Thursday, December 30, 2010

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 12

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL B - AKHIRAT DAB KIAMAT.


BAB 3 - SEMUANYA BINASA KECUALI ALLAH.


Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda " Pada hari kiamat kelak Allah menggengam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan Nya kemudian berfirman 'Akulah Raja, mana raja-raja bumi ? '. Kemudian disebut juga didalam hadis riwayat Muslim dan Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda "Pada hari kiamat nanti Allah melipat langit lalu memegangnya dengan tangan kanan Nya lalu berfirman 'Akulah Raja, dimana para penguasa-penguasa bumi yang diktator dan melampau sewenang-wenangnya itu ?. Kemana perginya orang-orang yang kejam ? '. Imam Muslim meriwayatkan lagi dari Ubaidillah bin Muqsim bahawa ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, bagaimana Rasulullah bercerita ?. Abdullah bin Umar menjawab, "Allah menggengam seluruh langit dan bumi dengan sepasang tangan Nya lalu berfirman 'Aku adalah Allah'. Rasulullah menggengam jari-jarinya dan kemudian melepaskannya dan bersada dengan memetik firman Allah, "Akulah Raja ". Dari bawah aku melihat membar itu seakan bergoyang-goyang sehingga aku berkata didalam hatiku, jangan-jangan membar itu akan tumbang menimpa Rasulullah ".

Dari hadis-hadis diatas tadi, bahawa ia menunjukkan setelah Allah memusnahkan seluruh makhluk, Allah yang Mahamulia dan Mahaagung bertanya "Milik siapakah kekuasaan pada hari ini ? Kemudian dijawab Nya sendiri "Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa ". Ini merupakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan ath Thabari. Kemudian ada pula yang berpendapat bahawa setelah seluruh makhluk dikumpulkan di Padang Mahsyar yang tanahnya berwarna putih seperti perak, maka terdengar seruan "Milik siapakah kekuasaan pada hari ini ? ". Para hamba semua menjawab "Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Wa'li dari Ibnu Mas'ud ra.


KETERANGAN PENULIS :

Menurut Syeikh al Qurthubi, yang paling sahih ialah pendapat pertama tadi yang menunjukkan kekuasaan tunggal Allah swt sebagai satu-satunya yang berkuasa ketika semua raja-raja dunia dengan kekuasaannya dan semua orang-orang yang sombong dengan kesombongannya lenyap sama sekali. Pendapat ini disokong oleh al Hasan dan Muhammad bin Ka'ab.

-----------------------------------

Didalam sebuah hadis dhaif riwayat Abu Dunya, Baihaqi dan ath Thabari dari Abu Hurairah ra diterangkan lebih lanjut bahawa, "Kemudian Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung menyuruh Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kematian. Maka matilah seluruh makhluk yang berada dilangit dan bumi, kecuali yang dikehendaki olehNya akan terus hidup. Pada ketika itu hadirlah Malaikat Maut mengadap kehadrat Allah yang Maha Memaksa memberi laporan "Seluruh penghuni langit dan bumi semuanya telah dimatikan kecuali yang Engkau kehendaki sahaja yang masih hidup ". Lalu Allah berfirman "Siapakah yang masih hidup itu ?". Malaikat Maut menjawab "Wahai Tuhanku, selain Engkau yang Mahahidup dan tidak akan mati, yang masih ada ialah para Malaikat Pembawa Arasy, Jibril, Mikail, Israfil dan aku sahaja ". Allah lalu berfirman "Matikanlah Jibril dan Mikail ". Malaikat Pembawa Arasy yang mendengar perintah itu pun bertanya "Wahai Tuhanku, benarkah Malaikat Jibril dan Mikail akan dimatikan ?". Lalu Allah swt berfirman kepada mereka supaya diam dan jangan mencampuri urusan Nya, "Sesungguhnya Aku telah menentukan kematian pada seluruh makhluk ciptaan Ku yang berada dibawah Arasy Ku ". Lalu kedua-dua Malaikat itu pun mati.

Setelah Malaikat Maut mencabut nyawa Malaikat Jibril dan Mikail, ia pun kembali kehadrat Allah yang Maha Memaksa untuk memberi laporan "Wahai Tuhanku, Jibril dan Mikail telah pun mati ". Maka Allah swt berfirman "Siapa lagi yang masih ada ? ". Malaikat Maut menjawab " Selain Engkau yang Mahahidup dan tidak akan mati, yang masih hidup ialah Malaikat Pembawa Arasy, Israfil dan aku sahaja ". Maka Allah berfirman " Matikan Malaikat Pembawa Arasy ". Setelah mereka mati, Allah memerintah Arasy mengambil sangkakala daripada Malaikat Israfil dan berfirman "Matikan Israfil ". Selepas Malaikat Maut mencabut nyawa Israfil, lalu ia pun kembali kehadrat Allah membuat laporan "Wahai Tuhanku, para Malaikat Pembawa Arasy dan Israfil telah mati ". Allah berfirman "Siapa lagi yang masih ada ?". Malaikat Maut menjawab "Wahai Tuhanku, yang masih ada hanyalah Engkau yang Mahahidup dan tidak akan mati, dan aku sahaja ". Allah lalu berfirman "Bagaimanapun engkau adalah makhluk ciptaan Ku, maka matikanlah diri mu ". Maka matilah Malaikat Maut pada ketika itu juga.

Apabila seluruhnya telah mati, maka yang masih hidup hanyalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Dialah tempat meminta segala sesuatu dan tidak memiliki anak mahupun isteri. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tiada satu pun yang setara dengan Nya. Setelah melipat langit seperti kertas, Allah berfirman "Akulah Tuhan yang Maha Memaksa. Untuk siapakah kekuasaan pada hari ini ? ". Oleh kerana tiada siapa pun yang menjawab, maka dijawab Nya sendiri " Untuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa ".

Hadis dari Abu Hurairah ra ini adalah sebuah hadis yang sangat panjang. Apa yang dinyatakan diatas tadi hanyalah bahagian tengah dari hadis beliau itu sahaja, manakala bahagian permulaan dan akhir hadis itu, insyaallah akan dikemukakan nanti.

Disebut pula dari sebuah hadis riwayat al Hakim dari Laqith bin Amir bahawa Nabi saw bersabda "Setelah kamu berdiam beberapa waktu, terdengarlah bunyi tiupan sangkakala yang membuat seluruh makhluk mati termasuklah Malaikat yang berada dekat dengan Allah swt. Setelah itu Allah mengalilingi negeri-negeri yang telah kosong yang tiada berpenghuni sama sekali ". Menurut para Ulama, pengertian dari sabda Nabi saw iaitu "Setelah itu Allah mengalilingi negeri-negeri yang telah kosong yang tiada berpenghuni sama sekali ", itu bermaksud bahawa ketika seluruh makhluk penghuni negeri-negeri didunia telah mati, bumi pun menjadi kosong. Tidak ada yang masih tinggal hidup kecuali hanya Allah swt sahaja, seperti yang telah dinyatakan oleh firmannya didalam al Quran surah al Rahman ayat 26 dan 27 yang mafhumnya ;

"Tiap-tiap sesiapa (manusia dan haiwan) yang diatas bumi akan fana (binasa). Dan tinggallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemurahan ".

Pada saat itulah berakhirnya semua zaman kehidupan didunia ini atau juga dikenali sebagai kiamat. Setelah itu akan berlaku pula peristiwa kebengkitan semula. Allah swt berfirman "Untuk siapakah kekuasaan pada hari ini ? ".

Manakala berkenaan permasaalahan fananya syurga dan neraka bersama-sama dengan fananya seluruh makhluk-makhluk yang lain, maka terdapat dua pendapat. Yang pertama, Allah sememangnya membinasakan kedua-dua tempat tersebut sehingga tiada sesuatu pun yang kekal tinggal kecuali Allah sahaja. Inilah yang dimaksudkan didalam firman Allah didalam surah al Hadid yang mafhumnya "Dialah yang awal dan yang akhir ". Pendapat kedua pula ialah, syurga dan neraka itu tidak fana (binasa). Kedua-duanya tetap kekal abadi bersama disisi Allah yang Mahakekal. Ada ulama mengatakan bahawa ketika seluruh makhluk sudah tiada, terdengar seruan "Untuk siapakah kekuasaan pada hari ini ?". Para penghuni syurga menjawab "Untuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa ".BAB 4 - KEMUSKILAN :TANGAN DAN JARI ALLAH.


Jika terdapat pertanyaan "Bagaimanakah menafsirkan kalimah tangan dan jari yang digunakan Allah untuk menggengam dan melipat langit, sedangkan secara mutlak dan hakikatnya mustahil Allah memiliki tangan dan jari seperti manusia ?".

Jawapan kepada kemuskilan ini ialah, didalam bahasa Arab tangan mempunyai lima pengertian. 1) Tangan boleh diertikan "Kekuatan", seperti firman Allah didalam surah Shaad ayat 17 yang mafhumnya ;

"Dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan ".

2) Tangan juga boleh membawa pengertian "Kekuasaan", contohnya firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 73 yang mafhumnya ;

"...Katakanlah, sesungguhnnya kurnia itu ditangan Allah, diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendaki Nya dan Allah lapang (kurniaNya), lagi Maha mengatahui ".

3) Tangan juga bermaksud "Kenikmatan". Didalam pertuturan, kebiasaan orang-orang Arab mengatakan "Berapa saja tanganku yang ada pada sifulan ", yang mambawa maksud, " berapa banyak kenikmatan yang telah aku diberikan kepadanya ".

4) Tangan juga bermaksud "Perhubungan atau pertalian". Contohnya didalam surah Yasin ayat 71 dan didalam surah al Baqarah ayat 237 yang mafhumnya ;

"Tidakkah mereka melihat, bahawa Kami menjadikan untuk mereka beberapa binatang ternak diantara apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan Kami, lalu mereka memilikinya ". Yasin:71.

"...kecuali dimaafkannya atau maaf orang yang ditangannya akad nikah (lelaki). Maaf itu lebih hampir kepada taqwa...". al Baqarah: 237.

5) Tangan juga bererti sebahagian dari angota tubuh, contohnya firman Allah didalam surah Shaad ayat 44 yang mafhumnya ;

"Ambillah seikat kayu dengan tangan engkau dan seumpama mereka bersama mereka (berlipat ganda dari yang telah lalu), sebagai rahmat dari pada Kami dan peringatan bagi orang-orang yang berakal ".

Tetapi, dari kontek dengan Allah swt, kalimah tangan lazimnya dikaitkan dengan ungkapan "Kekuasaan Allah" yang meliputi seluruh makhluk ciptaan Nya. Dengan lain perkataan, mereka semuanya berada didalam genggaman Nya seperti yang telah dimaksudkan didalam firman Allah
surah az Zumar ayat 67 yang mafhumnya;

"Mereka tidak membesarkan Allah menurut hak kebesaran Nya. Bumi semuanya didalam genggaman Nya pada hari kiamat... ".

Ayat ini bermaksud bahawa seluruh bumi akan musnah, hilang dan lenyap seluruhnya pada hari kiamat dan yang tinggal hanyalah Allah Segala yang Ujud. Kemudian sambungan pada ayat diatas iaitu ;

"... dan langit dilipat dengan (tangan) kanan Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan ".

Disebut juga didalam sebuah hadis "Allah menggenggam jari-jari Nya lalu dibuka Nya ". Menurut orang-orang Yahudi aliran Materialisma, kalimah tangan didalam riwayat tersebut bererti seperti sesungguhnya, iaitu bahagian anggota tubuh badan seperti manusia. Mahasuci Allah yang hendak disamakan dengan manusia, sedangkan ia adalah pekara yang sangat mustahil dari semua segi zahir dan batin. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa seorang Ahli Kitab datang bertemu Nabi saw lalu bertanya "Wahai Abu Qasim, adakah kamu pernah mendengar bahawa sesungguhnya Allah itu menahan langit, bumi, pokok, tanah dan seluruh makhluk dengan jari-jari Nya ?". Rasulullah tersenyum lebar hingga menampakkan gigi hadapannya. Lalu Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung menurunkan ayat 67 dari surah az Zumar yang mafhumnya ;

"Mereka tiada membesarkan Allah menurut hak kebesaran Nya. Bumi semuanya didalam genggaman Nya pada hari kiamat dan langit (semuanya) dilipat dengan (tangan) kanan Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan ".

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Abdullah bin Umar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda "Sesungguhnya seluruh hati anak cucu Adam itu berada diantara dua jari dari jari-jari Allah yang Mahapemurah, seperti sepotong hati yang boleh dibolak- balik sesuka mengikut kemahuanNya ". Kemudian Rasulullah berdoa "Ya Allah, Tuhan yang boleh menbolek- balik hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepada Mu ".

Didalam kedua-dua riwayat diatas tadi, kalimah "jari-jari" disebut dengan jelas sekali, bagaimana pula dengan maksudnya ?. Ketahuilah, sesungguhnya kalimah "jari-jari" sememangnya difahamkan sebagai salah satu anggota tubuh badan. Amat jelas sekali bahawa Allah swt tidak memiliki bentuk tubuh sedemikian. Yang boleh diterima dari maksud "jari-jari" itu tadi adalah bermaksud kepada bentuk Kekuasaan dan Keperkasaan Allah swt atas tiap-tiap sesuatu. Sebagai contoh, jika seseorang yang mempelekeh akan kebolehan orang lain dengan berkata "Aku pun boleh buat hanya dengan satu jari saja ", atau "Aku boleh angkat dengan satu jari saja " atau "Aku boleh menahannya hanya dengan jari kelingking saja. Begitulah lebih kurang jika pun dapat disama ertikan akan bentuk "Kekuasaan dan keperkasaan" Allah itu. Ia juga boleh diertikan sebagai "Nikmat kebesaranNya", seperti yang dimaksudkan didalam hadis Baginda Nabi saw "Sesungguhnya seluruh hati anak cucu Adam itu berada diantara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah ". Yang membawa maksud, dua nikmat diantara seklian banyak nikmat-nikmat Nya diatas muka bumi ini.

Mestipun seluruh langit dan bumi merupakan makhluk yang sangat besar dan berat, namun ianya bagi Allah adalah merupakan suatu yang sangat kecil dan mudah sahaja dan diberikan perumpamaan seolah-olah untuk mengangkat, menahan, mengerakkannya dan juga melipatkannya cukup hanya dengan menggunakan jari-jari Nya saja. Sama juga kiranya manusia dengan sebiji guli. Kemudian ada juga yang mempersoalkan penggunaan kalimah "tangan kiri" pada Allah kerana ia mungkin menggambarkan kelemahan dan kekurangan. Sesungguhnya penggunaan kalimah tangan kiri yang dikaitkan dengan Allah hanyalah disebut didalam satu-satunya riwayat yang diketengahkan oleh perawi bernama Umar bin Hamzah dari Salim. Manakala didalam riwayat-riwayat yang lain tidak pernah menggunakan kalimah itu, sebaliknya menggunakan kalimah tangan kanan atau kedua-dua tangan.

Menurut Al Khithabi "Tidak elok mengunakan kalimah tangan kiri dalam hal yang dikaitkan dengan Allah swt kerana kalimah itu boleh menunjukkan seperti suatu kelemahan dan kekurangan bagi Allah". Yang terbaik ialah menggunakan kalimah tangan kanan atau kedua-dua tangan. Lagipun, apa yang kami maksudkan dengan kalimah"tangan" itu bukanlah yang disama ertikan dengan tangan manusia atau sebahagian anggota badan kita. Melainkan ia merupakan suatu gambaran atau perumpamaan bagi sebuah sifat yang kita ertikan bersesuaian dengan kandungan al Quran dan as Sunnah tampa kita rekacipta. Inilah pendapat majoriti Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jika kita rujuk kepada penggunaannya didalam bahasa Arab pula, ia mengambarkan sebagai suatu kekuasaan. Contohnya seperti didalam firman Allah didalam surah an Nisaa' ayat 3 yang mafhumnya ;

"...atau budak-budak yang kamu miliki ".

Ia bermaksud, budak-budak (hamba) yang kamu kuasi. Atau didalam contoh yang lain pula ialah seperti firman Allah didalam surah al Haaqqah ayat 45 yang mafhumnya ;

"Niscaya, Kami pegang tangan kanannya ".

Ayat ini memberi maksud bahawa Allah memegang kekuatannya (dengan lain perkataan). Kalimah tangan kanan didalam kalangan orang-orang Arab ialah merupakan satu identiti kesempurnaan. Secara tradisinya mereka amat suka yang kanan daripada yang kiri. Oleh kerana itu, ketika Allah mengulung langit dan bumi, dimanakah perginya semua manusia ?. Jawabnya ialah, mereka semua sedang sebuk didalam kedudukan meniti titian Siratulmustaqim. Ini akan saya kupas didalam bab yang lain nanti.BAB 5 - ALAM BARZAKH.


Diriwayatkan oleh Hannad ibnu Sari, dari Muhammad bin Fudhail dari Waki' dari Fathar bahawa ia berkata "Aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang firman Allah didalam surah al Mu'minuun ayat 100, yang mafhumnya ;

"Dihadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan ".

Ia menjawab "Itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali ". Ketika ditanya tempat orang yang telah meninggal dunia, asy Syu'bi menjawab "Ia tidak sedang berada didunia dan juga tidak diakhirat ".

Didalam bahasa Arab, al Barzakh bermaksud, sesuatu yang memisahkan diantara dua pekara, contohnya seperti firman Allah didalan surah al Furqan ayat 53 yang mafhumnya ;

"...dan Dia adakan dinding dan larangan yang terlarang antara keduanya ".

Dengan lain perkataan Barzakh itu ialah masa bermula dari detik kematian sampailah detik dibangkitkan semula atau dihidupkan semula. Oleh itu sesiapa yang meninggal dunia itu bererti mereka telah pula memasuki kealam Barzakh.BAB 6 - SANGKAKALA DAN TIUPAN KEDUANYA.


Didalam bab ini akan dibincangkan berkenaan cara kebangkitan semula, mereka yang paling awal dibangkitkan serta bagaimanakah mereka keluar dari kuburan masing-masing, juga akan diperkatakan berkenaan dengan firman Allah swt didalam surah al Insyiqaq ayat 4 yang mafhumnya ;

"Dan dilimparkannya apa-apa isinya dan kosonglah ia ".

Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman didalam surah al An'aam ayat 73 yang mafhumnya ;

"... Bagi Nya kerajaan pada hari ditiup sangkakala. Yang mengatahui segala yang ghaib dan yang nyata dan Dia Mahabijaksana lagi Mahamengatahui ". al An'am: 73

dan ;

"Apabila sangkakala ditiup, maka tiadalah pertalian darah (nisab) diantara mereka pada hari itu dan tiada pula bertanya-tanya sesama mereka". al Mu'minuun : 101

dan ;

"Sangkakala ditiup , lalu pingsan (mati) siapa yang dilangit dan dibumi kecuali sesiapa yang dikehandaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangun dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ". az Zumar :68

dan ;

"(iaitu) Pada hari yang ditiup Sangkakala, lalu kamu datang berbondong-bondong ". an Naba':18.

Allah juga berfirman yang menyebut Sangkakala dengan kalimah "an-naqur" yang dinyatakan didalam firmanNya ayat 8 surah al Muddatstsir yang mafhumnya ;

"Apabila ditiup an-naqur (Sangkakala) ".

Telah berkata Ulama-ulama ahli tafsir, tiupan pertama Sangkakala akan membuat seluruh makhluk mati. Allah berfirman dengan menceritakan tentang kaum Quraisy dalam surah Yassin ayat 49 yang mafhumnya ;

"Mereka tidak menunggu....". Yassin :49

Maksudnya, mereka tidak menunggu orang kafir yang terakhir yang memeluk agama Abu Jahal dan rakan-rakannya (agama berhala).

"..Melainkan satu teriakan yang akan menyeksa mereka..." Yassin :49

Maksudnya, tiupan Sangkakala pertama yang membuat mereka semua mati dan binasa.

"...sedangkan mereka bantah membantah (bertengkar sesama sendiri) ". Yassin :49

Maksudnya, mereka sesama mereka bertengkar berkenaan sesuatu yang saling salah menyalahi kepada yang lainnya demi menegakkan kepentingan masing-masing.

Allah swt berfirman ;

"...Ia (hari kiamat) tidak datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba...". al A'araf :187

"(Lalu mereka mati) tiada sempat berwasiat (kepada anak-anaknya) dan tidak pula sempat pulang keahli rumahnya ". Yassin :50

Mereka (semua makhluk) tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk berbuat apa-apa dari huru- hara yang sedang mereka hadapi dikala itu. Allah swt berfirman lagi ;

"Tidak ada, hanya satu teriakkan yang kuat (tiupan Sangkakala), lalu mereka mati ". Yassin :29

"Dan Sangkakala ditiup (tiupan kedua), lalu mereka keluar dengan segera dari dalam kuburnya mengadap kepada Tuhan mereka ". Yassin :51

Tiupan untuk kali kedua Sangkakala menyebabkan semua makhluk itu bangkit dan hidup semula di Alam Akhirat.

Sangkakala jika mengikut beberapa riwayat digambarkan dengan berbagai rupa. Ada yang menyatakan bahawa Sangkakala itu berupa sebuah tandok yang dibuat daripada cahaya berlubang -lubang mengikut jumlah arwah yang meninggal dunia. Manakala menurut Mujahid seperti yang diambil oleh Bukhari, Sangkakala itu bentuknya seperti sebuah trompet yang apabila ditiup oleh Malaikat Israfil untuk kali keduanya, maka semua roh kembali kepada jasadnya masing-masing. Kemudian mereka berlumba bangkit dari kubur masing-masing untuk mengadap Kehadrat Allah. Kemudian menurut sebuah riwayat yang lain ada menyebut bahawa jarak waktu diantara tiupan Sangkakala yang pertama dan kedua adalah empat puluh tahun. Didalam riwayat Mujahid lagi ada menyatakan bahawa sebelum tiba hari kiamat, manusia diberi waktu untuk tidur nyenyak. Apabila manusia mendengar teriakan dan keadaan huru-hara selepas mendengar tiupan Sangkakala yang kedua itu, mereka bergegas bangun dengan ketakutan untuk mengadap kehadrat Allah Rabuljalil. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah didalam surah az Zumar ayat 68 yang mafhumnya ;

"...Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangun dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ".

Allah berfirman dengan memberi gambaran kata-kata yang bakal akan keluar dari mulut orang- orang kafir didalam surah Yassin ayat 52 yang mafhumnya ;

"Mereka berkata, Aduhi celakalah kami !. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur) ?. Yassin :52.

Keluhan-keluhan mereka itu kemudiannya dijawab pula oleh para Malaikat atau olah orang-orang yang beriman yang difirmankan Allah iaitu ;

"....Inilah yang dijanjikan oleh Rahman dan teranglah kebenaran Rasul-rasul ". Yassin :52.

Oleh itu setelah dibangkitkan semula, mereka semuanya berkeluh- kesah dan berkata " Aduhi celakalah kami " Dengan lain perkataan, "Aduh malang sungguh nasib kami, siapa pula telah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak tadi ? ". Kemudian mereka semua sadar bahawa mereka tidak lagi tinggal didunia. Barulah mereka tahu dengan sebenar-benarnya bahawa mereka telah dibangkitkan dari kubur mereka dan bakal dihadapkan kehadrat Allah untuk menerima hukuman masing-masing . Pada saat itu baharulah mereka mengakui kebenaran janji Allah dan para Rasul. Malangnya kesemua pengakuan itu tidak lagi bererti dan sudah tidak diterima lagi kerana sebantar saja lagi, mereka semua akan dikumpulkan diPadang Mashyar dan akan dihadapkan kehadapan Rabuljalil untuk dihisab semua amal-amal mereka.

Berkata Ikrimah "Ada manusia yang mati tengelam dilautan, karam atau lemas. Jasad mereka habis dimakan oleh ikan hingga yang tinggal hanyalah tulang belulannya saja. Kemudian tulang- tulang itu pula hanyut dilambung ombak hingga terdampar dipantai. Ia dikutip dan dihancurkan untuk dibuat dedak makanan unta. Kemudian ia menjadi najis unta dan dibuat baja kompos oleh manusia. Kemudian baja itu ditaburkan diladang-ladang tanaman mereka. Namun apabila Sangkakala ditiupkan kali keduanya, manusia-manusia itu tadi bangkit semuanya seperti semula bagi menunggu hukuman. Mereka itu sama saja seperti manusia yang masih utuh dikuburan masing-masing. Mereka semuanya dihimpunkan untuk mengadap kehadrat Allah ".

Tiupan Sangkakala yang kedua, semua para penghuni kubur dan yang lainnya akan bangkit. Pekara ini adalah kerana Allah telah mengambalikan semua roh-roh mereka terlebih dahulu kedalam jasad-jasad mereka itu, termasuklah mereka-mereka yang mati lemas dilautan atau dimakan serigala dihutan sehingga bahagian-bahagian tubuh mereka terpisah-pisah dan bertaburan kemana-mana dan juga termasuklah kepada bayi-bayi yang keguguran. Mereka semua anak dihidupkan kembali. Didalam sebuah hadis dhaif riwayat al Uqaili, Nabi saw bersabda "Sesungguhnya bayi yang keguguran dengan bermuram durja menanti dihadapan pintu Syurga. Ketika disuruh masuk kedalam Syurga, mereka menjawab 'Tidak, sebelum kedua orang tuaku masuk ". Itulah yang terjadi kepada bayi-bayi yang telah sempurna sifatnya dan telah diberi roh. Allah berfirman didalam surah at Takwir ayat 8 yang mafhumnya ;

"Dan apabila anak-anak perampuan yang dikubur hidup-hidup ditanya ".

Maksud dari ayat diatas itu tadi menyebut bahawa setiap bayi perampuan yang ditanam hidup- hidup oleh keluarganya yang menganggap mereka membawa sial waktu zaman Jahiliah itu juga akan dibangkitkan Allah. Juga termasuk didalam himpunan ini ialah mereka yang membuang bayinya, membunuh anak dalam kandungannya, mengugurkan kandungan, membunuh anak-anak lelaki, akan turut dikumpulkan dan dibangkitkan semula walaupun mereka itu tidak lagi diberi roh dan tidak lengkap anggota tubuh badannya. Ia sama saja seperti mayat-mayat yang lainnya itu. Manakala sesiapa juga yang terlibat dengan perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan keji itu untuk satu penyelasaian yang abadi dihadapan Rabuljalil. Al Hakim Abu Husain al Halimi didalam kitabnya yang bertajuk 'Minhaj ad-Din' mengatakan "Sesungguhnya keluarnya makhluk adalah kerana seruan Allah. Allah berfirman didalam surah al Israa ayat 52 yang mafhumnya " Pada hari Dia (Allah) memanggil kamu, lalu kamu perkenankan serta memujiNya dan kamu menyangka bahawa kamu tiada tinggal (dalam kubur) melainkan sebentar saja ". Lalu kamu berdiri seraya memuji "Mahasuci Engkau ya Allah, segala puji bagi Mu ".

Hari Kiamat dan Akhirat adalah dimulakan dengan kata-kata pujian dan diakhiri juga dengan pujian. Allah berfirman didalam al Israa ayat 52 "Pada hari Dia (Allah) memanggil kamu lalu kamu perkenankan serta memuji Nya...". Kemudian didalam az Zumar ayat 75, Allah swt berfirman, mafhumnya "Engkau lihat Malaikat-malaikat bersaf-saf keliling Arasy serta bertasbih memuji Tuhannya, dan dihukumlah diantara mereka dengan keadilan dan dikatakan (oleh penghuni Syurga): Puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam ".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ubbad Ibnu Awwam, dari Hajjaj bin Athiyah dari Abu Sa'id al Khudri bahawa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya ditangan masing-masing dua Malaikat peniup Sangkakala itu terdapat benda yang mirip tanduk. Sepasang mata mereka terus memendang menunggu saja bila diperintah ". Kemudian diriwayatkan pula oleh ath Tarmidzi dari Abdullah bin Amar Ibnu Ash bahawa ia berkata "Seorang dusun datang kepada Nabi lalu bertanya ' Apa itu Sangkakala ? '. Baginda menjawab 'Iaitu tanduk yang ditiup'. Menurut Tarmidzi, hadis ini hasan.

Bersumber dari Abu Sa'id al Khudri disebutkan bahawa Rasulullah bersabda "Bagaimana aku boleh senang, semantara Malaikat peniup Sangkakala telah memasukkan benda mirip tanduk itu kedalam mulutnya serta siap siaga mendengar pemberitahuan bila ia diperintah untuk meniupnya". Melihat para sahabat yang mendengar kata-katanya itu bermuram durja kesedihan, lalu Baginda memerintah mereka untuk berkata "...Cukuplah Allah memelihara kami dan Dialah sebaik-baik wakil (pemelihara) ". Ali Imran : 73

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dan Hakim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda "Malaikat peniup Sangkakala tidak pernah leka semenjak ia diberi tugas oleh Allah swt. Maka ia selalu bersiap sedia dihadapan Arasy kerana merasa bimbang jika ia lambat untuk melaksanakan perintah Allah untuk meniup Sangkakala disebabkan kelekaannya. Sepasang matanya seolah-olah seperti bintang yang terus bersinar ". Kemudian, dari sebuah hadis panjang yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Mu'amal bin Ismail dan Ali bin Ma'ban dari Ibnu Mas'ud yang dipetik sebagai berikut, ia berkata "....Kemudian Malaikat Israfil berdiri antara langit dan bumi untuk meniup Sangkakala. Jika benda yang seperti tanduk itu ditiup, maka seluruh makhluk ciptaan Allah yang berada dilangit dan dibumi akan mati dan musnah, kecuali yang dikehendaki oleh Nya. Kemudian diantara dua tiupan Sangkakala, ada makhluk yang dikehendaki oleh Allah untuk terus hidup ". Hadis ini ditambah pula oleh Mu'amal bin Ismail sebuah riwayat oleh Sufyan ats Tsauri "....Allah lalu menurunkan dari bawah Arasy satu jenis cairan seperti seperma lelaki yang dapat menumbuhkan kembali jasad serta daging mereka ".

Setelah membaca sepotong ayat al Quran dari surah Fathir ayat 9 yang mafhumnya ; "Allah yang mengirimkan angin, kemudian Kami halau awan itu kenegeri yang mati (kering), (Kami turunkan hujan) lalu Kami hidupkan dengan dia bumi sesudah matinya. Seperti itulah menghidupkan orang-orang yang telah mati (dihari kebangkitan kelak) ", Abdullah berkata "Kemudian Malaikat Israfil itu berdiri lagi diantara langit dan bumi, lalu semua roh menuju kejasad masing-masing dan memasukinya. Setelah itu mereka bangun berdiri dan serentak memenuhi panggilan Tuhan seru semesta alam". Kata Ibnu Mubarak dan Mu'amal " Kemudian mereka berdiri serentak memberikan penghormatan ". Ini merupakan hadis dhaif riwayat Ibnu Dunya dan Ibnu Jarir.

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid @ al Qasim bin Salam dari Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Salamah dari Ibnu Kahil dari Abu Za'ar dari Abdullah bin Mas'ud bahawa ia berkata ".... Mereka lalu berdiri serentak memberi penghormatan kepada Tuhan seru sekelian alam ". Maka diperkatakan akan bentuk penghormatan kehadrat Allah yang dilakukan itu ada dua jenis. Pertama didalam keadaan ruku' dan yang keduanya pula didalam keadaan sujud.

Diriwayatkan dari Ali bin Ma'bad dari Abu Hurairah bahawa ia berkata " Aku termasuk yang bergabungdengan beberapa orang sahabat yang sedang mendengar Rasulullah menceritakan hadis panjang yang petikannya adalah seperti berikut ;

"... Allah yang Mahaagung pujian Nya dan Mahasuci nama-nama Nya, berfirman didalam surah al Mu'min ayat 16 mafhumnya ; 'Kepunyaian Allahlah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan'. Kemudian Dia berfirman didalam surah Ibrahim ayat 84 mafhumnya ; 'Bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian juga) langit '. Setelah meratakannya seperti menyamak kulit binatang, sebagaimana disebut didalam surah Taaha ayat 107, mafhumnya 'Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi '. Allah lalu membentak makhluk dengan sekali bentakkan sahaja. Maka mereka sudah berada diatas bumi yang telah digantikan seperti kedaannya semula. Seterusnya Allah menurunkan air mernama hiwan kepada kamu dari bawah Arasy. Kemudian turun hujan kepada kamu semua selama empat puluh tahun sehingga terjadi banjir besar sedalam tujuh belas hasta. Kemudian Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung memerintah jasad-jasad untuk tumbuh kembali seperti sayur-sayuran. Lalu jasad-jasad kamu berkata-kata apa adanya. Kemudian dihidupkan semula Malaikat-malaikat pembawa Arasy, Jibril, Mikail dan Israfil. Allah lalu memerintah Israfil untuk mengambil Sangkakala. Setelah itu Allah memerintah agar semua arwah didatangkan. Arwah orang Islam kelihatan sungguh bercahaya berkilauan, semantara arwah-arwah yang lainnya nampak gelap.

Kemudian Allah memerintah Malaikat Israfil meniup Sangkakala untuk kebangkitan kembali. Apabila ditiup saja, semua arwah keluar laksana kawanan lebah yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagungan Ku, seluruh arwah hendaklah kembali kejasad mereka masing-masing ". Arwah-arwah itu pun masuk kedalam jasad melalui lubang hidung dan berjalan seperti jalannya racun bisa ular kedalam tubuh manusia yang dipatuknya. Selepas itu bumi terbelah dari kamu dan aku (Rasulullah) adalah orang pertama yang keluar darinya. Pada saat itu kamu semua berubah menjadi anak-anak muda yang berusia tiga puluh tahun dan semua kata-kata hanya tertumpu dan bergegas menuju kepada Tuhannya ". Firman Allah ;

"Serta bersegera melihat kepada yang menyeru. Berkata orang-orang kafir ; Inilah hari yang sukar ". Al Qamar : 8

"(iaitu) Pada hari mereka mendengarkan suara yang sebenarnya. Itulah hari keluarnya (dibangkitkan dari dalam kubur) ". Qaf : 42

"Pada hari (kiamat) Kami hancurkan gunung-gunung dan engkau lihat bumi menjadi kosong (tandus), lalu kami himpunkan mereka itu, maka tiada Kami tinggalkan diantara mereka seorang pun ". Al Kahfi : 47

Mereka semua berdiri diPadang Mahsyar dalam keadaan telanjang dan berbaris sepanjang jarak perjalanan tujuh puluh tahun. Mereka bermandikan peluh hingga kedagu dan dalam keadaan tubuh dibelenggu, mereka menjerit pedih dan pilu "Siapa yang dapat memberi syafaat untuk kami kepada Tuhan kami ? ". Diriwayatkan oleh al Khattali @ Abu Qasim Ishak bin Ibrahim didalam kitabnya yang bertajuk 'Ad Dibaj' dari Abu Bakar Khalifat Ibnu Harits bin Khalifat dari Muhammad bin Ja'far al Mada'ni dari Salam bin Muslim ath Thawil dari Abdul Humaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw tentang firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung ;

"Apabila langit telah terbelah. Dan ia mendengar (patuh) kepada Tuhannya dan patutlah ia patuh ". al Insyiqaaq : 1 - 2.

Rasulullah bersabda "Aku adalah orang pertama yang keluar dari kubur. Ketika baru saja duduk didalam kubur, tiba-tiba aku dibukakan pintu langit diatas kepalaku sehingga aku boleh melihat Arasy. Lalu aku dibukakan pintu dari bawah hingga aku boleh melihat bumi hingga lapisan ketujuh dan tanah yang basah. Lalu aku dibukakan pintu disebelah kananku sehingga aku boleh melihat Syurga dan tempat-tempat tinggal para sahabat-sahabatku. Kemudian bumi dibawahku bergerak, Aku bertanya ' Kenapa denganmu, wahai bumi ?'. Ia menjawab 'Aku diperintah Tuhanku untuk memuntahkan semua yang ada dalam perutku. Aku diminta mengosongkan diri seperti keadaanku semula yang tidak ada apa-apa '. Dan itulah yang dimaksudkan didalam firman Allah didalam surah al Insyiqaaq ayat 4 - 5 yang mafhumnya ;

"Dan dilimparkannya apa-apa isinya (bumi) dan kosonglah ia. Dan ia (bumi) patuh kepada TuhanNya dan patutlah ia patuh (ketika menemui janji TuhanNya) ".

Maksud ayat-ayat diatas ialah, bumi tunduk dan patuh atas perintah Allah dan sudah semestinya ia akan patuh kerana telah ia dan seluruh makhluk yang telah dijadikan oleh Allah akan patuh apa juga arahan dari Nya. Kermudian Allah berfirman didalam surah yang sama dalam ayat 6 yang mafhumnya ;

"Hai manusia, sesungguhnya kau berjuang (berusaha) sekeras-keras usaha hingga sampai (menemui) Tuhanmu (mati), lalu engkau menemuiNya ".

Berkenaan firman Allah didalam surah al Fajr ayat 27 dan 28 mafhumnya ; "Hai nafsu (jiwa) yang tenang (suci). Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan (hati) redha dan diredhai (Tuhan) '. Sebahagian riwayat menyatakan bahawa firman itu ditujukan kepada arwah untuk kembali masuk kedalam jasad masing-masing iaitu arahan Allah kepada semua roh manusia untuk masuk semula kedalam jasad-jasad mereka. "... Maka masuklah kedalam jemaah hamba-hamba Ku ". Maksudnya, masuk kejasad-jasad mereka semula. Kemudian ada juga riwayat mengatakan bahawa Allah mencipta Sangkakala setelah selesai mencipta langit dan bumi, kemudian lingkarannya meliputi ketebalan langit dan bumi itu. Disebut didalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi saw bersabda "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamanNya, sesungguhnya besarnya lingkaran Sangkakala Malaikat Israfil itu seluas langit dan bumi ". Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahawa, jika Sangkakala tersebut diletakkan diatas bumi, maka ia meliputi timur dan barat, Wallahua'lam...

Ketika mendengar tiupan Sangkakala yang pertama, semua makhluk mati dan binasa buat seketika. Setelah manusia menunggu selama empat puluh tahun, Allah turunkan sejenis cairan (hujan) berbentuk seperti air mani (sperm) lelaki. Berkat Kekuasaan Allah, dari cairan itulah tumbuhnya semula jasad-jasad makhluk seluruhnya. Ia sama seperti fahaman tentang kisah tubuh badan manusia yang hancur lebur diseksa didalam Neraka, kemudian dikembalikan seperti sediakala setelah ia dibasuh didalam sungai yang terletak dihadapan pintu Syurga. Kemudian terdengarlah pula tiupan Sangkakala yang kedua, maka semua arwah-arwah keluar dan menuju kekuburan jasad-jasad mereka dan dihidupkan semula oleh Allah swt. Peristiwa ini hanya berlaku sepantas kilat sahaja, seperti yang telah difirmankanNya didalam surah az Zumar ayat 68 yang mafhumnya ; "....Kemudian Sangkakala ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangun dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ". Dan didalam surah Luqman ayat 28, yang mafhumnya ; "Tiadalah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari kubur) melainkan seperti (mencipta dan membangkitkan) seorang manusia (mudah bagi Allah)...". Menurut Para Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ), sebenarnya Sangkakala itu bukanlah dari jenis benda yang mati. Ia adalah suatu benda yang hidup (makhluk) yang sebelum diserahkan kepada Malaikat Israfil, ia terlebih dahulu telah diberi roh ciptaan Allah swt. Keadaan itu samalah seperti keadaan Allah memberi roh kepada Maryam as kedalam rahimnya. Firman Allah didalam surah at Tahrim ayat 12 yang mafhumnya ; " Dan (lagi) Maryam binti Imran, yang menjaga kehormatannya, kemudian Kami tiupkan ruh kepadanya (sehingga ia melahirkan Isa as)...". Dan didalam surah Shad ayat 72 yang mafhumnya ; "...dan Kutiupkan roh Ku (kepunyaan Ku) kepadanya...".

Menurut Ibnu Zaid, " Setelah seluruh manusia mati, Allah bermaksud menghidupkan mereka semula melalui hujan dari langit yang turun selama empat puluh tahun. Apabila mendengar tiupan Sangkakala yang kedua, secara tiba-tiba saja mereka semua berdiri untuk menunggu keputusan masing-masing. Menurut para Ulama ASWJ, yang meniup Sangkakala ialah Malaikat Israfil, tetapi ada juga riwayat hadis yang mengatakan bahawa yang meniup Sangkakala itu bukan Malaikat Israfil. Seperti riwayat yang diketengahkan oleh al Hafizh Abu Nu'aim dari Sulaiman,dari Ahmad Ibnu Qasim dari Affan bin Muslim dari Hammad bin Sulaimah dari Ali bin Zaid dari Abdullah ibnu Harits bahawa ia berkata "Aku dan Ka'ab al Ahbar sedang bersama Aisyah ra dirumahnya. Ketika Ka'ab menyentuh soal Malikat Israfil, Aisyah ra berkata 'Wahai Ka'ab, tolong ceritakan kepadaku tentang Israfil ?'. Ka'ab menjawab 'Puan tentunya lebih maklum'. Aisyah berkata 'Ya..memang benar, tetapi tolong ceritakan sekali lagi apa yang kamu tahu tentang Israfil ? '. Lalu Ka'ab bercerita ' Malaikat Israfil itu memiliki empat sayap, dua di angkasa, satu sayap dipakai untuk bajunya dan satu lagi dibahunya. Arasy sentiasa berada di bahunya, dan pena ada ditelinganya. Ketika diturunkan wahyu, ia segera menulisnya dengan pena, lalu diajarkannya kepada Malaikat-malaikat yang lain. Malaikat peniup Sangkakala datang terbongkok-bongkok dengan Sangkakala yang melekat dimulutnya. Ia kemudian memandang ke arah Malaikat Israfil untuk menunggu perintah. Jika Israfil menutup sayapnya, ia adalah isyarat supaya Sangkakala ditiup segera '. Aisyah ra berkata 'Begitulah yang pernah aku dengar dari Rasulullah ".

Tetapi menurut ath Tarmidzi dan Ibnu Majah yang meriwayatkan bahawa yang meniup Sangkakala itu tetap Malaikat Israfil. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Bakar al Bazaari didalam kitabnya yang bertajuk 'Musnad al Bazaari' dan oleh Abu Daud didalam kitabnya yang bertajuk 'Sunan Abi Daud' dari Athiyah al Aufi (perawi yang dhaif), dari Abu Said al Khudri bahawa menyentuh tentang Malaikat peniup Sangkakala, Rasulullah bersabda "Disebelah kanan ada Malaikat Jibril dan disebelah kiri ada Malaikat Mikail ". Mungkinkah tangan Jibril atau Mikail itu yang memegang Sangkakala ?. Wallahua'lam.

Diriwayatkan oleh Abu Ibnu Sari @ Hannad as Sari at Taimi al Kufi dari Abu Ahwash, dari al Ahwash dari Manshur, dari Mujahid dari Abdulrahman bin Abu Umatah bahawa Nabi saw bersabda "Setiap pagi ada dua Malaikat yang berkata 'Wahai orang yang mencari kebajikan, teruskanlah. dan Wahai orang yang mencari kejahatan, berhentilah !'. Dua Malaikat yang lain disuruh berkata 'Berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah dan berikan kerosakkan kepada orang yang kikir'. Ada dua Malaikat yang selalu menyebut 'Subhana al Malikul Quddus' dan dua Malaikat yang ditugaskan meniup Sangkakala ". Kemudian Hannad as Sari meriwayatkan pula dari Waki' dari al Amasy dari Mujahid dari Abdullah bin Zhamrah dari Ka'ab bahawa ia berkata seperti perkataan didalam hadis diatas tadi, tetapi ada tambahannya "... dan ada dua Malaikat yang dipercayaai meniup Sangkakala. Mereka bersiap sedia menunggu pada bila- bila waktu sahaja, perintah untuk meniup Sangkakala itu ".


KETERANGAN PENULIS :

Kata Imam al Qurthubi "Para Ulama ASWJ berbeza pendapat mengenai jumlah tiupan Sangkakala itu. Ada yang mengatakan tiga tiupan. Pertama, tiupan yang membuatkan manusia terkejut. Allah berfirman didalam surah an Naml ayat 87 yang mafhumnya; "Pada hari ditiup Sangkakala, lalu terkejutlah sesiapa yang dilangit dan dibumi, kecuali yang dikehandaki Allah. Semuanya datang kepadaNya dengan berhina diri ". Kedua, ialah tiupan kematian. Dan ketiga ialah tiupan kebangkitan semula . Allah berfirman didalam surah az Zumar ayat 68 yang mafhumnya ; "Sangkakala ditiup, lalu pingsanlah (mati) sesiapa yang dilangit dan sesiapa yang dibumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangkit dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ".

"Ada juga yang mengatakan hanya ada dua tiupan sahaja, kerana tiupan pertama yang membuat terkejut dan juga menyebabkan kematian. Maksudnya, apabila saja mendengar tiupan pertama itu yang menyebabkan terkejut lalu mati. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Amr dan hadis-hadis yang serupa yang lain juga menyebut bahawa tiupan Sangkakala itu hanya dua kali sahaja, bukannya tiga. Insyaallah, ini adalah pendapat yang benar. Seperti firman Allah didalam surah az Zumar ayat 68 yang telah disebut diatas tadi ".

----------------------------------

Diriwayatkan oleh as Suyuthi dari Ibnu Mubarak dari al Hasan bahawa Rasulullah bersabda "Jangkawaktu antara dua tiupan Sangkakala itu adalah empat puluh tahun. Tiupan yang pertama, Allah mematikan semua yang hidup dan tiupan yang kedua, Allah menghidupkan semua yang mati ". Ini adalah riwayat dhaif. Berkata al Halimi, "Semua riwayat sepakat berkenaan jangkawaktu diantara kedua-dua tiupan Sangkakala itu adalah empat puluh tahun jaraknya. Setelah Allah mengumpulkan semula semua jasad-jasad manusia yang musnah, hancur, cair dan bertaburan kerana dimakan binatang buas, atau dimakan ikan atau hangus terbakar, atau tenggelam atau hancur dek panas matahari atau disambar ribut taufan dan sebagainya. Apabila telah dikumpulkan dan menjadi jasad yang kukuh sehinggalah yang hanya tinggal roh-roh arwah, maka Allah mengumpulkan pula roh-roh itu didalam Sangkakala dan ditiup pula oleh Malaikat Israfil dan semua roh-roh arwah tadi akan masuk semula kedalam jasad-jasad mereka masing-masing ".

Sesungguhnya orang-orang yang dimakan ikan, burung dan binatang buas, mereka akan dikumpulkan didalam perut binatang tersebut seperti yang telah dijelaskan didalam riwayat yang diketengahkan oleh az Zuhri dari Anas bahawa ia berkata " Dalam Perang Uhud, Rasulullah mendapati tubuh Saidina Hamzah telah luka parah, Baginda bersabda 'Seandainya jiwanya tidak suci, nescaya aku akan membiarkannya saja hingga Allah mengumpulkannya dari perut serigala dan burung " Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi dan Hakim.

Sebahagian manusia yang mengamal ilmu sesat tidak mempercayai adanya Sangkakala. Berkata Abu Hutsaim "Siapa yang tidak mempercayainya, bererti mereka juga tidak mempercayai adanya Arasy, Jembatan Neraka dan Neraca timbangan amal. Untuk itu, mereka akan mencari penafsir- penafsir menurut pendapat mereka sendiri ".BAB 7 - TANDA-TANDA KEBANGKITAN SEMULA.


Allah swt berfirman didalam surah al A'raf ayat 57 yang mafhumnya;

buah- buahan. Demikaian"Dia yang mengirim angin sebagai kabar gembira dihadapan rahmat Nya, sehingga apabila angin itu telah mengandungi awan yang berat (sebab mengandungi air), Kami halaukan dia kenegeri yang mati, lalu Kami turunkan air hujan dan Kami keluarkan dengan dia bermacam-macam Kami keluarkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan ".

Dan Firman Nya lagi didalam surah ar Rum ayat 48 -50 yang mafhumnya ;

"Allah yang mengirim angin, lalu angin itu menghalau awan sehingga terbentang diatas langit sebagaimana dikehendaki Nya dan dijadikan Nya awan itu berkelompok-kelompok dan kemudian engkau lihat air hujan keluar dicelah-celahnya. Maka apabila air hujan itu menimpa sesiapa yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya, tiba-tiba mereka bergembira ". "Sesungguhnya mereka itu berputus asa sebelum diturunkan air hujan kepada mereka ". "Maka lihatlah bekas rahmat Allah, bagaimana ia menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu ".

"Demikaianlah kebangkitan itu ". al Fathir : 9

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath Thayalisi, Baihaqi dan yang lain-lainnya, dari Abu Razin al-Aqili bahawa ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengambalikan semula penciptaan makhluk ?. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhlik Nya ? ". Baginda kemudian bertanya pula "Pernah kamu lalu lembah tandus kaummu, kemudian kamu lalu semula dalam keadaannya hijau subur ? ". Aku menjawab "Pernah ". Baginda bersabda "Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk Nya ". Kemudian didalam hadisnya, Laqith bin Amir bahawa Nabi saw bersabda "Demi Allah, ketika Allah memerintahkan langit menurunkan hujan dari sisi Arasy maka semua yang berada dimuka bumi baik dibunuh, mahipun mati biasa akan keluar dari dalam kubur sebagai makhluk baru yang diciptakan dari bahagian kepalanya ".


Maka sekian dahulu yang dapat dipaparkan didalam ruangan ini, nantikanlah sambungannya dari kupasan-kupasan oleh Iman al Qurthubi rahimakumulallah didalam paparan diepisod yang akan datang. Semoga kamu semua mendapat rahmat dengan membacanya. amin...


sekian.

Atok Zamany.