupuskan teks secara percuma-terutamanya selepas perselisihan (fitna) yang berlaku di Baghdad [selepas: AH 323, ketika Hanbalis ("murid-murid Barbahari" Baghdad, umat Islam Madzhab Shafi'i dipukul, dan antropomorfisme menjadi iman ('aqida) pada hari itu (Ibn Athir: al-Kamal fi al-tanggal, 7.114)] - supaya apa yang ada dalam karya yang bertentangan dengan kedudukan yang dipancarkan dari Asy'ari oleh murid-muridnya sendiri, dan murid-murid mereka, tidak dapat diandalkan ( al-Sayf al-saqil , 108).


Ini diturunkan oleh hadith master (hafiz) Dhahabi di dalamnya Siyar a'lam al-nubala '  (15.90), serta Ibn' Asakir's  Tabyin kadhib al-muftari . Bagi melihat impian, impian boleh menghangatkan hati, tetapi ia bukan bukti untuk sama ada undang-undang atau kepercayaan agama Islam. Dalam pengenalannya kepada karya Ibn 'Asakir, Kawthari mencatat bahawa "antropomorfisma adalah orang yang sepertinya memerlukan ini [berkaitan dengan mimpi]: ketika tidak dapat membuktikan titik mereka sambil terjaga, mereka pergi tidur, untuk mencari bukti yang mereka cari kerana sedang tidur, untuk mengisi buku mereka dengan mereka " (Tabyin kadhib al-muftari  (21-22).


Berhubung dengan soalan-soalan anda secara umum, perlu diperhatikan bahawa Arab Saudi telah mencetak dan mengedarkan ribuan salinan buku Salafi di seluruh dunia yang disebut  Manhaj al-Asha'ira fi al-'aqida  [Metodologi Ash'aris dalam ajaran iman oleh seorang Safar Hawali, seorang profesor di Universiti Umm al-Qura di Mekah. Ia menyerupai sekolah Asy'ari yang menyalahtafsirkan tipikal dari bahagian dunia ini, mengenal pasti sekolah dengan kedudukan mazhab-mazhab sesat seperti Jahmiyya, Qadriyya, Murjiit, dan sebagainya, dan mengandungi beberapa perkara yang anda tanya tentang yang Ash'aris, jadi saya akan meneka ini adalah salah faham bahawa Salafis Bahasa Inggeris anda sedang berlaku. Seseorang boleh mencari butir-butir dalam penangguhan Hasan Saqqaf baru-baru ini mengenai kerja yang berhak Tahni'a al-sadiq al-mahbub, wa nayl al-surur al-matlub, bi maghazala Safar al-maghlub  [Salam sahabat tercinta, dan kebahagiaan yang dicari, dalam wacana yang menyayangi dengan Safar yang dikalahkan]. Saya telah mendengar bahawa Hawali telah berpindah dari jawatannya, walaupun saya tidak tahu butirannya.


Saqqaf juga bercakap dalam karyanya tentang "pertobatan" Hanbali yang palsu dari berbagai Imam Ash'ari seperti Ash'ari, Juwayni, dan Ghazali, yang tidak muncul dalam buku mereka tetapi telah sampai kepada kami dengan  sanad s masing-masing yang mengandung anti -Ash'ari atau dua, sebagaimana juga diperkuat oleh Ibn Subki di dalam Tabaqat al-Shafi'iyya al-kubra  [The kompendium yang lebih besar dari para ulama Shafi'i yang berturut-turut] di bawah penyertaan biografi pada setiap ulama ini.


Dari perspektif Islam yang lebih luas, pemalsuan ini tidak bermakna, kerana seorang Muslim tidak boleh mempercayai iman Islam ('aqida) dari Ahl al-Sunna semata-mata kerana Imamnya mengatakannya, melainkan kerana dia percaya bahawa ia adalah kebenaran. Ulama mengatakan bahawa ia tidak adalah undang-undang yang sah untuk mengikuti biasiswa berkelayakan (taqlid) dalam rukun Islam  iman  (bertentangan dengan hukum Islam  undang-undang ) kecuali dia keyakinan penuh daripada rukun iman dari sendiri hati itulah sebabnya mereka memberitahu kita bahawa kepercayaan seseorang (iman) oleh  taqlid dalam ajaran tersebut hanya berlaku secara sah dengan syarat bahawa jika seorang Imam berhenti untuk mempercayai sesuatu dari mereka, seseorang tidak akan. Jadi, pemalsuan itu sepertinya mempunyai kaitan ilmiah sedikit, selain untuk menunjukkan panjang yang mana pelaku mereka bersedia pergi.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  


PENUTUP:

Pada pandangan saya, segala khilaf dan perbezaan yang wujud menunjukkan kepada keluasan dan kedalaman ilmu keduanya yang mempunyai latar belakang pengajian dan pendidikan yang berbeza. Perbezaan ini menunjukkan bahawa dalam sunnah dan Islam itu sendiri, segala skop perbincangan tidak terbatas dengan hanya satu pandangan, namun ia meluas kepada pandangan-pandangan yang lain yang mempunyai dalil dan hujah yang kuat untuk menyokong hujah itu. Jama‟ah ini adalah merupakan jemaah yang diyak ini akidahnya dan menjadi ikutan pengikut-pengikut empat mazhab yang masyhur; Syafi‟i, Hanafi, Maliki dan juga pengikut utama dari Mazhab Hanbali (Fudhala’ al -Hanabilah)
Permasalahan yang dikemukan di sini hanyalah sebahagian daripada berpuluh masalah yang menjadi perbahasan kedua imam ini. Namun, ia sedikit sebanyak dapat manambah ilmu mengenai perselisihan yang berlaku pada dua imam masyhur Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah ini yang mana sumbangan pemikiran dan usaha mereka mempertahankan aqidah umat Islam dulu dan hukum-hukum serta hujah yang dinyatakan itu telah sampai kepada kita dan dinikmati hasilnya. Sesungguhnya, segala kilaf yang berlaku merupakan rahmat dari Allah Ta‟ala untuk kemudahan dan amalan umat Islam kini. Oleh itu hendaklah difahamkan bahawa semua perbezaan pendapat itu sebenarnya tidak mencacatkan pegangan akidah pada asasnya, malahan perbezaan pendapat diantara mereka hanyalah dibahagian-bahagian furuk atau cabang yang boleh dianggap ianya pekara biasa. 

Dengan ini diharap kalian semua telah memahami mengapa jika dikatakan kita sebagai Ahli Sunah Wal Jemaah, maka dengan sendirinya kita juga mengikuti ajaran dari kedua-dua mereka itu iaitu Imam Abu Hasan al Asy’ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi serta berpegang dengan Mazhab yg muktabar didalam Islam iaitu mengikut 4 mazhab iaitu Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’I. Diharap rancana ini bernafaat kepada kelian semua, Sekian

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabaarakatuh.  

ZAMAN