Thursday, September 12, 2019

Imam Abu Hasan al Asy’ari dan juga Imam Abu Mansur al MaturidiDidalam Islam. Fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mengikut 4 mazhab iaitu Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’I saja tidak mencukupi kerana didalamnya terdapat juga pegangan akidah yang mengikut aliran Mazhab Imam Abu Hasan al Asy’ari dan juga Imam Abu Mansur al Maturidi. Kemudian didalam tasawufnya pula mengikut Mazhab Imam Junaid al Bagdadi dan juga Imam Hamid al Ghazali. Barulah lengkap semua juzuk2 pegangan sebagai ahli Sunah Wal Jamaah. Untuk kali ini saya akan menulis berkenaan dua tokoh ilmuan ASWJ dalam bab akidah iaitu Imam Abu Hasan al Asy’ari dan juga Imam Abu Mansur al Maturidi kerana perlu diketahui juga mengapa kita mesti berpengang dengan akidah kedua Imam ini sebagai ASWJ. Apakah ada perbezaan diantara kedua Imam ini ?

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Imam Abu Hasan al Asy’ari

Nama penuh beliau ialah Abū al-Hasan 'Ali ibn Ismail ibn Ishaq al-Asy'ari. Lahir pada M 874-936 (H 260-324), dikenali dgn panggilan Imām al-Asy'ari. Dia adalah seorang Arab Sunni Muslim ahli teologi akademik dan pengasas eponim daripada teologi Ash'arisme atau Asharit, yang membina "sekolah teologi yang paling penting dalam Islam Sunni".

Menurut ulama Jonathan AC Brown, walaupun "teologi sekolah Ash'ari sering dipanggil ortodoksi Sunni," ahl al-hadis asli, akidah awal Sunni dari mana Asy'arisme berkembang terus berkembang bersama dengannya Sunni 'ortodoksi' saingan juga. " Menurut Brown ortodoksi (ajarn asal) ini bertanding dalam bentuk " orthodoxy Hanbali / über-Sunni".

Al-Ash'arī terkenal kerana mengambil kedudukan perantara antara dua pemikiran teologi teoritis yang berlainan pada masa itu: Dia menentang kedua-dua Mu'tazilah dimana pada asalnya dialah toloh Mutazilah yg paling tersohor sekali. Namun setelah dia bertaubat dan kembali kepada pegangan ASWJ. Dia menentang semua bentuk penganjuran penggunaan alasan ekstrem dalam perdebatan teologi dan Zahir (menggunakan akal saja) seperti puak2 Mujassim dan Muhaddithin, yang sepenuhnya menentang penggunaan sebab atau kalam , dan mengutuk sebarang perdebatan teologi sama sekali.

Sekolah Al-Ash'ari akhirnya memenangkan "penerimaan luas dalam Islam Sunni, kepercayaan teologi rasmi yang sebahagian besarnya ditakrifkan oleh prinsip Ash'arī." Oleh kerana usaha beliau itu, Al-Asy'ari kemudiannya dihormati oleh seluruh umat Islam Sunni kerana berjaya "bersepadu metodologi rasionalis ahli-ahli teologi spekulatif ke dalam rangka ortodoks Islam." Dia terus dihormati oleh epithets Imām al-mutakallimūn ("Pemimpin Ahli Teologi Scholastic") dan Imām ahl as-sunnah wal-jamā'ah ("Pemimpin Sunni").

Biografi

Al-Ash'ari dilahirkan di Basra, Iraq dan keturunan Sahabat Nabi Muhammad saw yang terkenal iaitu Abu Musa al-Ash’ari . Sebagai seorang pemuda dia belajar di bawah al-Jubba'i, seorang guru teologi dan falsafah Mu'tazilah yang terkenal. Beliau kekal sebagai Mu'tazalah sehingga tahun keempat puluh beliau dan dia meninggalkan al-Jubba'idoktrin pada tahun keempat puluhnya setelah bertanya kepadanya al-Jubba'i tidak dapat menyelesaikan masalah kewajiban ilahi yang sepatutnya untuk meninggalkan kebaikan demi yang lebih baik (al-sâlih wa al-aslah). Pada masa itu beliau mengadopsi doktrin sifatiyya, iaitu Ahlu-s-Sunnah. Beliau meninggalkan Basra dan datang ke Baghdad, mengambil fiqh dari ahli hukum Shafi'i Abu Ishaq al-Marwazi. Beliau mengabdikan dua puluh empat tahun yang akan datang kepada penolakan "Mu`tazila, Rafida, Jahmiyya, Khawarij, dan lain-lain pelbagai inovator" dalam kata-kata al-Khatib. Pelajarnya Bundar menyangkal bahawa perbelanjaan tahunannya adalah tujuh belas dirham. Ketiga murid yang paling terkenal ialah al-Bāhilī, aṣ-Ṣu'lūkī, dan Ibn Mujāhid, yang semuanya menyampaikan doktrin tuan mereka kepada yang kemudian menjadi sekolah Khorasan yang berkembang pesat. Selepas al-Ash'arī meninggal, murid-muridnya perlahan-lahan menyusun garis-garis doktrin utama yang akhirnya menjadi setem sekolah Asy'ar.

Al-Ash'ari melihat Nabi Muhammad saw dalam mimpi 3 kali diBulan Ramadan. Kali pertama, Nabi Muhammad saw memberitahunya untuk menyokong apa yang berkaitan dengan dirinya sendiri, iaitu tradisi (hadith). Al-Ash'ari menjadi bimbang kerana dia mempunyai banyak bukti kukuh yang bercanggah dengan tradisi. Selepas 10 hari, dia melihat Nabi Muhammad saw lagi: Nabi Muhammad saw mengulangi bahawa dia harus menyokong tradisi.  Jadi Al-Ash'ari mengabaikan Kalam dan mula mengikuti tradisi sahaja. Pada malam ke-27 Ramadan, beliau melihat Nabi Muhammad saw untuk kali terakhir. Nabi Muhammad saw memberitahunya bahawa dia tidak memerintahkannya untuk meninggalkan Kalam, dia hanya mengatakan kepadanya untuk menyokong tradisi yang diriwayatkan darinya Nabi Muhammad saw. Maka Al-Ash'ari mulai menganjurkan Hadits, mencari bukti - bukti untuk ini yang dia katakan dia tidak membaca dalam buku apa pun.

Selepas pengalaman ini, beliau meninggalkan Mu'tazalah dan menjadi salah seorang penentangnya yang paling terkenal, menggunakan kaedah falsafah yang telah dipelajarinya.  Al-Ash'ari kemudian menghabiskan baki tahun2 hidupnya untuk mengembangkan pandangannya dan menyusun polemik dan hujah terhadap rakan-rakan bekas Mu'tazalahnya. Beliau dikatakan telah menulis hingga tiga ratus karya, yang hanya empat atau lima diketahui masih ada.

PANDANGAN

Selepas bertaubat dan meninggalkan sekolah Mu'tazilah, dan bergabung dengan ahli teologi tradisionalis al-Ash'ari merumuskan teologi Islam Sunni (ASWJ). Dia diikuti oleh sejumlah besar ulama yang terkenal, yang sebahagian besarnya berasal dari sekolah Mazhab Shafi'i. Yang paling terkenal adalah Abul-Hassan Al-Bahili, Abu Bakr Al-Baqillani , al-Juwayni , Al-Razi dan Al-Ghazali. Sekolah Al-Ash'ari menjadi, bersama-sama dengan Maturidi, sekolah-sekolah utama yang mencerminkan kepercayaan Sunnah sejati.

Selaras dengan tradisi Sunni, al-Ash'ari memegang pandangan bahawa seorang muslim tidak boleh dianggap orang yang tidak percaya kerana dosa walaupun ia adalah sangat besar seperti minum arak atau pencurian. Ini menentang kedudukan Khawarij .

Al-Ash'ari juga percaya bahawa ia tidak dibenarkan untuk melawan seorang pemimpin walaupun dia secara terbuka tidak patuh kepada perintah undang-undang suci itu.  Inilah pandangannya dikala itu.

Al-Ash'ari menghabiskan sebahagian besar karya-karya beliau yang menentang pandangan sekolah Mu'taziliah . Khususnya, dia menafikan mereka kerana mempercayai bahawa Al-Quran diciptakan dan perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang bersikap sendiri.  Dia juga menegur sekolah Mu'taziliah kerana menafikan bahawa Allah boleh mendengar, melihat dan mempunyai ucapan. Al-Ash'ari mengesahkan semua sifat ini yang menyatakan bahawa mereka berbeza daripada pendengaran, melihat dan ucapan makhluk, termasuk manusia.

Beliau juga terkenal dengan ajarannya mengenai atomisme .

LEGACY

Ulama Islam abad ke-18 Shah Waliullah menyatakan:

“ Mujadid muncul pada akhir setiap abad: Mujadid abad pertama adalah Imam Ahlul Sunnah , Umar bin Abdul Aziz . Mujadid pada abad kedua adalah Imam Ahlul Sunnah Muhammad Idrees Shaafi . Mujadid pada abad ketiga adalah Imam Ahlul Sunnah, Abu al-Hasan al-Ash'ari. Mujadid pada abad keempat ialah Abu Abdullah Hakim Nishapuri.”

Terdahulu, para ulama utama juga berpandangan positif al-Ash'ari dan usahanya, di antaranya Qadi Iyad dan Taj al-Din al-Subki .

KERJA- KERJANYA

Para ulama Ashari Ibn Furak berjumlah Abu al-Hasan al-Ash'ari berjumlah 300 orang, dan penulis biografi Ibn Khallikan di 55;  Ibn Asakar memberikan tajuk-tajuk 93 dari mereka, tetapi hanya segelintir karya-karya ini, dalam bidang heresiography dan teologi, telah bertahan. Tiga yang utama ialah:

·      Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilfa al-Musallin ("The Discourses of Proponents of Islam dan Differences Among the Worshippers"), ensiklopedia mazhab Islam yang tersesat, ia tidak hanya terdiri daripada akaun mazhab-mazhab Islam tetapi juga pemeriksaan masalah dalam kalām , atau teologi akademik, dan Nama dan Atribut Allah; sebahagian besar karya ini seolah-olah telah selesai sebelum penukarannya dari Mu'taziltes.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

·        Al-Luma`

 • 1.  Al-Luma` fi-r-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Bida` (" The Sparks: A Refutation of Heretics and Innovators "), volume yang tipis.
 • 2.   Al-Luma` al-Kabir ("The Major Book of Sparks"), permulaan kepada Idah al-Burhan dan, bersama dengan Luma` al-Saghir, karya terakhir yang dikarang oleh al-Ash`ari menurut Syekh Isa al-Humyari.
 • 3.     Al-Luma` as-Saghir ("The Minor Book of Sparks"), permulaan kepada al-Luma` al-Kabir.
 •    Kitāb al-Ibana 'an Usul al-Diyana . Kesahihan buku ini telah dipersoalkan. Sebagai contoh, Richard McCarthy, dalam Teologi Ash'ari, menulis, "... Saya tidak dapat melanggan dengan sepenuh hati kepada proposisi bahawa ibana, dalam bentuk yang kita miliki, adalah karya asli al-Ash 'ari,' membandingkan kredo dalam kitab itu dengan kredo yang terdapat di Maqālāt al-Ash'ari.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Tajuk-tajuk lain adalah:

 • ·        Adab al-Jadal ("Etiquette of Disputation").
 • · Al-Asma 'wa al-Ahkam ("Nama-nama dan Ketetapan-Ketetapan"), yang menggambarkan perbezaan di dalam istilah para ulama dan pemahaman mereka tentang umum dan yang tertentu.
 • · Al-Dafi` li al-Muhadhdhab ("Peninjauan semula 'The Emendation'"), suatu larangan buku al-Khalidi dengan gelaran itu.
 • ·        Al-Funun ("The Disciplines"), penolakan ateis. Buku kedua yang mengandungi gelaran itu juga ditulis mengenai disiplin kalâm.
 • ·    Al-Fusul ("Sub-Headings") dalam dua belas jilid, penolakan para ahli falsafah, perennialists, dan ahli-ahli pelbagai agama seperti Brahmans, Yahudi, Kristian, dan Zoroastrians. Ia mengandungi penghinaan tuntutan Ibn al-Rawandi bahawa dunia wujud tanpa permulaan.
 • ·      Idah al-Burhan fi al-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Tughyan (" Penjelasan Bukti dalam Penafsiran Heretik "), pendahuluan kepada al-Mujaz.
 • ·  Al-Idrak ("Kesedaran"), mengenai disiplin yang menujukan kehalalan teologi dialektik.
 • ·        Al-Istita`a ("Potensi"), penolakan Mu'tazila.
 • ·  Al-Jawabat fi al-Sifat `an Masa'il Ahl al-Zaygh wa al-Shubuhat (" Balasan-pertuturan yang berkaitan dengan sifat-sifat mengenai soalan dan Sophistries of Heretics "), karya al-Ash'ari yang terbesar, doktrin Mu`tazili yang telah dipertahankannya sebelum ini.
 • ·       Al-Jawhar fi al-Radd `ala Ahl al-Zaygh wa al-Munkar (" The Essence: Refutation of the People of Heresy and Transgression ").
 • ·   Al-Jism ("Tubuh"), bukti ketidakmampuan Mu`tazila untuk menjawab soalan-soalan penting yang berkaitan dengan keturunan, bertentangan dengan Ahl al-Sunna.
 • ·       Jumal al-Maqalat ("Jumlah Kesucian"), yang menyenaraikan kedudukan ateis dan kedudukan monoteis.
 • ·        Khalq al-A'mal ("Penciptaan Perbuatan"), suatu penyangkalan doktrin Mu`tazila dan Qadariyya di mana manusia mencipta perbuatannya sendiri.
 • ·        Maqalat al-Falasifa ("Pepatah Ahli Filsafat").
 • ·        Al-Masa'il `ala Ahl al-Tathniya (" Soalan-soalan dalam Refutation of the Dualists ").
 • ·  Al-Mujaz ("The Concise") dalam dua belas jilid, yang mengenalpasti dan menerangkan pelbagai mazhab Islam. Ia mengandungi penyangkalan doktrin Shi'i dari pertanyaan Abu Bakr al-Siddiq (imamate dan ketidaklamparan Imam di setiap zaman.
 • ·       Al-Mukhtasar fi al-Tawhid wa al-Qadar ("Pengabdian: Pada Doktrin Keesaan dan Takdir Terdiri)", mengkaji semula isu-isu doktrin yang berbeza yang tidak dapat diatasi oleh penentang-penentang Ahl al-Sunna.
 • ·   Al-Mukhtazan ("The Safekeeping"), mengenai soalan-soalan yang lawan tidak muncul tetapi yang berkaitan dengan doktrin mereka.
 • ·   Al-Muntakhal ("The Sifted"), respons kepada soalan-soalan dari ulama-ulama Basra.
 • ·  Naqd al-Balkhi fi Usul al-Mu`tazila ("Kritikan al-Balkhi dan Prinsip-prinsip Mu'tazila"), penafian buku ulama Mu`tazili al-Balkhi yang bertajuk Naqd Ta'wil al- Adilla ("Kritikan Tafsiran Bukti Tekstual").
 • ·        Al-Nawadir fi Daqa'iq al-Kalam ("The Rarities Mengenai Minutiae of Dialectic Theology").
 • ·  Al-Qami` li Kitab al-Khalidi fi al-Irada ("The Subduer: A Refutation of al-Khalidi's Book on the Will"), sebuah penyangkalan doktrin a-Khalidi dimana Allah menciptakan kehendakNya sendiri.
 • ·    Ar-Radd `ala Ibn al-Rawandi (" Refutasi Ibn al-Rawandi ") berkenaan dengan Atribut Ilahi dan Al-Qur'an.
 • ·    Ar-Radd `ala Muhammad ibn` Abd al-Wahhab al-Jubba'i, penyangkalan ulama Mu'tazili yang luas dan bukunya al-Usul ("Prinsip-prinsip").
 • ·        Al-Radd` ala al-Mujassima ("Refutation of the Anthropomorphist").
 • ·        Penolakan `Abbad ibn Sulayman dalam minutiae kalâm.
 • ·        Penolakan buku oleh `Ali ibn` Isa.
 • ·  Penolakan buku al-Balkhi di mana ia mendakwa dia telah memperbetulkan kesilapan Ibn al-Rawandi dalam perselisihannya.
 • ·        Penolakan buku al-Iskafi yang berjudul al-Latif ("Yang halus").
 • ·    Penolakan al-Jubba'i mengenai prinsip dan syarat penyelidikan ilmiah dan derivasi keputusan.
 • ·        Penolakan bantahan al-Jubba'i kepada al-Ash'ari pada visi Allah di akhirat seperti yang dilaporkan oleh Muhammad ibn `Umar al-Saymari.
 • ·        Penolakan buku al-Khalidi mengenai penafian penglihatan Allah di akhirat.
 • ·    Penolakan buku al-Khalidi mengenai penolakan penciptaan perbuatan manusia oleh Allah SWT dan Maha Tinggi menurut keputusan-Nya.
 • ·       Penolakan para ahli falsafah, khususnya Perennialist Ibn Qays al-Dahri dan buku-buku Aristotle "On the Heaven" dan "On the World."
 • ·        Al-Ru'ya ("Visi"), yang menegaskan visi Allah oleh orang-orang yang beriman di akhirat, bertentangan dengan doktrin Mu`tazili yang menafikan kemungkinan penglihatan seperti itu.
 • ·  Al-Sharh wa al-Tafsil fi al-Radd `ala Ahl al-Ifk wa al-Tadlil (" Penjelasan Terperinci dalam Refutasi Orang-Orang Perdiri "), sebuah buku panduan untuk para pemula dan pelajar membaca sebelum al-Luma`.
 • ·   Al-Sifat ("Sifat-sifat"), penerangan tentang doktrin Mu`tazila, Jahmiyya, dan sekte-sekte lain yang berbeza dari Ahl al-Sunna mengenai topik Atribut Ilahi. Ia mengandungi penafsiran Abu al-Hudhayl, Ma`mar, al-Nazzam, al-Futi, dan al-Nashi, dan penegasan bahawa Pencipta memiliki muka dan tangan.
 • ·    Tafsir al-Qur'an wa al-Radd` ala man Khalafa al-Bayan min Ahl al-Ifki wa al-Buhtan ("Suatu Komentar tentang Al-Qur'an dan Penolakan Orang-orang yang Menentangnya Antara Orang-orang Perdiri dan Calumny" ) yang Ibn al-`Arabi al-Maliki berkata berjumlah 500 jilid. Ibn al-Subki melaporkan dari al-Dhahabi bahawa Tafsir ini ditulis pada masa al-Ash'ari masih Mu'tazili.
 • ·   Pelbagai surat menyerupai pertanyaan daripada ulama Tabaristan, Khurasan, Arrujan, Sayraf, Amman, Jurjan, Damsyik, Wasit, Ramahramuz, Baghdad, Mesir, dan Persia.
 • ·        Ziyadat al-Nawadir ("Addenda kepada` The Rarities '").
 • ·        Af'al al-Nabi Sallallahu `Alayhi wa Sallam (" Kisah Rasulullah -)
 • ·        Al-Akhbar ("Laporan").
 • ·        Bayan Madhhab al-Nasara ("Pameran Doktrin Kristian")
 • · Hikayat Madhahib al-Mujassima ("The Tales of the Schools of the Anthropomorphists"), penolakan terhadap bukti yang mereka buat.
 • ·        Al-Ihtijaj ("The Adducing of the Proofs").
 • ·        Al-Imama ("Doktrin Imam").
 • ·        Ithbat al-Qiyas ("Penegasan Prinsip Analogi").
 • ·        Sesi di sekeliling laporan lone-narrator (al-khabar al-wâhid).
 • ·        Mutashabih al-Qur'an ("The Ambiguities in the Qur'an"), di mana ia membawa bersama-sama berdiri Mu'tazila dan atheis dalam ketidaksabilan mereka tentang kekaburan dalam hadith.
 • ·        Naqd Ibn al-Rawandi `ala Ibtal al-Tawatur (" The Critique of Ibn al-Rawandi Penafian Hadis Massa "), yang mengandungi penegasan prinsip Konsensus (ijmâ`).
 • ·        Naqd al-Mudahat ("Kritikan` Kesamaan '"), suatu larangan al-Iskafi pada istilah qadar.
 • ·        Naqd al-Taj `ala al-Rawandi (" The Diadem: Kritikan Ibn al-Rawandi ").
 • ·  Pada soalan-soalan yang diletakkan kepada al-Jubba'i mengenai nama dan ketetapan.
 • ·     Penghinaan Abu al-Hudhayl ​​mengenai keterbatasan pengetahuan dan keputusan Allah Almighty dan Maha Tinggi dan lain-lain pada usul.
 • ·        Penghinaan Harith al-Warraq pada Sifat-sifatnya.
 • ·        Penolakan logician.
 • ·        Penolakan penyokong metempsikosis dan penjelmaan semula.
 • ·        Al-`Umad ("Sokongan") pada visi Allah di akhirat.
 • ·        Al-Wuquf wa al-`Umum ("Ketidakadilan Hak dan Masyarakat pada Besarnya").
 • ·        Al-Hathth `ala al-Bahth (" Encouragement to Research ").
 • ·   Risala al-Iman, surat kepada Kepercayaan yang membincangkan sama ada ia dibenarkan mengatakan bahawa kepercayaan dibuat. Ibn Hajar mendengarnya dari Abu Ishaq al-Tannukhi dengan rantai penularannya kembali ke al-Ash'ari, melalui pelajar Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Miqsam al-Muqri 'al-Baghdadi.
 • ·  Risala ila Ahl al-Thughar ("Surat kepada Orang-orang al-Thughar"), definisi mengenai doktrin Ahl al-Sunnah.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Istihsan al-Khawd fi `Ilm al-Kalam (samar-samar kerana dia mungkin menulisnya - dengan syarat dia sebenarnya mengarangnya - sebelum penukarannya, kerana ia secara puratanya diarahkan terhadap Hanbalis dan menggunakan istilah Mu`tazilah yang tajam seperti" Keadilan "(al-tawhîd wa al-`adl) merujuk kepada asas-asas kepercayaan, dan Allah mengetahui yang terbaik)

Walau bagaimanapun, George Makdisi  dan Ignác Goldziher menganggap karya ini sebagai tulen, dan Salafists mengekalkan bahawa buku itu menandakan pertobatan al-Ash'ari dan kembali kepada kepercayaan salaf . Salafists menjelaskan bahawa buku itu ditulis selepas dia menarik kembali keyakinannya yang terdahulu dan menerima kepercayaan Athari, berikutan pertemuannya dengan ulama Hanbalite Al-Hasan bin Ali al-Barbahari, dan terutama sekali usaha untuk memanggil pengikutnya yang terdahulu kembali kepada Islam. Profesor Sherman Jackson menceritakan bahawa Ibn Taymiyyah, memetik Ash'ari Historian Ibn `Asakir, membentangkan perkataan Al-Ashari di Ibāna sebagai pembelaan semasa perbicaraannya atas tuduhan antropomorfisme.


IMAM ABU MANSUR AL-MATURIDI

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi


Abū Manṣūr Muḥammad b. Muhammad b. Maḥmūd al-Samarḳandī (M 853-944 ), sering disebut sebagai Abū Manṣūr al-Māturīdī untuk pendek, atau dengan hormat seperti Imam Māturīdī oleh Muslim Sunni , adalah Sunni Hanafi ulama , teolog , dan kitab suci dari Samarkand abad kesembilan yang menjadi pengkodifikasi eponim salah satu sekolah ortodoks utama teologi Sunni , sekolah Maturidi , yang menjadi sekolah teologi yang dominan bagi Muslim Sunni di Asia Tengah dan kemudian menikmati status yang unggul sebagai sekolah pilihan bagi Empayar Uthmaniyyah dan Empayar Mughal. Maturidi's merujuk kepada Māturīd (atau Māturīt), sebuah tempat di Samarkand.

Berbeza dengan Ash'arī (tahun 936), pengasas salah satu sekolah teologi Sunni ortodoks utama yang lain, Maturidi berpegang pada Mazhab Abū Ḥanīfa (ayat 772) sebagaimana diterangkan dan dikemukakan oleh ahli teologi Hanafi Balkh dan Transoxania. Ia adalah teologi ini yang Maturidi sistematik dan digunakan untuk menyangkal bukan sahaja pendapat daripada Mutaziliah , yang Karrāmites dan kumpulan murtad lain, tetapi juga teologi bukan Islam seperti yang terdapat di Chalcedonian Kristian , Miaphysitism , Manichaeanism , Marcionism , dan Bardaisanisme.


KEHIDUPANNYA

Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah kampung atau suku di kawasan kejiranan Samarkand. Beliau berasal dari keluarga abu Ayyub al-Ansari dari Madinah. Kenyataan ini juga disokong oleh fakta bahawa beberapa keluarga Arab lain di Madinah juga menetap di Samarkand. Tidak banyak yang diketahui mengenai kehidupan Maturidi, kerana sumber-sumber yang ada "tidak dibaca sebagai biografi, melainkan sebagai senarai karya-karya yang telah diperbesarkan oleh kenyataan ringkas mengenai keperibadiannya dan beberapa kata pujian. "Walau bagaimanapun, apa yang jelas bahawa teolog itu hidup sebagai seorang ulama yang tulen, kerana "tidak ada yang menunjukkan bahawa dia memegang sebarang jawatan awam, atau dia mempunyai lebih ramai murid, populariti, atau persatuan dengan mahkamah Sāmānid Bukhārā daripada orang lain." Ia diterima, lebih-lebih lagi, yang Maturidi mempunyai dua orang guru utama, iaitu Abū Bakr al-Jūzjānī dan Abu Nasr Ahmad b. al-'Abbās al-'Iyāḍī (d. 874-892), kedua-duanya memainkan peranan penting dalam membentuk pandangan teologi Maturidi. [ Maturidi dikatakan telah menjalani kehidupan seorang pertapa (zāhid), dan berbagai sumber mengaitkan banyak karama kepadanya. Walaupun ia biasanya tidak dianggap mistik , namun sangat mungkin bahawa Maturidi mempunyai interaksi dengan Sufi di daerahnya, sebagai "Teologi Hanafite di rantau ini tidak dapat selalu dipisahkan dengan tajam dari kecenderungan mistik," dan banyak jurubahasa Hanafi yang paling penting di kawasan itu juga mistik sufi.


TEOLOGI (Fahaman keagamaannya)

Maturidi menegaskan keimanan (īmān) sebagai taṣdīḳ bi 'l-alalb atau "persetujuan dalaman, yang dinyatakan dengan pengakuan lisan (Laillaha Illaallah Muhamad dararasualallah)" Untuk Maturidi, lebih-lebih lagi, kerja (amāl ) bukanlah sebahagian daripada iman. Selain itu, Maturidi berpendapat bahawa "iman tidak dapat berkurang atau meningkat dalam kandungan, walaupun dikatakan meningkat melalui pembaharuan dan pengulangan."

Maturidi disokong menggunakan tafsiran alegatif berkaitan ekspresi antropomorfik dalam Al - Quran, walaupun dia menolak banyak tafsiran yang Mutazilit akan mencapai dengan menggunakan kaedah ini. Dalam keadaan lain, Maturidi disokong menggunakan kaedah tradisionalis kayāf cara membaca kitab suci, yang menegaskan "penerimaan tanpa penanyaian teks yang diturunkan."  Maturidi seterusnya menafikan Mutazilit dalam mempertahankan sifat-sifat Allah sebagai "kekal dan kekal" dalam Essence of God ( ḳā'ima bi 'l-dhāt ). Perbezaan utama teologi beliau dari Ash'arī adalah bahawa dia memegang sifat-sifat esensi dan tindakan untuk menjadi "sama-sama abadi dan bersemadi dalam Ilahi Ilahi."  Oleh itu, "beliau menegaskan bahawa ungkapan 'Allah adalah kekal Pencipta' dan 'Allah telah mewujudkan dari kekekalan (lam yazal khāliḳan) sama-sama sah, walaupun dunia dicipta hanya sementara."  Selain itu, Maturidi dengan tegas mempertahankan Visi Beatific (ru'ya, secara harfiah "penglihatan [Tuhan]") terhadap kaum Mutazilah, tetapi "secara konsisten menolak kemungkinan idrāk, yang dipahami olehnya sebagai mata Allah."

 Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  

KERJA – KERJANYA

Ketika Maturidi tumbuh dewasa, ada reaksi yang muncul terhadap beberapa sekolah dalam Islam, terutama Mu'tazilah , Qarmati , dan Siyah . Para ulama Sunni mengikuti Abu Hanifah. Maturidi, dengan dua ulama yang terkenal, menulis terutamanya mengenai kepercayaan Islam dan menguraikan doktrin Abu Hanifah, dua yang lain adalah Abu al-Hasan al-Ash'ari di Iraq, dan Ahmad ibn Muhammad al-Tahawi dalam Mesir.

Sementara Al-Ash'ari dan Al-Tahawi adalah Sunni bersama dengan Maturidi, mereka membina teologi mereka sendiri yang menyimpang sedikit dari sekolah Abu Hanifah. Al-Ash'ari, menyatakan bahawa Tuhan menciptakan kuasa individu (qudra), akan, dan tindakan sebenar  memberi jalan kepada teologi sekolah fatalis , yang kemudiannya dimasukkan dalam bentuk yang disatukan oleh Al Ghazali. Maturidi, mengikuti jejak Abu Hanifah, dan mempersembahkan "tanggapan bahawa Allah adalah pencipta perbuatan manusia, walaupun manusia memiliki kemampuan dan keinginannya sendiri". Maturidi dan Al-Ash'ari juga dipisahkan antara satu sama lain dalam isu atribut Tuhan,  serta beberapa isu kecil lain.

Kemudian, dengan kesan negara-negara Persia seperti Empire Great Seljuq dan Empayar Uthmaniyyah , sekolah Hanafi-Maturidi merebak ke kawasan yang lebih besar di mana sekolah hukum Hanafi lazim, seperti Afghanistan , Asia Tengah , Asia Selatan , Balkan , Rusia , China , Caucasus dan Turki .

Maturidi mempunyai pengetahuan yang besar daripada dualis kepercayaan (Sanawiyya) dan lain-lain agama Persian lama. Beliau Kitāb al-Tawhid dengan cara ini telah menjadi sumber utama untuk penyelidik moden dengan bahan-bahan yang kaya tentang Iran Manicheanism (Mâniyya), sekumpulan Brahman (Barähima), dan beberapa personaliti kontroversi seperti Ibn al-Rawandi , Abu Isa al- Warraq , dan Muhammad b. Shabib .


WARISAN DAN PENGHORMATAN

Walaupun ada di zaman pertengahan "kecenderungan untuk menindas nama Maturidi dan meletakkan Ash'arī ke depan sebagai juara Islam melawan semua bid'ah," kecuali di Transoxiana, Maturidisme secara beransur-ansur "diakui secara luas sebagai teologi Sunni ortodoks kedua sekolah selain "Ash'arīsm. Terbukti dari tahun abad ke-15 yang tinggal di makam Maturidi di tanah perkuburan Jākardīza di Samarkand bahawa makam teolog itu "dilawati dan diadakan untuk penghormatan untuk masa yang lama" sepanjang zaman pertengahan. Penghormatan teolog ini nampaknya telah timbul dari tradisi yang dipelihara oleh beberapa ulama kemudian yang mendetail kebijaksanaan Maturidi dan kebolehan rohani. Sebagai contoh, Abul Muin al-Nasafi (d. 1114) menyatakan bahawa hadiah rohani Maturidi adalah "yang jauh banyak" dan bahawa "Tuhan berarti dia keluar dengan Karamat, hadiah rahmat (Mawahib), bantuan ilahi (tawfiq), dan bimbingan (irshād , tashdīd). "

Walau bagaimanapun, Salafisme Kontemporari dan Wahhabisme cenderung sangat kritikal terhadap warisan Maturidi dalam Islam Sunni kerana mereka tidak suka menggunakan sebarang pemikiran rasional dalam perkara teologi, yang mereka anggap sebagai bidaah, walaupun penentangan ini menjadi satu kedudukan yang bertentangan dengan kesepakatan Sunnisme sepanjang sejarah. Oleh itu, sering dikatakan bahawa arus perdana "Sunnisme ortodoks" merupakan pengikut tradisi teologi Maturidi dan Ash'arī,  manakala Salafisme dan Wahhabisme sering ditafsirkan oleh penyokong-penyokong dua sekolah utama menjadi tradisi teologi serpihan minoriti yang menentang arus perdana. Tambahan pula, perbezaan teori kecil antara formulasi teologi Maturidi dan Ash'arī sering dianggap oleh pengikut masing-masing untuk menjadi dangkal daripada nyata, dari mana "kedua-dua sekolah itu sama ortodoks" dalam Sunnisme tradisional. Aspek tradisional Sunni diringkaskan dengan kata-kata penerbit Islam abad ke-20 Munīr'Abdul Agha, yang menyatakan: "Tidak banyak perbedaan [doktrinal] antara Ash'arī dan Māturīdī, maka kedua-dua kumpulan sekarang disebut Orang daripada Sunnah dan Masyarakat.


KITAB-KITAB KARYA TULISANNYA

 • ·        Kitāb al- Tawḥīd ('Kitab Monoteisme')
 • ·        Kitāb Radd Awa'il al-Adilla , penafian buku Mu'tazili
 • ·        Radd al-Tahdhib fi al-Jadal , satu lagi penafsiran buku Mu'tazili
 • ·        Kitāb Bayan Awham al-Mu'tazila ('Book of Exposition of the False of Mu'tazila )
 • ·        Kitāb Ta'wilat al-Qur'an ('Kitab Tafsiran Al-Quran')
 • ·        Kitāb al-Maqalat
 • ·        Ma'akhidh al-Shara'i 'dalam Usul al-Fiqh
 • ·        Al-Jadal fi Usul al- Fiqh
 • ·   Radd al-Usul al-Khamsa , penafian pengumuman Abu Muhammad al-Bahili tentang Lima Prinsip Mu'tazila
 • ·        Radd al-Imama , penolakan konsepsi Syi'ah ke pejabat Imam;
 • ·        Al-Radd 'ala Usul al-Qaramita
 • ·    Radd Wa'id al-Fussaq, penyangkalan doktrin Mu'tazilah bahawa semua orang yang berdosa akan kekal di neraka neraka.


Maturidiyya adalah salah satu sekolah utama teologi Islam Sunni. Ia telah ditubuhkan oleh Abu Mansur Al Maturidi dan membawa kepercayaan yang sudah ada di kalangan majoriti Sunni di bawah satu sekolah teologi sistematik (kalam). Ia dianggap sebagai salah satu kredo Sunni ortodoks di samping sekolah Ash'ari. Maturidisme telah orientasi teologi yang utama di kalangan Sunni Islam of Persia sebelum mereka memeluk Shiaism dalam abad ke-16, Hanafi , dan Ahl al-Ray (orang-orang yang berpura-pura) dan menikmati status yang unggul dalam Empayar Uthmaniyyah dan Mughal India . Di luar empayar Uthmaniyyah dan Mughal yang lama, majoriti suku Turki , Asia Tengah , dan Muslim Asia Selatan juga percaya pada teologi Maturidi. Sekolah Maturidi mengutamakan tradisi Sufisme dan Persia-penafsiran Arab terhadap Islam.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi


KEPERCAYAAN

Maturidi berpendapat bahawa:

·      Semua sifat Tuhan kekal dan tidak terpisah dari Tuhan. Etika mempunyai kewujudan objektif dan manusia mampu mengiktirafnya melalui sebab. Walaupun manusia secara intelektual mampu merealisasikan Tuhan, mereka memerlukan wahyu dan bimbingan nabi, kerana keinginan manusia dapat mengalihkan akal dan karena pengetahuan tertentu tentang Tuhan telah diberikan khusus kepada para Nabi (yaitu Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, yang diberikan ini pengetahuan khusus dari Tuhan dan hanya melalui Muhammad melakukan pengetahuan ini menjadi mudah diakses oleh orang lain). Manusia bebas dalam menentukan tindakan mereka dalam ruang lingkup kemungkinan yang diberikan Tuhan. Oleh itu, Tuhan telah menciptakan semua kemungkinan, tetapi manusia bebas untuk memilih. Al - Quran adalah perkataan Allah yang tidak dijelaskan, tetapi apabila ia dibentuk (dalam suara atau huruf) ia diciptakan.

·    The Six artikel iman. Pihak berkuasa agama memerlukan hujah yang munasabah untuk membuktikan tuntutan mereka. Sokongan sains dan falsafa.

·     Maturidis menyatakan bahawa iman (iman) tidak meningkat atau berkurang bergantung pada perbuatan seseorang; ia agak taqwa (ketakwaan) yang bertambah dan berkurangan. Ash'aris mengatakan bahawa iman itu sendiri naik atau turun mengikut tindakan seseorang.

Maturidisme memegang, bahawa manusia adalah makhluk yang dikurniakan dengan alasan, yang membezakannya dari binatang. Selanjutnya, hubungan antara manusia dan Allah berbeza dari alam dan Tuhan; manusia dikurniakan dengan kehendak bebas, tetapi karena kedaulatan Allah, Allah menciptakan perbuatan yang dipilih manusia, sehingga manusia dapat melaksanakannya. Etika boleh difahami hanya dengan alasan dan tidak memerlukan bimbingan kenabian. Maturidi juga menganggap hadis sebagai tidak dapat dipercayai, apabila mereka berada dalam keadaan ganjil. Walau bagaimanapun, minda manusia sahaja tidak dapat memahami keseluruhan kebenaran, oleh itu ia memerlukan wahyu berkenaan dengan hal ehwal misteri. Selanjutnya, Maturidisme menentang antropomorfisme dan similitud, sementara pada masa yang sama tidak menafikan sifat-sifat ilahi. Mereka mestilah ditakrifkan dalam terang Tauhid atau ditinggalkan.

SENARAI ASH'ARIS DAN MATURIDIS

Senarai Ash'aris dan Maturidis termasuk penganut menonjol dari Asy'ari dan Maturidi mazhab. Ash'aris adalah sekolah pemikiran doktrin yang dinamakan Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, dan sekolah Maturidi dinamakan untuk Abu Mansur al-Maturidi .

 1. ·        Al-Baqillani
 2. ·        Ibn Furak
 3. ·        Abu Mansur Al-Baghdadi
 4. ·        Al-Juwayni
 5. ·        Al-Bayhaqi, Hadith, Fiqh scholar
 6. ·        Al-Khatib Al-Baghdadi
 7. ·        Abu Al-Walid Al-Baji
 8. ·        Al-qushayri
 9. ·        Al-Ghazali, Hujjat al-Islam (Authority of Islam), Jurist, Philosopher, Theology (Tauhid)
 10. ·        Ibn Khaldun , Ahli sains Muslim , Pelopor Disiplin Moden dalam Sosiologi, Demografi, Ahli Sejarah, Ahli Sejarah, Ekonomi, Sains Politik
 11. ·        Fakhr Al-Din Al-Razi , Ahli sains Muslim , Tafsir (Exegesis), Prinsip-prinsip perundangan Islam, Retorik, Kalam, Falsafah Islam, Logik, Astronomi, Ontologi, Kimia, Fizik, Perubatan, Anatomi
 12. ·        Al-Baydawi
 13. ·        Sayf Al-Din Al-Amidi
 14. ·        Salahuddin al-Ayyoubi ( Saladin ), Pengasas Dinasti Ayyubid , Islam Khalifah daripada Dinasti Ayyubid , Sultan Mesir dan Syria, ulama Islam, Penjaga Dua Masjid Suci
 15. ·        Izz Al-Din ibn 'Abd Al-Salam
 16. ·        Ibn 'Asakir
 17. ·        Al-Qastallani , ulama Sunni Islam dalam Hadis dan Teologi, Komentar mengenai Sahih al-Bukhari
 18. ·        Abu Hayyan Al-Gharnati
 19. ·        Jalal Al-Din Al-Suyuti, Theologian, Shafi'i scholar, Scholar on Ijtihad, Hadith, Quranic Exegesis (Tafsir), Aqidah (Tawhid)
 20. ·        Zakariyya Al-Ansari
 21. ·        Taqi Al-Din Al-Subki , ulama Shafi'i, Sarjana dalam Tafsir (Exegesis Al-Qur'an) dan Hadis Nabi (Sunnah), Shaykh al-Islām (ulama terkemuka sains Islam), Qadi (Ketua Hakim dalam Syari'ah Islam) ah Mahkamah)
 22. ·        Taj Al-Din Al-Subki
 23. ·        Ibn Hajar Al-Haytami
 24. ·        Ibn 'Ata' Allah Al-Iskandari (atau Al-Sakandari)
 25. ·        'Abdullah Ibn' Alawi Al-Haddad
 26. ·        Muhammad Zahid Al-Kawthari
 27. ·        Muhammad Al-Tahir Ibn 'Ashur
 28. ·        Muhammad Alawi al-Maliki , ulama Islam, Habib, Al-Marfullah
 29. ·        Mohamed Said Ramadan Al-Bouti , ulama Syria, Syaikh dari Levant
 30. ·        Abdallah Bin Bayyah , Pakar dalam 4 Sekolah Pemikiran Islam, penyokong Sekolah Pemikiran Maliki
 31. ·        Abdullah al-Harari
 32. ·        Usman bin Fodio
 33. ·        Ahmed El-Tayeb , Imam Besar Al-Azhar
 34. ·        Ali Gomaa , Mufti Besar Mesir
 35. ·        Ahmed Kuftaro , bekas Grand Mufti of Syrian Arab Republic Hak, penggalak daripada Antaragama Dialog dan wanita, Ketua mengeluarkan Fatwa di seluruh dunia Islam Sunni
 36. ·        Habib Ali Al-Jifri
 37. ·        Hamza Yusuf , cendekiawan Islam Amerika, pengasas bersama Zaytuna College
 38. ·        Muhammad al-Yaqoubi , cendekiawan Syiah Islam
 39. ·        Suhaib Webb , Imam Amerika, Syaikh, Salah satu daripada 500 orang Muslim Paling Berpengaruh di Dunia
 40. ·        Ahmad Badreddin Hassoun , Mufti Besar Syria
 41. ·        Noah Ha Mim Keller
 42. ·        Habib Umar bin Hafiz , Shaykh, Habib, ulama Islam, Dekan di Dar al-Mustafa
 43. ·        Asrar Rashid


PERBEZAAN ANTARA ALIRAN AL-ASY’ARI DAN AL-MATURIDI 
 
Hakikatnya terdapat banyak perbezaan pelajaran antara Aliran al-Asy’ari dan al-Maturidi. Tetapi mesti barang diingat bahawa perbezaan pendapat diantara mereka hanyalah dibahagian furuk (cabang) sahaja. Ia tidak menjejaskan pokok akidah dalam agama Islam. Di sini, saya hanya menyebutkan sebelas sahaja perbezaan antara dua aliran tersebut.
  
 1.   Aliran al-Asy’ari atau terkenal dengan sebutan Asya’irah berpendapat bahawa kehendak Allah s.w.t. tidak terikat dengan apa pun. Tetapi, Aliran al-Maturidi atau terkenal dengan panggilan Maturidiyah mengakui bahawa manusia mempunyai kebebasan kehendak.   
 2.    Asya’irah berpandangan bahawa Allah s.w.t. yang Maha Berkuasa boleh menyalahi ancaman-Nya. Namun, Maturidiyah berpandangan bahawa Allah s.w.t. yang Maha Benar tidak boleh menyalahi ancaman-Nya.  
 3.   Asya’irah berpendapat bahawa bahagia atau celakanya pada kematian seseorang sudah ditentukan sejak azali. Tetapi, Maturidiyah berpendapat bahawa kebahagiaan atau kecelakaan seseorang adalah merupakan keadaan sekarang.  
 4.  .  Asya’irah mengatakan bahawa harus atau boleh jika seseorang itu untuk menyebut, “Insya Allah, saya mukmin”. Namun, Maturidiyah menegaskan bahawa tidak boleh mengucapkan, “Insya Allah, saya mukmin”.   
 5.     Asya’irah berpendapat menegaskan bahawa Qadha kembali kepada sifat zat atau ianya Qadim (Bukan Baharu). Tetapi, Maturidiyah mengatakan bahawa Qadha kembali kepada sifat perbuatan. 
 6.     Asya’irah mengatakan bahawa Qadar kembali kepada sifat perbuatan atau ianya Jadid (Baharu). Berbeza dengan Maturdiyah yang berpendapat bahawa Qadar kembali kepada sifat Ilmu.
 7.       Asya’irah berpendapat bahawa para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Dan para malaikat lebih mulia daripada manusia selain nabi. Bertentangan dengan pendapat Maturidiyah yang mengatakan bahawa para Rasul dalam kalangan manusia lebih mulia daripada para rasul dalam kalangan malaikat. Manakala, para rasul malaikat lebih mulia daripada manusia secara umum (selain rasul). Dan para manusia selain rasul lebih mulia daripada malaikat secara umum.
 8. 8.     Asya’irah mengatakan bahawa taubat tidak akan diterima pada waktu ghargharah (saat nyawa dicabut) dan pintu taubat akan ditutup apabila matahari terbit pada arah Barat. Maturidiyah pula mengatakan bahawa taubat orang kafir yang tidak diterima secara khusus, tetapi taubat orang yang beriman yang melakukan maksiat masih dapat diterima.
 9. 9.     Asya’irah berpendapat bahawa sifat Maani ada tujuh. Namun, Maturidiyah menambah satu lagi sifat Maani, iaitu Takwin, dan jumlah menjadi lapan.   
 10. 10. Asya’irah mengatakan bahawa sifat perbuatan (fi’il) merupakan kejadian yang baharu. Ini berbeza dengan Maturidiyah yang menegaskan bahawa sifat perbuatan (fi’il) Allah merupakan sifat yang Qadim (Bukan Baharu) dan berdiri dengan zat Allah.
 11. 11 Asya’irah menegaskan bahawa wajibnya mengenal Allah (Makrifatullah) melalui hukum Syarak dan disyaratkan juga penyertaan akal. Sebaliknya, Maturidiyah berpendapat bahawa kewajipan mengenali Allah (Makrifatullah) adalah dengan akal.  Disini banyak dari kalangan ahli2 Tarikat dan Malrifatullah memilih Asya’riah dibandingkan Maturidiyah kerana mengenal Allah tidak mampu dengan akal saja. Akal manusia tidak akan mampu menembusi alam Makrifatullah.


Perbezaan antara Asya’irah dan Maturidiyah. Dan perbezaan ini tidak membuat keduanya terkeluar daripada mazhab Ahli Sunnah, kerana perbezaan mereka disandarkan pada dalil yang dapat dipastikan kehujahannya. Oleh itu, semoga kedua aliran ini sentiasa berganding bahu dan berusaha membela mazhab Ahli Sunnah demi menjaga kemurnian agama Islam.


LAGI BERKENAAN PERBEZAAN ANTARA ASYA’IRAH DAN MATURIDIYAH

Perselisihan di antara Asya‟irah dan Maturidiyyah ini dapat dibahagikan kepada perselisih dari segi lafaz dan dari segi makna. Di bawah ini merupakan beberapa permasalahan yang dibahaskan dan diperselisihkan oleh mereka.


Dari segi lafaz. Perbuatan manusia (Af’al al ‘Ibad).

ASYA’IRAH.

Al-Asy‟ari menyatakan bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala Yang Esa dan manusia itu tidak mempunyai pengaruh padanya walaupun sedikit. Segala perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah dan manusia padanya ada usaha (al-kasb)

Pandangan al-Asy‟ari ini adalah berdasarkan kepada qudrat Allah yang meliputi dan umumkepada seluruh takdir manusia, kerana apa sahaja yang Allah inginkan pasti berlaku dan begitulah sebaliknya. (Al-Jarjani, 1998:145-146).Menjawab persoalan bagaimana penerangan bahawa terjadinya perbuatan itu daripada manusia sendiri, Al-Asy‟ari

Mengatakan bahawa Allah s.w.t mencipta adat yang perlu ada pada perbuatan manusia itu iaitu kuasa dan pilihan. Jika tiada penghalang padanya, makaakan terhasillah perbuatan yang telah ditakdirkan itu yang mana ia dihubungkan dengankuasa dan pilihan ini. (Al-Asy‟ari, 1998 :108). Merujuk kepada maksud usaha (al-kasb)

Yang ada dinyatakan tadi, Al- Asy‟ari mendefinisikan usaha ini sebagai satu gambaran kepada perbuatan yang terhasil yang bersesuaian dengan qudrat manusia sendiri. Definisi beliau ini telah diperselisihkan oleh beberapa ulama‟ lain. (Al- Asy‟ari, 1998:97). Beliau juga mengatakan bahawa Allah Ta‟ala memberikan manusia qudrat untuk menghasilkan perbuatan pada permulaannya.Pandangan beliau ini berdalilkan pada al-Quran, firman Allah: Surah al-An‟am 6: A102, Mafhumnya:

“Demikian itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka sembahlah Dia.”

Maka jelas pada ayat ini bahawa Allah Ta‟ala adalah pencipta segala sesuatu, dan perbuatan manusia itu adalah sesuatu, maka demikian tiada lain hanya Allah yang menciptakannya.


MATURIDIYYAH.

Pada asalnya, Maturidiyyah bersepakat dengan Asya‟irah dalam permasalahan ini bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala yang Esa dan manusia perlu berusaha. Namun, wujudnya khilaf di antara mereka ialah pada definisi usaha (al-kasb) yang dinyatakan oleh Asya‟irah.

Maturidiyyah membawa pendirian,

“Telah sabit bahawa pada hamba itu, wujudnya qudrat dan kehendak yang memberi kesan pada sesuatu perbuatan itu, namun qudrat dankehendak itu tidak memberi kesan kepada penciptaan dan penghasilan perbuatan itu, tetapi iadinisbahkan kepada sifat sesuatu perbuatan itu samada untuk taat atau ingkar, dan qudrat inidilihat pada niat dan pilihan yang dibuat. Dan berdasarkan niat dan pilihan inilah, Allah Ta‟ala menciptakan bagi manusia qudrat maka dengan itu terciptalah satu perbuatan itu.” (Al-Maturidi, 1999: 432). Pendirian beliau ini berdasarkan firman Allah: (Al-Quran: Surah al-Hajj 22: A 77) Mahfumnya:

“Dan kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya di dunia dan diakhirat.”

Ayat ini menunjukkan bahawa segala perbuatan manusia terletak pada qudrat yang dihasilkan, dan qudrat ini diciptakan oleh Allah Ta‟ala dengan sifatNya yang tiada permulaan dan pengakhiran. Oleh itu, dari sini dapatlah dilihat dengan jelas bahawa titik perbezaan antara Asya‟irah dan Maturidiyyah pada permasalahan ini ialah pada hakikat qudrat manusia itusendiri dan definisi al-kasb.


Beristithna’ pada Iman. Ilmu Kalam

ASYA‟IRAH.

Asya‟irah dan para ahli hadith mengharuskan beristithna‟ pada iman. Seperti kata fulan: “Aku beriman, insyaallah.” 

Pada permasalahan ini, Imam al-Baghdadi yang merupakan pengikut Asya‟irah dan juga ahli hadith menerangkan bahawa barangsiapa yang dating kepada Allah akan keimanannya, maka dia adalah orang yang beriman, dan barangsiapa yang datang kepada Allah bukan dengan keimanan yang dizahirkannya di dunia, maka diakhirnya ketahuilah bahawa tidak cukup untuk mengatakan dia beriman. (Al-Baghdadi, 1928:253).Dalam menjawab permasalahan ini, Imam al-Juwaini dalam kitabnya al-Irsyad berkata: “Kita mengatakan bahawa iman itu ada pada waktu sekarang tanpa ragu. Akan tetapi iman yang dimaksudkan dengannya kejayaan dan kebahagiaan ialah iman yang akan datang.

”Maka, para salaf al-soleh mengambil berat mengenainya dan menyelarikannya dengan beristithna‟ kepada kehendak Allah namun tidak dimaksudkan di sini untuk meragui keimanan yang sedia ada. Sesungguhnya iman yang akan datang itulah yang diberi perhatian oleh salaf al-soleh dan kadang-kadang secara tidak sengaja mereka meny ebut “Kami beriman, insyallah.”

Namun bukanlah ungkapan mereka ini bermaksud mereka meragui keimanan pada waktu itu, akan tetapi iman itu tetap di hati, cuma tujuan mereka ialah untuk mengharap kepada iman yang akan datang itu. Firman Allah s.w.t (Al-Quran: Surah al-Kahfi 18: A23-24) Mafhumnya:

“Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan: Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti. Melainkan dengan berkata: Insyaallah”

Maka, ayat ini menunjukkan harus beristithna ‟dalam perkataan, dan dengan menggunakan ayat inilah Asya‟irah menguatkan pendapatnya bahawa harus beristithna ‟dalam iman berulang-kali kerana tiada padanya syak dan ragu. (Al-Juwaini, 1950: 400)

MATURIDIYYAH.

Maturidiyyah pula menyatakan pendiriannya bahawa tidak boleh beristithna ‟dalam beriman kerana menjadi mukmin bagi mereka adalah menjadi mukmin yang sebenar bukanlah mukmin yang beristithna‟ semata-mata. Ini kerana ba gi mereka, iman secara istithna ‟Ini mengandungi keraguan pada imannya dan keraguan tidak diterima dalam iman. Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya jika pada manusia itu ada kepercayaan dan pengakuan, maka bolehlah baginya untuk mengatakan: “Aku beriman dengan sebenar benarnya” untuk meyakinkan lagi keimanannya itu, dan tidak harus baginya mengatakan:

“Aku beriman, insyaallah.” Ini kerana jika iman itu bersifat ragu, maka ianya ditentukan kafir. Maka yang patut didahulukan (aula) di sini ialah dengan meninggalkan istithna ‟dalam iman kerana ia membawa kepada keraguan dan syak. (Al-Nu‟man,1998: 207-209).

Hakikat iman pada al-Maturidiyyah ialah tidak dibenarkan beristithna ‟padanya, kerana perkara ini akan menimbulkan syak dan keraguan pada orang yang mendengarnya.Sesungguhnya Allah memelihara kita daripada syak dan ragu, maka caranya yang utama ialah dengan meninggalkan istithna ‟dalam masalah iman ini. Inilah yang dijelaskan daripada Abu Hanifah dan muridnya al-Maturidi melalui nas-nas terdahulu. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada Al-Quran di mana Allah Ta‟ala berfirman


PERSAMAAN CIRI-CIRI UTAMA ALIRAN ASYA'IRAH DAN MATURIDI IALAH:

a. Asya'irah tenggelam dalam mentakwil sifat2 Allah.
b. Mendahulukan akal dalam mentakwil perkara2 ghaibiyat', i'tiqad dan sifat-sifat              Allah.
c. Aliran mereka ini dikatakan dekat dgn ahli kalam dan faham Muktazilah, tetapi              kemudian telah dipisahkan dari golongan sesat itu.
d. Cenderung dgn aliran Tasawwuf
e. Cenderung kepada Filsafah.

Mereka mempertahankan pegangan Ahli-Sunnah dalam menghadapi pelbagai fahaman yang batil pada zamannya sebagaimana juga keadaannya dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari.  Oleh kerana jasanya dalam mengemukakan pandangan Ahli-Sunnah wal-Jama'ah sebagaimana yang disebutkan dalam Syarah Ihya' oleh Murtada az-Zabidi,

“Bila dikatakan Ahli-Sunnah wal-Jama'ah, maka yang dimaksudkan ialah aliran yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi”

Abu Mansur memiliki kedudukan tinggi di kalangan para pengikut Maturidiyah sehingga mereka menjulukinya dengan “Imam al-Huda dan Imam al-Mutakallimin”.

Abu Mansur hidup sezaman dengan Abu Hasan al-Asy’ari meskipun tidak ada keterangan sejarah bahwa keduanya pernah bertemu atau saling membaca buku yang lain, hanya dalam beberapa hasil pemikiran kedua orang ini bertemu, tentu dengan pemikiran Abu Musa yang lama sebelum dia rujuk kepada pemikiran salaf shalih.

Mereka muncul di Asia Tengah pada waktu masyarakat Islam dilanda aliran ideologi yang menyeleweng (sesat) daripada akidah yang sebenar. Antaranya mazhab Muktazilah, Mujasimah, Muhammad bin Karam Sajassatani iaitu pemimpin fahaman Karamiah, Qaramitah yang dipimpin oleh Hamdan As’ ad, Jaham bin Safuan iaitu pemimpin fahaman Jahamiah, dan ahli tasauf Husin bin Mansur al-Halaj. Imam Abu Mansur Maturidi membawa peranan yang besar bagi menghadapi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh mereka.

Dalam kitab Miftah Assa`adah Wa Mishbah Assiyadah, Syeikh Tasy Kauthari Zadah berkata:

“Ketahuilah bahawa ketua Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam bidang Ilmu Kalam ialah dua orang : Seorang daripadanya ialah bermazhab Hanafi, dan seorang lagi bermazhab Syafie. Orang yang bermazhab Hanafi itu ialah Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al Maturidi, penghulu bagi petunjuk. Manakala seorang lagi yang bermazhab Syafie ialah Syeikh as Sunnah, dan ketua al Jamaah, Imam bagi ulama Ilmu Kalam, pendokong sunnah Penghulu bagi rasul-rasul (Nabi Muhammad SAW), pengukuh Agama, dan penyelusur di dunia memelihara Akidah Muslim, dia ialah Abu Hassan al Asy’ari.”\

 Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

LAGI BERKENAAN PERMASALAHAN DAN ISU YANG DIBAHASKAN OLEH KEDUA ULAMA INI.

Perselisihan di antara Asya‟irah dan Maturidiyyah ini dapat dibahagikan kepada perselisihan dari segi lafaz dan dari segi makna. Di bawah ini merupakan beberapa permasalahan yang dibahaskan dan diperselisihkan oleh mereka.


Perbuatan manusia (Af’al al‘Ibad) Dari segi lafaz.

ASYA‟IRAH.

Al-Asy‟ari menyatakan bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala Yang Esa dan manusia itu tidak mempunyai pengaruh padanya walaupun sedikit. Segala perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah dan manusia padanya ada usaha (al-kasb). Pandangan al-Asy‟ari ini adalah berdasarkan kepada qudrat Allah yang meliputi dan umum kepada seluruh takdir manusia, kerana apa sahaja yang Allah inginkan pasti berlaku dan begitulah sebaliknya. (Al-Jarjani,1998:145-146).

Menjawab persoalan bagaimana penerangan bahawa terjadinya perbuatan itu daripadamanusia sendiri, Al- Asy‟ari mengatakan bahawa Allah s.w.t mencipta adat yang perlu ada pada perbuatan manusia itu iaitu kuasa dan pilihan. Jika tiada penghalang padanya, makaakan terhasillah perbuatan yang telah ditakdirkan itu yang mana ia dihubungkan dengankuasa dan pilihan ini. (Al- Asy‟ari, 1998 :108). Merujuk kepada maksud usaha (al-kasb) yang ada dinyatakan tadi, Al- Asy‟ari mendefinisikan usaha ini sebagai satu gambaran kepada perbuatan yang terhasil yang bersesuaian dengan qudrat manusia sendiri. Definisi beliau ini telah diperselisihkan oleh beberapa ulama‟ lain. (Al- Asy‟ari, 1998:97). Beliau juga me ngatakan bahawa Allah Ta‟ala memberikan manusia qudrat untuk menghasilkan perbuatan pada permulaannya.Pandangan beliau ini berdalilkan pada al-Quran, firman Allah: Surah al-An‟am 6: A102 Mafhumnya:

“Demikian itulah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka sembahlah Dia”

Maka jelas pada ayat ini bahawa Allah Ta‟ala adalah pencipta segala sesuatu, dan perbuatan manusia itu adalah sesuatu, maka demikian tiada lain hanya Allah yang menciptakannya.


MATURIDIYYAH.

Pada asalnya, Maturidiyyah bersepakat dengan Asya‟irah dalam permasalahan ini bahawa perbuatan manusia tertakluk pada qudrat Allah Ta‟ala yang Esa dan manusia perlu berusaha. Namun, wujudnya khilaf di antara mereka ialah pada definisi usaha (al-kasb) yang dinyatakan oleh Asya‟irah.

Maturidiyyah membawa pendirian,

“Telah sabit bahawa pada hamba itu, wujudnya qudrat dan kehendak yang memberi kesan pada sesuatu perbuatan itu, namun qudrat dan kehendak itu tidak memberi kesan kepada penciptaan dan penghasilan perbuatan itu, tetapi ia dinisbahkan kepada sifat sesuatu perbuatan itu samada untuk taat atau ingkar, dan qudrat ini dilihat pada niat dan pilihan yang dibuat. Dan berdasarkan niat dan pilihan inilah, Allah Ta‟ala menciptakan bagi manusia qudrat maka dengan itu terciptalah satu perbuatan itu.” (Al-Maturidi, 1999: 432). Pendirian beliau ini berdasarkan firman Allah: Surah al-Hajj 22: A 77 Mafhumnya:

“Dan kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya di dunia dan diakhirat”

Ayat ini menunjukkan bahawa segala perbuatan manusia terletak pada qudrat yang dihasilkan, dan qudrat ini diciptakan oleh Allah Ta‟ala dengan sifatNya yang tiada permulaan dan pengakhiran.

Oleh itu, dari sini dapatlah dilihat dengan jelas bahawa titik perbezaan antara Asya‟irah dan Maturidiyyah pada permasalahan ini ialah pada hakikat qudrat manusia itu sendiri dan definisi al-kasb


Beristithna’ pada Iman

ASYA‟IRAH.

Asya‟irah dan para ahli hadith mengharuskan beristithna‟ pada iman. Seperti kata fulan: “Aku beriman, insyaallah.” Pada permasalahan ini, Imam al-Baghdadi yang merupakan pengikut Asya‟irah dan juga ahli hadith menerangkan bahawa barangsiapa yang dating kepada Allah akan keimanannya, maka dia adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang datang kepada Allah bukan dengan keimanan yang dizahirkannya di dunia, maka diakhirnya ketahuilah bahawa tidak cukup untuk mengatakan dia beriman. (Al-Baghdadi, 1928:253).

Dalam menjawab permasalahan ini, Imam al-Juwaini dalam kitabnya al-Irsyad berkata: “Kita mengatakan bahawa iman itu ada pada waktu sekarang tanpa ragu. Akan tetapi iman yang dimaksudkan dengannya kejayaan dan kebahagiaan ialah iman yang akan datang.” Maka, para salaf al-soleh mengambil berat mengenainya dan menyelarikannya dengan beristithna‟ kepada kehendak Allah namun tidak dimaksudkan di sini untuk meragui keimanan yang sedia ada.

Sesungguhnya iman yang akan datang itulah yang diberi perhatian oleh salaf al-soleh dan kadang-kadang secara tidak sengaja mereka menyebut “Kami beriman, insyallah.” Namun bukanlah ungkapan mereka ini bermaksud mereka meragui keimanan pada waktu itu,akan tetapi iman itu tetap di hati, cuma tujuan mereka ialah untuk mengharap kepada imanyang akan datang itu. Firman Allah s.w.t didalam Surah al-Kahfi 18: A23-24 Mafhumnya:

“Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan: Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti. Melainkan dengan berkata: Insyaallah”

Maka, ayat ini menunjukkan harus beristithna‟ dalam perkataan, dan dengan menggunakan ayat inilah Asya‟irah menguatkan pendapatnya bahawa harus beristithna‟ dalam iman berulang-kali kerana tiada padanya syak dan ragu. (Al-Juwaini, 1950: 400)


MATURIDIYYAH.

Maturidiyyah pula menyatakan pendiriannya bahawa tidak boleh beristithna‟ dalam berimankerana menjadi mukmin bagi mereka adalah menjadi mukmin yang sebenar bukanlah mukmin yang beristithna‟ semata-mata. Ini kerana bagi mereka, iman secara istithna‟ ini mengandungi keraguan pada imannya dan keraguan tidak diterima dalam iman.Kata Imam Abu Hanifah, sesungguhnya jika pada manusia itu ada kepercayaan dan pengakuan, maka bolehlah baginya untuk mengatakan: “Aku beriman dengan sebenar-benarnya” untuk meyakinkan lagi keimanannya itu, dan tidak harus baginya mengatakan: “Aku beriman, insyaallah.” Ini kerana jika iman itu bersifat ragu, maka ianya ditentukan kafir. Maka yang patut didahulukan (aula) di sini ialah dengan meninggalkan istithna‟ dalam iman kerana ia membawa kepada keraguan dan syak. (Al-Nu‟man, 1998: 207-209).

Hakikat iman pada al-Maturidiyyah ialah tidak dibenarkan beristithna‟ padanya, kerana perkara ini akan menimbulkan syak dan keraguan pada orang yang mendengarnya.Sesungguhnya Allah memelihara kita daripada syak dan ragu, maka caranya yang utama ialah dengan meninggalkan istithna‟ dalam masalah iman ini. Inilah yang dijelaskan daripadaAbu Hanifah dan muridnya al-Maturidi melalui nas-nas terdahulu. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada Al-Quran di mana Allah Ta‟ala berfirman didalam surah Al-Baqarah 2: A136 Mafhumnya:

“Katakanlah: Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang diturunkankepada kami (Al-Qur'an).”

Ayat ini menerangkan perintah Allah Ta‟ala untuk mengakui dan menyatakan keimanan kepadaNya tanpa istithna‟. Dengan ini al-Maturidiyyah berpendapat: Sesungguhnya iman itu tidak boleh padanya istithna‟ memandangkan datangnya perintah dengan ungkapan ‘kami beriman’ ini secara jelas tanpa istithna‟ dan keraguan.


Dari Segi Makna. Dosa dan Pahala.

ASYA‟IRAH.

Menurut beliau, jika akal menerima bahawa harus bagi Allah Ta‟ala mengazab hambaNya yang taat, maka tetaplah begitu di sisi mereka juga. Pendirian di dalam mazhab mereka mengatakan bahawa sesungguhnya tidak wajib ke atas Allah Ta‟ala sesuatu apapun kerana Dia adalah pemerintah kerajaanNya yang mana segalanya berlaku mengikut kehendakNya. Maka di sini boleh jika dikatakan Allah akan mengazab binatang-binatang, kanak-kanak,orang gila dan orang yang berakal. Dan jika Allah s.w.t ingin memberi hak hamba yang berlaku baik dengan tidak mengazabnya, maka haruslah bagi Dia melakukan apa sahaja yang dikehendakiNya dan juga menghukum sesiapa yang dikehendakiNya.

Berkata Imam Abu al-Hasan al-Asy‟ari lagi: Jika seseorang bertanya: “Adakah Allah akan menyeksa kanak-kanak di akhirat kelak?” Maka dikatakan padanya: “Itu terletak pada Allah Ta‟ala. Allah adalah adil jika Dia berbuat begitu, dan tidak teruk bagi Allah untukmengazab mukminun dan memasukkan kafirun dalam syurgaNya. Tetapi kita selalu berkata bahawa Allah tidak akan melakukan itu kerana Allah telah mengkhabarkan bahawa orangkafir akan diazab, maka tidak mungkin Allah akan mengingkari janjiNya. (Al-Syairazi,1957:116).

Beliau mengulas mengenai keterangan tadi bahawa, sesungguhnya Allah s.w.t adil dalam segala perbuatannya. Walaupun Allah mengazab binatang dan kanak-kanak, mencampakkan orang Islam ke dalam neraka dan memasukkan golongan kafir ke dalam syurga, ianya langsung tidak mencacatkan keadilanNya. Ini jelas kerana Allah itu Yang Berkuasa melakukan segala yang dikehendakiNya.

Dalil yang menyokong pandangan beliau pada firman Allah Ta‟ala didalam Al-Quran: Surah al-Nisa‟ 4: 147 Mafhumnya:

“Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur serta beriman? Dan adalah Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui.”

Oleh itu, ayat ini mengemukakan bukti menurut tafsir oleh Imam al-Razi, iaitu adakahAllah akan mengazab kerana ingin membalas dendam, atau untuk sesuatu manfaat, atau pun untuk menolak kemudharatan? Sesungguhnya semua ini mustahil pada Allah kerana Allah Maha Kaya dan tidak berhajat. Maha Suci daripada menginginkan manfaat dan menolak mudharat. Maka yang dimaksudkan di sini ialah mukallaf menanggung segala perbuatan baik dan buruknya, dan berwaspada mengelak keburukan. Maka jika mereka taat, maka selayak kemuliaan Allah tidak akan mengazabnya. (Al-Razi, 1995: 90).


MATURIDIYYAH.

Di sisi Maturidiyyah pula menafikan pandangan Asya‟irah dan berpendapat sebaliknya.Berkata Imam Abu Hanifah bahawa tidak harus bagi Allah Ta‟ala secara mutlak samada darisegi syara‟ atau akal untuk mengazab hamba yang taat. (Abu Hanifah,1321:31).

Mengazab golongan yang taat ini pada syarak tiada, dan ini disepakati oleh kedua mazhab ini. Cuma Asya‟irah mengharuskannya pada akal kerana Allah merupakan Pemerintah KerajaanNya dan samada ingin mengazab mukmin atau sebaliknya, semua itu harus pada akal. Manakala pada syara‟ pula tidak harus kerana Allah telah mengkhabarkan bahawa golongan kafir akan diazab dan tidak harus bagiNya mendustakan perkhabaran itu, kerana Allah Maha Berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka, pahala adalah kelebihan daripada Allah dan dosa pula adalah keadilan daripada Allah tanpa kewajipan padaNya. Oleh itu jelah di sini pahala itu merupakan kelebihan dan ganjaran yang diberikan oleh Allah, maka harus padaNya untuk tidak mengazab hamba yang taat. (Al-Taftazani, 2001:125)

Kemaksuman para Rasul

ASYA‟IRAH.

Menurut al-Razi, sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia, mencukupkan manusia pada kekuatan ilmu dan fizikalnya, dan menerangi alam dengan keimanan dan amal soleh, serta meletakkan Islam itu tinggi daripada semua agama yang lain sepertimana yang dijanjikan Allah. Dan tiada makna kenabian melainkan itulah definisi tugasannya. (Al-Bayadhi,1939:319).

Maka merujuk kepada kemaksuman rasul, Asya‟irah mengatakan bahawa para nabi itu maksum daripada kekufuran samada sebelum kenabian atau selepas kenabian. Mereka juga maksum daripada segala dosa-dosa besar secara mutlak dan tidak pada dosa-dosa kecil. Imam al-Nawawi berkata: “Rasul itu merupakan yang terpilih untuk menyampaikan. Maka mereka terpelihara daripada sifat kecuaian dan kesalahan. Dan beliau menerangkan mengenai kemaksuman ini adalah bertujuan mensucikan mereka setelah diutus sebagai rasul dan nabi.” (Al-Bayadhi,1939:319).

Diterangkan di dalam kitab al-Maram ini bahawa keburukan yang wujud akan menjadi penafian kepada mukjizat yang dikurniakan. Contohnya seperti sifat bohong yang akan merosakkan sifat yang menyampaikan (tabligh) pada mulanya, dan seterusnya akan menjadikufur dan melakukan maksiat lainnya. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan maksiat yang besar seperti zina dan membunuh, dan yang dibenci seperti mencuri walau satu suapan, mengurangkan sukatan, dan sebagainya, yang mana ia berlaku secara sengaja atau cuai, selepas kerasulan atau sebelum.

Dalil yang mereka gunakan ialah firman Allah Ta‟ala didalam Al-Quran: Surah al- Nisa‟ 4: A80 Mafhumnya:

“Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah.”

Ayat ini merupakan dalil yang kuat untuk berhujah bahawa para Rasul itu maksum pada setiap perintah dan larangan, dan segala apa yang disampaikannya itu merupakan daripada Allah. Jika mereka melakukan kesalahan pada perintah dan larangan itu, maka tidak akan dikatakan bahawa mentaati mereka adalah mentaati Allah. Oleh itu, wajib bagi mereka untuk maksum dalam segala tingkah lakunya. (Al-Bayadhi,1939:328).


MATURIDIYYAH.

Al-Maturidiyyah bersepakat dengan pandangan Asya‟irah dalam permasalahan ini bahawa para Nabi maksum daripada segala dosa besar, perkara-perkara yang buruk khususnya yang berkaitan syara‟, penyampaian dakwahnya dan dalam memberi petunjuk kepada umat. Namun, perbezaan yang wujud di sini hanyalah dari segi makna.

Al-Maturidiyyah mengatakan bahawa para Rasul itu juga maksum daripada segala dosa kecil dan wajib ditakwilkan apa sahaja yang meragukan pada hak para Nabi di sepanjang apa yang mereka lalui melalui kitab dan sunnah. Para nabi adalah suci daripada dosa kecil dan besar, dan daripada segala kemaksiatan. Berkata Imam al-Maturidi mengulas mengenai kesucian Nabi daripada dosa ini: Kemaksuman ini bukanlah satu dugaan atau kepayahan.Tidaklah mereka itu dipaksa untuk taat dan dicegah melakukan maksiat, tetapi semua itu adalah belas kasihan daripada Allah dengan dikekalkan pilihan sebagai satu tribulasi. (Al-Bayadhi,1939:329).

Dalil-dalil yang digunakan Asya‟irah dan Maturidiyyah daripada Al-Quran kedua-duanya adalah sama, yang mana ayat itu menunjukkan kemaksuman rasul. Antaranya firman Allah didalam al Quran Mafhumnya:

“Sesungguhnya orang yang mencaci Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat”


KESIMPULAN.


Sesungguhnya Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah yang dipelopori oleh dua orang imam umat Islam yang muktabar; Imam Abu al-Hasan al-Asy‟ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi rahmatullah „alaihima yang mana mereka ini telah berusaha menyelamatkan umat Islam daripada penyelewengan aqidah yang telah muncul pada zaman ulama‟ salaf bertindak menjelaskan aqidah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah yang diyakini para sahabat Nabi Muhammad s.a.w dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan mengemukakan dalil-dalil naqli (nas-nas al-Quran dan Hadith) dan dalil-dalil „ aqli (hujah-hujah rasional) disertaikan dengan bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat (sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya) oleh golongan Mu‟tazilah, Musyabbihah, Khawarij dan ahli bid‟ah lainnya.


Walaupun kita dapati perbezaan pandangan antara kedua imam ini wujud, namun perbezaan dan khilaf mereka ini tidaklah pada perkara yang dasar, ianya hanyalah pada perkara cabang. Maka dengan ini, didapati al-Asya‟irah dan al-Maturidiyyah ini tetap bersama atau bersefahaman dan sehaluan dalam dasar-dasar aqidah. Maka, kita dapati jika disebutkan Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah, dimaksudkan dengannya adalah al-Asya‟irah dan al-Maturidiyyah. Golongan (jama’ah) mereka ini merupakan maksud kepada hadith yangdiriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal r.a. bahawa telah bersabda Junjungan Besar NabiMuhammad SAW, maknanya:

“Dan sesungguhnya ummat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di antaranya di neraka dan hanya satu yang berada di syurga iaitu al-Jama‟ah”.

 (Hadis riwayat Abu Daud, Juzu‟ 4, Bab 35: hlmn 1970)

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi

Soal Jawab:  
                                            
Soalan: Puak Salafis mendakwa bahawa Abul Hasan Ash'ari merumuskan ajaran Ash'ari keimanan Islam ('aqida) ketika dia berada di antara Mu'tazila dan Ahli al-Sunna wal Jemaah, dan kemudian dia menafikan kenyataannya dan bergabung dengan Ahli al-Sunna qal Jemaah, dan berpegang dhn Mazhab Hanbali sebelum dia meninggal dunia. Adakah terdapat kebenaran dalam perkara ini? Mereka mengatakan buku terakhirnya, al-Ibana , mengandungi penghinaan. Jika tidak, bagaimanakah kita boleh membuktikannya kepada orang-orang ini? Mereka juga mengatakan bahawa dia mendapat mimpi bertemu Nabi sebanyak tiga kali. Kali kedua di mana Nabi muncul kepadanya dan memberitahunya bahawa kedudukan Ash'ari itu, adakah ia benar atau salah?


Jawapan: Sekolah Ash'ari dan sekolah Maturidi  telah mewakili  'aqida  atau "kepercayaan" majoriti umat Islam Sunni selama lebih dari seribu tahun; sama seperti sekolah-sekolah Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali yang mewakili  syariat  atau "Undang-undang Suci" bagi majoriti umat Islam Sunni untuk tempoh ini. Mereka yang bertanding terhadap kedua sekolah tradisional iman ini adalah  orang bid'a , ditakrifkan dalam  fatwa  atau pendapat undang-undang rasmi oleh Imam Ibn Hajar Haytami sebagai "sesiapa yang berada di luar jalan Ahl al-Sunna wa l-Jama'a ,  Ahl al-Sunna wa l-Jama'a  bermaksud pengikut Syeikh Abul Hasan Ash'ari dan Abu Mansur Maturidi, dua Imam Ahl al-Sunna "(Haytami, al-Fatawa al-hadithiyya , 280). Pada masa lalu, pelanggaran seperti itu, selain daripada Mu'tazilit, Syiah, dan pergerakan sektarian semata-mata, hanya terhad kepada sebahagian besarnya Hanbalis, yang tulangnya dipecahkan dengan kedua-dua sekolah tradisional itu tidak mempunyai kaitan dengan literalis, antropomorfik pemahaman Allah Yang Maha Tinggi, yang mereka pangkat dengan segala cara yang mereka miliki.

Sebagai jawapan kepada soalan anda, tuntutan bahawa Imam Abul Hasan Ash'ari (324/936) menolak kedudukannya sendiri bukanlah baru, tetapi telah diedarkan oleh Hanbalis ini untuk masa yang lama, suatu fakta yang memaksa tuan hadits ( hafiz) Ibn 'Asakir untuk menyiasat dengan teliti soalan ini, dan sanad s (rantai penyampai) untuk mengaitkan penolakan ini kepada Ash'ari. Hasil penyelidikannya mungkin merupakan biografi intelektual terbaik Ash'ari yang pernah dilakukan, sebuah buku yang menentang tuntutan-tuntutan ini secara menyeluruh dan unik, yang dipanggil  Tabyin kadhib al-muftari fi ma nusiba ila al-Imam al-Ash'ari  [Pada menunjukkan kesalahpahaman pembohongan, mengenai apa yang telah ditakrifkan kepada Imam Asy'ari], yang membuktikan bahawa ada pembohong dalam semua sanadyang menafikan ini kepada Imam Asy'ari. Buku itu dicetak, dan siapa saja yang ingin butirannya mesti membacanya.

Imam al-Ibana 'usul al-Diyana [Penjelasan dasar-dasar agama] bukanlah buku terakhirnya, melainkan antara yang pertama selepas dia memecah Mu'tazilisme. Imam Kawthari menyatakan:

“Al Ibana telah dikarang pada setelah keluar dari Mu'tazilah berpendapat, dan dengan cara cuba untuk mendorong [n: literalis Hanbali] (D 328/940) Barbahari untuk memeluk ajaran kepercayaan Ahl al-Sunnah. Sesiapa yang percaya ia menjadi buku terakhirnya percaya sesuatu yang benar palsu. Lebih-lebih lagi, pena selepas pena antropomorfik telah melupuskan teks secara percuma-terutamanya selepas perselisihan (fitna) yang berlaku di Baghdad [selepas: AH 323, ketika Hanbalis ("murid-murid Barbahari" Baghdad, umat Islam Madzhab Shafi'i dipukul, dan antropomorfisme menjadi iman ('aqida) pada hari itu (Ibn Athir: al-Kamal fi al-tanggal, 7.114)] - supaya apa yang ada dalam karya yang bertentangan dengan kedudukan yang dipancarkan dari Asy'ari oleh murid-muridnya sendiri, dan murid-murid mereka, tidak dapat diandalkan ( al-Sayf al-saqil , 108).


Ini diturunkan oleh hadith master (hafiz) Dhahabi di dalamnya Siyar a'lam al-nubala '  (15.90), serta Ibn' Asakir's  Tabyin kadhib al-muftari . Bagi melihat impian, impian boleh menghangatkan hati, tetapi ia bukan bukti untuk sama ada undang-undang atau kepercayaan agama Islam. Dalam pengenalannya kepada karya Ibn 'Asakir, Kawthari mencatat bahawa "antropomorfisma adalah orang yang sepertinya memerlukan ini [berkaitan dengan mimpi]: ketika tidak dapat membuktikan titik mereka sambil terjaga, mereka pergi tidur, untuk mencari bukti yang mereka cari kerana sedang tidur, untuk mengisi buku mereka dengan mereka " (Tabyin kadhib al-muftari  (21-22).


Berhubung dengan soalan-soalan anda secara umum, perlu diperhatikan bahawa Arab Saudi telah mencetak dan mengedarkan ribuan salinan buku Salafi di seluruh dunia yang disebut  Manhaj al-Asha'ira fi al-'aqida  [Metodologi Ash'aris dalam ajaran iman oleh seorang Safar Hawali, seorang profesor di Universiti Umm al-Qura di Mekah. Ia menyerupai sekolah Asy'ari yang menyalahtafsirkan tipikal dari bahagian dunia ini, mengenal pasti sekolah dengan kedudukan mazhab-mazhab sesat seperti Jahmiyya, Qadriyya, Murjiit, dan sebagainya, dan mengandungi beberapa perkara yang anda tanya tentang yang Ash'aris, jadi saya akan meneka ini adalah salah faham bahawa Salafis Bahasa Inggeris anda sedang berlaku. Seseorang boleh mencari butir-butir dalam penangguhan Hasan Saqqaf baru-baru ini mengenai kerja yang berhak Tahni'a al-sadiq al-mahbub, wa nayl al-surur al-matlub, bi maghazala Safar al-maghlub  [Salam sahabat tercinta, dan kebahagiaan yang dicari, dalam wacana yang menyayangi dengan Safar yang dikalahkan]. Saya telah mendengar bahawa Hawali telah berpindah dari jawatannya, walaupun saya tidak tahu butirannya.


Saqqaf juga bercakap dalam karyanya tentang "pertobatan" Hanbali yang palsu dari berbagai Imam Ash'ari seperti Ash'ari, Juwayni, dan Ghazali, yang tidak muncul dalam buku mereka tetapi telah sampai kepada kami dengan  sanad s masing-masing yang mengandung anti -Ash'ari atau dua, sebagaimana juga diperkuat oleh Ibn Subki di dalam Tabaqat al-Shafi'iyya al-kubra  [The kompendium yang lebih besar dari para ulama Shafi'i yang berturut-turut] di bawah penyertaan biografi pada setiap ulama ini.


Dari perspektif Islam yang lebih luas, pemalsuan ini tidak bermakna, kerana seorang Muslim tidak boleh mempercayai iman Islam ('aqida) dari Ahl al-Sunna semata-mata kerana Imamnya mengatakannya, melainkan kerana dia percaya bahawa ia adalah kebenaran. Ulama mengatakan bahawa ia tidak adalah undang-undang yang sah untuk mengikuti biasiswa berkelayakan (taqlid) dalam rukun Islam  iman  (bertentangan dengan hukum Islam  undang-undang ) kecuali dia keyakinan penuh daripada rukun iman dari sendiri hati itulah sebabnya mereka memberitahu kita bahawa kepercayaan seseorang (iman) oleh  taqlid dalam ajaran tersebut hanya berlaku secara sah dengan syarat bahawa jika seorang Imam berhenti untuk mempercayai sesuatu dari mereka, seseorang tidak akan. Jadi, pemalsuan itu sepertinya mempunyai kaitan ilmiah sedikit, selain untuk menunjukkan panjang yang mana pelaku mereka bersedia pergi.

Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  Image result for Aqidah imam Abu Hassan Ashaari Dan Abu Mansur Al Maturidi  


PENUTUP:

Pada pandangan saya, segala khilaf dan perbezaan yang wujud menunjukkan kepada keluasan dan kedalaman ilmu keduanya yang mempunyai latar belakang pengajian dan pendidikan yang berbeza. Perbezaan ini menunjukkan bahawa dalam sunnah dan Islam itu sendiri, segala skop perbincangan tidak terbatas dengan hanya satu pandangan, namun ia meluas kepada pandangan-pandangan yang lain yang mempunyai dalil dan hujah yang kuat untuk menyokong hujah itu. Jama‟ah ini adalah merupakan jemaah yang diyak ini akidahnya dan menjadi ikutan pengikut-pengikut empat mazhab yang masyhur; Syafi‟i, Hanafi, Maliki dan juga pengikut utama dari Mazhab Hanbali (Fudhala’ al -Hanabilah)
Permasalahan yang dikemukan di sini hanyalah sebahagian daripada berpuluh masalah yang menjadi perbahasan kedua imam ini. Namun, ia sedikit sebanyak dapat manambah ilmu mengenai perselisihan yang berlaku pada dua imam masyhur Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah ini yang mana sumbangan pemikiran dan usaha mereka mempertahankan aqidah umat Islam dulu dan hukum-hukum serta hujah yang dinyatakan itu telah sampai kepada kita dan dinikmati hasilnya. Sesungguhnya, segala kilaf yang berlaku merupakan rahmat dari Allah Ta‟ala untuk kemudahan dan amalan umat Islam kini. Oleh itu hendaklah difahamkan bahawa semua perbezaan pendapat itu sebenarnya tidak mencacatkan pegangan akidah pada asasnya, malahan perbezaan pendapat diantara mereka hanyalah dibahagian-bahagian furuk atau cabang yang boleh dianggap ianya pekara biasa. 

Dengan ini diharap kalian semua telah memahami mengapa jika dikatakan kita sebagai Ahli Sunah Wal Jemaah, maka dengan sendirinya kita juga mengikuti ajaran dari kedua-dua mereka itu iaitu Imam Abu Hasan al Asy’ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi serta berpegang dengan Mazhab yg muktabar didalam Islam iaitu mengikut 4 mazhab iaitu Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi’I. Diharap rancana ini bernafaat kepada kelian semua, Sekian

Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalaamu ‘alaikum warahmatullahi wabaarakatuh.  

ZAMAN

74 comments:

 1. Terima kasih tuan Zaman. Ia amat bermanfaat. Alhamdulillah.

  ReplyDelete
 2. Salam tuan.
  Dulu atok Ada bgtau yg Ada seorang cucunya boleh masuk Alam bunian. Adakah tuan yg atok maksudkan..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam...

   Ya... saya ikut dia je. Tak ada apa2 keistmewaan masuk alam tu. Biasa2 je. Ya lah alam tu cantik dari dunia kita ni sebab bersih dan kadang2 berkabus sejuk. Sama je kalau pergi ke Cameron Highland atau Genting highland tu. ok

   zaman

   Delete
 3. Salam tuan zaman,

  Boleh tuan khabarkan tentang peristiwa2 akhir zaman yang dikatakan oleh orang2 alim bahawa tanda2 besarnya sudah sangat dekat.

  Antara yg paling nyata adalah pembinaan haikal/kuil ketiga sulaiman yg dikatakan akan dibina juga by hook or by crook oleh yahudi sama ada tahun 2020/21.Seekor kambing juga sudah dikorbankan di bukit olive baru2 ini sebelum pengorbanan lembu merah heifer pada tahun depan sebagai tanda perasmian bermulanya kerja2 pembinaan kuil.

  Dikatakan juga imam mahadi juga sudah lahir dan dewasa dan cuma menunggu masa saja untuk diisyhtiharkan.

  Baru2 ini saya tonton rancangan kuliah agama di tv,ustaz penceramah(beliau selalu ke palestin)ada mengatakan bahawa salah satu pintu di masjidil aqsa babul rahmah(kalau tak silap) yg selama ini ditutup sudah mahu dibuka oleh ulama dan penjaga baitul maqdis sbg tanda sangat dekatnya kedatangan imam mahdi tapi dihalang oleh zionis.

  Mungkin ada berita2 yang tuan boleh sampaikan sesuai dengan nama blog atok ini.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sedikit update.Melalui carian saya di google, babul rahmah itu telah pun dibuka pada 22feb tahun ini setelah kunci pintunya dipecahkan dan 40000 umat Islam telah melaluinya untuk solat jumaat pada hari berkenaan.

   Pintu ini akan menjadi laluan nabi isa a.s apabila memasuki masjidil aqsa nanti.

   Wallahua'lam

   Delete
  2. Walaikumsalam che li

   Saya bab kiamat ni kurang sedikit pengatahuan tak maxam atok, Kan atok dah cerita dalam entry2 yang lalu dalam bab2 Kematian, Akhirat dan Kiamat. Pada pendapat saya disitu cerita berkenaan kedatangan hari kiamat ditulis dangat jelas sebab semua cerita2 disitu diambil dari Hadis2 Nabi. Oleh itu saya sarankan saudara rujuk semula entry2 tu..ok

   zaman

   Delete
 4. Salam tuan zaman...
  Sy nk tya.
  Smpai skrg masih xdak ke pengganti tn guru Kita. Sb sdah 4thun ust mat meninggalkan Kita. Masih xdak tanda2 petanda Ada pengganti. @ hanya tggu kedatangan imam Al Mahdi???

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam..

   Kita kena tunggu jugak selagi dia tak mari2 pun sebab aewah Tuan Guru cakap macam tu jadi kenalah taat arahan dia, Kan kita ni cuma anak murid saja, jadi itulah tugas kita sekarang iaitu kena tunggu pengganti Tuan Guru. Sabar je... tak akan lari gunung dikejar. Cuma mungkin gunung tu jauh sikit... tu sebab lama tu..

   Zaman

   Delete
 5. Tuan zaman,

  Dikatakan perang akhir zaman atau mulhamah qubra itu sudah hampir berlaku.Di pihak kafir akan dibiayai oleh iliminiti dari dana tak terhad keluarga rothchail dan rockefailar.

  Siapa pula yg akan mendanai pihak muslimin.Adakah 'dana'yg diusahakan oleh atok itu sebahagian darinya atau tidak ada kena mengena?

  Maaf kalau telahan saya cuma serkap jarang

  ReplyDelete
 6. Ya saudara...

  Kalau perang dipihak kafir itu dibiayai oleh iliminiti dari dana tak terhad keluarga rothchail dan rockefailar. Pada pendapat saya.. orang islam dibayai oleh Allah sendiri. Mahaagungnya Allah dikala itu kerana penbayaaianNya itu tidak perlu gunakan wang ringgit sebab semua senjata orang2 Islam bukan senjata moden, tapi senjata yg mempunyai kuasa dalaman atau tenaga bathin yang sudah tentu sangat powerfull mengalahkan senjata2 yg kita nampak sekarang. Ini diceritakan oleh atok pada saya, Jadi tak perlu ada bayaan atau dana2 apa sekali pun. Dana atok tu utk menghindarkan negara ini jatuh miskin tampa makanan kerana dunia menuju kearah itu sebenarnya... cuma manusia tak perasaan, Jadi Allah buka satu pintu bagi kita dapat dana supaya boleh bertahan bila tiba masanya. Mungkin bukan dimasa kita, tetapi masa anak2 kita atau cucu2 kita waallahuaklam..

  zaman

  ReplyDelete
 7. Salam tuan...
  Sy nk tya perbezaan kasyaf dibangsakan dgn jin Dan kasyaf anigerah dari Allah set.

  ReplyDelete
 8. Waalaikumsalam...

  Bab ini memang tidak pernah dibincangkan oleh atok dahulu. Tetapi apabila ditanya, terpaksalah saya menjawabnya walaupun saya tidak mempunyai kebolehan seumpama itu. Mari kita liht apa sebenarnya yg dikatakan Kasyaf itu:

  Kasyaf secara definisi kebolehan melihat atau mengetahui perkara ghaib atau perkara alam ghaib iaitu perkara yang tidak nampak dengan mata kasar. Lain-lain definisi kasyaf ialah Kasyaf bermaksud terbuka tabir pemisah antara hamba dengan Allah. Kasyaf juga bermaksud Allah membukakan seseorang supaya mampu melihat perkara yang tidak dapat dilihat orang lain.

  Definisi kasyaf dari sudut sufi dan tassawuf pula ialah terbukanya tabir hijab yang selama ini menutup pandangan kepada alam lain. Telah dikatakan bahawa hijab yang menutup antara kita dengan Allah ada 70 ribu hijab manakala hijab yang menutup antara Allah dengan kita adalah tiada. Allah akan membuka hijab-hijab ini satu persatu jika kita berusaha menghampirkan diri kepadaNya.

  JENIS-JENIS KASYAF.

  Jenis kasyaf seperti yang berikut,

  a) KASYAF HAQ.- Merupakan kasyaf pemberian dari Allah di mana Allah telah membuka tabir baginya untuk melihat atau mengetahui perkara yang ghaib. Kasyaf jenis ini adalah kasyaf tanpa adanya penglibatan makhluk jin. Biasanya kasyaf haq ini ada dua keadaan dimana.

  - KASYAF TANPA DIMINTA- iaitu Allah memberikan kebolehan kasyaf kepada seseorang yang tidak meminta untuk menjadi kasyaf. Allah berkuasa memberikan apa-apa kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya.

  - KASYAF YANG DIMINTA- iaitu Allah mengabulkan permintaan seseorang yang ingin kasyaf lalu Allah menjadikan orang tersebut kasyaf. Kebiasaannya para mukasyafah (orang-orang yang kasyaf) di jalan ini telah melalui riadah-riadah kerohanian yang telah diijazahkan oleh guru mereka melalui jalan tarekat atau tassawuf.

  Kebiasaannya mereka tidaklah bertujuan untuk mencari kehebatan dan kelebihan dunia tetapi ingin Ma’rifatullah (mengenal Allah) dan mencapai tahap keimanan yang paling unggul.

  TAHAP-TAHAP KEIMANAN YANG DIMAKSUDKAN ADALAH.

  1) Ilmul Yakin = Keyakinan berdasarkan ilmu.
  2) Ainul Yakin = Keyakinan berdasarkan penglihatan.
  3) Haqqul Yakin = Keyakinan yang Haq tiada bergoyah lagi.
  4) Kamalul Yakin = Keyakinan sebenar yang hakiki.

  Walau bagaimana pun kasyaf yang diberikan oleh Allah adalah boleh jadi kerana Allah menyukai kita atau juga Allah ingin menguji kita dalam bentuk pemberian kasyaf. Namun kita hendaklah menganggap ia sebagai ujian supaya tidak timbul sifat riak ujub dan sombong dan diri kita. Oleh itu bagi menjaga pemberian Allah dan bagi menjaga diri dari tercemar dengan sifat mazmumah para Mukasyafah Haq kebiasaannya akan mematuhi etika seorang kasyaf / etika mukasyafah iaitu:

  - Merahsiakan bahawa diri seorang kasyaf- kecuali kepada orang yang paling dipercayai sahaja. Dan jika terbongkar sekalipun bahawa dirinya kasyaf hanya mendiamkan diri tidak menjawab “ya” dan tidak menjawab “tidak”.

  - Merahsiakan segala keburukan orang yang “terlihat” olehnya
  - Yakni tidak menceritakan keburukan orang lain. Dengan kata lainnya “menjaga aib orang”.
  - Menjaga rahsia alam- iaitu tidak sewenang-wenangnya menceritakan apa yang dilihatnya secara kasyaf dengan sebarangan melainkan kepada orang yang paling dipercayai atau mereka yang ahli dalam bidang ini sahaja.

  b) KASYAF BATHIL.- Merupakan kasyaf yang diakibatkan oleh kehadiran makhluk jin dalam tubuh seseorang itu. Tidak kira samada orang itu ada gangguan seperti asyik atau saka atau pernah mempelajari ilmu tertentu yang ada keterlibatan jin yang boleh menyebabkan dia kasyaf.

  c) KASYAF AWAL BATHIL – Merupakan kasyaf yang pada awalnya sahaja kasyaf bathil tapi bertukar menjadi kasyaf tanpa jin. Ini kerana jin yang menyebabkan seseorang itu kasyaf telah keluar tapi orang tersebut masih lagi mempunyai kebolehan kasyaf. Ini disebabkan mata dalamnya telah terbuka tanpa ditutup. Ibarat jin keluar bilik tapi tidak tutup lampu.

  bersambung...

  ReplyDelete
 9. Sambungan...

  KATEGORI-KATEGORI KASYAF.

  a) KASYAF MATA- Kebolehan melihat alam ghaib.
  b) KASYAF TELINGA- Kebolehan mendengar alam ghaib.
  c) KASYAF HATI/ Mata Basyirah- Kebolehan mengetahui sesuatu yang tersembunyi.
  d) KASYAF LADUNNI- Kebolehan mendapat ilmu secara terus dari Allah.
  e) KASYAF RASA- Kebolehan “merasa” alam ghaib dan apa-apa yang berlaku di alam tersebut. Biasanya kasyaf jenis ini saling berintergrasi dengan lain-lain jenis kasyaf yang juga ada pada orang tersebut.

  PERINGKAT-PERINGKAT ORANG YANG MULAI KASYAF

  Kebiasaannya orang yang mulai kasyaf akan melalui peringkat-peringkat yang berikut.

  PERINGKAT PERTAMA- “Tahu”- Pada peringkat ini seseorang itu menjadi tahu akan keberadaan atau kejadian alam ghaib.

  PERINGKAT KEDUA- “Rasa”- Kemudian dari peringkat tahu menjadi peringkat rasa orang tersebut mulai merasai keberadaan dan kejadian alam ghaib.

  PERINGKAT KETIGA- “Dengar”- Kemudian dia akan mulai mendengar bunyi-bunyi yang berasal dari alam ghaib. Bunyi yang mulanya kedengaran sayup-sayup sahaja kemudian akan meningkat kejelasannya dari masa ke masa.

  PERINGKAT KEEMPAT- “Nampak”- Kemudian beliau akan mula ternampak lintasan-lintasan imej di fikirannya beransur-ansur akan mulai pandai menggunakan “penglihatan dalam” dan mulai nampak bayangan-bayangan dan bentuk kemudian pergerakan kemudian imej bergerak yang kurang jelas kemudian imej bergerak yang jelas. Akhirnya imej bergerak yang jelas dan terang.

  Setiap orang yang mulai kasyaf berbeza ada yang melalui peringkat-peringkat yang telah disebutkan tadi dengan cepat manakala ada yang lambat pula. Ada juga yang hanya mendapat sejenis kasyaf sahaja (contohnya hanya kasyaf telinga). Walau apa pun ada hikmahnya dan sebab musababnya yang Allah sahaja yang tahu.

  PENCAHAYAAN PANDANGAN KASYAF

  Kadangkala mereka yang menggunakan pandangan kasyaf melihat seolah pandangan mereka di “filter” oleh suatu warna. Ini adalah pencahayaan pandangan kasyaf atau juga dikenali sebagai “backlight” imej yang dilihatnya. Ialah terbahagi kepada beberapa tahap dan warna.

  1) Hitam/ Gelap: Perlu lebih lagi amalan.
  2) Biru: Tahap Siti Fatimah.
  3) Hijau: Tahap Rasul.

  Ada satu tahap yang mesti dielakkan iaitu.

  4) Merah: tahap syaitan. Perlu memperbetulkan semula niat amalan.

  Kebiasaannya kasyaf yang mempunyai “backlight’ merah adalah kasyaf bathil yang biasa digunakan oleh bomoh-bomoh. Kasyaf sebegini perlulah dielakkan penggunaannya kerana ada kehadiran jin yang membantu penglihatan kasyaf tersebut.

  Sekian sahaja buat masaalah kasyaf ini walaupun perbincangan berkenaannya amatlah panjang, tapi saya kira penjelasan diatas cukup untuk membuat kefahaman berkenaannya separti apa yg telah ditanya,

  zaman

  ReplyDelete
 10. Salam tok nk tny sy dlu pernah ambil syadatai sy juga dh ambil kaifiat adab mse tu tp skrg dh hilg dn sy dh lme xbt. Mse tu almrhum tn guru ust ahmd junaidin hj che din msih ade. Tp lps itu sy mcm ade lintasan dlm ati rse mcm mlakukan syirik spt pts asa trhdp tuhan tp slps itu sy myesal. Soaln sy adlh adkh sy jtuh syirik. Perlu x sy ambil kembali syadatai. Adkh sy ditrrime mnjdi murid kpd almarhum tn guru ust hj ahmad junaidin bin hj che din sbb sy prnh ambil syahadatai lg slps ust ahmad sdh tiada sbb sy ade trbce post tn yg bt mse skrg ambil dlu syadatai dgn badal yg dilantik tp skrg kn tgh tggu guru yg akn dilantik kn jd nnt kne ambil blk tak syadatai?. Yg ke2 adkh sy blh amlkn blk kaifiat adab klu blh nk ambil blk dgn spe ye? Sy jge disahkan sakit mental schizo oleh hosp mcm mne ye tok mohon pnjlsn

  ReplyDelete
 11. Waalaikumsalam...

  Pertamanya saya nak bagi tahu saya ni bukan atok zamany tapi cucu dia, Nama saya zaman, atok zamany dah meninggal dunia.

  Kedua. Ya memang kamu disarankan utk mengambil talqin shadatai semula drp mana2 badal yg masih ada. Kamu tinggal dimana ?

  Ketiga. kamu tak perlu menunggu kehadiran guru penganti arwah guru sbb kita pun tak tahu bila dia akan hadir. Seharusnya kamu ambil saja talqin shadatai itu sekarang semantara ada kesempatan ini. ok.

  Keempat. Kalau kamu pergi ambil talqin nanti bolehlah mendapatkan semula amalan2 dahulu yg dah hilang. Sebaiknya semua amalan itu diamalkan supaya ia difasihkan dan dihafalkan. Selepas semua amalan itu telaj dihafalkan, ia tidak akan hilang lagi. ok

  sekian

  zaman

  ReplyDelete
 12. Salam tuan zaman,

  Sy smlm Ada bermimpi duduk dlm muzakarah. Dlm muzakarah tu yg sy igat Ada menyebut ayat wamakaru wamakarallah wallahu khairul maakirin. Ayat dlm sural Al Imran.
  Atau mimpi ni hanya mainan tidur.

  ReplyDelete
 13. Waalaikumsalam...

  Pada kebiasaan jika kita org Islam bermimpi berkenaan menghadiri majlis muzakarah atau kenduri, bererti rohani kita perlukan 'makanan' yg perlu dilaksanakan, contohnya perlulah selalu membaca al quran atau berzikir supaya roh menjadi lebih kuat. Cuba kalau kamu tak makan seminggu.. apa rasanya?? Jadi begitulah keadaan rohani kamu. Ayat yg ada dalam mimpi itu bermaksud "Mereka merancang , Allah juga merancang ,Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang", sebenarnya bayangan maksud apa yg saya sebutkan diatas tadi. Atau Allah punya perancangan Nya tersendiri... waallauaklam

  zaman

  ReplyDelete
 14. Salam tuan zaman.

  Sy nk bertanya apakah amalan yg arwah atok Dan arwah Tok guru tekankan supaya Kita x tergelincir dlm kesesatan..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam..

   Boleh dikatakan kesemua amalan yg tuan guru beri itu ditekankan utk semua murid amalkan kerana setiap amalan yg diberi itu mempunyai kaitan antara satu sama yg lain. Jadi sukar utk kita untuk mengatakan yg satu itu lebih dari yg lain. Oleh itu lebih baik kita amalkan kesemuanya,,ok

   zaman

   Delete
 15. Salam tuan,

  Terima kasih atas saranannya. Saya Anon 6 october hr tu. Sy tinggal di jb tuan. Terima kasih dan inshallah nnt sy akn pergi ambil smule talkin. Trime kasih tuan

  ReplyDelete
 16. Tambahan dr sy anon 6 oct,,,knp tuan kata 'sementara ada kesempatan ini' pada frasa ke 3? Adakah sesuatu bakal terjadi sehingga dikawatiri tidak sempat? Mohon pencerahan tuan

  ReplyDelete
 17. Saya katakan begitu kerana kikta sendiri tidak tahu umur kita. Bila2 ajal boleh terjadi kpd kita, Oleh itu semasa ada kesempatan ini baiklah kita segera mengambil talqin shadatai sementara kehadiran tuan guru yg baru yg dilantik oleh Syeikh Mughyideen nanti. Maksudnya kita bersedia atas apa juga kemungkinan yg akan datang kpd kita...ok

  zaman

  ReplyDelete
 18. Salam tuan zaman.

  Saya ingin bertanya tentang belanjawan yg baru2 ni dibentangkan. Knp peruntukan terhadap bumiputra kurang dari cina..
  Lagi satu pertanyaan Saya apakah hukum orang yang berniaga kereta ataupun motosikal yang sememngnya akan melibatkan ribs.
  Soalan yg ketiga.
  Klu tuan xkeberatan, sy nk tya apakah pekerjaan atok dahulu???

  ReplyDelete
 19. Waalaikumsalam...

  Berkenaan belanjawan... siapa cakap ia melebihkan kaum cina ? Apa yg kami perhatikan ia memberi lengkap kepasa semua kaum. Mungkin ia hanya andaian tuan saja, cubalah baca teks belanjawan tu sampai habis. Saya pun belum habis baca sebab tebal sangat...dah dapat jawapan.

  Ya.. memang perniagaan tuan akan melibatkan riba kecuali jika pembeli bayar tunai. Masaalahnya semua pwmbeli tak ada cash yg cukup jadi terpaksa buat pinjaman. Pinjaman itulah yg meletakkan bunga...kalau tak barang tuan tak akan terjual satu pun. Jadi,,, jalan mudah adalah 'membuat jalan pelepas diri' dengan memasang niat yg tuan melepas diri dari riba tersebut dan melepaskan semua dosa itu kepada orang atau bank yg memberi pinjaman kerana merekalah yg beria2 leyakkan bunga atas pinjaman tersebut. Pembeli pun sama boleh melepaskan diri kerana terpaksa membeli dgn cara itu. Tapi hanya satu syarat yg mesti tuan buat iaitu "MEMBERITAHU KPD PEMBELI BAHAWA PINJAMAN ITU DIKENAKAN BUNGA... BUNGA ITU RIBA... RIBA ITU HARAM... HARAM BERERTI BERDOSA BESAR.. BERDOSA BESAR AKAN DIMASUKKAN KEDALAM NERAKA... DAN SAYA BERLEPAS DIRI DARI DOSA RIBA ITU" ayat yg akhir inilah kasod niat yg mesti dilafaskan. Kalau pembeli terkejut dan tak jadi nak beli... yuan ajarkan pulak kpd dia mcm diatas itu. Ini atok yg ajar saya ni supaya kita bebaskan diri dari dosa riba yg Allah sangat murkai. ok

  Atok tak ada tugas secara formal sebab umur dia pun dah berapa dikala Tun panggil tolong dia dulu. Tapi Tun panggil tugas dia sebagai penasihat khas sulit utknya. Jawatan ini tak ujud pun dalam JPA atau JPM. Gaji pun tak ada... dia tolong free je lillahitaala. Allah kurnia cara lain katanya. Itu sebab agaknya Allah kurnia dana khaxznah itu utk dibuka melaluinya. Itu pun dia tak ambil sesen pun. Semua diberi kepada rakyat Msia yg percaya dan menolong progrem itu hingga sampai berjaya. Yg lain sorry la ya...ok

  zaman

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maksudnya atok dh tggalkn sesuatu utk rakyat Malaysia la.
   Tp Blum nmpk perancangan utk kemaslahatan umum lagi. Atau Dana tu Blum cair lg???
   Lagi satu Saya nk tya berkenaan tarekat yg dibawa oleh syeikh Mahmud Al kedahi. Iaitu tarekat ahmadiah qadiriyah Dan aurad ismailiyah. Adakah ia bertepatan dgn syarak..

   Delete
 20. Salam Tuan Zaman..
  Benarkah peralihan pentadbiran dunia sekarang ini berpindah ke jurasalem..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam..

   Rasanya belum lagi kerana apabila Imam Mahadi turun dan belaku perang akhir zaman selepas itu barulah semua pentadbiran akan pindah kesana,

   Zaman

   Delete
 21. Salam tuan zaman.

  Sy nk bertanya berkenaan ruqyah syarieah yang digunakan oleh Syeikh Abdul Salam Bali.
  Dia menggunakan ayat suci Al Quran utk berubat. Orang bisu yang diruqyah Boleh bercakap slpas diruqyah olehnya.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam

   Waakkahuaklam... pegangan akidah dia yg seharusnya umat islam teliti terlenih dahulu lika ingin belajar dgn nya sebab rasanya dia berfahaman Wahabi yg sangat menentang pekara kurafat, Semuanya Bidaah dan Kurafat pada mereka. Tentang dia menggunakan ayat rukiyah utk mengubat.. sebanarnya semua atas kehendak Allah. Jika kebetulan seseorang bisu hingga boleh bercakap tak boleh dipegang sebagai dia itu telah keromah atau pun mawonnah. Kerana jika kuasa keramah.. dia tak perlu pun baca ayat2 rukiyah utk mengubati org, Cukup hanya menyapu air kemuka pesakit... pesakit itu boleh sembuh atau hanya menepuk kubur sifulan.. maka bangkit dari kematian sefulan itu seperti apa yg lakukan oleh Syeikh Mughyideen. Pada saya... arwah atok zamany pun biasa buat pekara mencarik adat seperti itu. Tapi dia diam je. Kalau saya cakap... dia akan marah saya suruh saya diam. Semua keajaiban yg belaku atas kehendak Allah... bukan org itu dah hebat, Tapi yg hebat ialah Allah itu sendiri... bukan ayat dan bukanlah org itu kerana yang Maha berkuasa hanyalah Allah SWT.. waallahuaklam..

   zaman

   Delete
  2. Trima kasih tuan..

   Delete
 22. Salam semua...

  Boleh sy tya di Mana sy boleh dapatkan cd tazkirah tuan guru,
  Dan buku2 cerah Masa depan, pemuda tauhid Dan tuhan yang bernama Allah

  ReplyDelete
 23. Waakaijumsalam

  Tuan boleh dapati semua salinan video ceramah dan semua buku2 karangan Tuan Guru Syeikh Ahmad Junaidin dari Ust Yunus di Markas Sri Gombak, No tel dia : 013 2303274. Sila hubungi dia sendiri ya

  zaman

  ReplyDelete
 24. Salam tuan...

  Apakah yang dikatakan tajrid Dan asbab??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam...

   Masih saja nak mengatahui isi kitab Hikam yg dalam pengertiannya. Adakah Tuan "mampu" utk memahami soal yg tuan tanya itu ? Baik... tuan fikir jawapan saya atas soalan diatas itu:

   Maqom hidup itu ada dua, pertama: maqom tajrid dan kedua maqom asbab. Yang dimaksud maqom tajrid adalah ‘kedudukan hidup’, di mana dengan kedudukan itu sumber rizki (keperluan hidup) manusia dimudahkan oleh Allah s.w.t. Sumber keperluan hidup itu didatangkan dengan tanpa dicari dan diikhtiari. Meskipun datangnya rizki itu melalui sebab-sebab, namun sebab-sebab itupun merupakan sesuatu yang didatangkan dengan mudah. Sebagai contoh kehidupan para ‘ulama suci lagi mulia. Setiap hari kegiatan mereka hanya mengurus pesantrin (sekolah pondok) dan murid-murid serta jama’ahnya, sehingga tidak terbagian masa untuk memikirkan sumber rizki secara zahir. Namun ternyata keperluan hidup mereka mesti mendapat dicukupkan. Bahkan terkadang melebihi keperluan hidup orang-orang yang setiap hari sibuk mencari nafkah. Dengan maqom tajrid itu, seorang hamba yang ‘arifin hanya membaca sebab-sebab yang didatangkan, kemudian dia tidak bertindak melanjutkannya dengan amal (ikhtiar). Hanya pesrah saja kepada Allah.

   Adapun maqom asbab, adalah suatu maqom dimana rizki seseorang tidak didatangkan kecuali melalui sebab-sebab yang diusahakan dan diikhtiarkan sendiri. Mereka tidak mendapatkan sumber kehidupan kecuali dari jalan ikhtiar yang dilakukan. Untuk itu mereka harus berikhtiar dan berusaha. Mencari dan menciptakan peluang supaya terbuka sebab-sebab baginya untuk mendapatkan rizki hidup. Setelah sebab-sebab itu terwujud, baru ditindaklanjuti dangan amal. Hal itu seperti merupakan keadaan yang dialami kebanyakan manusia.

   Bagaimana ? boleh faham...

   zaman

   Delete
 25. Salam tuan...

  Apakah yang dikatakan orang yg menuntut ilmu makrifah...ilmu makrifah ni ilmu kenal diri ke..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikusalam..

   Ya... Ilmu Marafatulllah itu adalah ilmu atau jalan utk mengenal diri dan mengenal Allah.

   zaman

   Delete
 26. Salam tuan.

  Sy ingin bertanya berkenaan orang yang bercakap Hal ketuhanan. Tp bila diajak solat dia ckp aku sentiasa bersolat. Bersolat Tanpa penzahiran.
  Adakah boleh pisahkan syariat Dan hakikat, Dan makrifat...
  Mohon penjelasan...
  Dia ckp nk kna knal dahulu tuhan baru blh smbyg...

  ReplyDelete
 27. Waalaikumsalam..

  Bukan begitu cakap bagi seorang yg telah mengenal Allah. Mengenal Allah dan mengenal Tuhan itu adalah dua pekara yg berbeza. Tuhan Allah dgn Tuhan tuhan tidak sama, Tuhan Allah adalah Tuhan seru seklian alam. Manakala tuhan tuhan ialah tuhan yg disembah oleh org kafir. Jadi... soalan kamu diatas itu bermaksud yg mana satu ??? Tuhan Allah ke.. tuhan tuhan (tuhan orang-orang kafir tu banyak). Jadi kalau nak tanya tu fikir dulu baru tanya..ok

  Masaalahnya... pendapat saya, jika benar seseorang itu telah benar2 mengenal diri dan mengenal Allah. Maka dia tidak boleh pisahkan syariat Allah yg memerintah manusia supaya mendirikan solat dengan Hakikat dan Makrifat kerana Batal Hakilat dan Makrifat tampa Syariat. Mendirikan solat itu adalah kerjabuat didalam ilmu Syariat. Saya sebut solat... bukan sembahyang sebab sembahyang adalah kerjabuat orang kafir yg menyembah tuhan2 mereka.. sedangkan solat adalah kerjabuat orang islam yang menyembah Allah yg satu. Benar juga apa yg disebut sebagai "kalau nak solat tu kena kenal diri dan kenal Allah dulu" sebab macam mana nak solat jika kamu tidak kenal siapa yg kamu sembah itu ?? Macam mana nak sampaikan solat kamu jika kamu tak kenal Allah ??

  Rasanya saya dah jawab soalan kamu itu... boleh faham ke semua ni ???

  zaman

  ReplyDelete
 28. Salam tuan..

  Masalahnya tuan adakah gugur syariat solat ke atas orang yang mengatakan dirinya solat daimun Dan qasyi'un.
  Dan Ada yg mengatakan kitab2 karangan ulama pn xbtul, ckit je yg btul,Dan hanya Al Quran je yg btul...

  ReplyDelete
 29. Salam tuan..
  Tuan Kan cucu kesayangan atok.. boleh dikatakan apa jua benda bab2 ilmu, agama,artikel2 penulisan,Alam bunian Dan sebagainya.. Ada Tak atok ceritakan mengenai imam Mahdi Dan dajjal? Boleh Saya tau kalau Tak keberatan, berapakah umur imam Mahdi sekarang ini? Saya Ada baca Komen tuan, tuan kata imam Mahdi sudah Ada di timur tengah Kan? Tapi Saya lupa dekat Mana. Nanti Saya baca Balik..
  Maaf tuan jika soalan kurang sopan..

  ReplyDelete
 30. Walaikumsalam

  Kamu mewncari jawapan didalam ilmu Syariat sedangkan pertanyaan kamu adalah berkenaan ilmu Tarikat.. sampai kiamat pun kamu tidak akan bertemu jawapannya. Tambah lagi kamu bukan belajar didalam ilmu Tarikat, jadi susahlah kamu nak faham, walau beratus kali saya menjelaskan jawapan itu nanti. Kenapa kamu bertanya disini ?? Kenapa tidak bertanya terus kepada orang yg berkata seperti itu kepada kamu ?? Kenapa mencari jawapan diluar ?? Kamu seharusnya mencari guru tarikat supaya semua persoalan boleh terjawab dihadapan guru. Bukan berguru didalam alam maya ni ??? Ini adalah salah besar bagi seseorang murid yg tidak berguru.. tetapi cuba mengaji dan mengkaji bab diluar dari pemikiran biasa seorang manusia. Saya akan menjawab soalan kamu.. tetapi ingat, saya tidak mahu menjadi salah seorang yg dianggap memfitnah agama kerana jawapan saya nanti. Jangan lagi kamu bertanya bab Tarikat, Hakikat dan Marifat dilaman ini kerana bukan disini tempatnya kamu bertanya. Pergilah mengadap mana2 guru tarikat utk bertanya dan belajar. Saya bukannya guru utk menjawab semua soalan kamu.

  Berkenaan soalan kamu diatas, Solat Daimun itu adalah solat yg berterusan sampai mati. Malah selepas mati pun orang itu tetap didalam solat saja pada setiap saat dan detik tampa henti. Tidak pernah akan gugur hukum solat keatas setiap anak adam dan dia tetap diwajibkan mengerjakan solat lima waktu sehari semalam...walaupun dia telah mencapai ketinggian ilmu Tarikat, Hakikat dan Makrifat. Cuba kamu perhatikan Rasulullah saw. Berapa punya hebat ilmu yg Allah kurniakan kepadanya hingga Allah kurniakan al Quran kepadanya. Dia juga maksum dari semua dosa besar dan kecil. Kenapa dia juga mengerjakan solat lima waktu sehari semalam ?? Malah lebih dari itu.. dia juga mengerjakan solat2 sunat yg tak terhitung jumlahnya. Apa kamu ingat Rasulullah tak tahu pasal ilmu Tarikat, Hakikat dan Marifat ??? Sedangkan dialah perintis pertama dalam bab mengenal Allah, Marifatullah, Hakikat, Tarikat dan Syariat. Malah kerana dia jugalah kita Allah beri peluang kpd kita sebagai umatnya utk dianugrahkan ilmu2 tersebuat. Tampa dia... siapalah kita dihadapan Allah. Kena faham yg ini dulu... barulah pergi belajar. Kalau tidak kamu langgar semua ikut suka kamu tampa tahu adab perguruan. Kalau dah tahu alQuran tu betul... kenapa tidak gunakannya sebagai panduan. Semua apa yg saya sebut ini ada dalam Quran, Antara solat syariat dan solat hakikat semua ada disebut didalam al Quran. Cuma kamu kena rajin selak lembaran2 al Quran itu utk memahaminya. sekian

  zaman

  ReplyDelete
 31. Assalamualaikum tuan..
  Senyap sepi je blog Ni. X mcm dulu pun.. apa pandangan tuan mengenai LTTE? Adakah mereka yg didakwa Hari tu dibebaskan begitu sahaja? Kata SOSMA bagus utk negara jika Ada perkara2 mengenai pengganas atau berkaitan yg boleh menggugat/ancaman negara boleh ditangani.. apa pandangan tuan?

  ReplyDelete
 32. Waalaikumsalam..

  Memang disini senyap... tapi email melambak yg bertanya soalan personal mereka.

  zberkenaan LTTE tu, pendapat saya sama dgn ketua polis negara. Api dikala kecil hendaklah dipadamkan kerana apa bila ia sudah besar... kita tak mampu memadannya. Jadi tindakan kerajaan khususnya pihak polis bertindak secara berkesan dan mengherat mereka kemuka undang2. Tapi perlu diingat bahawa undang2 negara ini adalah menurut pandangan tuan hakim. Jadi keputusan melepaskan setengah dari mereka adalah tindakan biasa yg menurut perundangan. Kita tidak boleh menghukum mereka yg terlibat dgn LTTE tu dah jadi penganas selagi tidak dijatuh hukumam kepada mereka. Pihak hakim negara ini juga terikat dgn beberapa tindakan yg ditentukan oleh undang2. Macam tak tahu sistem undang2 Msia pulak. Jadi mereka pastinya melalui beberapa proses soal jawab yg ketat dan setelah dipertimbangkan oleh Hakim... Maka mereka dibebaskan dgn kawalan polis setiap minggu atau mereka kena melapurkan diri setiap minggu kepada polis. Jadi pekara ini seolah2 menggambarkan bahawa pihak makamah nampak lemah. Tetapi diwaktu yg sama... undang2 perlu juga ditegakkan. Ini lah yg terjadi sebenarnya. Mereka mempunyai hak dan lawyer mereka pastinya melindungi perusan2 mereka yg sedang tenat.. oleh itu undang2 perlu dihormati oleh semua warga negara ini

  zaman

  ReplyDelete
  Replies
  1. Apa pula pandangan tuan mengenai Peguam Negara yang nampak semakin berkuasa dan menjadi perhatian ramai bila dia membebaskan pengganas LTTE. Difahamkan dia juga peguam Chin Peng, komunis pada satu masa dahulu. Bias sangat bila terkait kaum india kali ini. PH pula semakin dibenci akibat sikap bias puguam negara dan DAP. Melayu semakin tersingkir di bumi sendiri.

   Delete
  2. Pandangan saya berkenaan isu Peguam Negara begini:

   Menurut undang2... antara mereka ada yg tidak boleh dijamin utk dilepaskan semantara menunggu perbicaraan. Ada pula yg boleh di jamin dan dibebaskan sementara menunggu perbicaraan. Jadi Peguam Negara kena berlaku adil diatas hak2 rakyat Msia itu. Lagi pun mereka belum dibicarakan atau belum dijatuhkan hukuman.. maka adalah wajar dia berbuat demikian.

   Dalam soal ini... kita kena berfikiran resional dan berpijak dibumi yg nyata. Undang2 perlu dipatuhi dan bukannya dgn undang2 kita berbuat sesuka hati. Memang susah membuat pertimbangan jika kita sebagai Peguam Negara atau Hakim. Jadi saya rasa tindakan itu adalah wajar dan mereka yg diikat jamin itu boleh bersedia utk menghadapi perbicaraan nanti.

   Kenapa tindakan ini dikaitkan pula dgn bangsa dan politik... kamu kena baca betul2 berita berkenaannya sebelum menuduh Tony Tomes salah atau berpihak kpd DAP dan bangsa India. Dia seorang profisional dan tindakannya itu mengikut undang2... bukan main lepas ikut suka je.

   Itu saja yg saya boleh komen berkenaan isu ini

   zaman

   Delete
 33. Salam tuan Zaman. Minta tuan kupas sikit pasal selawat. Kenapa banyak sangat jenis jenis selawat yg muncul. Setiap kumpulan ada selawat tertentu dengan kelebihan tertentu. Ada juga yang menyatakan selawat baca sekian sekian akan melepaskan diri dari api neraka.

  Seperkara lagi saya dah lama amalkan selawat Al-Fatih atas nasihat seorang yang saya hormati. Tapi sampai sekarang saya tak tahu asal usul selawat nih. Main lancar jer. Kadang tersandung pun terpacul keluar selawat ni. Boleh tak tuan ceritakan asal usul selawat ni dan siapa wali2 yg amalkannya. Apa kelebihannya. Kalau ada apa kaifiatnya. Ada kaitan tak amalannya dengan usaha mengenal diri. Terima kasih tuan.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam..

   Kupusan berkenaan selawat telah sy tulis pd entry 63 yg lalu...sila baca disana.

   Kenapa banyak sangat jenis selawat ? Ialah kan ramai Imam, Syeikh, WaliAllah, Sahabat2 Nabi, Ulama2 pewaris, para Ambiya dan Tuan2 Guru yg mencipta swlawat mereka sendiri sebagai lambang kasih sayang mereka kepada Nabi saw. Kemudian selawat itu pula diamalkan oleh semua murid2 mereka sesudah itu hinggalah sekarang. Sama macam kami (abjad) jugak... kami juga disaran mengamalkan selawat fatih ini sejak dahulu lagi. Jadi ia normal bagi yg duduk dalam jalan Tarikat dimana2 juga.

   Bagi kamu... kenapa tidak mendapat semua cerita berkenaan selawat al fatih itu daripada orang yg kamu hormati itu??? Kena pulak cari sendiri selepas mengamalkan selawat itu bertahun2... jadi apa maknanya amalan kamu ini ??? Sepatutnya kamu perlu tahu cerita berkenaan selawat ini sebelum mengamalkannya... bukan sebaliknya. Begitu juga dgn semua ilmu yg kamu belajar... kena tahu asal usul dan semua cerita berkanaan ilmu itu sebelum mengamalkannya...supaya tak sesat/ Nasib baik kamu cuma mengamal selawat al fatih saja... tak ada gangguan yg datang disebabkan Nabi saw. Kalau ilmu2 lain kamu buat begini... akan ada rasukan masuk dalam tubuh kamu yg dipanggil gila isim iaitu kerasukan Syaitan atau Iblis. Baru kamu tahu..jadi gila isim. Susah nak sembuh.

   Baik...sy cerita sedikit berkenaan selawat al Fatih ini. Sebenarnya selawat ini dicipta oleh seorang Syeikh yg sangat alim yg tinggal di Mekah dahulu. Namanya ialah al-Qutub Sayyid Muhammad Syamsuddin bin Abul Hasan al-Bakry r.a. yang mendapat ilham kurniaan setelah bermunajat pada Allah SWT selama 18 tahun di Makkah. Selawat ini juga di sebut penghulu segala selawat kerana mengandung rahsia segala selawat dan rahsia zikir dan nama nama Allah yang maha agung.

   Fadilatnya pula dikatakan :

   1. Orang yang kekal mengamalkan solawat al-Fateh secara istiqamah akan mendapat anugerah 33 fadhilat dan
   karamah di dunia dan di akhirat.
   2. Mendapati diri dihormati oleh masyarakat
   3. Mendapat pertolongan dan dijauhkan musibah serta musuh.
   4. Menerima rezeki besar atau kenaikan pangkat yang tiada di sangka sangka.
   5. Mendapat syafaat Nabi saw dan terlepas dari seksa api neraka

   Antara kelebihan yg utama ialah memperolehi di alam akhirat ialah mendapat syafaat iaitu pertolongan dan pembelaan dari Rasulullah SAW,khas bagi orang orang yang beriman pada Allah SWT dan kekal membaca selawat, dengan demikian mendapat. Waallahuaklam...

   • Dapat bersama sama dan berdamping dengan Rasulullah SAW di alam akhirat
   • Kekal kasih di antara kita dengan Rasulullah SAW.
   • Terlepas dari seksa dan huru hara di alam akhirat.

   Begitulah serba sedikit berkenaan selawat al Fatih tersebut

   zaman

   Delete
  2. Assalammualaikum Tuan Zaman,
   Bolehkah sesiapa saja mengamalkan selawat ini atau perlu mendapat ijazah dahulu?

   Sekian

   Delete
 34. Terimakasih tuan, kerana saya banyak belajar dari blog tuan. Mengenai segala pertanyaan dari kami para pembaca, terpulanglah tuan mau menjawab atau tidak. Maklum kadang2 kalau dijawab boleh membahayakan survival Melayu itu sendiri. Rajin2 lah menulis untuk bangsa Melayu dan Islam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Terima Kasih kembali kepada tuan.

   Insyaallah saya akan terus menulis...

   zaman

   Delete
 35. Salam Taziah kepada keluarga Abg Zul Talicom kerana Abg Zul telah meninggal dunia setelah koma dekat sebulan di Hospital Putrajaya. Saya diberitahu pada jam 3 padi ini oleh abatasa di ABJAD bangi. Sama2lah kita sedekahkan surah al Fatihah kepada rohnya supaya dia ditempatkan bersama2 semua ahli ABJAD dan semua guru2 yg telah lebih dahulu mengadap Ilahi.

  Dikatakan jenazah beliau akan dikebumikan di Kampung Kering, Labu N. Sembilan esok

  sekian utk makluman tuan2 semua.

  zaman

  ReplyDelete
 36. Salam, siapa abang zul tu tuan? Semoga rohnya aman tenteram di jannah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam..

   Abg Zul talikom tu nama gelarannya yg kami tahu. Ia juga ahli abjad yg selalu berkumpul di Taman Selasih gombak pada tahun 80an - 90an dahulu. Sama macam saya. nama penuh dia ialah Zolkphli Bin Othman berasal dari NS. Seorang ahli abjad yg lama dan bila abjad ditubuhkan di Bangi... dia adalah salah seorang pelupur dan tongak yg menyokong Ust Azhan (badal abjad bangi) bagi penubuhan cawangan tersebut hinggalah keakhir hayat beliau. Mungkin dia dah meninggal dunia ini.. tetapi semangat dia tetap disanubari ahli2 abjad bangi sampai bila2. Ini yg saya diberitahu oleh ahli abjad Bangi kpd saya.

   zaman

   Delete
 37. Salam tuan..
  Artikel2 ni sesuai sgt ditulis pada zaman skrg ni tuan...
  Rmai masyarakat skrg sudah tidak lagi menuntut ilmu secara bertalaaqqi Dan bersanad..
  Byk yang hanya melihat keilmuan dari sudut sijil yg dipegang oleh sesorang..
  Bknnya ilmu yg dimiliki seseorang guru.
  Sy rasa rmai masyarakat skrg yg jahil dlm Bab agama kerana terutama Bab aqidah yg dipegang sendiri.
  Sebab di sekolah kebangsaan xdiajar pn APA aqidah yg dipegang...
  Sb tu kecelaruan Dan pecah belah masyarakat disebabkan ikut membuta tuli dalam pengajian Tanpa sanad...

  Sy rasakan fahaman wahabi telah bercambah dengan banyak dlm Malaysia.
  Sehinggakan umat berpecah belah...
  Boleh tuan huraikan sedikit berkaitan perkara ni..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam..

   Atikal berkenaan wahabi telah ditulis dgn lengkap oleh arwah atok zamany. Sila semak di ms belakang. Insyaallah tuan akan lebih faham berkenaan wahabi disana

   zaman

   Delete
 38. salam atok zamany.. wlupun xknal, takziah.. cuma knp xkata semoga dtempatkn dikalangan org yg beriman? ahli abjad saja ke yg masuk syurga?takut pula sy..sy ni org biasa dan jahil agama.. maaf atok..skdr minta penjelasan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam..

   Masih ada yg ketinggalan zaman nampaknya. Saudara... Arwah atok zamany dah lama meninggalkan dunia ini dan saya ni cucu dia yg bernama zaman. Saya sambung legasi dan penulisan atok walaupun saya serba kekurangan dan tak sebijak atok zamany.

   Bukan begitu tuan... bukan hanya ahli abjad saja yg bakal masuk syurga. Tapi Syeikh kami telah berjanji akan menjaga setiap ahli yg bersama2 dgn nya hingga ke Janah. Jadi atas perjanjian itulah kami bersama dan duduk dibawah satu bumbung bernama abjad. Hingga keakhir hayat kami pegang erat janji ini kerana Syeikh kami ini bukannya Waliallah biasa2... tapi Sultan Wali Syeikh Mughyideen Abdul Khadir Jailani. Raja bagi seklian alam kewalian yg dianugrah Allah swt hanya kepadanya dari dahulu hinggalah akhir zaman nanti. Dia juga adalah cucu kepada Baginda Rasulullah saw. Jadi,.. itulah sebabnya kami selalu berdoa seumpama itu. Kamu seharusnya joint abjad ni supaya terselamat dunia akhirat macam kami2 ni.. kerana kami sentiasa dijaga dan dipelihara rohani jasmani oleh Tuan Syeikh. Ikuti wadah yg benar dlm agama supaya tidak hidup lara tampa tujuan...ok

   zaman

   Delete
  2. sy dh semak mukasurat kebelakang.. rupanya atok dh takda.. tp sy musykil la tn.. boleh ka kita ni meninggal ghaib mcm tu ja.. takkn xda kubor utk ziarah.. sdgkn dr nabi Adam sampai rasullullah yg kekasih Allah pun ada makammnya kita boleh p ziarah.. tok kenali pun ada makam juga.. setahu sy nabi Isa ja yg diangkat ke langit.. dh nk kiamat baru turun balik..betulkn kalau sy silap..

   Delete
  3. Berul atau tidak... pekara dah jadi macam tu... nak buat macam mana ?? Takkan nak suruh Allah pulangkan semula atok pd kita ??? Kan tak menasabah permintaan mcm tu. Ia adalah hak Allah... suka hati dia lah nak ambil hamba Nya dgn apa cara sekali pun. Apa yg nak jadi muskil sangat ??? Berapa ramai Allah ambil waliallah yg hilang mcm tu je... contohnya seperti Embah Dandiar yg pun tiada kuburannya juga. Atau Syeikh Ahmad Badawi ra yg juga Allah angkat terus kelangit...sama macam Syeikh Uis al Qarni yg diangkat Allah kelangit dihadapan ribuan mata yg memandang. Jadi apa nak diheirankan sangat.. kejadian luarbiasa seumpama itu boleh saja terjadi kepada semua kekasih Allah. Kamu pun boleh jadi mcm tu ???

   zaman

   Delete
  4. setahu sy uwais al qarni ada makamnya di yaman.. cuma masa urusan jenazah dan pengebumiannya, dibuat oleh org ramai yg tidak dikenali oleh penduduk yaman masa tu..mereka anggap malaikat..inilah antara sbb beliau digelar penghuni langit..xdikenali dibumi, tp sgt terkenal dilangit.. ini apa yg sy selalu bacalah..

   Delete
  5. Tempat kuburan Itu hanya lambang dimana disitulah Uis di kafankan dgn kain yg diturunkan Allah melalui malaikat2nya seramai 70 ribu dan dimasukkan kedalam keranda batu dari langit dan disolatkan beramai2 kemudian semua malaikat2 itu mengusung keranda batu itu naik kelangit. Mayat Uis bukan diurus oleh manusia... tapi pasukan malikat yg Allah perintah utk turun mmenyempurnakannya. Kalau ada pandangan versi yg lain itu atok dan saya tidak ambil pusing. Keyakinan kami sama sebab dia bukan saja kekasih Rasulallah malah dia juga kekasih Allah. Kalau kamu punya keyakinan yg lain... itu hak kamu dan saya tak tergugat dgn pandangan seumpama itu sebab kamu bukannya faham bab Hakikat dan Makrifat pun... hanya berfikir mengikut otak dan logik akal saja. Kamu takkan faham apa yg kami ceritakan selagi kamu berfikiran seumpama itu sampai kiamat. Maaf la... kita tak sealiran.

   zaman

   Delete
 39. Salam tuan zaman...

  APA yg diceritakan dlm video ni tuan...
  Dlm link ni. Nmpak mcm sma seperti atok tulis dlm artikel2 perhambaan Wang kepada rakyat.
  https://www.facebook.com/651062004966017/posts/2592538807484984/

  ReplyDelete
 40. Waalaikumsalam...

  Ya... Pensyarah itu menyampaikan ucapan kepada anak2 muridnya berkenaan perhambaan matawang fiat money yg tiada nilainya itu. Ya.. memang ada persamaan dgn atikal atok dahulu. Mungkin juga dia dah baca atikal tersebut dan bukan itu saja malahan atikal itu mendapat perhatian di banyak Universati dan para ilmuan di dunia serta menjadi rujukan kepada ramai orang. Atikal atok itu sangat bermafaat kerana ia memberi penjelasan mendalam bagaimana matawang menjadikan kita hamba mereka. Kepada yg belum baca... silalah semak semula atikal atok ini dlm tajuk "Penipuan dan perhambaan wang kepada rakyat" atikal yg diterbitkan oleh arwah atok zamany pada tanggal 3/9/2014. Semoga kalian mendapat ilmu lengkap berkenaan dgn wang yg kalian pegang setiap hari...

  zaman

  ReplyDelete
 41. Salam Tuan Zaman...
  Apa maksud org yg bersifat munafik, dajjal dan iblis?..

  ReplyDelete
 42. Walaikumsalam

  Dalam Islam, Munafik adalah salah satu kategori atau golongan manusia yang diletakkan tarafnya lebih rendah daripada Muslim biasa. Terdapat 30 ciri orang-orang yang dikategorikan sebagai yang dapat disebut munafik melalui petikan hadis Rasulullah s.a.w. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mendengar perkataan "munafik" diucapkan orang.

  Ciri-ciri munafik

  1 Dusta
  2 Khianat
  3 Fujur Dalam Pertikaian
  4 Ingkar Janji
  5 Malas Beribadah
  6 Riya'
  7 Sedikit Berzikir
  8 Mempercepat Solat
  9 Mencela Orang Taat dan Soleh
  10 Mepermainkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Nabi Muhammad s.a.w.
  11 Bersumpah Palsu
  12 Enggan Berinfak
  13 Tidak Menghiraukan Nasib Sesama Kaum Muslimin
  14 Memperbesar Kesalahan Orang
  15 Mengingkari Takdir
  16 Mencaci Kehormatan Orang Soleh
  17 Selalu Meninggalkan Solat Berjemaah
  18 Membuat Kerosakan Di Muka Bumi Dengan Dalih Mengadakan Perbaikan
  19 Tidak Sesuai Antara Zahir Dengan Batin Secara Zahir
  20 Takut Terhadap Kejadian Apa Saja
  21 Mengelak Dengan Alasan yang Bohong
  22 Menyuruh Kemungkaran Dan Mencegah Kemakrufan
  23 Bakhil
  24 Lupa Kepada Allah SWT
  25 Mendustakan Janji Allah Dan Rasul
  26 Lebih Memperhatikan Zahir, Mengabaikan Batin
  27 Sombong Dalam Berbicara
  28 Tidak memahami masalah-masalah agama
  29 Berpura-pura Dalam Dosa
  30 Senang Melihat Orang Lain Susah, Susah Bila Melihat Orang lain Senang

  Penjelasan:

  Dusta
  Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Ahmad Musnad dengan sanad yang baik:

  "Celaka baginya, celaka baginya, celaka baginya. Iaitu seseorang yang berdusta agar orang-orang tertawa."
  Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim pula), Rasulullah bersabda:

  "Tanda orang munafik ada tiga, salah satunya adalah jika berbicara dia dusta."
  Khianat
  Sabda Rasulullah s.a.w.:

  "Dan apabila berjanji, dia berkhianat."
  Petikan hadis ini menjelaskan bahawa barangsiapa memberikan janji kepada seseorang, sama ada kepada isterinya, anaknya, sahabatnya, atau kepada sesiapa sekalipun, kemudian dia mengkhianati janji tersebut tanpa ada sebab uzur syar'i atau halangan yang benar-benar menghalang tanpa dikehendakinya, maka telah melekat pada dirinya salah satu tanda kemunafikan.

  Fujur Dalam Pertikaian
  Fujur adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Maka, sabda Rasulullah s.a.w. tentang kemunafikan: [perlu rujukan]

  "Dan apabila bertengkar (bertikai), dia melampaui batas."

  Ingkar Janji
  Sabda Rasulullah SAW:
  "Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika dipercaya (diberi amanat) dia berkhianat."

  Malas Beribadah
  Firman Allah s.w.t:

  "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas."
  Jika orang munafik pergi ke masjid atau surau, dia mudah terasa berat dan seolah-olah mahu menyeret kakinya seakan-akan terbelenggu dengan rantai. Apabila tiba di masjid atau surau, dia gemar memilih saf yang paling akhir. Dia tidak mahu mengetahui apa yang dibaca di dalam solat.

  Riya'
  Di hadapan manusia dia sholat dengan khusyuk tetapi ketika seorang diri, dia mempercepat sholatnya. apabila bersama orang lain dalam suatu majlis, dia tampak zuhud dan berakhlak baik, demikian juga pembicaraannya. Namun, jika dia seorang diri, dia akan melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT.
  bersambung..

  ReplyDelete
 43. Sambungan..
  Sedikit Berzikir
  Firman Allah s.w.t.:
  "Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan solat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."

  Mempercepat Solat
  Orang-orang munafik juga adalah orang yang mempercepatkan solat tanpa ada rasa khusyuk sedikit pun, tiada ketenangan dalam mengerjakannya, dan hanya sedikit mengingat Allah di dalamnya. Fikiran dan hatinya pula tidak menyatu. Dia tidak menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah dalam solatnya.

  Hadith Nabi SAW:
  "Itulah sholat orang munafik, ... lalu mempercepat empat rakaat (sholatnya)"

  Mencela Orang Taat dan Soleh
  Kaum munafik ini gemar memperolok orang-orang yang taat dengan ungkapan yang mengandung cemuhan dan celaan. Termasuk dalam kategori orang-orang taat di sini adalah mereka yang memiliki komitmen dalam menjalankan syari'at Allah dan Rasul-Nya, serta mereka yang berdakwah dan berjuang keras di jalan Allah (fi sabilillah). Maka, dalam setiap pertemuan sering kali kita temui orang munafik yang hanya mencela orang-orang soleh ini sebagai orang-orang yang kolot, kuno, ekstrim, fanatik, fundamentalis, dan lain-lain gelaran yang tidak menyenangkan.

  Allah berfirman di dalam al-Quran:
  "Orang-orang (munafik) yang mencela sebahagian dari orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan (mencela) orang-orang yang tidak dapat (mengadakan apa-apa untuk disedekahkan) kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya, - Allah akan membalas ejek-ejekan mereka, dan bagi mereka (disediakan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya." [6]
  Mepermainkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Nabi Muhammad s.a.w.

  Kes kemunafikan ini adalah termasuk dalam kategori istihzaa' iaitu adalah memperolok-olok atau mempermainkan hal-hal yang disunnahkan Rasulullah dan amalan-amalan lainnya. Orang yang suka memperolok-olok dengan sengaja hal-hal seperti itu dianggap jatuh kafir.

  Firman Allah:
  "Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. "

  Bersumpah Palsu
  Firman Allah SWT: "Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai." (Al-Munafiqun: 2 & Al-Mujadilah: 16). Jika seseorang menanyakan kepada orang munafik tentang sesuatu, dia langsung bersumpah. Apa yang diucapkan orang munafik semata-mata untuk menutupi kedustaannya. Dia selalu mengumpat dan memfitnah orang lain. Maka jika seseorang itu menegurnya, dia segera mengelak dengan sumpahnya: "Demi Allah, sebenarnya kamu adalah orang yang paling aku sukai. Demi Allah, sesungguhnya kamu adalah sahabatku."

  Enggan Berinfak
  Orang-orang munafik memang selalu menghindari hal-hal yang menuntut pengorbanan, baik berupa harta maupun jiwa. Apabila menjumpai mereka berinfak, bersedekah, dan mendermakan hartanya, mereka lakukan kerana riya' dan sum'ah. Mereka enggan bersedekah, kerana pada hakikatnya, mereka tidak menghendaki pengorbanan harta, apalagi jiwa.
  Bersambung…

  ReplyDelete
 44. Sambungan...

  Sambungan…

  Tidak Menghiraukan Nasib Sesama Kaum Muslimin
  Mereka selalu menciptakan kelemahan-kelemahan dalam barisan muslimin. Inilah yang disebut At Takhdzil, yiaitu sikap meremehkan, menakut-nakuti, dan membiarkan kaum muslimin. Orang munafik percaya bahawa orang-orang kafir lebih kuat daripada kaum muslimin.

  Memperbesar Kesalahan Orang
  Orang munafik suka memperbesar sesuatu peristiwa atau kejadian. Jika ada orang yang tersilap tutur katanya secara tidak sengaja, maka si munafik ini akan memperbesarkannya dalam apabila bertemu dengan lain dan mengajuk kesalahan tersebut. Dia sendiri mengetahui bahawa orang itu mempunyai banyak kebaikan dan keutamaan, walau bagaimanapun, si munafik itu tidak bersedia mengungkapkannya kepada masyarakat melainkan kesilapan sahaja.

  Firman Allah s.w.t:
  "Demi sesungguhnya, jika orang-orang munafik, dan orang-orang yang ada penyakit (syak ragu-ragu) dalam hatinya, serta orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah itu tidak berhenti (dari perbuatan jahat masing-masing), nescaya Kami akan mendesakmu memerangi mereka; sesudah itu mereka tidak akan tinggal berjiran denganmu di Madinah lagi melainkan sebentar sahaja."[8]
  Mengingkari Takdir

  Orang munafik selalu membantah dan tidak redha pada takdir Allah s.w.t. Maka, apabila ditimpa musibah atau ujian, dia mengatakan: "Bagaimana ini. Seandainya saya berbuat begini, nescaya akan menjadi begini." Dia pun selalu mengeluh kepada manusia lain. Hal ini jelas menunjukkan bahawa dia telah mengkufuri dan mengingkari Qadha dan Qadar.

  Firman Allah s.w.t.:
  Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari kemurkaan Allah jika Dia mahu menimpakan bala bencana kepada kamu, atau (siapakah yang dapat menahan kemurahan Allah) jika Dia hendak memberikan rahmat kepada kamu? " Dan (ingatkanlah) mereka (yang munafik) itu: bahawa mereka tidak akan beroleh sesiapapun - yang lain dari Allah - yang akan menjadi pelindung atau penolong mereka.

  Mencaci Kehormatan Orang Soleh
  Apabila orang munafik membelakangi orang-orang soleh, dia akan mencaci maki, mengejek, mengumpat, dan menjatuhkan kehormatan mereka semasa bertemu dengan orang lain.

  Allah s.w.t. berfirman:
  "Mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan."
  Selalu Meninggalkan Solat Berjemaah

  Apabila seseorang itu segar, kuat, mempunyai waktu yang terluang, dan tidak memiliki uzur syar'i, namun tidak mahu hadir ke masjid atau surau ketika mendengar panggilan azan, maka saksikanlah dia sebagai orang munafik.

  Membuat Kerosakan Di Muka Bumi Dengan Dalih Mengadakan Perbaikan
  Orang munafik akan selalu berusaha mengadu domba dan menghamburkan fitnah di antara sesama manusia. Dia juga sering memberikan kesaksian palsu, menyebabkan pertikaian antara seseorang dan saudaranya, atau antara ayah dan anaknya, serta selalu berusaha memfitnah dan menjelek-jelekkan nama seseorang. Firman Allah SWT: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar." (Al-Baqarah: 11-12).

  Tidak Sesuai Antara Zahir Dengan Batin Secara Zahir
  Mereka mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, tetapi di dalam hati mereka, Allah telah mendustakan kesaksian mereka. Sesungguhnya, kesaksian yang tampak benar secara Zahir itulah yang menyebabkan Mereka masuk ke dalam Neraka. Penampilan zahirnya bagus dan mempesona, tetapi di dalam batinnya terselubung niat busuk dan menghancurkan. Di luar dia menampakkan kekhusyukan, sedangkan di dalam hatinya ia main-main.
  Bersambung....

  ReplyDelete
 45. Sambungan…
  Takut Terhadap Kejadian Apa Saja
  Orang-orang munafik selalu diliputi rasa takut. Jiwanya selalu tidak tenang, keinginannya hanya selalu mendambakan kehidupan yang tenang dan damai tanpa disibukkan oleh persoalan-persoalan hidup apapun.[perlu rujukan] Dia selalu berharap: "Tinggalkan dan biarkanlah kami dengan keadaan kami ini, semoga Allah memberikan nikmat ini kepada kami. Kami tidak ingin keadaan kami berubah." Padahal, keadaan tidaklah selalu apalagi menjadi lebih baik.

  Mengelak Dengan Alasan yang Bohong
  Firman Allah s.w.t.:
  "Di antara mereka ada orang yang berkata: 'Berilah saya izin (tidak pergi berperang) dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah.' Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sesungguhnya Neraka Jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir."

  Menyuruh Kemungkaran Dan Mencegah Kemakrufan
  Mereka (orang munafik) menginginkan agar perbuatan keji tersiar di kalangan orang-orang beriman. Mereka menggembar-gemborkan tentang kemerdekaan wanita, persamaan hak, penanggalan hijab/jilbab. Mereka juga berusaha memasyarakatkan nyanyian dan konser, menyebarkan gambar2 porno (semi-porno) dan narkoba. Membuat org ketawa dan mempromosi lawak jenaka yg melalaikan.

  Bakhil
  Orang-orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalah kebajikan. Mereka menggenggam tangan mereka dan tidak mau bersedekah atau menginfakkan sebahagian harta mereka untuk kebaikan, padahal mereka orang yang mampu dan berkecukupan.[perlu rujukan]

  Lupa Kepada Allah SWT
  Segala sesuatu selalu mereka ingat, kecuali Allah SWT. Oleh sebab itu, mereka senantiasa ingat kepada keluarganya, anak-anaknya, lagu-lagu, berbagai keinginan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Dalam fikiran dan batin mereka tidak pernah terlintas untuk mengingat (berdzikir) Allah SWT, kecuali sebagai tipu daya kepada sewsama manusia semata.[perlu rujukan]

  Mendustakan Janji Allah Dan Rasul
  Firman Allah s.w.t.:
  "Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: 'Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya'."

  Lebih Memperhatikan Zahir, Mengabaikan Batin
  Orang munafik lebih mementingkan zahir dengan mengabaikan yang batin, tidak menegakkan sholat, tidak merasa diawasi Allah SWT, dan tidak mengenal zikir. Pada zahirnya, pakaian mereka demikian bagus menarik, tetapi batin mereka kosong, rusak dan lain sebaginya.

  Sombong Dalam Berbicara
  Orang-orang munafik selalu sombong dan angkuh dalam berbicara. Mereka banyak omong dan suka memfasih-fasihkan ucapan. Setiap kali berbicara, mereka akan selalu mengawalinya dengan ungkapan menakjubkan yang meyakinkan agar tampak seperti orang hebat, mulia, berwawasan luas, mengerti, berakal, dan berpendidikan. Padahal, pada hakikatnya dia tidak memiliki kemampuan apapun. Sama sekali tidak memiliki ilmu, bahkan bodoh.
  Bersambung...

  ReplyDelete
 46. Sambungan…

  Tidak memahami masalah-masalah agama
  "Keistimewaan" orang-orang munafik adalah: mereka sama sekali tidak memahami masalah-masalah agama. Dia tahu bagaimana mengendali kereta dan mengerti perihal mesinnya. Dia juga mengetahui hal-hal remeh dan pengetahuan-pengetahuan yang tidak pernah memberi manfaat kepadanya meski juga tidak mendatangkan mudharat baginya. Akan tetapi, apabila menghadapi dialog (tanya-jawab tentang persoalan-persoalan Ad Din Islam)), dia sama sekali tidak dapat menjawab.

  Berpura-pura Dalam Dosa
  Watak inilah yang paling penting membezakan antara orang munafik dan orang mukmin atau berbangga berbuat dosa2. Suka bercerita berkenaan dosa2 yg telah dia lakukan utk bermegah2 dihadapan rakan2nya.

  Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara yang melawan hukum Allah, menentang-Nya dengan melakukan pelbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi. Akan tetapi, ketika dia berada di tengah-tengah manusia dia menunjukkan sebaliknya; iaitu berpura-pura taat.

  Firman Allah SWT:
  "Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak redhai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang mereka kerjakan. "

  Seseorang mukmin selalu merasa bahawa dirinya diawasi oleh Allah, baik ketika bersendirian mahupun bersama-sama orang lain. Malah, dia merasa lebih diawasi dan diperhatikan oleh Allah ketika seorang diri.

  Senang Melihat Orang Lain Susah, Susah Bila Melihat Orang lain Senang
  Orang munafik apabila mendengar berita bahawa seorang ulama yang soleh tertimpa suatu musibah, dia pun menyebarluaskan berita duka itu kepada masyarakat sambil menampakkan kesedihannya dan berkata: "Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan. Kami telah mendengar bahawa si fulan telah tertimpa musibah begini dan begitu. Semoga Allah memberi kesabaran kepada kami dan beliau." Padahal, di dalam hatinya dia merasa senang dan terhibur karena musibah itu.

  Manakala sifat2 manusia berperwatakan dajjal dan iblis... sila rujuk tulisan atok berkenaan :"Iblis dan Alamnya, Musuh kamu yang paling nyata" di ms belakang supaya faham sifat dan perangai manusia yg berhati Iblis dan berperangai seperti dajjal.

  zaman

  ReplyDelete
 47. Salam tuan zaman...
  Salam mencari kitab2 sbg rujukan mcm na Kita nk Cari kitab2 yg isi kandungan kitab yg asli yg tidak dipalsukan oleh puak2 yg jahat..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam..

   Memang susah nak mencari kitab2 ilmu yg asli 100% dizaman sekarang. Kitab2 asli kebanyakannya ditulis tangan oleh tok2 guru seperti contohnya kitab Hikam Tok Pulau Manis yg aslinya ditulis tangan dlm tulisan jawi kemudian barulah dibuat citakan dalam rumi yg banyak dijual dipasaran sekarang. Begitu juga dengan kitab2 nukilan Tok Kenali dan tok2 guru yg lain. Jika ada usha utk membuat citakkan semula kepada kitab2 ini... ia pasti akan memberi wadah ilmu yg lebih luas lagi didalam semua bentuk ilmu dan hadis.

   Sekarang ini apa yg kita perlu buat ialah terpaksalah membeli dulu kitab2 tersebut dan kemudian barulah dibuat semakkan kepada guru2 yg arif atau pun pergi saja ke Pejabat Jabatan Agama Islam dimana2 negeri dan bertanya berkenaan isi kandung kitab2 yg telah kita beli supaya diketahui akan kesahihan isi kandung kitab tersebut samaada ianya palsu atau benar. Ini saja caranya utk menentukan keaslian sesebuah kitab itu. Waallauaklam

   zaman

   Delete
 48. Salam tuan..
  Saya nak tya APA itu rukun fiqli,qauli Dan qalbi...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Waalaikumsalam...

   Utk menjawab soalan ini... sy terpaksa membuat satu post baru. Sila ikuti disana.

   zaman

   Delete