Wednesday, March 25, 2015

SIRAH - KEMATIAN, KIAMAT DAN AKHIRAT 27

Post 43BISMILLAHIRAHMANIRAHIMFASAL B - AKHIRAT DAN KIAMAT. BAB 128: TINGKAT-TINGKAT SYURGA.


Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi, dari Atha' bin Yussar, dari Mu'adz bin Jabal bahawa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Syurga itu ada seratus tingkat dan setiap tingkat jaraknya diantara langit dan bumi. Tingkat yang paling tinggi ialah Syurga Firdaus, dan yang paling utama juga Syurga Firdaus. Daripadanya mengalir sungai-sungai Syurga. Apabila kamu semua memohon (doa) kepada Allah, mohonlah Syurga Firdaus". Kata Tirmidzi, "Atha' bin Yassar itu tidak mendapatkan Mu'adz bin Jabal. Tetapi setahu saya hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah secara sahih dan dengan isnad yang muttasil". Seperti yang telah dikemukankan sebelumnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdulrahman bin Ziyad bin An'am, dari Utbah bin Ubaid adh-Dhabyi, dari seorang perawi yang meriwayatkan hadis ini kepadanya bahawa seseorang telah mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, ada berapa tingkat di Syurga?". Baginda menjawab, "Seratus tingkat, jarak masing-masing tingkat adalah setinggi bumi dan langit. Ditingkat pertama, bilik, rumah, pintu, katil dan kunci-kuncinya diperbuat dari perak. Ditingkat kedua, bilik, rumah, pintu, katil dan kunci-kuncinya diperbuat dari emas. Ditingkat ketiga, bilik, rumah, pintu, katil dan kunci-kuncinya diperbuat dari  batu permata, mutiara dan zamrud. Sedangkan sembilan puluh tujuh tingkat yang lainnya tiada yang mengatahui selain Allah".

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya didalam Syurga ada seratus tingkat. Seandainya seluruh makhluk alam berkumpul disalah satu dari tingkatnya saja, masih saja cukup untuk menampung mereka semua". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Ketika seseorang yang rajin membaca al-Quran dimasukkan kedalam Syurga, dikatakan 'Bacalah dan naiklah'. Ia pun membaca (ayat al-Quran) sambil menaiki (tingkat Syurga) dengan setiap ayat satu tingkat hingga akhir (tingkat Syurga itu) ia membaca ayat terakhir yang ada bersamanya".

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah bersabda, "Dikatakan kepada orang yang tekun membaca al-Quran, 'Bacalah dan naiklah perlahan-lahan seperti kamu membacanya sewaktu didunia, kerana sesungguhnya tempatmu ada pada ayat terakhir yang kamu baca'".

Diriwayatkan oleh Abu Hafash Umar bin Abdul Majid al-Qarsyi al-Mayanisyi didalam kitabnya bertajuk 'al-Ikhtiyar Fi al-Malah Min al-Akhbar Wa al-Astar', dari Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, "Tingkat-tingkat Syurga itu sesuai dengan ayat-ayat al-Quran, dan setiap ayat satu tingkat. Padahal didalam al-Quran itu terdapat enam ribu dua ratus enambelas ayat (6216). Jarak diantara tingkiat itu adalah seperti kira-kira antara langit dan bumi dan ia berakhir dipuncak Lliyyin yang memiliki tujuh puluh ribu tiang tersebut dari intan permata yang boleh menerangi jarak sejauh perjalanan selama tiga hari tiga malam".

Diriwayatkan oleh Abu Syaibah bahawa Aisyah berkata, "Sesungguhnya jumlah ayar al-Quran itu sesuai dengan jumlah tingkat Syurga. Tidak ada seorang pun penghuni Syurga yang lebih utama daripada orang yang rajin membaca al-Quran". Demikian yang diperkatakan oleh al-Makki.


FAKTA:


Menurut takrif 'Hafis al-Quran' bagi Ahli Sunah Wal Jemaah ialah orang-orang yang menghafal ayat-ayat al-Quran dan sangat rajin membacanya serta tahu akan hukum-hukum halal haramnya sekaligus rajin mengamalkannya. Menurut Malik, ada sesetengah orang yang rajin membaca al-Quran tetapi ia tidak bijaksana sama sakali kerana ia tidak ikhlas, seperti yang telah dikemukakan sebelum ini didalam hadis al-Abbas bin Abu Muthalib dan juga hadis Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abu Hadbah alias Ibrahim bin Hadbah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, Barangsiapa mempelajari al-Quran dan kemudian mengajarkannya kepada orang lain tetapi ia tidak mengamalkan isinya atau bahkan ia memutarbelitkannya (bagi tujuan peribadi atau kumpulannya), maka al-Quran akan menjadi saksi dan penentunya ke Neraka Jahanam. Barangsiapa yang mempelajari al-Quran dan mengamalkan isinya, maka al-Quran akan menjadi saksi dan penentunya ke Syurga".

Disebutkan didalam Shahih Bukhari, "Sesungguhnya perumpamaan orang mukmin yang membaca al-Quran dan mengamalkannya adalah seperti buah limau, rasanya manis dan baunya sedap. Kepada orang mukmin yang membaca al-Quran tetapi tidak mengamalkannya adalah seperti buah kurma, rasanya sedap namun tiada baunya".

Secara panjang lebar masaalah ini telah saya (Imam al- Qurthubi penulis kitab ini) ulas didalam kitab saya bertajuk "Qari' Al-Quran Wa Ahkamihi", kitab "At-Tidzkar Fi Fadhli Al-Adzkar" dan pada bahagian mukadimah kitab "Jami' Ah-kam Al-Quran". Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelum ini bahawa Syurga itu memiliki seratus tingkat dan Allah menyediakan buat orang-orang yang berjihad pada jalan Nya. Jihad sememangnya dijanjikan seratus darjat Syurga, tetapi membaca al-Quran dijanjikan seluruh darjat yang ada didalamnya. Kita memohon kepada Allah yang Maha Dermawaan agar kita mampu atau dibolehkan atau dipermudahkan melakukan (membaca al-Quran) itu dengan ikhlas dan redha... amin.
BAB 129 : BILIK-BILIK DI SYURGA.Allah berfirman didalam surah az-Zumar ayat 20 yang mafhumnya;

"Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, untuk mereka beberapa bilik, diatasnya ada pula beberapa bilik yang dibangunkan, mengalir air sungai dibawahnya (itulah) janji Allah. Allah tidak memungkiri janji Nya".

FirmanNya didalam surah as-Saba' ayat 37 mafhumnya;

"Hartamu dan anak-anakmu, tiada dapat menghampiri kamu disisi Kami, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka itu balasan yang berlipat ganda kerana amalannya, sedang mereka aman sentosa didalam bilik-bilik (di Syurga)".

Dan firman Allah didalam surah al-Furqaan ayat 75 dan 76, mafhumnya;

"Orang-orang yang tersebut itu akan diberi balasan dengan darjat yang tinggi (Syurga), kerana mereka berhati sabar dan mereka akan disambut dengan kehormatan dan keselamatan didalamnya (bilik-bilik Syurga)".

"Mereka kekal didalamnya (bilik-bilik Syurga) sebaik-baik tempat tinggal dan tempat diam".

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga sama berusaha untuk melihat penghuni Ghurfah atau bilik-bilik seperti mereka berusaha untuk melihat bintang-bintang yang bercahaya laksana mutiara yang hampir tenggelam di ufuk timur atau di ufuk barat kerana terpautnya keutamaan diantara mereka". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu tempat nabi-nabi yang tidak mampu dicapai oleh selain dari mereka?". Baginda menjawab, "Benar... Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, dan juga tempat  orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi al-Hakim, dari Shalih bin Muhammad, dari Sulaiman bin Amr, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad bahawa tentang firman Allah (surah al-Furqaan ayat 75) "Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan mertabat yang tinggi (dalam Syurga) disebabkan kesabaran mereka", dan firman Allah, "Dan mereka aman sentosa ditempat-tempat yang tinggi (dalam Syurga)". Rasulullah bersabda, "Itu adalah bilik-bilik yang diperbuat dari batu permata merah atau zamrud hijau atau mutiara putih yang tidak ada cacatnya sama sekali. Sesungguhnya penghuni Syurga akan berusaha melihat bilik-bilik tersebut seperti mereka berusaha melihat bintang timur atau bintang barat diufuk langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk diantara mereka dalam kesenangan".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Shalih bin Abdullah, Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hajar, dari Khalaf bin Khalifah, dari Humaid al-A'raj, dari Abdullah ibnu Harits bin Ma'sud bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai kerana Allah berada disebuah tiang dari permata merah dan dipuncak tiang terdapat tujuh puluh ribu bilik. Ketampanan mereka memancarkan cahaya kepada penghuni Syurga sebagaimana matahari memancarkan cahayanya kepada penduduk dunia. Sebahagian penduduk Syurga itu berkata kepada sebahagian yang lain, 'Pergilah melihat orang-orang yang saling mencintai kerana Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung'. Ketika orang-orang yang mencintai kerana Allah itu mengawasi (melihat) mereka. ketampanan mereka memancarkan cahaya kepada penghuni Syurga, sebagaimana matahari yang memancarkan sinar kepada penduduk dunia. Mereka memakai pakaian sutera halus berwarna hijau dan pada kening mereka tertulis 'Orang-orang yang saling mencintai kerana Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung'".

Driwayatkan oleh Tsa'labi sebuah hadis dari Abu Imran, dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga Iliyyin memandang ke Syurga. Apabila salah seorang dari mereka sedang memandang Syurga kelihatan bercahaya sangat terang oleh pemancar wajahnya. Para penghuninya bertanya, 'Cahaya apakah itu ?'. Lalu dijawab, 'Ada seseorang dari penghuni Iliyyin yang berbakti, yang taat dan jujur, sedang memandang tempat kita ini '".

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya penghuni bilik-bilik berusaha memandang Iliyyin, sebagaimana mereka berusaha memandang bintang yang bersinar di ufuk langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah termasuk diantara mereka. Keduanya dalam kesenangan (nikmat)".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di Syurga terdapat beberapa bilik yang tembus pandangan luar dalam". Seorang dusun berdiri lalu bertanya, "Untuk siapakah bilik-bilik itu ya Rasulullah ?". Baginda menjawab, "Untuk orang yang bicaranya baik, yang selalu berpuasa dan yang rajin solat malam kerana Allah diwaktu manusia sedang tidur nyenyak".

Diriwayatkan oleh al-Hafizh Abu Nu'aim sebuah hadis dari Muhammad bin Wasi', dari al-Hasan, dari Jabir bin Abdullah bahawa ia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah menemui kami dan bersabda, 'Mahukah kalian aku beritahukan bilik-bilik Syurga?'. Bilik-bilik itu dari mutiara berwarna-warni dan tembus pandangan luar dalam. Didalamnya terdapat banyak nikmat, balasan pahala dan kemuliaan yang belum pernah dilihat oleh mata serta belum pernah didengar oleh telinga'. Kami bertanya, 'Untuk siapakah bilik-bilik itu wahai Rasulullah?'. Baginda menjawab, "Untuk orang yang suka menebarkan salam, yang selalu berpuasa, yang suka memberi makan dan yang tekun solat ketika manusia sedang nyenyak tidur".

Kami bertanya lagi, "Siapa yang sanggup melakukan semua itu?'. Baginda menjawab, "Umatku pasti sanggup melakukannya. Aku beritahu orang yang sanggup melakukannya. Siapa yang jika bertemu saudaranya mengucapkan salam, itu bererti ia sudah menebarkan salam. Siapa yang memberi makan kepada isteri dan keluarganya sampai kenyang, itu bererti ia memberikan makan. Siapa yang selain berpuasa Ramadhan juga berpuasa tiga hari setiap bulan, itu bererti ia selalu berpuasa. Dan siapa yang melakukan solat Isya secara berjemaah pada larut malam, itu bererti ia solat ketika manusia yang terdiri dari kamu Yahudi, kaum Nasrani dan kaum Majusi sedang tidur nyenyak".FAKTA:


Ketahuilah, sesungguhnya sifat dan tinggi rendahnya bilik-bilik Syurga tersebut berbeza satu dengan yang lainnya, sesuai perbezaan amal-amal para penghuninya.

Sabda Nabi saw, "Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan". Disini Baginda tidak menyebut bentuk amalan apa pun selain hanya beriman dan percaya kepada para utusan Allah. Oleh itu yang dimaksudkan adalah iman yang sejati, kerana iman seumpama itulah punca segala kebajikan. Ini bererti bahawa seluruh manusia yang mengesakan Allah berada dibilik yang paling tinggi, dan ia jelas mustahil kerana Allah telah berfirman, "Mereka itulah orang yang dibalas dengan mertabat yang tinggi (dalam Syurga) kerana kesabaran mereka".

Sabar itu ertinya menyerahkan jiwa untuk tetap tegar berdiri dihadapan Allah dengan hati yuang penuh pengabdian. Itulah sifat orang-orang didekatkan kepada Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman;

"Hartamu dan anak-anakmu, tiada dapat menghampiri kamu disisi Kami, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka untuk mereka itu balasan yang berlipat ganda kerana amalannya, sedang mereka aman sentosa didalam bilik-bilik (di Syurga)". (Saba': 37)

Didalam ayat tadi Allah menjelaskan tentang bilik-bilik di Syurga yang tidak boleh diperolehi dengan harta mahupun dengan anak-anak, melainkan dengan beriman dan beramal soleh. Tetapi, yang dimaksudkan berserta dengan iman yang sejati. Iaitu iman yang yang membuatkan hati tenang kerana disertai dengan melaksanakan semua perintah Allah. Oleh kerana itu, jika seseorang melakukan suatu amal solah, hendaknya jangan dicemari dengan hal-hal yang dapat merosakkannya. Untuk itu syarat utamanya ialah harus berdasarkan Iman yang mantap dan mengikuti semua landasan keimanan yang jitu dan jelas.

Menurut saya (Imam al-Qurthubi), apa yang diketengahkan oleh atz-Tirmidzi al-Hakim tersebut sudah cukup jelas. Allah berfirman didalam surah al-Insaan ayat 5 yang mafhumnya;

"Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air Kafur".

Dan firman Nya didalam surah al-Muthaffifin ayat 27 dan 28, mafhumnya;

"Dan campurannya daripada Tasnim".
"(Iaitu) mata air, yang meminumnya ialah orang-orang yang Muqarrabin (mulia)".


Seperti yang telah dijelaskan nanti, pada hari kiamat kelak minuman orang-orang yang berbuat kebajikan itu sama dengan minuman orang-orang yang hampir dengan Allah. Begitu juga dengan tingkat bilik-bilik mereka. Pekara ini tergantung pada kesungguhan amal-amal soleh yang mereka lakukan dalam rangka taat kepada Allah. Allah SWT berfirman didalam surah al-Mutahaffifin ayat 18 yang mafhumnya;

"Sesungguhnya buku (amalan) orang baik-baik didalam Illiyyin (kitab yang mengumpulkan segala amalan orang-orang soleh semasa didunia)".

Oleh kerana itu seseorang musimin dan mukminin hendaknya berusaha sehabis tenaga untuk boleh menjadi golongan orang-orang yang berbuat kebajikan amalan-amalan soleh yang sekaligus akan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Sebab, para penghuni tempat teristemewa inilah yang akan menjadi teman-teman duduk disisi atau disamping Allah SWT yang Mahapemurah lagi Mahaagung. Mereka-mereka ini lah yang berada di mimbar-mimbar yang diperbuat dari cahaya disebuah tempat yang mulia. Allah berfirman didalam surah al-Haaqqah ayat 19-22, mafhumnya;

"Ada pun orang yang diberikan buku (amalannya) dari sebelah kanannya, maka ia berkata: Kamu ambillah (dan) bacalah bukuku"

"Sesungguhnya aku menyangka (yakin), bahawa aku akan menemui perhitungan (hisab) ku".

"Maka ia dalam kehidupan yang disukainya"

"(Iaitu) Didalam Syurga yang tinggi"

Para golongan kanan juga akan berada di Syurga yang tinggi.FAKTA TAMBAHAN 1:


Penulis kitab bertajuk "Ad-Dur al-Mantsur" meriwayatkan dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di Syurga terdapat bilik-bilik yang tidak ada kunci pada pintu-pintunya dari atas dan tidak ada tiangnya dibawah". Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah bilik-bilik itu ?". Baginda menjawab, "Mereka masuk seperti burung-burung". Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, untuk siapakah bilik-bilik itu ?". Baginda menjawab, "Untuk orang-orang yang ditimpa penyakit atau pun bencana". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Qasim alias Zahir bin Thahir bin Muhammad bin Muhammad asy-Syahami.FAKTA TAMBAHAN 2:


Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari al-Laits bin Sa'ad. dari Muhammad bin Ajlan, dari Waqid al-Bashari, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat kelak, Allah akan mendatangi beberapa orang yag bukan Nabi dan juga para Syuhada, tetapi kedudukan mereka disisi Allah mengundang rasa irihati para Nabi dan para Syuhada. Mereka berada diatas mimbar dari cahaya". Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapkah mereka itu?". Baginda menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang membawa cinta Allah kepada manusia dan membawa cinta manusia kepada Allah. Mereka berjalan diatas muka bumi secara tulus kepada Allah. Para Sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, Kami faham maksud membawa cinta Allah kepada manusia. Tetapi apa maksud membawa cinta manusia kepada Allah ?". Baginda menjawab, "Iaitu mereka menyuruh manusia pada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika ada manusia yang mahu mengikut, nescaya Allah mencintai mereka".
BAB 130 : ISTANA-ISTANA, RUMAH-RUMAH DAN PERKAMPUNGAN DI SYURGA.Diriwayatkan oleh al-Ajiri didalam kitabnya bertajuk 'An-Nasihat', dari al-Hasan bahawa ia pernah bertanya kepada Imran bin Hashin dan Abu Hurairah berkenaan tafsir ayat (dari firman Allah), "Dan tempat-tempat tinggi yang bagus". Mereka menjawab, "Semua kami tidak tahu. Tatapi kami pernah bertanyakannya kepada Rasulullah dan baginda bersabda,

"Itu adalah sebuah Istana diperbuat dari mutiara di Syurga. Didalam Istana itu terdapat tujuh puluh buah rumah yang diperbuat dari permata merah. Didalam setiap rumah itu terdapat tujuh puluh buah bilik diperbuat dari batu zamrud hijau. Didalam setiap bilik itu juga terdapat tujuh puluh buah katil. Diatas setiap katil itu pula terdapat tujuh puluh buah kasur (tilam) dari segala warna. Diatas setiap kasur (tilam) tujuh puluh orang bidadari. Diatas setiap rumah itu juga terdapat tujuh puluh hidangan dan setiap hidangan itu pula terdapat tujuh puluh jenis makanan. Disetiap rumah juga terdapat tujuh puluh muda mudi (pelayan) dan setiap pagi Allah memberikan kekuatan kepada seorang mukmin untuk menikmati semua itu". Hadis riwayat Ibnu Mubarak.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari Ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap orang (beriman) akan diberi sebuah Istana. Didalam Istana itu terdapat tujuh puluh bilik. Didalam setiap bilik itu terdapat seorang isteri dari bidadari. Didalam setiap bilik terdapat tujuh puluh buah pintu yang akan ia masuki. Dan disetiap pintu menebarkan aroma (bau harum) Syurga selain aroma dari pintu-pintu yang lain". Seterusnya Baginda membaca firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung dari surah As-Sajadah ayat 17 yang mafhumnya;

"Seseorang tidak mengatahui apa yang disembunyikan untuknya diantara bermacam-macam kesenangan sebagai balasan apa yang mereka amalkan".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Buraidah ibnu Khashib bahawa ia berkata, "Pagi-pagi Rasulullah muncul lalu memanggil Bilal. Baginda bertanya, 'Hai Bilal, apa yang membuat kamu mendahului aku ke Syurga ?. Setiap kali masuk Syurga aku mendengar gemerincing (bunyi gelang-gelang besi yang dipakai oleh Bilal) mu dihadapan ku ?". Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, setiap kali selepas azan, aku selalu solat dua rakaat. Dan setiap kali aku berhadas, aku akan terus berwuduk. Aku merasakan bahawa Allah mewajibkan aku melakukan solat dua rakaat (solat sunat sesudah azan)". Rasulullah bersabda, "Oleh kerana itu lah ". Katanya hadis ini hasan lagi sahih.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani alias Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad yang merupakan ringkasan dari hadis Anas bahawa Rasulullah bersabda, "Aku masuk kedalam Syurga dan tiba-tiba melihat sebuah Istana dari emas. Aku bertanya, 'Untuk siapakah Istana itu ?'. Malaikat menjawab, 'Untuk Umar ibnu al-Khathab'".

Diriwayatkan oleh ad-Darami alias Abu Muhammad didalam kitabnya bertajuk 'Musnad ad-Darami', dari Abdullah bin Yazid, dari Haiwah, dari Abu Aqil, dari Sa'id ibnu Musayyib bahawa Nabi saw bersabda, "Barangsiapa membaca surah al-Ikhlas sebanyak tiga belas kali, nescaya dibangunkan untuknya sebuah Istana di Syurga. Barangsiapa membaca surah al-Ikhlas sebanyak dua puluh kali, nescaya dibangunkan untuknya dua buah Istana di Syurga. Barangsiapa yang membaca surah tersebut sebanyak tiga puluh kali, nescaya dibangunkan untuknya tiga buah Istana di Syurga". Umar ibnu al-Khathab berkata, 'Kalau begitu kita boleh dapatkan banyak Istana ?". Rasulullah bersabda, "Allah lebih kaya dari itu".

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath-Thayalisi, dari Hammad bin Zaid, dari Abu Sannan, dari Abu Thalhah al-Khaulani, dari adh-Dhahhak bin Abdulrahman, dari Abu Musa bahawa Rasulullah bersabda, "Ketika Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung mencabut nyawa anak seorang hamba, Dia bertanya kepada Malaikat (Izraail), 'Apa yang dikatakan oleh hamba Ku itu ?". Mereka (malaikat Izraail) menjawab, 'Dia memuji Engkau dan membaca Inna Lillahu wa inna ilaihi raji'un'. Allah berfirman, 'Bangunkan untuknya sebuah Istana di Syurga dan berilah nama Bait al-Hamd (istana pujian)'".
BAB 131: FIRMAN ALLAH, "KASUR-KASUR (TILAM-TILAM) YANG TEBAL LAGI EMPUK".Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa berkenaan firman Allah, "Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk". Nabi saw bersabda, "Tingginya seperti langit dan bumi jarak perjalanan selama lima ratus tahun". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib kerana ia hanya mengenalnya dari hadis Rasydin bin Sa'id saja.

Sebahagian ulama menafsirkan riwayat hadis diatas tadi bahawa kasur (tilam atau bantal atau pakaian) memiliki beberapa derajat yang tingginya seperti jarak diantara langit dan bumi.

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi, penulis kitab ini), perkataan kasur tersebut merupakan kinayah atau ungkapan tentang wanita-wanita yang berada di Syurga. Maksudnya wanita-wanita yang cantik dan sempurna. Orang-orang Arab pada kebiasaannya menyebut wanita dengan sebutan kasur, atau pakaian, atau kain, atau kambing betina. Ia sebagai satu kiasan perumpamaan. Soalnya kasur ini adalah tempat utk kamu wanita. Disebutkan didalam sebuah hadis, "Anak itu bagi Farasy dan bagi yang berzina adalah batu rejaman".  Allah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 187 yang mafhumnya;

"...Mereka itu pakaianmu, dan kamu pakaian mereka..."

Kemudian didalam surah as-Shaad ayat 23, mafhumnya;

"Sesungguhnya ini saudaraku, baginya ada sembilan puluh sembilan ekor kambing dan bagiku hanya seekor kambing..."
BAB 132: PENGHUNI SYURGA YANG SALING MENGENALI DAN IBADAH MEREKA DIDUNIA, SERTA TANDA DAN PASAR DI SYURGA.Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari bahawa Rasulullah bersabda, "Didalam Syurga terdapat sebuah tanda dari mutiara yang berongga. Luasnya enam puluh batu. Pada setiap sudutnya ada penghuninya.  Mereka tidak dapat melihat yang lainnya dan seorang mukmin berkeliling diantara mereka". Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, "...Tanda itu diperbuat dari mutiara. Panjangnya dilangit ada enam puluh batu. Pada setiap sudutnya ada keluarga bagi orang mukmin yang tidak dapat dilihat oleh orang lain...".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di Syurga terdapat sebuah pasar yang dikunjungi oleh penghuni Syurga pada setiap hari Juamaat. Kemudian bertiuplah angin Syimal (angin yang membawa hujan). Angin itu membelai wajah dan mengusap pakaian mereka, sehingga mereka menjadi bertambah elok dan tampan. Lalu mereka pulang kepada keluarga mereka, sedang mereka kian bertambah elok dan tampan. Maka, keluarganya berkata, 'Demi Allah, kalian sekarang menjadi lebih elok dan tampan'. Mereka membalasnya, "Dan kalian, demi Allah juga menjadi bertambah elok dan cantik'".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Sa'id ibnu Musayyab bahawa ia bertemu Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Aku memohon kepada Allah agar diperkenankan mempertemukan kita di pasar Syurga". Abu Sa'id bertanya, "Apakah di Syurga ada pasar ?". Abu Hurairah menjawab, " Ya.. Kita akan sampai dipasar sedang para Malaikat telah mengelilinginya, sesuatu yang belum pernah dilihatnya, sesuatu yang belum pernah didengarinya dan belum juga berbisik dihati. Lalu dihantarkan kepada kita apa yang kita sukai keistana-istana kita. Di pasar itu tiada kegiatan jualbeli dan dipasar itulah penghuni Syurga saling bertemu. Kemudian orang yang memiliki kedudukan yang tinggi datang mengadap lalu bertemu dengan orang yang lebih rendah kedudukannya dan sesuatu yang rendah. Lalu, ia (orang yang lebih rendah kedudukannya) tertarik pada pakaian orang yang lebih tinggi kedudukannya. Kemudian sebelum akhir perbualan mereka sehingga terbayang olehnya sesuatu yang lebih baik darinya. Demikian itu adalah kerana seseorang tidak boleh bersedih hati didalam Syurga...".

Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara lebih lengkap, bahawa Abu Hurairah menjawab, "Benar, Rasulullah yang memberitahuinya kepadaku. Baginda bersabda, 'Ketika penghuni Syurga semua sudah masuk Syurga, mereka tinggal didalamnya sesuai dengan keutamaan amalan mereka. Mereka diizinkan pergi kepasar pada hari Jumaat, mengikut hitungan hari-hari seperti didunia. Mereka mengunjungi Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung, dan Allah memperlihatkan 'Arasy Nya kepada mereka pada sebuah taman dari taman-taman Syurga. Kemudian diletakkan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya, mimbar-mimbar dari mutiara, mimbar-mimbar dari permata yaqut, mimbar-mimbar dari permata zamrud, mimbar-mimbar dari emas dan mimbar-mimbar dari perak. Seseorang yang lebih rendah kedudukannya diantara mereka pun duduk (dan tidak ada diantara mereka yang paling rendah kedudukannya) diatas bukit pasir dari kasturi dan kafur. Mereka tidak menganggap bahawa orang-orang yang duduk diatas kursi itu lebih utama tempat duduknya daripada mereka".

Aku (Abu Hurairah) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita dapat melihat Tuhan ?". Baginda menjawab, "Apakah kamu masih memperdebatkan dalam hal melihat matahari dan bulan dimalam purnama ?". Kami menjawab, 'Tidak'. Baginda bersabda, 'Demikian pula, janganlah kamu memperdebatkan dalam hal melihat Tuhan kamu yang Mahamulia lagi Mahaagung. Tidak seorang pun terlewat dari majlis tersebut, melainkan Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung telah mendatanginya, sehingga Dia berfirman kepada salah seorang dari kamu, 'Wahai sifulan, tidakkah engkau ingat pada hari engkau berbuat bagini dan begitu (Allah mengingatkan ia akan perbuatan khianatnya semasa didunia). Lalu orang itu berkata, 'Wahai Tuhanku, bukankah telah Engkau ampuni aku ?'. Allah berfirman, 'Ya benar, dengan keluasan ampunan Ku, engkau sampai ditempatmu dihari ini'. Maka pada saat mereka didalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka diliputi awan dari atas mereka. Lalu berjatuhanlah hujan wangi-wangian yang belum pernah mereka temui sedikit pun aroma seperti itu. Kemudian Allah memerintahkan, 'Bangunlah (kamu semua) untuk menyambut keramat (kemuliaan) yang telah Aku sediakan buat kamu. Dan ambillah apa saja yang kamu sukai".

"Lalu kami mendatangi pasar yang telah dikelilingi oleh para Malaikat. Didalam pasar tersebut terlihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelum ini, dan belum pernah didengar oleh telinga, serta tidak juga pernah terlintas didalam hati. Maka, dibawakan untuk kami sesuatu yang kami sukai. Sedikit pun tiada kegiatan jualbeli dipasar itu. Dipasar itu hanyalah tempat pertemuaan penghuni Syurga antara satu sama lain. Maka, berdatanglah seseorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan bertemu dengan orang yang berkedudukan lebih rendah (sebenarnya tiada diantara mereka yang lebih rendah), sehingga orang yang berkedudukan dibawah itu tercengang melihat pakaian yang dikenakannya. Belum pun selesai perbualannya, muncul untuknya pakaian yang lebih baik daripada itu. Oleh kerana itu, tidak layak bagi seseorang merasa sedih didalamnya".

"Kemudian kami pulang kerumah masing-masing dan isteri-isteri kami menyambut kepulangan kami. Mereka mengucapkan, 'Selamat datang. Engkau telah pulang dengan wajah yang lebih tampan dan aroma yang lebih harum dari saat engkau meninggalkan kami'. Lalu kami pun menjawab, 'Sesungguhnya hari ini kami bermajlis dengan Tuhan kami yang Mahamulia lagi Maha Memaksa. Dan kami patut kambali didalam keadaan kami sekarang ini'".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali bahawa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya diSyurga terdapat sebuah pasar yang tidak digunakan untuk kegunaan jualbeli, kecuali ada beberapa laki-laki dan kaum wanita. Jika seseorang lelaki itu tertarik kepada seorang wanita, ia lalu masuk dan mengaulinya". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib.

Diriwayatkan oleh Abu Hadbah alias Ibrahim bin Hadbah, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di Syurga terdapat beberapa pasar yang tidak digunakan untuk kegiatan jualbeli. Ketika penduduk Syurga sampai di Syurga mereka duduk didalamnya sambil membelek-belek pada rumput mutiara dan tanah yang beraroma kasturi. Di Syurga mereka saling bercerita bagaimana keadaan didunia, bagaimana keadaan hamba-hamba Allah yang lain, bagaimana mereka selalu berjaga malam untuk solat dan berpuasa disiang hari, bagaimana kemiskinan dan kekayaan dunia, bagaimana kematian dan bagaimana mereka menjadi penghuni Syurga setelah sekian lama menderita".BAB 133: SESEORANG TIDAK BOLEH MASUK KE SYURGA TAMPA SURAT KEBENARAN.

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi dan Abu Bakar al-Khathib alias Ahmad bin Ali sebuah hadis dari Abdulrazzaq, dari ats-Tsauri, dari Abdulrahman bin Ziyad bin An'am, dari Atha' bin Yassar, dari Sulaiman al-Farisi bahawa Rasulullah bersabda, "Seseorang tidak boleh memasuki kedalam Syurga kecuali dengan tiket (surat kebenaran) yang bertulis, 'Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah tulisan dari Allah kepada sifulan bin sifulan, masuklah kedalam Syurga yang tinggi, buah-buahnya dekat'".

Jika menurut saya (Imam al-Qurthubi), barang kali tiket (surat kebenaran) tersebut berlaku bagi orang yang tidak masuk Syurga tampa hisab. Pekara ini akan saya jelaskan lagi kemudian nanti, isnyaallah.BAB 134: ORANG MISKIN ADALAH MANUSIA PERTAMA YANG MASUK SYURGA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Abdul Wahab ibnu Warad, dari Sa'id ibnu Musayyib bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku tentang orang-orang yang menjadi teman duduk Allah pada hari kiamat kelak ?". Baginda bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang takut, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang selalu mengingati Allah".

Dia bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, adakah mereka orang yang pertama masuk kedalam Syurga ?". Baginda menjawab, "Bukan !". Dia bertanya lagi, "Lalu, siapakah manusia yang pertama sekali masuk kedalam Syurga?". Baginda menjawab, "Orang-orang yang miskin mendahului manusia masuk kedalam Syurga. Para Malaikat menghampiri mereka dan berkata, 'Kembalilah kamu semua untuk dihisab terlebih dahulu'. Mereka menjawab, 'Kenapa pula kami harus dihisab ?. Demi Allah, sewaktu kami didunia kami tidak mempunyai sebarang harta sehingga kami tidak perlu disebut sebagai kedekut atau dermawan. Kami juga bukan seorang penguasa (ketua atau politikus atau yang berkuasa) sehingga kami tidak perlu dinilai sebagai adil atau zalim. Tetapi kami ditakdirkan Allah lahir kedunia (sebagai miskin) dan kami pula mengabdikan diri kepada Nya hinggalah akhir hayat kami (meninggal dunia)'. Sehingga dikatakan kepada mereka (oleh Malaikat itu), 'Masuklah ke Syurga sebagai pahala terbaik bagi orang-orang yang beramal'".

Diriwayatkan dari Nabi saw, bahawa baginda bersabda, "Takutlah kamu kepada Allah tentang orang-orang miskin. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, Allah SWT berfirman, "Manakah makhluk pilihan Ku?". Malaikat bertanya, "Siapakah mereka wahai Tuhanku?". Allah berfirman, "orang-orang miskin yang sabar dan redha terhadap takdir Ku. Masukkan mereka ke Syurga". Mereka semua kemudian dimasukkan kedalam Syurga. Mereka makan dan minum. Semantara orang-orang kaya (dan penguasa) lalu-lalang sibuk menjalani hisab".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Orang-orang miskin kaum Muhajirin akan masuk Syurga lima ratus tahun lebih dahulu sebelum orang-orang kaya mereka". Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari al-A'masy Sulaiman, dari Athiyah al-Aufi, dari Abu Sa'id. Dia berkata bahawa dengan sanad yang seperti ini maka hadis ini adalah hasan gharib.

Trimidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Orang-orang mukmin yang masuk Syurga lima ratus tahun lebih dahulu sebelum orang-orang kaya dengan berselisih hanya setengah hari, iaitu waktu yang lamanya lima ratus tahun". Katanya, hadis ini hasan sahih.

Diriwayatkan oleh Abu Darda, dari Umar ibnu Khathab bahawa ia pernah mendangar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang miskin kaum muslimin masuk Syurga sebelum orang-orang kaya dengan beza masanya setengah hari (masa diakhirat)". Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan setengah hari ?". Baginda menjawab, "Iaitu lima ratus tahun". Ia bertanya lagi, "Berapa bulan dalam setahun ?". Baginda menjawab, "Lima ratus bulan". Ia bertanya lagi, "Berapa hari dalam sebulan ?". Baginda menjawab, "Lima ratus hari". Ia bertanya lagi (utk mendapatkan kepastian sebenar), "Berapa hari ?". Baginda menjawab, "Lima ratus hari mengikut hitungan kamu (masa didunia)". Demikian yang dikemukakan oleh al-Qhatibi didalam kitabnya bertajuk 'Uyun al-Akhbar'.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, "Orang-orang miskin kaum muslimin masuk Syurga sebelum orang-orang kaya dengan perbezaan waktu empat puluh tahun". Kata Tirmidzi, hadis ini hasan sahih.

Disebutkan didalam 'Sahih Muslim' sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat kelak orang-orang Muhajirin akan mendahului orang-orang kaya ke Syurga dengan beza waktu empat puluh tahun".


FAKTA 1:

Menurut saya (Syeikh al-Qurthubi, penilis kitab ini), hadis-hadis yang beranika ragam yang telah dikemukakan diatas tadi, menunjukkan bahawa keadaan orang-orang miskin yang berbeza-beza. Begitu juga keadaannya kepada orang-orang kaya. Perkara ini sama sekali tidak bertentangan dengan keterangan riwayat hadis yang diketengahkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaiban sebelumnya iaitu, "Tiga orang yang masuk Syurga...". Sebab kedua ialah hadis tersebut berbeza maknanya.

Para ulamak tafsir berselisih pendapat mengenai orang-orang miskin yang bagaimanakah yang dikatakan akan masuk Syurga lebih dahulu dan juga perbezaan waktunya.  Tetapi berkenaan topik yang pertama, perselisihan dapat dicairkan dengan cara mengembalikan kemutlakkan (keutamaan) hadis Abu Hurairah pada keutamaan riwayatnya yang lain. Begitu juga dengan mengembalikan hadis Jabir pada hadir Abdullah bin Amr. Oleh kerana itu orang-orang miskin yang berhijrah (Muhajirin), kerana beza waktunya adalah empat puluh tahun.

Semantara itu, menurut keterangan hadis Abu Sa'id al-Khudri, jangka masanya adalah lima ratus tahun bagi orang-orang miskin Muhajirin. Menurut keterangan hadis Abu Darda', beza waktunya adalah setengah hari yang nilainya bersamaan denga lima ratus tahun bagi orang-orang miskin kaum muslimin.

Oleh itu, untuk kita memahami perbezaan maksud hadis-hadis tersebut, maka bolehlah diambil pengertian bahawa rombongan orang-orang miskin Muhajirin itu mendahului masuk Syurga sebelum rombongan orang-orang kaya mereka dengan perbezaan masa lima ratus tahun. Ada ulama yang berpendapat bahawa hadis Abu Hurairah, hadis Abu Darda' dan hadis Jabir itu mencakupi seluruh orang-orang miskin dari semua genarasi. Sehingga setiap rombongan orang-orang miskin  dalam angkatan genarasi tertentu itu akan masuk Syurga sebelum rombongan orang-orang kaya mereka dengan perbezaan masa selama lima ratus tahun, berdasarkan hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Darda'. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa perbezaan masa hanyalah empat puluh tahun mengikut hadis Jabir seperti yang telah dikemukan tadi.


FAKTA 2:

Hadis-hadis diatas itulah yang dijadikan hujjah oleh ulama yang mengatakan bahawa orang-orang miskin itu lebih utama (masuk ke Syurga) berbanding orang-orang kaya. Tetapi masaalah ini mengundang kepada perselisihan yang sangat sengit dikalangan ulama-ulama tafsir. Masing-masing gigih untuk mempertahankan pendapat masing-masing.

Abu Ali ad-Daqqaq satu hari pernah ditanya, "Mana yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin ?. Beliau menjawab, "Yang lebih baik adalah kaya. Sebab kaya merupakan sifat Allah, manakala miskin adalah sifat makhluk. Betapa pun sifat Allah adalah lebih utama daripada sifat makhluk, Allah berfirman didalam surah Faathir ayat 15 mafhumnya: "Hai manusia, kamu fakir (miskin dan berkehendak) kepada Allah dan Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji".

Pada hakikatnya, seorang hamba itu miskin sekalipun dia mempunyai banyak harta. Dia hanya akan dikatakan kaya jika sekiranya dia percaya secara mutlak kepada Allah (seluruh kekayaannya adalah milik Allah dan dia hanya diamanahkan buat semantara waktu saja). Dia tidak mahu melihat kepada yang lain selain Allah. Apabila hatinya terpaut (berkehendak) dan tergantung pada suatu kenikmatan duniawi, lalu ia merasa bahawa dirinya sangat memerlukannya, maka ia tetap menjadi hamba dan budak Nya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya, "Sungguh celaka budak dinar...". Sesungguhnya kemuliaan seorang hamba itu terletak pada ketaatannya kepada Allah dan kesedarannya bahawa ia sangat memerlukan Nya (kebergantungan mutlak kepada Allah).

Berkata seorang penyair arab yang sangat indah untuk diperhatikan. Dia berkata, "Ketika aku sedang terbongkok-bongkok memerlukan Engkau.... aku merasa itulah kemuliaan yang sejati".

Orang kaya yang rakus dan hatinya selalu tergantung kepada harta dunia, sebenar-benarnya ia adalah orang yang sangat miskin. Tetapi orang kaya yang tidak peduli dan tidak bergantung sepenuhnya kepada harta dunia kerana beranggapan ia hanya amanah Allah dan sekadar untuk memenuhi keperluan hidup sahaja. Mereka inilah sebenar-benarnya orang yang kaya. Rasulullah bersabda didalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Kaya yang sejati bukanlah kaya harta. Tetapi kaya yang sejati adalah kaya hati".

Hadis inilah yang menjadi ilham kepada Utsman bin Sa'dan al-Mushili untuk menulis sebuah syair;
"Terimalah dengan puas apa yang mencukupi mu
dan pergunakanlah dengan senang hati...
Kerana sesungguhnya kamu tidak tahu apakah pagi atau petang".

Oleh itu, kekayaan atau kemiskinan sejati itu tidak ada kena mengena dengan harta, melainkan hanyalah bersangkutan soal hati. Secara terperinci masaalah ini telah saya (Imam al-Qurthubi) telah kemukakan didalam kitab saya bertajuk 'Qam'u al-Harshi Waqad Baqiyat'.

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), ada satu lagi tingkat maqam darjat yang tertinggi, iaitu maqam merasa cukup dengan rezeki kurniaan Allah. Ini seperti mana yang selalu dipohon oleh Rasulullah didalam doanya kepada Allah iaitu, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad yang sederhana". Didalam riwayat Muslim disebut, "Sekadar yang mencukupi keperluan".

Seperti yang kita ketahui bahawa Rasulullah selalu memohon keadaan yang terbaik, darjat yang paling tinggi dan amalan yang paling utama. Para ulama sepakat bahawa memohon sesuatu yang berlebih-lebihan adalah makruh dan kekayaan yang disalah guna itu adalah perbuatan yang sangat tercela.

Didalam kitab 'Sunan Ibnu Majah, terdapat sebuah hadis dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Tiada orang kaya ataupun orang miskin melainkan pada hari kiamat nanti menginginkan sekiranya diberikan padanya sesuatu dari dunia yang cukup untuk dimakan". Ertinya, yang ditengah-tengah antara kaya dan miskin. Didalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi saw bersabda, "Sebaik-baik pekara ialah yang ditengah-tengah".

Itulah keadaan yang selamat dari keburukan-keburukan kekayaan dan keburukan-keburukan miskin. Nabi saw selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kedua-duanya. Kesederhana itu lebih baik daripada kedua-duanya. Orang yang hidup sederhana cenderung tidak berlebih-lebihan dalam menikmati kesenangan dunia dan keindahannya. Orang miskin yang sabar dengan segala pahit getir kemiskinan, akan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pekara ini, orang-orang yang hidup sederhana, insyaallah akan termasuk didalam golongan orang-orang miskin yang lebih dahulu masuk ke Syurga sebelum orang-orang kaya dengan perbezaan masa selama lima ratus tahun, kerana mereka adalah golongan yang ditengah-tengan yang adil. Allah berfirman didalam surah al-Baqarah ayat 143 yang mafhumnya;
"Begitulah Kami jadikan kamu umat yang pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia; dan Rasul menjadi saksi pula keatas perbuataanmu...".


FAKTA TAMBAHAN:

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Umar bahawa Umar pernah berucap ditengah-tengah mereka di Jabiyah. Ia berkata, "Wahai manusia, aku pesankan kepada kamu semua untuk mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang sesudah mereka. Selanjutnya pembohongan (fitnah) akan bermarajalela dimana-mana. Sehinggakan ada yang berani bersumpah, tetapi tidak mahu diminta (dituntut) sumpahnya itu. Ada yang menjadi saksi, tetapi tidak dituntut kesaksiannya. Jika ada seorang lelaki berduaan saja (khalawat) dengan seorang wanita, maka pihak ketiganya adalah Syaitan. Kamu semua wajib setia kepada Jemaah (ASWJ) dan janganlah kamu berpecah-belah. Sesungguhnya Syaitan itu bersama-sama orang yang bersendirian. tetapi akan menjauh jika kamu berdua (berjemaah). Sesiapa yang suka kepada nikmat Syurga, ia misti setia kepada jemaah dan sesiapa yang merasa suka berbuat kebajikan dan merasa sedih berbuat jahat, itulah orang mukmin sejati". Kata Abu Isa, hadis ini hasan, sahih dan gharib.BAB 135: SEKITAR KEADAAN BERKENAAN SYURGA.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk Syurga (dari umatku) bercahaya bagaikan bulan pada malam purnama. Rombongan seterusnya lebih cermerlang dari bintang-bintang yang bergemerlapan (kemudian itu menyusul pula rombongan-rombongan lain). Mereka tidak buang air kecil atau air besar. Mereka tidak membuang ingus dan tidak meludah. Sikat rambut mereka dari emas, peluh mereka dari kasturi dan bekas minyak wangi mereka daripada kayu gaharu yang harum. Isteri-isteri mereka adalah bidadari". Didalam riwayat yang lain disebutkan dengan tambahan, "Setiap pemuda (penduduk Syurga) mempunyai dua isteri yang sepasang betisnya tembus pandang sehingga kelihatan sumsumnya dibawah kulit kerana tersangat indahnya. Mereka tidak pernah bertengkar atau marah-marah (membebel dan cemburu). Hati mereka selalu bersatu dalam tasbih kepada Allah pagi dan petang".

Didalam satu riwayat disebutkan, "... Akhlak mereka sama. Tinggi badan mereka seperti nenek moyang mereka". Dalam riwayat yang lain pula disebutkan, "... Bentuk badan mereka seperti nenek moyang mereka (Nabi Adam dan Hawa), iaitu setinggi enam puluh hasta".

Berkata Abu Hurairah seperti yang dipetik oleh Abu Kuraib, "Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, 'Di Syurga, mana yang lebih banyak, lelaki atau wanita ?'. Baginda menjawab, "Setiap pemuda mendapat dua orang isteri yang sepasang betisnya tembus pandang sehingga kelihatan sumsumnya dibawah kulit kerana tersangat indannya. Didalam Syurga itu tiada yang membujang'".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya salah seorang wanita dari penghuni Syurga itu kelihatan betis mereka berwarna putih dibaluti dengan pakaian tujuh puluh lapis, bahkan kelihatan sumsumnya. Hal ini disebabkan Allah berfirman: 'Seolah-olah mereka adalah permata yaqut dan marjan'. Permata yaqut adalah batu yang apabila kamu memasukkan benang didalamnya lalu kamu bersehkan, nescaya kamu boleh melihatnya dari bahagian sebaliknya (lutsinar)".

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, "Seandainya salah seorang wanita dari penghuni Syurga memperlihatkan diri mereka kepada penduduk bumi, nescaya ia akan bercahaya terang dan penuh aroma yang harum. Sesungguhnya penutup kepalanya saja adalah lebih baik daripada dunia seisinya".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Penduduk Syurga itu halus kulitnya, muda dan bercelak bulu matanya. Keremajaan mereka tidak pernah musnah dan pakaian mereka tidak pernah rosak". Tarmidzi berkata, hadis ini gharib.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Abdulrahman bin Ghanam, dari Mu'adz bin Jabal bahawa Rasulullah bersabda, "Penduduk Syurga akan masuk Syurga dalam keadaan berkulit halus, muda dan bercelak bulu matanya. Mereka berusia antara tiga puluh tahun hingga tiga puluh tiga tahun". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Qatadah secara mursal.

Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan al-Mayanasyi sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi saw bersabda, "Kulit penghuni Syurga itu halus kecuali Musa bin Imran yang memiliki jangut hingga kepusat".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Sa'ad bin Abu Waqqash bahawa Nabi saw bersabda, "Sungguh seandainya kenikmatan Syurga sekadar apa yang boleh dibawa oleh kuku (dicelah kuku) kelihatan kedunia, nescaya terhiaslah antara langit dan bumi kerananya. Seandainya seorang laki-laki (penduduk Syurga) terlihat didunia kemudian kelihatan gelangnya, nescaya ia memudarkan (menengelamkan) cahaya matahari, sebagaimana matahari memudarkan cahaya bintang". Kata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib.

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda, "Siapa sahaja diantara penghuni Syurga yang meninggal dunia, baik yang masih kecil mahupun yang sudah tua, nescaya mereka akan kelihatan sebagai anak muda berumur tiga puluh tahun di Syurga. Tidak lebih dan tidak kurang. Demikian juga penghuni Neraka". Kata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Kami tidak mengenalnya selain dari hadis Rasyidin.


FAKTA:

Telah disebutkan didalam hadis Abu Hurairah tadi, "Setiap pemuda (penghuni Syurga) mempunyai dua orang isteri". Demikian juga yang disebutkan didalam hadis Imran bin Hashin, "Sesungguhnya menoriti penduduk Syurga adalah wanita".

Para Ulama tafsir Ahli Sunah Wal Jamaah (ASWJ) semuanya bersepakat menyatakan berkenaan jenis kaum wanita (yang masuk Syurga itu). Yang menjadi perselisihan pendapat adalah berkenaan jenisnya, iaitu kaum wanita dan kaum lelaki didunia, manakah diantara mereka yang paling ramai berada didalam Syurga ?. Jika yang diperselisihkan adalah maksud yang pertama, iaitu jenis wanita secara umum, maka hadis Abu Hurairah boleh dijadikan sebagai hujjah. Tetapi jika yang diperselisihkan mengenai jenisnya, iaitu kaum wanita yang berada didunia, maka wanita yang berada di Syurga itu menjadi lebih sedikit (sebab kebanyakannya dimasukkan kedalam Neraka).

Menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), mungkin pekara ini disebabkan pada saat itu kaum wanita berada didalam Neraka. Tetapi, ketika mereka telah dikeluarkan dari dalam Neraka berkat adanya Syafaat serta rahmat Allah sehingga semua orang yang mengesakan Allah tidak ada satu pun yang masih tinggal disana, maka jumlah kaum wanita di Syurga akan menjadi lebih ramai. Pada waktu itulah semua pemuda penghuni Syurga masing-masing akan mendapat dua orang isteri dari wanita dunia. Dan jika ditambah dengan bidadari, maka masing-masing boleh beristerikan lebih ramai lagi.

Disebutkan didalam hadis Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penduduk Syurga yang paling rendah martabatnya memiliki lapan puluh ribu pelayan dan tujuh puluh dua orang isteri'. Hadis gharib ini dikemukan oleh Tirmidzi. Serupa dengan ini adalah hadis riwayat Abu Umamah  yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad ad-Darami yang akan dikemukakan nanti.

Sabda Nabi saw, "Sikat rambut mereka daripada emas dan perak, dan bekas minyak wangi mereka dari kayu gaharu yang harum". Ini mengundang pertanyaan, apakah di Syurga nanti seseorang perlu untuk bersikat rambut mereka ?. Bukankah rambut mereka selalu kemas dan tidak pernah kotor ?. Apakah diSyurga perlu ada bekas minyak wangi ? Bukankah aroma mereka telah seharum kasturi ?.

Jawapan dari persoalan itu tadi ialah bahawa semua nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada penghuni Syurga bukan semata-mata  untuk memenuhi keperluan atau mengatasi masaalah (seperti didunia). Contohnya, pakaian di Syurga bukanlah untuk menutup tubuh dari bertelanjang. Atau makanan bukan supaya mereka tidak lapar. Atau minuman bukanlah supaya mereka tidak merasa haus dahaga. Atau minyak wangi, bukan supaya mereka tidak berbau busuk dan seterusnya lagi. Semua nikmat-nikmat itu akan berterusan dan kekal abadi.

Sila simak firman Allah didalam surah Thaahaa ayat 118 dan 119, mafhumnya, "Sesungguhnya engkau tidak lapar didalamnya dan tidak pula bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau tidak haus (dahaga) didalamnya dan tidak pula (panas) waktu matahari naik". Hikmah disebalik semua ini adalah kerana Allah ingin menganugrahkan mereka berbagai jenis kenikmatan seperti yang mereka rasakan didunia. Bahkan Allah boleh saja menambah berbagai lagi nikmat-nikmat lain yang tidak pernah diketahui oleh sesiapapun kecuali hanya Dia yang Mahamengatahui.

Menyentuh soal penghuni Neraka, Allah juga berfirman, "Ketika belenggu dan rantai dipasang dileher mereka, seterusnya mereka diseret kedalam Neraka yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api". Allah juga berfirman didalam surah Muzammil ayat 12 yang mafhumnya, "Sesungguhnya disisi Kami ada belengu dan Neraka". Oleh itu, jenis-jenis seksaan yang digambarkan itu adalah juga sama seperti yang terdapat didunia.

Berkata asy-Syu'bi, "Jangan sekali-kali kamu mengira bahawa Allah membelenggu penghuni Neraka kerana khawatir mereka akan lari. Tidak sama sekali tidak. Tetapi, hanya agar ketika mereka cuba naik, mereka akan merasakan beban yang sangat berat dan ini tentunya sangat menyeksakan".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sa'id bin Abu Ayub, dari Aqil, dari Ibnu Syihab bahawa ia berkata, "Bahasa penghuni Syurga itu bahasa Arab. Dan ketika mereka keluar dari dalam kuburan, mereka berbahasa dengan bahasa masing-masing".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bahawa Sufyan berkata, "Kami mendengar pada hari kiamat kelak manusia masih boleh berkata-kata dengan bahasa mereka masing-masing. Tetapi apabila mereka sudah berada didalam Syurga, mereka berkata-kata didalam bahasa Arab sahaja".BAB 136: BIDADARI DAN PENGHUNI WANITA DI SYURGA.


Disebutkan bahawa di Syurga nanti umur seluruh kaum wanita adalah sama. Adapun bidadari pula berbeza-beza, ada yang muda dan ada pula yang tua, mengikut keinginan penghuni Syurga (suami mereka).

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Ali bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya didalam Syurga terdapat sebuah tempat berkumpulnya para bidadari. Mereka menyanyikan lagu yang belum pernah didengari oleh  seluruh makhluk. Mereka berkata, 'Kami adalah wanita-wanita abadi dan tidak akan binasa. Kami adalah wanita-wanita yang mengairahkan dan tidak pernah berputus asa. Dan kami adalah wanita-winata yang selalu redha dan tidak pernah marah. Sungguh beruntung orang memiliki kami dan kami menjadi miliknya". Kata Abu Isa atz-Tirmidzi, hadis Ali ini adalah hadis gharib.

Saidatina Aisyah ra. berkata, "Mendengar ucapan para bidadari itu, wanita-winata beriman dari kaum hawa yang hidup semasa didunia pula menjawab, 'Kami adalah winita-wanita yang menunaikan solat, sedangkan kamu tidak pernah solat. Kami adalah wanita-wanita yang menunaikan puasa, sedangkan kamu tidak pernah puasa. Kami adalah wanita-wanita yang berwuduk sedangkan kamu tidak pernah berwuduk. Kami adalah wanita-wanita yang suka bersedekah sedangkan kamu tidak pernah bersedekah. Jadi kami kaum muslimah didunia boleh mengalahkan para bidadari tersebut".

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Muhammad bin Ka'ab al-Qarzhi bahawa ia berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, seandainya seorang bidadari memperlihatkan gelangnya dari A'rasy, nescaya kilauan perhiasannya itu boleh memadamkan cahaya matahari dan bulan. Lalu bagaimanakah (rupa paras) bidadari yang memakai gelang tersebut ?. Sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berupa pakaian mahupun perhiasan yang dipakainya, ia juga akan memakainya seperti yang dipakainya".

Kata Abu Hurairah, "Sesungguhnya didalam Syurga ada seorang bidadari bernama  Aina' yang jika ia berjalan diapit pengawal seramai tujuh puluh ribu anak-anak muda disebelah kanan dan kirinya. Ia berkata, 'Mana orang-orang yang suka menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran".

Kata Ibnu Abbas, "Sesungguhnya didalam Syurga terdapat bidadari bernama Lu'bah. Dengan sekali meludah kelaut sahaja, nescaya laut akan berubah menjadi tawar. Dilehernya ada tertulis, 'Sesiapa yang ingin memiliki ku, Ia harus taat kepada Tuhanku yang Mahamulia lagi Mahaagung'".

Diriwayatkan daripada Nabi saw bahawa baginda menceritakan prihal bidadari yang pernah baginda lihat sewaktu peristiwa Isra'. Baginda bersabda, "Aku melihat keningnya bagaikan bulan sabit disepanjang purnama. Pada kepalanya terdapat seratus jalinan rambut. Dicelah-celah jalinan rambut itu terdapat tujuh puluh ribu jambul yang lebih berkilau daripada purnama. Ia juga memakai mahkota dari untaian mutiara indah. Pada keningnya terdapat dua baris ayat yang ditulis dengan mutiara. Baris pertama berbunyi, 'Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang'. Dibaris kedua berbunyi, 'Siapa yang menghendaki aku, ia harus berusaha taat kepada Tuhanku'. Jibril berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, bidadari itu dan yang sepertinya adalah untuk umatmu. Oleh kerana itu bergembiralah kamu wahai Muhammad. Beritahulah kabar gembira ini kepada umatmu dan suruhlah mereka untuk berjuang mendapatkannya'".

Diriwayatkan oleh al-Akhattali alias Abu Qasim, dari Ibrahim bin Abu Bakar. dari Abu Ishak, dari Muhammad bin Shalih azh-Zhanyi bahawa pada suatu hari Atha' as-Sulami bertanya kepada Malik bin Dinar, "Wahai Abu Yahya (nama gelaran Malik bin Dinar), tolong ceritakan kepada kami tentang keadaan Syurga ?". Malik bin Dinar berkata, "Wahai Atha', sesungguhnya didalam Syurga terdapat bidadari yang diidam-idamkan oleh penduduk Syurga kerana kecantikan mereka. Seandainya Allah telah menentukan bahawa penduduk Syurga itu tidak akan mati, nescaya mereka semua akan mati kerana melihat kecantikan bidadari tersebut". Semenjak mendengar cerita Malik bin Dinar itu, Atha' selalu kelihatan murung dan bersedih selama empat puluh hari.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Mu'ammar, dari Abu Ishak, dari Amr bin Maimun al-Audi, dari Ibnu Mas'ud bahawa ia berkata, "Sesungguhnya sumsum sepasang betis bidadari boleh kelihatan dibawah daging, tulang dan tujuh puluh lapisan pakaian. Sama seperti setokin kaki berwarna merah yand dapat dilihat dari sebalik kaca yang putih".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Rasydin, dari Ibnu An'am. dari Hibbari bin Abu Jabalah bahawa ia berkata. "Sesungguhnya wanita-winata dunia yang masuk Syurga, mereka memiliki kelebihan atas bidadari disebabkan amal-amal yang mereka kerjakan".

Disebutkan didalam sebudh hadis marfu, "Sesungguhnya wanita-wanita kaum hawa itu lebih baik tujuh puluh kali ganda lagi dari bidadari Syurga".


BAB 137: EMAS KHAWIN BIDADARI SYURGA ADALAH AMALAN-AMALAN SOLEH.


Firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 25 yang mafhumnya;

"Berilah khabar gembira orang-orang beriman dan beramal soleh, bahawa untuk mereka itu Syurga yang mengalir air sungai dibawahnya. Tiap-tiap mereka mendapat rezeki daripada buah-buahannya. Mereka berkata: Ini seperti rezeki yang telah diberikan kita (didunia) dahulu. Mereka diberi rezeki yang serupa dan untuk mereka dalam Syurga isteri-isteri yang suci, sedang mereka kekal didalamnya".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi al-Hakim alias Abu Abdullah didalam kitabnya yang bertajuk 'Nawadir al-Usul', dari al-Khattab Abu Khattab, dari Sahal bin Hammad Abu Uttab, dari Jarir bin Ayub al-Bajali, dari asy-Syu'bi, dari Nafi bin Burdah, dari Abu Mas'ud al-Ghifari bahawa Nabi saw bersabda, "Setiap hamba yang berpuasa sehari didalam bulan Ramadhan ia mendapat seorang isteri bidadari didalam sebuah tenda dari mutiara berongga seperti yang dijelaskan didalam firman Allah: '(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih diletak didalam rumah'.

"Masing-masing dari mereka memakai tujuh puluh lapis pakaian dan setiap potong pakaian berbeza-beza warnanya. Masing-masing dari mereka diberi tujuh puluh jenis haruman yang berbeza antara satu dengan yang lain. Masing-masing dari mereka diberikan tujuh puluh buah katil dari permata yaqut merah yang dihias dengan mutiara. Pada setiap katil pula terdapat tujuh puluh buah tilam dan setiap tilam terdapat tujuh puluh buah bantal".

"Masing-masing dari mereka memiliki tujuh puluh ribu pelayan wanita dan tujuh puluh ribu pelayan lelaki yang masih muda belia yang sentiasa siap sedia memenuhi keperluannya.  Setiap pelayan membawa dulang dari emas yang berisi berbagai jenis makanan yang lazat-lazat. Pasangannya juga diberikan yang sama seperti itu. Ia berada diatas katil permata merah dengan memakai sepasang gelang dari emas yang ditaburi dengan permata yakut berwarna merah. Itu semua kerana dia telah melakukan puasa sehari dibulan Ramadhan, belum termasuk dengan amalan-amalannya yang lain".

Diriwayatkan oleh Abu Isa atz-Tirmidzi sebuah hadis dari al-Miqdad bin Ma'di Karib bahawa Rasulullah bersabda, "Bagi orang yang mati Syahid mendapat enam anugrah disisi Allah. Diantaranya ia akan mendapatkan tujuh puluh dua pasangan isteri bidadari". Pekara ini telah dijelaskan didalam bab 'Pekara-pekara yang dapat menyelamatkan dari huru-hara dan fitnah kubur' yang lalu.

Jika menurut pendapat saya (Imam al-Qurthubi), hadis ini memperkuatkan lagi hadis Abu Hurairah yang telah dikemukan diatas tadi iaitu, dua orang isteri yang diberi kepada penduduk Surga lelaki adalah wanita-wanira dunia. Berkata Yahya bin Mu'adz, "Meninggalkan kesenangan dunia itu sememangnya sangat berat, tetapi melewatkan nikmat Syurga itu jauh lebih berat. Meninggalkan kesenangan dunia itu adalah emas khawin bagi kenikmatan akhirat". Ada ulama yang mengatakan bahawa emas khawin untuk bidadari adalah dengan amalan menyapu masjid. Diriwayatkan secara marfu oleh Ibnu Jauzi dan ats- Tsa'labi sebuah hadis dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, "Menyapu masjid adalah emas khawin untuk bidadari".

Diriwayatkan oleh al-Hajtsami dan Thabrani, dari Qarshafah bahawa ia mendengar Nabi saw bersabda, "Mengeluarkan sampah dari masjid adalah emas khawin bidadari".

Bersumber dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Emas khawin bidadari adalah segenggam korma dan sepotong roti". Berkata Ibnu Jauzi, hadis ini tidak sahih.

Kata Abu Hurairah, "Salah seorang dari kamu menikahi sifulan binti sifulan dengan emas khawin dengan harta yang banyak, tetapi ia meninggalkan emas khawin bidadari Syurga yang emas khawinnya hanyalah sesuap makanan, korma dan sepotong pakaian".

Muhammad bin Nu'man al-Muqri bercerita, "Suatu hari ketika aku sedang duduk disebelah al-Jalla al-Muqri di Masjidil Haram di Mekah, tiba-tiba lalu dihadapan kami seorang datok (orang tua) yang berbadan besar dan tinggi berpakaian compang-camping. Al-Jalla bangun dan menghampirinya. Setelah beberapa waktu bercakap-cakap dengan orang tua itu, ia kemudian kembali duduk disebelah ku. Ia bertanya, "Kamu kenal siapa orang tua itu tadi ?". Aku menjawab, "Tidak". Ia berkata, "Dia telah membeli seorang bidadari Allah dangan harga membaca al-Quran sebanyak empat ribu kali (katham). Setelah melunaskannya, satu malam ia bermimpi melihat bidadari itu dengan memakai pakaian dan perhiasan yang indah. Dia bertanya, 'Siapa kamu ?'. Bidadarin itu menjawab, 'Aku adalah bidadari yang telah kau beli dari Allah dengan emas khawin empat ribu bacaan al-Quran itu. Ia memangnya harga ku, tetapi berapakah yang akan kau berikan kepada ku'. Ia menjawab, 'Seribu kali membaca al-Quran. Semenjak dari itu, orang tua tadi terus berusaha agar boleh mendapatkannya'".

Diriwayatkan oleh Sahnun bahawa ia bercerita, "Di Mesir terdapat seorang lelaki bernama Sa'id. Ia memiliki seorang ibu sangat rajin beribadah. Setiap kali ia solat tengah malam, ibunya ikut solat dibelakangnya. Ketika ia diserang rasa mengantuk yang sangat berat, ibunya akan mengingatkannya, 'Wahai Sa'id, orang yang takut pada Neraka dan ingin meminang bidadari Syurga yang tersangat cantik jelita itu tidak boleh tidur'. Sa'id lalu tersentak lalu bangun dengan ketakutan yang amat sangat".

Diceritakan oleh Tsabit, "Ayahku termasuk orang yang sangat tekun menunaikan solat sunat tenggah malam. Pada suatu malam, aku bermimpi melihat seorang wanita yang tidak seperti wanita-wanita biasa, lalu aku bertanya kepadanya, 'Siapa kamu?'. Ia menjawab, 'Bidadari... aku adalah hamba Allah'. Aku bertanya lagi, 'Bolehkah kamu menjadi isteriku?'. Ia berkata, 'Kamu mesti melamar kepada Tuhanku dan menbayar emas khawinku'. Aku bertanya, 'Apakah emas khawinmu?' Ia menjawab, 'Tekun menunaikan solat sunat tahajud'".

Seorang penyair bersyair;

"Wahai orang yang meminang bidadari didalam pingitan, ayuh... bangunlah dan jangan malas. Perangilah nasfumu dengan penuh kesabaran... jauhi dan tinggalkanlah manusia. Bersendiri dalam mengingati Nya. Solatlah kamu ketika malam datang menjelang dan puasalah pada siang harinya. Itulah mahar untuknya.... Sekiranya kamu melihat bidadari datang menghampirimu. Berjalan dengan kilauan kalong yang melingkari lehernya... nescaya kamu akan bersemangat mengumpulkan maharnya... mistipun harus meninggalkan gemerlapnya dunia".

Mudhar al-Qari' bercerita, "Pada suatu malam, kerana tersangat mengantuk aku tertidur setelah habis membaca hizibku (zikir). Didalam tidur itulah aku bermimpi melihat seorang gadis yang wajahnya laksana bulan purnama. Pada tangannya ia membawa sebuah buku. Dia menghampiriku dan bertanya, 'Bolehkah kamu membaca?'. Aku menjawab, 'Boleh'. Ia berkata, 'Bacalah buku ini'. Aku pun membuka buku yang diberikan kepada ku itu. Tetapi, belum pun sempat aku menghafal isi kandungnya... tiba-tiba aku pun terbangun".

Seorang penyair arab mengatakan;

"Kenikmatan dan angan-angan kosong telah membuatmu lalai dari Firdaus, namun yang terbentang, dan bilik-bilik Syurga yang lapang... Ayuhlah, bangunlah dari tidurmu... kerana sesungguhnya tahajud dan membaca al-Quran itu lebih baik daripada tidur".

Malik bin Dinar bercerita, "Aku punya catitan wirid-wirid yang aku baca setiap malam. Pada suatu malam aku tertidur setelah terlalu penat membacanya. Alu bermimpi melihat seorang gadis yang tersangat jelita wajahnya sambil memegang sebuah buku ditangannya. Ia bertanya kepadaku, 'Kamu pandai membaca?'. Aku menjawab, 'Ya'. Lalu dia memberikan buku itu kepadaku untuk dibaca. Ternyata isinya adalah bait-bait berikut;
"Tidur telah membuatmu terlena dari memburu harapan-harapan dan mengejar kesenangan-kesenangan Syurga. Disana kelak kamu akan hidup abadi tampa ada lagi kematian. Kamu akan bersenang-senang dengan bidadari didalam sebuah bilik. Bangunlah dari tidurmu... sesungguhnya tahajud dan membaca al-Quran itu lebih baik daripada tidur".

Diriwayatkan oleh Yahya bin Isa bin Dharar as-Sa'di, seorang yang menangis selama enam puluh tahun kerana kerinduannya kepada Allah, ia bercerita, "Pada suatu malam aku bermimpi melihat sebuah sungai yang mengalirkan kasturi yang sangat harum. Ditepi sungai tersebut terdapat sebuah pohon mutiara yang membuahkan batang-batang emas (jongkong-jongkong emas). Dibawahnya duduk beberapa orang bidadari dengan dandanan yang sangat cantik. Dengan suaranya yang merdu mereka membaca puji-pujian kepada Allah. Aku menghampiri mereka dan bertanya, 'Siapakah kamu semua?'. Mereka menjawab, 'Hamba ciptaan Allah'. Aku bertanya lagi, 'Apa yang kamu buat disini?'. Mereka menjawab, 'Kami sedang bermunajad kepada Allah SWT seru seklian alam ketika banyak manusia yang sedang bingung lelap tidur. Tuhan manusia dan Rabb Muhammad itu membiarkan kami disunting oleh orang-orang yang setia menunggu malam'. Aku berkata, 'Bagus...bagus!, Ini pasti termasuk diantara mereka. Allah telah memberikan kesenangan kepada mereka'. Mereka bertanya, 'Adakah kamu mengenali mereka itu?'. Aku menjawab, 'Tidak...aku tidak mengenali mereka'. Mereka berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang suka berjaga malam untuk menunaikan solat sunat tahajud'".BAB 138: DARI APA BIDADARI DICIPTAKAN ALLAH S.A.W

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahawa Rasulullah ditanya berkenaan makhluk bidadari itu, dari apakah ia diciptakan ?. Baginda bersabda, "Dari tiga pekara, bahagian bawahnya dicipta dari kasturi. Bahagian tengahnya dicipta dari ambar dan bahagian atasnya diciptakan dari kapur barus. Rambut dan bulu matanya yang hitam tebal itu daripada cahaya".

"Aku bertanya kepada Jibril, 'Tolong ceritakan kepadaku, bagaimanakah Allah menciptakan bidadari itu?. Jibril berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, Allah menciptakan mereka dari potongan ambar dan za'faran. Mereka dibuatkan tanda-tanda khusus. Pertama sekali Allah menciptakan buah dada mereka dari kasturi putih yang sangat harum, dan bahagian inilah yang memperindahkan tubuh mereka'".

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, "Allah menciptakan bidadari dari hujung jari kaki hingga kelutut daripada za'faran. Dari lutut hingga kebuah dada mereka daripada kasturi putih yang sangat harum. Dari buah dada hingga keleher diperbuat dari ambar kelabu dan dari leher hingga kekepala diperbuat dari kapur barus putih. Pada kepalanya dipasangkan tujuh puluh ribu perhiasan dari tumbuh-tumbuhan bernama Syaqiq Nu'man. Jika sedang mengadap, wajahnya memancarkan sinaran cahaya yang sangat terang seperti kilauan matahari yang menerangi penduduk dunia. Dan juga bila sedang mengadap, hatinya kelihatan kerana pakaiannya yang nipis. Pada kepalanya dipasangkan tujuh puluh ribu jambul dari kasturi yang sangat harum dan pada setiap jambul dibela oleh seorang pelayan wanita yang kemudiannya berkata, 'Inilah pahala bagi orang-orang yang dikasihi Allah sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan'".BAB 139: KEDUDUKAN ISTERI-ISTERI KAMU DISYURGA.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Malik bahawa ia bercerita, "Sesungguhnya Asma' binti Abu Bakar ash-Shidiq adalah merupakan isteri kepada Zubair ibnu Awam. Ia pernah berani melawan suaminya sehingga ia dicela. Zubair pernah marah kepada Asma' dan juga kepada madunya. Ia mengikat rambut kedua-dua isterinya itu sehingga menjadi satu dan kemudian memukul mereka dengan kuat. Madunya merasa ketakutan, tetapi Asma' tidak. Sehingga ia mendapat pukulan lebih teruk. Asma' lalu pergi mengadu pekara itu kepada ayahnya.  Abu Bakar kemudian memberinya nasihat dan berkata, 'Bersabarlah wahai puteriku. Sesungguhnya Zubair itu seorang yang soleh. Mudah-mudahan ia kelak akan juga menjadi suami kamu di Syurga'".

Saya (Imam al-Qurthubi) pernah mendengar sebuah riwayat yang menyatakan bahawa apabila seseorang lelaki menikahi seorang gadis (anak dara), maka mereka juga akan menjadi suami isteri semasa di Syurga. Menurut Abu Bakar ibnu Arabi seperti yang disebut didalam kitabnya bertajuk 'Ahkam al-Qur'an',  hadis itu gharib. Jika seorang wanita yang telah memiliki beberapa orang suami semasa hayatnya didunia, maka suaminya yang terakhirlah yang akan menjadi suaminya di Syurga kelak. Oleh itu Huzaifah pernah berpesan kepada isterinya, "Jika kamu ingin aku menjadi suamimu di Syurga nanti, kalau memang Allah berkenan mempertemukan kita disana, maka kamu jangan mencari suami lagi selepas sepeninggalanku. Sebab diakhirat, seorang wanita itu akan menjadi milik suaminya yang terakhir semasa didunia".

Mu'awiyah bin Abu Sufyan pernah meminang Ummud Darda'. Wanita ini menolaknya dan berkata, "Aku pernah mendengar Abu Darda' (mendiang suaminya) menceritakan sebuah hadis Rasulullah bahawa beliau berkata, 'Di Syurga kelak, seorang wanita itu akan menjadi milik suaminya yang terakhir. Ia berpesan kepada ku, 'Jika kamu ingin menjadi isteriku di Syurga nanti, maka sepeninggalanku kamu jangan bernikah lagi'. Demikian yang telah diriwayatkan oleh Thabrani.

Diriwayatkan oleh Abu Bakar an-Najjad, dari Ja'far bin Muhammad bin Syakir, dari Ubaid bin Ishak al-Aththar, dari Sanan bin Harun, dari Humaid, dari Anas bahawa Ummu Habibah isteri Nabi saw bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang wanita pernah mempunyai dua orang suami semasa didunia. Setelah meninggal dunia kedua-dua mereka sama-sama dikumpulkan di Syurga. Siapakah yang akan menjadi suaminya, suami yang pertama atau suami yang kedua?". Baginda bersabda, "Yang paling baik akhlaknyalah yang akan menjadi suaminya, wahai Ummu Habibah". Demikian riwayat Thabrani dab al-Bazzar.

Sesungguhnya akhlak yang baik membawa kebajikan didunia dan akhirat. Ada yang berpendapat, jika seorang wanita pernah memiliki beberapa orang suami sewaktu didunia, maka ia disuruh untuk memilihnya.BAB 140: DI SYURGA ADA MAKAN, MINUM DAN PERNIKAHAN, TETAPI TIADA KOTORAN DAN TIDUR.

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir bin Abdullah bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya penduduk Syurga makan dan minum didalamnya. Tetapi mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar dan tidak membuang ingus". Para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, Bagaimanakah dengan makanan yang mereka makan?". Baginda menjawab, "Keluar dari sendawa (angin perut yang keluar melalui mulut) yang aromanya sama seperti kasturi. Mereka selalu bertasbih dan bertahmid". Didalam satu riwayat yang lain ditambah, "...dan takbir sebanyak tarikkan nafas mereka (yang dihela)".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Anas bin Malik bahawa Nabi saw bersabda, "Di Syurga, seseorang mukmin diberikan kekuatan bersetubuh sebanyak sekian dan sekian". Seorang Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ia akan mampu melaksanakannya?". Baginda menjawab, "Ia akan diberikan kekuatan seumpama seratus orang".

Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam kitabnya bertajuk 'Musnad ad-Darimi', dari Zaid bin Arqam bahawa Rasulullah bersabda, "Seseorang dari penghuni Syurga akan diberikan kekuatan seratus orang dalam makan, minum, bersetubuh dan bersenang-senang". Seorang Yahudi membantah, "Sesungguhnya orang yang makan dan minum adalah kerana kehendaknya sendiri". Setelah habis berkata, ia tiba-tiba ia banyak berpeluh dan  perutnya memulas (kerana lapar).

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Makhrami alias Abdullah bin Ayub, dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari Zaid bin Abu al-Hawari alias Zaid al-Uma, dari Ibnu Abbas bahawa mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dibenarkan bersetubuh dengan isteri kami seperti kami menyetubuhi mereka semasa didunia?". Baginda bersabda, "Ya...Demi Allah yang jiwaku berada didalam gengamanNya, dalam satu pagi sahaja seseorang boleh bersetubuh dengan seratus orang gadis yang masih dara (bidadari Syurga)".

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh al-Bazzari didalam kitabnya bertajuk 'Musnad al-Bazzari', dari Abu Hurairah bahawa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di Syurga nanti adakah kami menyetubuhi isteri kami?". Baginda bersabda, "Sudah tentu...Demi Allah yang jiwaku berada didalam gengamanNya, dalam satu hari seseorang boleh menyetubuhi seratus orang gadis yang masih dara (bidadari Syurga)".

Diriwayatkan oleh al-Bazzari, dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya ketika penghuni Syurga menyetubuhi isteri-isteri mereka (setelah itu), mereka kembali menjadi anak dara semula". Keterangan tambahan berkenaan pekara ini insyaallah akan dijelaskan lagi kemudian nanti.

Diriwayatkan oleh Qalabah bahawa ia berkata, "Para penghuni Syurga dihidangkan makan dan minuman. Selesai makan dan minum, mereka diberi minuman air yang sangat berseh lalu mereka meminumnya. Oleh kerana itu perut mereka menjadi kecut. Dari kulit badan mereka keluar peluh yang sangat banyak yang lebih harum dari aroma kasturi". Rasulullah bersabda, "Kemudian ia menbaca firman Allah dari surah al-Insaan ayat 21, 'Dan Tuhan memberikan mereka minuman yang bersih'".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Muhammad ad-Darimi, dari Abu Umammah bahawa Rasulullah bersabda, "Setiap orang yang dimasukkan kedalam Syurga oleh Allah, nescaya ia akan dikahwinkan dengan tujuh puluh dua isteri, bidadari dan tujuh puluh warisan dari penghuni Neraka (yang telah bebas). Setiap dari mereka mempunyai kemaluan yang sempurna dan dia juga memiliki zakar yang sempurna".

Kata Hisyam bin Khalid, "Tujuh puluh wanita tersebut semua adalah isteri dari beberapa orang penghuni Neraka yang kemudiannya diwariskan kepada penduduk Syurga. Diantara mereka termasuklah isteri Fir'aun".

Diriwayatkan oleh Thabrani dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah ditanya, "Apakah penghuni Syurga boleh mengauli isteri-isteri mereka?". Baginda bersabda, "Sudah tentu...Malahan dengan zakar yang tidak pernah kendur dan faraj yang dara dan tidak memeritkan, dan perasaan gairah yang sentiasa bergelora".

Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, dari Jabir bin Abdullah bahawa ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah penghuni Syurga itu tidur?". Baginda bersabda, "Tidak...Tidur itu ibarat mati, sedangkan didalam Syurga itu tiada kematian sama sekali".BAB 141: ANAK DI SYURGA.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Di Syurga nanti apabila seorang mukmin menginginkan anak, maka (proses) kehamilan, kelahiran dan pertumbuhannya (membesar) hanya berlaku dalam masa satu jam sahaja seperti yang diingininya". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Kata Tirmidzi, para ulama berselesih pendapat berkenaan dengan pekara ini. Menurut mereka, di Syurga memang ada persetubuhan tetapi tidak sehingga menghasilkan anak. Demikian pendapat yang dipetik dari Thawus, Mujahid dan Ibrahim an-Nakh'i.

Kata Muhammad, Ishak bin Ibrahim yang mengambil sebuah hadis Nabi saw yang menyatakan, "Di Syurga nanti apabila seorang mukmin menginginkan anak, maka (prosesnya) ia hanya berlaku satu jam sahaja seperti yang diinginkan. Tetapi, mereka selamanya tidak pernah menginginkan akan pekara itu".

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, dari Abu Razin al-Uqaili bahawa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya di Syurga, penghuni Syurga tidak mempunyai anak".
BAB 142: DI SYURGA SEGALANYA KEKAL ABADI.


Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Seorang penyeru berseru, 'Sesungguhnya kamu akan selalu sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Sesungguhnya kamu akan terus hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Sesungguhnya kamu semua akan terus muda dan tidak pernah akan tua selama-lamanya. Sesungguhnya kamu semua akan terus senang dan tidak akan sedih (susah) untuk selama-lamanya. Itulah maksud dari firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung didalam surah al-A'raaf ayat 43, "...Syurga itu kamu terima (sebagai) pusaka, disebabkan apa yang telah kamu amalkan".

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang dimasukkan kedalam Syurga ia akan selalu merasa nikmat dan tidak pernah merasa susah, pakaian mereka tidak akan rosak dan masa remaja mereka tidak pernah musnah (awit muda)". Seperti yang telah dikemukakan diatas tadi, "...Para bidadari berkata, 'Kami adalah wanita-wanita abadi dan tidak akan binasa'".BAB 143: BIDADARI-BIDADARI BOLEH MELIHAT BAKAL SUAMINYA DIDUNIA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid bahawa seorang wanita penghuni Syurga (bidadari) yang berada dilangit ditanya, "Adakah kamu suka jika Kami perlihatkan kepadamu calun suamimu yang masih lagi tinggal ditengah-tengah penduduk dunia?". Ia menjawab, "Ya". Setelah tirai disingkap darinya dan pintu-pintu yang menghalang dibuka, ia pun boleh melihat dan mengenali calun suaminya itu dengan jelas. Tetapi ia hanya boleh melihatnya saja kerana tapak kakinya tidak boleh melangkah. Setelah itu ia menjadi tersangat rindu kepadanya seperti kerinduan sesorang isteri kepada suaminya yang pergi meninggalkannya".

Pekara ini berlaku akibat disebabkan berlaku pertengkaran oleh isterinya yang sedang berada didunia. Mungkin disebabkan dicocok dengan fitnah yang menyebabkan isteri dunianya itu menjadi marah-marah dan berlakulah pertengkaran. Maka, dengan perasaan kesal isterinya yang berada di Syurga itu berkata, "Biarkan saja ia... kerana dia akan hanya berada bersamamu beberapa malam saja lagi".

Riwayat yang sama diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal bahawa ia berkata, "Jika seorang isteri menyakiti suaminya (mukmin yang soleh) didunia, maka bidadari yang akan menjadi calon isterinya di Syurga itu berkata, "Jangan kamu sakiti dia... celaka kamu !. Sesungguhnya ia hanya seorang tetamu yang singgah disisimu dan sebentar lagi ia akan pergi meninggalkan kamu untuk menemui aku'". Kata Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah.BAB 143: BINATANG DAN UNGAS DI SYURGA.


Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah ditanya, "Apakah itu al-Kautsar ?". Baginda menjawab, "Itu adalah sebuah sungai di Syurga yang diberikan Allah kepadaku. Warna airnya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu dan didalamnya terdapat seekor burung yang lehernya seperti unta". Umar berkata, 'Itu burung unta'. Baginda bersabda, 'Memakannya lebih sedap daripadanya'". Kata Tirmidzi, hadis ini hasan.

Diriwayatkan oleh Tsa'labi, dari Abu Darda' bahawa Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya di Syurga itu terdapat sekawan burung yang lehernya seperti unta. Ia akan hinggap pada tanggan orang yang dikasahi Allah, dan salah seekornya berkata, 'Wahai orang yang dikasihi Allah, aku dipelihara didalam sangkar Syurga dibawah A'rasy. Aku minum dari air tasnim. Maka makanlah aku !'. Burung-burung ini selalu merasa bangga dihadapan penghuni Syurga sehingga terlintas dihati penghuni Syurga untuk memakan salah seekor darinya. Maka, ia tiba-tiba jatuh dihadapannya dengan berbagai macam warna, sehingga ia pun memakan burung itu sepuas-puasnya. Ketika sudah merasa kenyang, tulang-tulang burung itu terkumpul kembali sehingga ia pun terbang kembali. Ia dipelihara di Syurga sesukanya'. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah burung unta". Baginda bersabda, 'Memakannya lenih nikmat daripadanya'".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya bahawa seorang sahabat bertanya kepada Nabi saw, "Wahai Rasulullah, apakah di Syurga ada kuda?". Baginda menjawab, "Nanti jika Allah telah memasukkan kamu kedalam Syurga, keinginanmu untuk menaiki seekor kuda dari permata yakut berwarna merah yang boleh terbang membawamu kemana saja yang kamu inginkan, pasti akan dipenuhi". Seorang sahabat lain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di Syurga ada unta?". Baginda menjawab, "Kelak, jika Allah telah memasukkan kamu kedalam Syurga, kamu boleh mendapatkan apa jua kesenangan yang diingin oleh nafsumu dan yang dirasakan sedap pada matamu".

Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Mas'id al-Anshari bahawa ia berkata, "Seorang sahabat datang dengan membawa seekor unta yang hidungnya sudah dipasang tali. Ia berkata, "Unta ini selalu aku gunakan berperang pada jalan Allah". Rasulullah bersabda, 'Pada hari kiamat nanti, kamu akan mendapatkan tujuh ratus ekor unta dan kesemuanya telah dipasang tali pada hidungnya'".

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Ibnu Zaid, dari Hasan al-Bashri bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling rendah kedudukannya ialah orang yang naik seekor kuda dari permata yakut berwarna merah yang dikawal oleh ribuan pelayannya yang terdiri dari pemuda-pemuda yang tetap muda. Kuda itu mempunyai beberapa sayap dari emas. Kamu hendaklah membaca firman Allah didalam surah al-Insaan ayat 20, 'Apabila kamu melihat disana (Syurga), nescaya kamu melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar'".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Syafi bin Mani' bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya termasuk nikmat-nikmat penghuni Syurga ialah bahawa mereka boleh saling berkunjung dengan menunggang binatang-binatang tunggangan yang baik-baik. Pada hari Jumaat didatangkan kepada mereka seekor kuda yang telah dipasang pelana dan tali pedati. Ia tidak akan membuang najis dan kencingnya dan mereka boleh menaikinya sampai bila-bila saja sesuai dengan yang dikehendaki Allah....".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahawa selesai menyebut-nyebut berkenaan kenderaan penghunu Syurga, ia lalu membaca firman Allah, "Dan apabila kamu melihat disana (Syurga, nescaya kamu melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar". al-Insaan 20.

Ini adalah sebuah cerita hikayat berkenaan dengan Abdullah ibnu Mubarak, "Pada suatu hari ketika ia turut serta berperang, ia melihat seorang lelaki yang nampak sedih kerana kematian kudanya. Ia mendekati lelaki itu dan berkata, 'Jual saja bangkai kudamu itu kepadaku dengan harga empat ratus dirham?'. Dengan senang hati ia bersetuju dengan tawaran itu. Pada malam itu, lelaki itu telah bermimpi seolah-oleh telah sampai dihari kiamat. Ia melihat kudanya berada di Syurga dan dibelakangnya terdapat tujuh ratus ekor lagi. Ketika ia hendak memegang (tali pedati) kudanya itu, tiba-tiba ia terdengar suara, 'Biarkan kuda itu, ia bukan lagi milikmu. Ia milik Ibnu Mubarak, miski pun semalam ia menjadi milikmu'. Keesokan harinya ia bergegas pergi berjumpa Ibnu Mubarak untuk membatalkan jualbeli itu. Ibnu Mubarak bertanya, 'Kenapa tiba-tiba kamu membetalkan penjualan kudamu itu?'. Ia pun menceritakan prihal mimpinya itu kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak berkata, 'Tidak... Mimpi yang kamu alami itu telah aku saksikannya dalam kenyataan semalam'".

Berkata Syeikh al-Qurthubi, "Hikayat itu adalah benar, kerana ia bersesuaian dengan maksud yang telah ditetapkan didalam kitab 'Sahih Muslim' dari Ibnu Mas'ud seperti yang telah saya kemukakan diatas tadi. Kepada Allah kita memohon pertolongan".BAB 144: TUMBUH-TUMBUHAN SYURGA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Hammam, dari Qatadah, dari Abu Ayub, dari Abdullah bin Amr bahawa ia berkata, "Inai adalah tumbuh-tumbuhan Syurga yang berbau harum. Didalam Syurga terdapat kuda yang bagus dan unta pilihan yang boleh ditunggangi oleh penduduk Syurga.

Telah dikemukakan dibab yang lalu berkenaan sebuah hadis mauquf berkenaan pokok Thuba yang terbelah dan mengeluarkan unta-unta yang baik, serta pakaian.

diriwayatkan oleh Abu Bakar alias Ahmad bin Ali bin Tsabit, iaitu sebuah hadis dari Sa'id bin Ma'an al-Madani, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Ketika Allah menciptakan Syurga, Dia mengelilinginya dengan tumbuh-tumbuhan yang harum baunya, dan tumbuh-tumbuhan yang harum itu dikelilingi pula dengan pohon Inai. Allah tidak menciptakan pokok yang paling Dia sukai melebihi pokok Inai. Orang yang menyapukan inai dikukunya, Setiap pagi Malaikat akan berselewat keatasnya dan bumi pula bertasbih".

Kata as-Sukri, hadis yang menyatakan perkataan, "...para Malaikat dibumi bertasbih untuknya waktu ia sedang beristirehat", adalah tidak benar dan mungkar serta tidak sahih. Didalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenali.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi didalam kitabnya bertajuk 'Ash-Syama'il', dari Muhammad bin Khalifah bin Amr bin Ali, dari Yazid bin Rabi', dari al-Hajjaj ash-Shawaf, dari Hannan, dari Abu Utsman an-Nahdi bahawa Rasulullah bersabda, "Apabila diantara kamu diberi tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, hendaklah ia jangan menolaknya, kerana sesungguhnya tumbuh-tumbuhan tersebut terkeluar daripada Syurga".BAB 145: BINATANG TERNAKAN SYURGA.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahawa Rasulullah bersabda, "Kambing biasa (kambing kacang atau kambing kampong) itu adalah termasuk binatang ternak Syurga"

Disebutkan oleh al-Bazzar didalam kitabnya bertajuk 'Al-Bazzari', dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kamu kepada kambing biasa (kambing kacang atau kambing kampong) dan singkirkanlah pekara-pekara yang boleh menyakitinya kerana sesungguhnya ia termasuk sebagai binatang ternakan di Syurga".

Allah berfirman didalam surah ash-Shaafat ayat 107,mafhumnya ; "Kami tebus anaknya itu dengan sembelihan yang besar (seekor kambing)". Disebut didalam ayat ini berkenaan 'sembelihan yang besar' kerana binatang itu digembala atau diternak di Syurga selama empat puluh tahun. Demikian riwayat yang diambil dari Ibnu Abbas.BAB 146: SYURGA BOLEH BERKATA-KATA.


Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Anas bahawa Nabi saw bersabda, "Setelah Allah telah selesai menciptakan Syurga Aden dan menanam pokok-pokok dengan tangan Nya sendiri, Dia berfirman kepada pokok-pokok itu, "Berkata-katalah kamu !, Maka ia pun berkata-kata, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman". Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzari dari Abu Sa'id al-Khudri.

Nabi saw bersabda, "Allah menciptakan Syurga yang bahan bangunannya adalah batu bata (bongkah) dari emas dan perak. Adapun pelapurnya (simen) adalah kasturi yang sangat harum. Allah berfirman (memerintah) kepadanya, "Berbicaralah kamu !. Maka Syurga itu pun berkata-kata, Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman". Kemudian Allah berfirman lagi, "Sungguh beruntunglah kamu diturunkan oleh Tuhan yang Mahaberkuasa".

Diriwayatkan secara mauquf dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa ia berkata, "Ketika Allah menciptakan Syurga dari bahan bangunan bongkah batu bata dari jongkong emasa dan perak, dan menanamnya. Dia berfirman kepada Syurga, "Berkata-katalah kamu !. Lalu Syurga pun berkata-kata, 'Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman'. Kemudian Malikat memasuki (kedalam Syurga) dan berkata, 'Sungguh beruntung kamu diturunkan oleh Tuhan yang Mahakuasa'".

Diriwayatkan oleh ad-Dailami dari hadis Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, "Ketika Allah selesai menciptakan Syurga, Dia berfirman kepadanya, 'Berhiaslah kamu !'. Maka Syurga pun berhias. Kemudian Allah berfirman lagi kepadanya, 'Berbicaralah kamu !'. Maka, Syurga pun berkata. Selanjutnya ia mengatakan, 'Sungguh beruntung bagi orang-orang yang aku senangi'".

Diriwayatkan dari an-Nasa'i dari Fudhalah bin Ubaid bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Bagi orang-orang yang beriman kepadaku. yang islam dan yang berjihad pada jalan Allah, aku adalah penjamin bahawa ia akan mendapat sebuah rumah disudut Syurga, sebuah rumah ditengah-tengah Syurga dan sebuah rumah dipuncak Syurga. Barang siapa yang melakukan pekara itu secara berterusan, disamping terus berusaha mencari kebajikan dan terus berusaha menghindari keburukan, maka bila saja ia meninggal (ia akan mendapatkannya)".

Berkata Umar bin Abdul Aziz, al-Kalbi dan Mujahid bahawa makhluk jin yang beriman itu berada disebuah serambi disekitar (luar sekeliling) Syurga. Mereka tidak berada didalamnya.

Diriwayatkan oleh Malik, dari Muslim ibnu Maryam, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Wanita-wanita yang berpakaian seperti bertelanjang (mengairahkan) dan pandai merayu-rayu, rambut mereka disikat seperti ekor unta (dianyam seperti bulu belakang kuda), mereka tidak akan masuk Syurga dan juga tidak mencium baunya. Padahal bau Syurga tu boleh dicium dari jarak perjalanan selama lima ratus tahun". Hadis ini mauquf. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Nafi' ash-Sha'ighi dari Malik dari Nabi saw dengan isnad seperti diatas tadi.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, "Ketahuilah bahawa barang siapa membunuh jiwa orang yang sudah berada didalam jaminan Allah dan jaminan Rasul Nya, bererti ia telah membatalkan jaminan Allah dan tiadk akan mencium bau Syurga, padahal bau Syurga itu boleh dicium dari jarak perjalanan selama tujuh puluh tahun".

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abdulah bin Amr bahawa Nabi saw bersabda, "Barangsiapa membunuh jiwa seorang kafir mu'ahad (dijanjikan perlindungan), nescaya ia tidak akan mencium bau Syurga, padahal sesungguhnya bau Syurga itu boleh dicium dari jarak perjalanan selama empat puluh tahun".BAB 147: LEMBAH DAN TANAMAN DI SYURGA.


Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, "Pada malam aku melakukan perjalanan isra', aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ia berkata kepada ku, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Beritahu kepada mereka bahawa Syurga itu tanahnya baik dan airnya tawar. Beritahu kepada mereka bahawa Syurga itu berada disebuah lembah dan tanamannya adalah 'Subhanallah, wal hamdulilah, wala illaha illallah wallahu akbar (Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, Allah Mahabesar)".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah berjalan dan bertemu dengan Abu Hurairah yang sedang menanam tanaman. Baginda bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam?". Abu Hurairah menjawab, "Satu tanaman". Baginda bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mahu tak aku tunjukkan satu tanaman yang lebih baik dari apa yang kamu tanam itu, iaitu 'Subhanallah, wal hamdulilah, wala illaha illallah wallahu akbar '. Untuk sekali kamu baca akan ditanamkan satu pohon di Syurga".

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Jabir bin Abdullah bahawa Nabi saw bersabda, "Barang siapa membaca 'Subhanallah hilazimi wabihamdini', nescaya akan ditanam satu pohon kurma disana". Kata Tirmidzi alias Abu Isa bahawa hadis ini hasan, sahih dan gharib.


BAB 148: PEMBIAYAAN BANGUNAN DI SYURGA.


Diriwayatkan oleh ath-Thabari didalam kitabnya bertajuk 'Adab an-Nufus', dari al-Fadhel Ibnu ash-Shabah, dari Nadher bin Ismail, dari Hakim bin Muhammad al-Ahmad bahawa ia berkata, "Aku mendengar bahawa sesungguhnya Syurga itu dibangunkan dengan zikir, Jika mereka berhenti berzikir bererti mereka (Malaikat) menghentikan pembangunannya. Ketika pekara itu ditanya kepada Malaikat yang membangunkannya, mereka menjawab, "Kami masih belum menerima pembiayaannya lagi".

Menurut Syeikh al-Qurthubi, "Zikir adalah taat kepada Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung dalam menuruti perintahnya dan menjauhi larangannya".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak bahawa Nabi saw bersabda, "Barang siapa taat kepada Allah, bererti ia ingat kepada Nya walaupun solat, puasa dan amal-amal kebajikannya yang lain hanya sedikit. Dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah, bererti ia melupakan Nya walaupun solat, puasa dan amal-amal kebajikannya yang lain cukup banyak". Hadis ini juga dikemukakan oleh Abu Abdullah didalam kitabnya bertajuk 'Ahkam al-Quran'. Ia juga dikemukakan oleh al-Amiri didalam kitabnya bertajuk 'Syarah asy-Syihab'.

Menurut Syeikh al-Qurthubi lagi bahawa hakikat zikir ialah taat kepada Allah dengan menurut perintah Nya dan menjauhi larangan Nya.

Kata Sa'id bin Jubir, "Zikir itu bererti taat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah bererti tidak zikir atau ingat kepada Nya, sekalipun ia selalu membaca kalimah tasbih, tahlil dan membaca al-Quran".

Nabi saw bersabda, "Barangsiapa yang taat kepada Allah, bererti ia ingat kepada Nya walaupun ia diam sahaja. Dan barangsiapa yang maksiat kepada Allah, bererti ia lupa kepada Nya walaupun ia sedang membaca al-Quran dan bertasbih".

Berkata Syeikh al-Qurthubi, "Orang yang seperti itu adalah sama halnya dengan orang yang mempersenda dan mempermain-mainkan ayat-ayat Allah. Menurut tafsir para Ulama mengenai firman Allah surah al-Baqarah ayat 231: "....Janganlah kamu ambil ayat-ayat Allah (sebagai mainan) olok-olok..." iaitu janganlah kamu tinggalkan perintah Allah, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang lalai dan mempermainkannya'. Menurut mereka, termasuk didalam ayat tersebut ialah orang-orang yang memohon ampun dari dosa secara lisan tetapi pada kenyataannya ia masih tetap melakukannya, dan sebagainya".BAB 149: NIKMAT PENGHUNI SYURGA YANG TERAKHIR.Diriwayatkan oleh Muslim dari al-Mughirah bin Syu'bah secara marfu Bahawa Rasulullah bersabda, "Musa bertanya kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhanku, siapakah orang yang paling rendah kedudukannya di Syurga?'. Allah berfirman, 'Iaitu, seseorang yang baru masuk Syurga setelah seluruh penghuni Syurga telah masuk kedalam Syurga'. Lalu ia bertanya, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh terlambat seperti itu?'. Allah berfirman, 'Adakah kamu suka kalau Aku berikan kepadamu sebuah kerajaan seperti kerajaan-kerajaan yang ada didunia?'. Ia menjawab, 'Tentu aku suka, Tuhanku'. Allah berfirman, 'Bagimu seperti itu, dan sepertinya lagi, seperti itu lagi'. Hingga yang kelima kalinya ia tetap menjawab, 'Aku suka wahai Tuhanku'. Allah berfirman, 'Bagimu sepuluh yang sepertinya. Bahkan, bagimu apa yang diingini oleh nafsumu dan yang menyenangkan matamu'. Ia menjawab, 'Aku suka wahai Tuhanku'.

 Musa bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, siapakah yang paling tinggi kedudukannya?". Allah berfirman, 'Orang-orang yang Aku kehendaki. Aku tanamkan dan Aku siramkan air kebun anggur mereka dengan tangan Ku sendiri, sehingga ia merupakan sebuah nikmat yang belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dihati manusia (sebelum itu)'". Pekara ini adalah sama maksudnya seperti ayat 17 didalam surah as-Sajadah, "Seseorang tidak mengatahui, apa yang disembunyaikan untuknya diantara bermacam-macam kesenangan, sebagai balasan apa yang mereka talah amalkan". Hadis ini juga diriwayatkan secara mauquf didalam ucapan al-Mughirah.

Diriwayatkan oleh Bukhari, dari Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling akhir masuk Syurga dan paling akhir keluar dari Neraka, ialah seseorang yang keluar secara merangkak. Allah berfirman kepadanya, 'Masuklah kamu kedalam Syurga'. Ia menjawab, 'Ya Tuhanku, Syurga telah penuh'. Allah memerintakkannya sebanyak tiga kali dan ia tetap menjawab, "Ya Tuhanku, Syurga telah penuh'. Kemudian Allah berfirman, 'Sesungguhnya bagimu kerajaan didunia sebanyak sepuluh kali'". Hadis ini telah dikemukan seperti diatas tadi.

Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling rendah kedudukannya di Syurga ialah orang yang memiliki tujuh buah istana, istana dari emas, istana dari perak, istana dari mutiara, istana dari zamrud, istana dari permata yaqut, istana yang tidak boleh dijangkau oleh pandangan mata dan istana seperti A'rasy. Pada tiap-tiap istana itu terdapat perhiasan, pakaian dan bidadari yang hanya Allah saja yang mengatahuinya". Hadis ini dikemukakan oleh al-Qatbi didalam kitabnya bertajuk 'Uyun al-Akhbar'.

Disebutkan didalam 'Marasil al-Hasan' sebuah hadis bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling rendah kedudukannya ialah orang yang naik seekor kuda dari permata yaqut merah dengan dikawal oleh ribuan pelayan yang terdiri dari anak-anak muda...."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling randah kedudukannya ialah orang yang sedang memendang kebunp-kebun Allah, nikmat-nikmat Nya yang lain, pelayan-pelayan Nya, katil-katil Nya sejauh perjalanan selama seribu tahun. Dan penghuni Syurga yang paling mulia dimata Allah ialah orang yang boleh memandang wajah Allah pada waktu pagi dan petang". Kemudian baginda membaca ayat 22 dan 23 dari surah al-Qiyamah, mafhumnya, "Muka pada hari ini berseri-seri. Melihat pada Tuhannya". Kata Tirmidzi, hadis ini gharib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara tidak marfu.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling rendah kedudukannya ialah orang yang memiliki lapan puluh ribu pelayan, tujuh puluh dua isteri dan dipasangkan untuknya sebuah kubah dari mutiara, zamrud dan permata yaqut yang panjangnya seperti jarak diantara Jabiya' hingga ke Shan'a".

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, dari Sufyan, dari seorang perawi, dari Mujahid bahawa ia berkata, "Sesungguhnya penghuni Syurga yang paling rendah kedudukannya ialah orang yang berjalan dalam kerajaannya sejauh jarak perjalanan selama seribu tahun. Dan penghuni Syurga yang paling tinggi kedudukannya ialah orang yang boleh melihat Tuhannya pada pagi dan petang".

********************************************************************************

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaallah dilain lapangan atok akan menyambung lagi untuk bahagian terakhir berkenaan dengan Syurga ini. Diharap kalian bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini dengan sepenuhnya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,
Atok zamany.