Monday, August 15, 2016

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 31 
Post 47BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL C - FITNAH AKHIR ZAMAN & TANDA KIAMAT.BAB 174: PERINTAH BERSABAR KETIKA FITNAH KEKACAUAN, HUKUM JIKA DIBUNUH DAN KEBERUNTUNGAN MENJAUHINYA.Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Dzar bahawan Rasulullah bersabda, “Wahai Abu Dzar!”. Abu Dzar menjawab, “Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan penuh rasa gembira”. Setelah baginda bersabda sebuah hadis, lalu baginda berkata kepada Abu Dzar, “Bagaimana sikap mu apabila umat manusia ditimpa kematian sehingga jumlah mereka menjadi sedikit sehingga untuk menggali kubur mereka harus mengupah buruh?”. Abu Dzar menjawab, “ Hanya Allah dan Rasul utusanNya saja yang lebih mengatahui” atau “Semoga Allah dan Rasul utusan Nya memilihkan kebaikkan untuk ku”. Baginda bersabda, “Kamu harus bersabar”.

Seterusnya baginda bersabda, “Wahai Abu Dzar!”. Abu Dzar menjawab, “Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan rasa gembira”. Baginda bersabda, “Bagaimana pendapat mu jika Ahjar Zait (sebuah tempat di Madinah) dibanjiri dengan darah?”. Abu Dzar menjawab, “Semoga Allah dan Rasul utusan Nya memilihkan kebaikkan untukku”. Baginda bersabda, “Tetapkanlah diri mu bersama-sama sanak kerabatmu”. Abu Dzar lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku harus mengambil pedang lalu aku tusukkan keperut ku (membunuh diri)?”. Baginda bersabda, “Kalau begitu, kamu sama saja seperti mereka (dosa orang yang membunuh)”. Abu Dzar bertanya lagi, “Lalu apa yang Dikau perintahkan kepada ku?”. Baginda bersabda, “Kamu tetaplah tinggal dirumahmu”. Abu Dzar bertanya lagi, “Kalau rumahku digelidah?”. Baginda bersabda, “Kalau kamu takut oleh silauan pedang, maka tutuplah mukamu dengan hujung kain sarungmu, nescaya orang yang membunuhmu akan pulang membawa dosanya dan juga dosamu”. 

Hadis diatas itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (hanya penambahan)… “Baginda menjawab dengan tegas, “Kamu harus bersabar’. Seterusnya beginda bertanya lagi, “Bagaimana sikapmu terhadap bencana kelaparan yang menimpa manusia, sehingga ketika kamu mendatangi Masjid kamu tidak mampu untuk pulang semula ketempat tidurmu… atau kamu tidak mampu untuk bangkit dari tempat tidurmu menuju ke Masjid?”. Abu Dzar menjawab, “Hanya Allah dan Rasul utusanNya lebih tahu… atau ‘Semoga Allah dan Rasul utusan Nya memilihkan kebaikkan untukku”. Baginda bersabda, “Kamu harus menjaga kehormatan diri”. Seterusnya baginda bertanya lagi, “Bagaimana sikapmu terhadap bincana pembunuhan yang menimpa manusia sehingga Ahjar Zait (tempat di Madinah) dibanjiri darah?”. … Akhir sekali baginda bersabda, “Tutup wajahmu dengan kain sarungmu, nescaya mereka akan kembali dengan membawa dosanya dan juga dosamu sehingga mereka termasuk penghuni Neraka”. 

Disebut didalam hadis Abdullah bin Mas’ud, ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar berkenaan masaalah menghadapi fitnah, baginda bersabda, “Hendaklah bersikap seumpama gunung berwarna kelabu yang tegap dan kukuh (tetap tidak berganjak). Gunung itu hanya akan bergegar dan runtuh kerana dipaksa Allah”. Diriwayat oleh Abu Daud dari al Miqdad ibnu Aswad bahawa ia berkata, “Demi Allah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya keberuntungan bagi orang yang menjauhi fitnah-fitnah dan juga bagi orang yang ditimpa cubaan namun ia bersabar”. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah bersabda, “Akan dating pada manusia suatu zaman dimana orang yang sabar memegang teguh agamanya adalah laksana orang yang mengenggam bara”.

FAKTA:

Perintah Nabi saw. Kepada Abu Dzar untuk tetap tinggal dirumah dan menyerahkan nyawanya untuk dibunuh, dibenarkan oleh sesetengah ulama saat terjadinya fitnah. Ini bererti bahawa jika seseorang hendak dibunuh, ia harus menyerah dan tidak boleh membela diri. Tetapi, mereka (ulama-ulama itu) hanya berpegang kepada hadis tadi secara lahiriahnya saja. Seperti yang telah diperbahaskan sebelumnya, jika terjadi fitnah yang diakibatkan oleh pertentangan antara pemimpin-pemimpin Islam, ada sejumlah sahabat yang tidak mahu terlibat dan memilih untuk mengasingkan diri. Contohnya seperti Imran Ibnu Hashin, Ibnu Umar, Ubaidah as Salmani serta banyak lagi. Disebutkan didalam sebuah riwayat bahawa barang siapa yang memilih untuk tinggal dirumah kerana tidak mahu terlibat didalam pertikaian yang melibatkan kedua pihak Islam, tetapi kemudian ia didatangi kerumahnya bagi tujuan membunuhnya, maka ia wajib mempertahankan diri serta keluarganya. Jika dia tidak mempertahankan diri dan keluarganya bererti dia telah menolak pahala yang sangat besar yang telah disediakan Allah. Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang nyawa dan hartanya hendak dirampas lalu ia terbunuh setelah membela diri, maka ia mati syahid”.

Menurut Imam al Qurthubi (penulis kitab ini), diantara dua pendapat itu tadi, InsyaAllah, pendapat terakhir adalah yang sahih. Disebutkan didalam Sahih Muslim sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, “Seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu ia bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seseorang datang  ingin merampas hartaku?’ Baginda bersabda, ‘Jangan berikan hartamu kepadanya’. Ia bertanya, ‘Bagaimana jika ia hendak membunuhku?’. Baginda bersabda, ‘Bunuh dia’. Ia bertanya lagi, ‘Bagaimana jika ia berhasil membunuhku’. Baginda bersabda, ‘Kamu mati syahid’. Ia bertanya lagi, ‘Bagaimana pula jika aku yang berhasil membunuhnya?’. Baginda bersabda, ‘Dia masuk Neraka’”.

Kata Ibnu Mundzir, ada riwayat dari Rasulullah yang menyebutkan bahawa baginda pernah bersabda, “Barangsiapa yang mati demi mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid’. Banyak ulama berpendapat bahawa adalah wajib hukumnya mempertahankan nyawa dan harta daripada penceroboh, pencuri dan perompak. Itu adalah pendapat Ibnu Umar, Hasan al Bashri, Qatadah, Imam Malik, Imam as Syafi’I, Imam Ahmad, Imam Ishak dan Nu’man.

Berkata Abu Bakar, “inilah ijmaq yang kemudian dijadikan dasar oleh kebanyakan ulama bahawa seseorang itu wajib mempertahankan nyawa dan haryanya jika ia hendak dirampas secara aniaya. Hal itu berlaku secara mutlak, kecuali jika siperlakunya adalah penguasa. Ini berdasarkan beberapa hadis Rasulullah yang mengajurkan untuk kita tetap bersabar atas segala kezaliman sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh penguasa zalim”. Ini adalah kerana hukuman mereka itu telah disediakan oleh Allah kelak, begitu juga untuk mereka yang telah dizalimi.
BAB 175: DIJADIKAN PERMULAAN UMAT INI SELAMAT DAN UMAT YANG TERAKHIR DITIMPA BINCANA DAN TERANIAYA.


Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar bahawa ia berkata, “Kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Kami berhenti disebuah tempat. Diantara kami ada yang mendirikan kemah, ada yang berlumba bertanding memanah, ada pula yang menunggang untanya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang menyeru, ‘Wahai Rasulullah, marilah kita solat berjemaah’. Lalu kami semua bergabung dengan Rasulullah. Selesai solat, baginda bersabda, ‘Sesungguhnya setiap orang Nabi sebelumku berkewajiban memberi petunjuk kepada umatnya pada suatu kebajikan untuk mereka sesuai aoa yang diketahuinya. Sesungguhnya umat kalian sekarang (waktu Nabi masih hidup) ini yang pertama diantara mereka diberikan keselamatan dan umat yang terakhir (zaman sekarang) diantara mereka akan ditimpa cobaan dan hal-hal lain yang tidak mereka sukai (ditimpa bincana kerana kebincian). 

Akan datang suatu fitnah yang membuat kalian saling bertikai (saling tuduh menuduh iaitu sewaktu pemerintahan Saidina Ali). Juka akan datang suatu fitnah yang membuat orang mukmin berkata, ‘Inilah masa kebinasaanku’ (jatuhnya empaya Islam Othmaniah), tetapi kemudian fitnah itu lenyap. Kemudian datang lagi satu fitnah (sekarang didunia Islam timur tengah) yang membuat orang islam berkata seperti tadi. Barangsiapa yang ingin dijauhi dari api neraka dan dimasukkan kedalam syurga, hendaklah dia membiarkan (redha dengan takdir dirinya) kematiannya dating menjemputnya semantara ia tetap beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah ia mendatangi orang-orang yang ia suka kalau didatangi mereka. Barangsiapa telah berbaiah kepada seorang Imam (seperti budak-budak ABJAD) dengan kesedaran sendiri (kerelanya sendiri) tampa dipaksa, maka sedapat mungkin hendaklah ia taat kepadanya (terus tetap didalam jemaah). Dan jika ada orang lain cuba merebutnya (merampas atau cuba meruntuh keyakinan itu), maka pukullah tenguk orang itu”.

Berkata Abdulrahman bin Abdu Rabbil Ka’bah, “Aku mendekati Abdullah bin Umar lalu bertanya, ‘Aku menyumpah kamu dengan nama Allah, benarkah kamu mendengar hadis tadi dari Rasulullah sendiri?’”. Sambil menunjukkan ke sepasang telinganya dan hatinya dengan isyarat tangan, Abdullah bin Umar berkata, “Kedua telingaku dan sepenuh hatiku mendengarnya’. Aku berkata kepadanya, ‘Saudara sepupumu, Mu’awiyah itu menyuruh kami supaya kami memakan harta sesama kami  dan membunuh jiwa kami dengan cara yang batil. Padahal Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung telah berfirman didalam surah an Nisaa ayat 29 (mafhumnya): “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan (jualbeli) dengan suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu bunuh dirimu (atau saudaramu). Sesungguhnya Allah Penyayang kepadamu”. Setelah diam seketika, Abdullah bin Umar pun menjawab, ‘Taatlah kepadanya sepanjang ia taat kepada Allah dan durhaklah kepadanya jika ia durhaka kepada Allah’”. BAB 176: DIBOLEHKAN BERDOA MEMINTA KEMATIAN KETIKA BERLAKUNYA FITNAH. SERTA PENJELASAN BERKENAAN PERUT BUMI DAN PUNGGUNGNYA.Diriwayatkan oleh Malik dari Yahya bin Sa’id bahawa ia mendengar Rasulullah berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu untuk dibolehkan aku melakukan kebijikan-kebajikan, meninggalkan kemungkaran-kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin. Apabila Engkau menghendaki fitnah pada manusia, tolong cabut nyawaku tampa terkena fitnah itu”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Malik bahawa ia bercerita, “Suatu hari Abu Hurairah bertemu dengan seseorang. Abu Hurairah berkata, ‘Matilah saja kalau boleh’. Ia bertanya, ‘Kenapa?’. Abu Hurairah menjawab, ‘Kamu mati dengan mengatahui alasannya adalah lebih baik daripada kamu mati tampa tahu alasannya”’. 

Kata Malik, “Setiap kali berdoa memohon keselamatan kepada Allah, Umar selalu merasa khwatir hal itu (keselamatan yang dimintanya) bertukar menjadi fitnah”. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Nadher bin Syumail, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Celakalah orang-orang Arab kerana kejahatan telah dekat. Kalau boleh mati sajalah, kalau boleh!”. Ini merupakan kemuncak kepada peringatan Nabi agar jangan sampai menjadi korban berbagai macam fitnah, sehingga dikatakan adalah lebih baik mati daripada menjadi bahan dan korban fitnah itu.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, “Apabila para pemimpin kalian orang-orang yang terbaik (taat kepada Allah), para hartawan kalian orang-orang yang dermawan (pembayar zakat), dan semua pekara kalian dimusyaratkan diantara kalian (telus dan jelas), maka punggung bumi adalah lebih baik dari perut bumi. Tetapi, apabila para pemimpin kalian terdiri dari orang-orang yang zalim (tidak taat kepada Allah), para hartawan kalian orang-orang yng kikir (lari dari zakat dan derma), dan urusan kalian (masaalah negara dan masyarakat) diserahkan kepada kaum wanita (melantik wanita sebagai ketua), maka perut bumi lebih baik bagi kalian (harta dunia) daripada punggungnya (maksudnya lebih baik mati daripada hidup)”. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, “Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada seseorang yang melalui tanah kuburan lalu ia berkata, ‘Seandainya (alangkah baiknya) jika aku berada ditempatnya”’. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Hadis senada diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ia menambah… “Ia mengatakan seumpama itu bukan dorongan kesedaran agama, tetapi kerana tidak tahan menyaksikan bincana”. Mungkin juga kerana sudah tidak tahan dengan kesusahan dan kesangsaraan hidup atas desakan kerajaan yang zalim. 

Diriwayatkan oleh Syu’bah dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Za’ra, dari Abdullah bahawa ia berkata, “Akan dating kepada manusia suatu zaman dimana ketika seseorang yang melalui kuburan seseorang lalu berkata, ‘Seandainya aku berada ditempatnya’. Ia mengucapkan perkataan itu kerana ia melihat bencana yang sangat dahsyat”. Demikian riwayat Thabrani.

Menurut Imam Qurthubi (penulis kitab ini), hal itu merupakan isyarat bahawa banyaknya fitnah, kezaliman dan ujian-ujian berat yang mengancam nyawa, harta mahupun kaum keluarga, seseorang itu boleh saja melupakan agamanya. Orang-orang yang beruntung adalah orang yang tetap setia pada agama ketika terjadinya serangan fitnah-fitnah tersebut. Demikian juga orang yang tetap tekun beribadah, seperti sabda Rasulullah, “Beribadah ditengah-tengah terjadinya fitnah adalah seperti kamu berhijrah kepadaku”. Pembicaraan mengenai pekara ini sebenarnya telah pun dikemukakan terdahulu. Tetapi, insya Allah akan lebih saya perjelaskan lagi kelak.
BAB 177: SEBAB-SEBAB TERJADINYA FITNAH DAN BINCANA.


Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan Tirmidzi, dari Abu Idris al Khaulani, dari Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, dari Umar Ibnu al Khathab bahawa ia bercerita, “Rasulullah memegang jangutku dan aku melihat kesedihan diwajahnya. Baginda bersabda, ‘Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun’. Tadi Jibril dating kepadaku dan berkata, ‘Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun’.  Aku pun menirunya, ‘Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun’. Baginda pun bertanya, ‘ Kenapa kau berkata seperti itu wahai Jibril?’. Dia menjawab, ‘Sepeninggalanmu kelak sesungguhnya umatmu akan dilanda fitnah kekacauan dalam waku yang singkat dan tidak begitu lama’. Baginda bertanya lagi, ‘Fitnah kekufuran atau fitnah kesesatan?’. Jibril menjawab, ‘Semuanya akan terjadi’. Baginda bertanya, ‘Darimana datangnya, bukankah aku telah meninggalkan al Quran ditengah-tengah mereka’. Jibril berkata, ‘Justru dengan kitab Allah itulah mereka terkena fitnah yang dilakukan oleh penguasa mereka dan para ulama ahli membaca al Quran. Para penguasa itu tidak memberi kepada rakyat hak-hak mereka. Hak-hak rakyat ditahan secara zalim dan tidak dipulangkan kepada mereka, sehingga mereka berperang dan terkena fitnah. Sedangkan para ulama ahli membaca al Quran justru mengikut (bersengkokol dan berpakat) kesenangan (yang ditaburkan) pemimpin serta membantu mereka (dalam mengeluarkan fatwa dan hokum) dalam kesesatan tampa merasa bersalah’. Aku bertanya, ‘Bagaimana supaya manusia boleh selamat dari mereka?’. Jibril menjawab, ‘Dengan menahan diri dan bersabar. Jika hak-hak mereka diberikan, mereka menerimanya (dengan rasa syukur pada Allah). Dan jika tidak diberikan, mereka biarkan saja (menyerahkan urusan itu pada Allah)’”. 

Diriwayatkan oleh al Bazzari dari Ibnu Umar bahawa Nabi saw bersabda, “Jika ditengah-tengah satu kaum kejahatan telah dilakukan secara terang-terangan, nescaya akan muncul penyakit Taaun (Colara) dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah menimpa orang-orang tua mereka dahulu. Apabila mereka sudah berani mengurangkan timbang (menipu timbangan) dan penyalewangan oleh para pemimpin-pemimpin, mereka akan dilanda seksa kemarau panjang. Apabila mereka sudah tidak mahu membayar zakat, maka hujan dari langit tidak akan diturunkan kepada mereka. Jika tidak kerana binatang-binatang, hujan langsung tidak akan diturunkan. Apabila mereka sudah berani melanggar janji Allah serta janji Rasul Nya, maka mereka akan dikuasi oleh para musuh-musuh mereka yang akan mengambil sebahagian yang ada ditangan-tangan mereka. Dan apabila para pemimpin mereka tidak lagi mahu memutuskan sesuatu pekara berdasarkan al Quran kitab Allah, maka Allah akan menjadikan kesengsaraan diantara mereka”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya yang bertajuk ‘Sunan Ibnu Majah’. 

Hadis serupa diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdul Barr dan Abu Bakar al Khathib dari Sa’id bin Katsir bin Afir din Muslim bin Yazid, dari Malik, dari pakciknya Abu Suhail, dari Atha’ bin Abu Rabbah dari Ibnu Umar bahawa seseorang bertanya kepada Nabi saw, “Siapakah orang mukmin yang paling utama?’. Baginda bersabda, ‘Yang paling mulia akhlaknya’. Dia bertanya lagi, ‘Siapa orang mukmin yang paling pandai?’. Baginda bersabda, ‘Yang paling selalu mengingati kematian dan yang memiliki persiapan yang paling baik untuk mati. Mereka itulah orang-orang yang paling bijak’. Kemudian baginda bersabda, ‘Wahai orang-orang Muhajirin, apabila ditengah-tengah satu kamu kejahatan telah bermaharajalela. Maka akan muncul penyakit Taaun dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka…’”.

Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dari Atha’ al Kharsani bahawa ia berkata, “Ada lima pekara yang mengakibat lima pekara pula, yaitu, apabila sesuatu kamu memakan riba (juga rasuah), maka akan timbul bincana gempa bumi mengerikan yang membenam mereka kedalam bumi. Apabila para peniaga sudah berlaku sewenagn-wenagnnya (menipu timbangan), maka akan berlaku kemarau yang panjang. Apabila zina sudah bermaharajalela (sex bebas), maka akan berlaku banyak kematian. Apabila zakat tidak lagi mahu dibayar, maka akan banyak binatang ternakan yang akan mati. Dan apabila kaum kafir ahli dzimmah (orang kafir yang meminta perlindungan atau juga dipanggil kafir zimmi) dimusuhi, maka pemerintah akan hancur”.

Diriwayatkan oleh atz Tirmidzi dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, “Jika umatku berjalan dengan gaya sombong dan pelayan mereka adalah putra-putra para penguasa Parsia dan Romawi, maka orang-orang jahat mereka akan menguasi orang-orang baik mereka”. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Qais bin Abu Hazim bahawa ia berkata, “Abu Bakar sedang berdiri dan menyampaikan ucapan. Setelah memanjatkan puji-pujian kepada Allah SWT, ia berkata, ‘Wahai manusia, sesungguhnya kamu sudah tentu telah membaca ayat 105 dari surah al Maaidah (mafhumnya):

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri, tidaklah merbahaya kepadamu orang-orang yang telah sesa, bila kamu telah mendapat petunjuk. Kerpada Allah tempat kembalimu seklian, lalu Allah mengkhabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu amalkan”.  

Sesungguhnya kami pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, ‘Apa bila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mahu mengubahnya, nescaya Allah nyaris menimpakan seksa Nya kepada mereka secara merata (semua akan terkena balak)’”. 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr ibnu Ash bahawa Rasulullah bersabda, “Jika ditaklukkan untuk kamu kekayaan Persia dan Romawi, kamu akan menjadi kaum seperti apa?’. Abdulrahman bin Auf menjawab, ‘Kamu akan menjadi seperti apa yang telah diperintahkan oleh Allah’. Rasulullah bersabda,’Atau bukan!, kerana itu kamu saling bersaing , saling dengki mendengki, saling membelakangi, saling membenci dan sebagainya. Kemudian kalian pulang ketempat kediaman orang-orang Muhajirin (yang berhijrah) dengan saling menjadikan budak satu sama lain (membuli mereka)”. 

Diriwayatkan oleh Muslim lagi, dari Amr bin Auf, orang yang sangat dekat dengan keluarga besar Bani Amir bin Lu'ayyi yang pernah ikut Perang Badar bersama-sama Rasulullah, bahawa Rasulullah mengutus Abu Ubaidah Ibnu Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyah (ufti) mereka. Kerana Baginda telah berdamai dengan penduduknya dan menugaskan al Alla' Ibnu Hadhrami sebagai pemimpin mereka. Abu Ubaidah pulang dari Bahrain dengan membawa harta. Orang-orang anshar telah mendengar kepulangan Abu Ubaidah itu. Mereka lalu turur serta solat subuh berjemaah bersama Rasulullah. Selesai solat, baginda terus pulang kerumah. Tetapi mereka hadir kerumah Baginda beramai-ramai. Rasulullah terus tersenyum sewaktu melihat mereka dan bersabda, "Aku yakin kamu semua telah mendengar kepulangan Abu Ubaidah dari Bahrain'. Mereka menjawab, "Benar wahai Rasulullah". Baginda terus bersabda, "Bergembiralah dan bersyukurlah kamu atas kurniaan Allah kepada kamu semua. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku bimbangkan yang akan menimpa kamu semua. Tetapi, yang aku bimbangkan kepada kamu ialah apabila kamu semua mendapat kenikmatan dunia yang melimpah-ruah, seperti yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu dahulu. Lalu kamu menjadi saling berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Lalu pekara inilah yang membuat kamu binasa seperti yang dialami mereka dahulu". 

Didalam riwayat Muslim yang lain menyebut tambahan, "...lalu pekara itu membuat kamu terlena seperti yang pernah mereka alami dahulu". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah bersabda, "Sepeninggalanku kelak, aku tidak meninggalkan satu pun fitnah yang lebih merbahayakan kaum lelaki dari pada wanita". Hadis ini juga diriawayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Said al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Setiap pagi akan ada dua Malaikat yang berseru, 'Celaka bagi kaum lelaki gara-gara wanita dan celaka kaum wanita gara-gara lelaki". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah lagi dari Abu Said al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dunia adalah ibarat buah yang (sedang masak ranum) manis dan hijau dan sesungguhnya Allah menunjukkan kamu sebagai Khalifah didalamnya (menjadikan manusia untuk berfikir dan memilih). Oleh kerana itu perhatikanlah apa yang kamu lakukan. Perhatikanlah dengan teliti. Maka takutlah kamu kepada Allah dan waspadalah terhadap wanita". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan penambahan, "...Maka takutlah kamu kepada Allah, takutlah kepada Neraka dan takutlah kepada wanita". Kemudian ditambah lagi dengan ungkapan, "....Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa Bani Israel terjadi disebabkan wanita". 

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Kaab bin Iyadh bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat akan ditimpa fitnah, dan fitnah bagi umatku ialah harta". Tirmidzi meriwayatkan lagi, dari Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, "Barang siapa tinggal didesa (kampong) ia akan terhindar dari fitnah. Barang siapa terus mengikuti binatang buruan, ia akan terus lupa. Dan barangsiapa mendatangi pintu-pintu istana Raja (mengikuti para pemimpin) ia akan terkena fitnah". 


FAKTA:


Allah SWT telah memberi peringatan didalam al Quran kepada hamba-hambanya melalui pengantara Nabi Nya berkenaan fitnah daripada harta dan wanita. Contohnya seperti ayat-ayat dibawah ini yang mafhumnya:

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, sebab itu berwaspadalah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, membebaskan dan mengampunkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayangz'. (surah Taghaabut ayat 14)

"Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu menjadi cubaan (ujian) bagimu. Allah, disisiNya pahala yang besar". (Surah Taghaabut ayat 15)

"Takutlah kamu kepada Allah sekadar tenagamu (kemempuanmu) dan dengarkanlah dan ikutlah dan berdermalah, nescaya ia lebih baik bagi dirimu. Barangsiapa yang memelihara dirinya dari kebakhilan (kedekut), maka mereka itulah yang menang". (Surah Taghaabut ayat 16)

"Jika kamu meminjamkan (dermakan hartamu kepada orang-orang miskin) Allah dengan pinjaman yang baik. Nescaya Allah melipat-gandakan (balasanNya) bagimu dan mengampunkan kamu. Allah Maha Menerima kasih (membalas) bagimu dan mengampuni kamu. Allah Menerima Kasih (memberi pahala) lagi Penyantun". (Surah Taghaabut ayat 17)

Allah memberi peringatan pekara-pekara yang dapat melindungi dari fitnah kecintaan kepada harta dunia, wanita dan anak-anak serta fitnah-fitnah yang lain. Allah berfirman didalam kitab Nya al Quran ul karim, mafhumnya:

"Dihiaskan kepada manusia, mencintai shawat (kinginan sex) seperti perampuan-perampuan, anak-anak dan harta benda yang banyak, dari emas (wang ringgit), perak, kuda yang bagus (kenderaan yang mewah), binatang-binatang ternakkan (ladang ternakkan) dan tanam-tanaman (estet dan ladang-ladang). Demikian itulah kesukaan hidup didunia, dan disisi Allah tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu kehidupan indah diSyurga Nya)". (Surah Ali Imran ayat 14).

"Katakanlah, adakah kamu suka Ku khabarkan kepadamu barang yang lebih baik daripada yang demikian?. (iaitu) Untuk orang-orang yang taqwa disisi Tuhannya ada syurga yang mengalir air sungai dibawahnya, sedang mereka itu kekal didalamnya dan (lagi) isteri-isteri (bidadari) yang suci dan keredhaan Allah dan Allah Maha melihat segala hambaNya". (Surah Ali Imran ayat 15)

Setelah menjelaskan balasan-balasan nikmat yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, seterusnya Allah menjelaskan pula berkenaan sifat-sifat mereka. Firman Allah (mafhumnya):

"(Mereka itu) orang-orang yang sabar, benar, patuh (mengikut perintah). memberikan nafkah (suka menderma) dan memohon ampun (krpada Allah) diwaktu shayur (1/3 malam)". (Surah Ali Imran ayat 17)

Ayat diatas itu merupakan satu peringatan bagi mereka atas tingkahlaku mereka yang mahu menjauhi sesuatu yang dijadikan indah untuk mereka. Juga peringatan atas keinginan mereka untuk mendapatkan sesuatu (ganjaran) yang lebih indah daripadanya (keindahan kehidupan dunia). Didalam al Quran, ayat-ayat seumpama ini adalah cukup banyak. Maka rajin-rajinlah kamu membacanya.
BAB 178: TAAT MERUPAKAN PENYEBAB TURUNNYA RAHMAT DAN KESELAMATAN DARI ALLAH.


Diriwayatkan oleh al Hafiz Abu Nu'aim dari Sulaiman bin Ahmad, dari al Miqdam bin Daud, dari Ali bin Ma'bad ar Raqi, dari Wahab bin Rasyid, dari Malik bin Dinar, dari Khallas bin Amr, dari Abad Darda' bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman, "Aku adalah Allah. Tidak ada tuhan selain Aku yang menguasai para penguasa (pemimpin) dan Raja seluruh raja-raja. Hati seluruh raja-raja ada ditangan Ku. Apabila hamba-hamba itu hamu taat kepada Ku, nescaya Aku alihkan hati para penguasa (pemimpin) mereka untuk mengasihi dan menyayangi mereka. Dan sesungguhnya apabila hamba-hambabitu durhaka kepada Ku, nescaya Aku alihkan hati para penguasa merekanuntuk marah dan membenci mereka sehingga para penguasa itu menimpakan seksa yang kejam kepada mereka. Janganlah sebokkan diri kamu mendoakan kecelakaan (keburukan) kepada para penguasa itu. Tetapi sebokkanlah diri kamu dengan mengingat dan berhiba-hiba (meminta ampun) kepada Ku, nescaya Aku akan menolong kamu dari para penguasa kamu". 
BAB 179: TANDA-TANDA PERANG BESAR-BESARAN.PERINGATAN: Didalam hadis-hadis yang akan dipaparkan dibawah ini terdapat 2 jenis peperangan yang dimaksudkan oleh Nabi saw. Pertama baginda merujuk kepada Perang Salib yang sudahpun berlaku. Kedua baginda merujuk kepada Perang Akhir Zaman Imam Mahadi yang belum lagi terjadi. Adakalanya kedua-dua peperangan ini dicampuradokkan, hingga kita harus menelitinya betul-betul supaya kita faham maksudnya. Diingatkan juga bahawa setiap hadis yang baginda sampaikan itu adalah bepuluh tahun sebelum terjadinya perang salib itu pun. Tetapi ia tetap juga terjadi dan pasti akan terjadi, begitu juga dengan Perang Akhir Zaman kelak, ia pasti akan terjadi. Maka adalah diharapkan pembaca semua dapat membezakan diantara keduanya sewaktu membaca hadis-hadis itu kelak.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mu'az bin Jabal bahawa Rasulullah bersabda, "Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yatsrib dan kehancuran Yatsrib adalah bermahrajalelanya perang besar-besaran. Bermaharajalela perang besar-besaran adalah penaklukan Konstantinapel dan penaklukan Konstantinopel adalah keluarnya Dajjal".

Dirawayatkan oleh Bukhari dari Auf bin Malik ia berkata, "Pada peristiwa Peperangan Tabuk aku menenui Nabi dalam sebuah kemah yang diperbuat dari kulit. Baginda bersabda, "Hafalkan...ada enam peristiwa penting menjelang berlakunya hari kiamat. Iaitu, kematianku, kejatuhan Baitul Maqdis, penyakit mautan (penyakit berjangkit yang membawa maut iaitu Taaun) yang tersebar dikalangan kalian, dan melimpah-ruahnya harta (wang) hingga ketika seseorang yang diberi wang sebanyak seratus dinar pun akan marah (contohnya pemberian brim 1malaysia). Kemudian fitnah merata yang memasuki setiap rumah orang-orang Arab (bukan saja orang Arab, semua keturunan iaitu pengaruh fitnah dalam internet, TV dan Pokemon Go). lalu gencatan senjata atau perdamaian antara kalian dengan Bani al Ashfar (salah satu puak Yahudi semasa perang salib) tetapi mereka menghianati kalian dan menyerbu kalian dengan lapan puluh bendera dimana setiap bendera tersebut terdapat 12,000 anggota perang". (bererti jumlah keseluruhan anggota tentera orang-orang musrikun waktu itu ialah seramai 960,000 orang).

Hadis serupa diriwayatkan oleh Abu Qasim ath Thabrani didalam kitabnya yang bertajuk  'Mu'jam Al Khabir' dengan tambahan, "...Sesungguhnya benteng pertahanan tentera islam pada waktu peperangan besar-besaran (perang salib) itu adalah sebuah dearah yang dipanggil  Ghauthah disebuah kota disebut Damaskus". Hadis yang sama sanadnya juga diriwayatkan oleh Abu Khaththab bin Dahyat didalam kitabnya bertajuk 'Maraj al Bahrain fi Fawa'id al Musyriqin wal Maghribin'. 

Menurut Abu Khaththab, Auf bin Malik al Asyja'i adalah salah seorang sahabat Nabi yang menjadi saksi perjalanan Sirah Islam dari semenjak awal Islam. Ia sempat menyaksikan kewafatan Nabi saw, ikut serta didalam peristiwa penaklukan Baitul Maqdis bersama-sama Amirul Mukminin Saidina Umar al Khathab ra. yang berakhir dengan genjatan senjata (perdamaian) pada tanggal 5 Zulqe'idah tahun 16 Hijrah, ia juga turut terlibat dalam pembahagian harta kekayaan Kisra yang jatuh ketangan Amirul Mukminin Saidina Umar al Khathab ra dan turut serta didalam peperangan Jamal dan peperangan Shaffin.

Selain itu, Auf bin Malik juga sempat menyaksikan terjadinya peristiwa penyakit mautan iaitu wabak penyakit taaun yang menyerang Syiria sebelum itu. Penyakit itu lazim disebut sebagai penyakit Taaun amwas (malaria atau coleraa). Peristiwa itu telah meragut nyawa seramai 26,000 orang. Tetapi menurut Madini yang meninggal dunia hanya 25,000 orang. Amwas adalah merupakan sebuah pekan yang terletak ditengah sempadan diantara kota Ramallah dan Baitul Maqdis. Ditempat ini jugalah seorang yang menjadi orang kepercayaan umat islam bernama Abu Ubaidah Ibnu Jaarah dan seorang lagi Amir (penguasa) yang mempunyai pengatahuan agama yang cukup mendalam bernama Abdulrahman alias Mu'az bin Jabal telah meninggal dunia.

Imam Ahmad bin Hambal didalam kitabnya 'Tarikh Ahmad' mengatakan, Wabak Taaun Amwas melanda pada tahun 18 Hijrah. Tetapi menurut pendapat Umam Ahmad seperti yang dipetik oleh Abu Zara'ah ae Razi, wabak itu melanda pada tshun 17 Hijrah atau 18 Hijrah. Kerana pada tahun 19 Hijrah Amirul Mukninin Khalifah Umar al Khathab ra pulang dari wilayah Saragh.

Setelah kelima bincana (yang disebutkan kepadanya oleh Baginda Nabi saw dahulu), Auf bin Malik masih dikurnikan umur yang masih panjang lagi hingga kezaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 73 Hijrah. Semasa peperangan dipadang Shaffin itu, ia diserang penyakit asma yang sangat berat. Menurut Waqidi, Auf bin Malik al Asyja'i meninggal dunia di Syria pada tahun 73 Hijrah itu. Jika pendapat Waqidi itu benar, bererti Auf meninggal dunia pada masa pemerintahan Khalifah al Walid bin Abdul Malik bin Marwan. 
BAB 180: PERANG BESAR-BESARAN (PERANG SALIB) YANG DILANCARKAN PASUKAN ROMAWI TERHADAP UMAT ISLAM.


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Auf bin Malik al Asyja'i bahawa Rasulullah bersabda, "Akan terjadi gencatan senjata antara kalian dengan Bani Ashfar. Lalu mereka menghianati kalian dengan membawa lapan puluh bendera yang setiap bendera terdapat dua belas ribu orang pasukan". 

Diriwayatkan Abu Daud dari Dzu Makhmar salah seorang sahabat Rasulullah, bahawa ia pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Romawi. Lalu kalian berperang, sedangkan mereka adalah musuh kamu. Maka kalian diberi kemenangan, mendapat harta rampasan yang akan dibahagi dan juga keselamatan. Kemudian kalian pulang. Ketika sampai disebuah padang rumput berbukit maka kalian pun singgah. Tiba-tiba seorang Nasrani mengangkat salib seraya berteriak, 'Salib menang!. Seorang daripada kaum Muslimin itu marah dan lalu menghampirinya dan bertanya. Pada saat itulah bangsa Romawi berkhianat. Mereka berseongkol dan berpakat melakukan perang besar-besaran. Mereka datang dengan membawa lapan puluh bendera yang setiap bendera menghimpunkan dua belas ribu pasukan". 

Didalam riwayat Abu Daud (yang lain) disebutkan sambungan, "Orang-orang Islam bergerak mengambil senjata mereka lalu pergi berperang. Maka Allah telah memberi penghormatan kepada mereka berupa kematian Syahid kepada golongan angkatan tentera Islam tersebut". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad didalam kitabnya bertajuk 'Musnad Ahmad'. Sanad hadis ini sahih. Menurut al Auza'i, Dzu Makhmar adalah saudara sepupu Raja an Najasyi. Sedangkan menurut Abu Umar seperti yang dipetik oleh Ibnu Majah bahawa dia adalah merupakan salah seorang sahabat Rasulullah.

Kedua-dua hadis tadi juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud dari Mu'az bin Jabal bahawa Nabi saw bersabda, "Perang berar-besaran (perang salib), penaklukan Konstantinopel dan keluarnya Dajjal, adalah dalam rentas waktu tujuh bulan". Kemudian bersumber dari Abdullah bin Busyri bahawa Rasulullah bersabda, "Antara perang besar-besaran (perang akhir zaman Imam Mahadi) dan penaklukan Madinah adalah enam tahun dan tahun ketujuh keluarnya Dajjal". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud yang menganggapnya sebagai hadis sahih.

Disini ada sedikit kekeliruan kerana perang penaklukan Konstantinopel dan perang besar-besaran (perang salib) memang berlaku lebih kurang dalam jarak masa tujuh bulan atau tujuh tahun. Tetapi keluarnya Dajjal dan penaklukan Madinah tidak berlaku diwaktu itu. Ia hanya berlaku apabila berlakunya Perang Akhir Zaman bersama Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa as. kelak.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Basyir bin Jabir bahawa ia berkata, "Sewaktu di Kufah bertiup angin Hamra' (angin merah). Seorang berkata, 'Wahai Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah tiba'. Abdullah yang pada mulanya bersantai kemudian memperbetulkan kedudukannya lalu berkata, 'Kiamat tidak akan datang sebelum warisan tidak dibahagi dan harta ghanimah tidak mendatangkan kegembiraan'. Kemudian sambil menunjuk kearah Syaria ia berkata, 'Disana ada musuh yang menghimpun kekuatan untuk menyerang umat Islam dan umat Islam juga menghimpun kekuatan untuk menghadapi serangan mereka'". 

Aku (Basyi) bertanya kepada Abdullah, "Adakah Romawi yang tuan maksudkan?". Dia menjawab, 'Benar!. Didalam pertempuran itu terjadi pertembungan yang sangat sengit, sehingga pasukan umat islam membentuk pasukan berani mati dan tidak akan kembali tampa membawa kemenangan. Maka kedua belah pihak bertempur hingga kemalam. Kemudian mereka pulang. Kedua-dua pihak tiada yang menang, tetapi pasukan berani mati Islam kesemuanya mati. Kemudian pasukan Islam membentuk satu lagi pasukan tempur berani mati yang tidak akan pulang jika kalah. Maka kedua-dua pihak pun bertempur lagi sampai kemalam hari. Kemudian mereka undur pulang semula. Kedua-dua pihak juga tiada yang menang. Namun pasukan berani mati Islam semuanya hancur. Kemudian dihari ketiganya juga pasukan berani Islam dibentuk semula. Maka kedua-dua pihak pun bertempur lagi sampai kemalam hari. Kemudian mereka undur pulang semula. Kedua-dua pihak juga tiada yang menang. Namun pasukan berani mati Islam semuanya hancur'". 

"Pada hari keempat, semua anggota perang Islam yang tersisa itu kesemuanya mara dengan keberanian luar biasa (kesemuanya berani mati kerana Allah). Pasukan Romawi berundur dan mengalami kekalahan teruk kerana kesemuanya mati. Belum pernah lagi terlihat keadaan kehebatan angkatan perang Islam demikian rupa. Sehinggakan jika ada seekor burung yang lalu diatas kepala-kepala mereka juga akan turut hancur terkepar-kepar menyembah bumi lalu mati". 

"Setelah pertempuran itu selesai, orang islam (yang masih hidup) pun mula mengira dimana jika anggota yang pada mulanya berjumlah seratus orang, yang hanya tertinggal hanya seorang sahaja. Lalu ghanimah apakah yang boleh membuat mereka gembira?. Warisan apa yang boleh dibahagi-bahagikan? (semuanya sudah tidak bernilai lagi). Ketika mereka sedang duduk didalam keadaan demikian, mereka terdengar bincana yang lebih besar lagi sedang menghampiri mereka. Tiba-tiba datang seseorang sambil berteriak, 'Sesungguhnya Dajjal telah menggantikan mereka ditengah-tengah anak cucu mereka (orang-orang kafir)'. Maka mereka melepaskan semua yang ada ditangan dan pulang. Seterusnya pasukan Islam dibentuk dengan sepuluh pasukan berkuda sebagai pasukan peninjau. Rasulullah bersabda, 'Aku tahu nama-nama mereka, nama-nama ayah mereka dan warna kulit kuda-kuda mereka. Mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang terbaik yang ada dimuka bumi ini, atau mereka termasuk sebagai para penunggang terbaik diwaktu itu". 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Tsauban bahawa Rasulullah bersabda, "Tidak lama lagi umat-umat ini (orang-orang kafir) akan bersengkokol mengerumuni kamu, seperti orang-orang yang mahu makan yang mengerumuni hidangannya". Lalu seorang sahabat bertanya, 'Adakah pada waktu itu kerana jumlah kami hanya sedikit?'. Baginda bersabda, 'Tidak, malah jumlah kamu cukup ramai. Kamu bagaikan buih diair banjir. Allah benar-benar akan mencabut dari dada musuh-musuh kamu rasa takut kepada kamu. Lalu menimpakan waham didalam hati-hati kamu'. Seorang sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah itu waham?'. Baginda bersabda, 'Waham ialah cinta dunia dan takut mati'". FAKTA:


Perhatikan betul-betul akan kesemua hadis-hadis yang dipaparkan diatas. Sebenarnya ada dua peristiwa perang yang dimaksudkan oleh Nabi saw. Peristiwa pertama ialah berkenaan Peperangan Salib antara orang-orang kafir yang bersatu menentang kaum Muslimin. Peristiwa kedua ialah berkenaan Perang Akhir Zaman diantara orang-orang kafir dan Dajjal menantang Imam Mahadi, Nabi Isa dan orang-orang Muslimin. Pembaca kenalah memahami sendiri akan maksud hadis-hadis tersebut. 

Yang dimaksudkan berkenaan Bani al Ashfar (keturunan manusia yang berkulit kuning) adalah bangsa Romawi. Tetapi terdapat dua versi pendapat berkenaan kenapa mereka disebut sebagai Bani al Ashfar. Pendapat pertama adalah apa yang diperkatakan oleh al Anbari, bahawa satu waktu pasukan perang dari Ethiopia yang berjaya mengalahkan musuh-musuh mereka telah menawan wanita-wanita tawanan yang kemudian mereka buntingkan. Lalu mereka melahirkan anak-anak berkulit kuning. Pendapat kedua seperti yang diperkatakan oleh Ibnu Ishak, bahawa nama Bani Ashfar dikaitkan dengan nenek moyang mereka yang bernama al Ashfar bin Rum bin Aishu bin Ishak bin Ibrahim (keturunan kaum Yahudi).

Disebutkan didalam sebuah hadis marfu yang cukup panjang dari Hudzaifah bahawa ia berkata, "...Sesungguhnya Allah mengerakkan hati Raja Romawi dari keturunan Hiraqlitus kelima bernama Dhamrah  untuk berdamai dengan Khalifah Imam al Mahdi. Dia mengambil keputusan itu disebabkan merasa yakin bahawa pasukan Muslimin pasti dapat mengalahkan pihak Musrikin (rakyatnya). Perjanjian damai itu dimetrai kedua pihak sepatutnya selama tujuh tahun kehadapan. Pihak kaum Musrikin telah sanggup membayar jiziah (ufati) kepada kaum Muslimin".

"Setelah keadaan menjadi reda dan aman, kemudian kesemua lambang-lambang salib dilenyapkan, maka pihak kaum Muslimin pun pulang ke Damaskus. Tetapi telah berlaku satu insiden diantara kaum Nasrani dan seorang kaum Muslimin gara-gara papan salib. Insiden ini telah menjadi tegang. Mereka tidak mahu pekara ini diselesaikan dimeja rundingan. Sebaleknya, secara diam-diam panglima-panglima perang mereka telah berkumpul dan berpakat. Mereka mahu menyerbu wilayah-wilayah pentabiran Islam secara senyap-senyap semasa pihak Islam masih lagi terlena dengan perjanjian damai. Mereka bergerak dengan kekuatan pasukan perang sebanyak 12,000 anggota dan masing-masing dari mereka membawa bendera perang. Semua orang Nesrani yang tinggal di Syria, Antakia dan wilayah-wilayah semananjung lainnya juga mengangkat salib".

"Mendengar berita yang sangat mengejutkan itu, Khalifah al Mahdi telah menghantar utusan meminta bantuan dari Syria, Hijaz, Yaman, Kuffah, Basrah dan Iraq. Khalifah memohon bantuan untuk bersama-sama berjihad kejalan Allah. Tetapi kaum Muslimin disebelah timur memberitahu Khalifah bahawa mereka tidak mampu untuk bergabung lantaran mereka sendiri sedang berperang menghadapi pihak musuh yang bergerak dari wilayah Kharasan melalui sungai Eufrat. Tidak lama kemudian sebahagian kaum Muslimin penduduk Kufah dan Basrah segera bergabung dengan Khalifah al Mahdi, untuk menghadapi musuh. Seterusnya pasukan gabungan itu memasuki Damaskus, pasukan Romawi juga memasuki kota tersebut dan tinggal selama empat puluh hari. Selama itu jugalah mereka membantai dan membunuh seluruh penduduk yang tidak berdosa, merobohkan rumah-rumah mereka, memotong semua pokok-pokok dan berbagai lagi kerosakkan lain yang mereka lakukan".

"Apabila pasukan Muslimin datang, maka berlakulah pertempuran yang sangat sengit. Dalam pertempuran itu ramai angota pasukan kamu Muslimin telah gugur sebagai syuhada'. Diwaktu itu juga berlakunya empat suku bangsa Arab yang belot dan murtad. Mereka ialah dari suku Sulaim, suku Nahd, suku Ghassan dan suku Thayyi. Mereka memilih untuk bergabung dengan tentera Romawi. Tetapi kemudian Allah segera menurunkan pertolongan Nya kepada kaum Muslimin. Mereka berhasil membunuh ramai anggota perang Musrikin. Darah mereka berlinang dimerata tempat dan percikkannya  juga dimana-mana. Itulah bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Nya yang beriman". 

"Setelah perang tamat, pasukan kaum Muslimin terus mara memasuki negara Romawi dengan melaungkan kalimah puji-pujian kepada Allah dan takbir. Mereka terus mengempur dinding-dinding dan benting-benting kubu pertahanan negara itu. Mereka berhasil mendapatkan ghanimah yang banyak dan menawan kaum-kaum wanita dan anak-anak mereka. Perjalanan waktu Imam al Mahdi hingga sampai ke Marocco selama empat puluh tahun, di Kuffah selama dua belas tahun, di Madinah selama dua belas tahun dan di Mekah selama enam tahun". Penjelasan selanjutnya berkenaan Imam al Mahdi akan diperjelaskan lagi nanti, insyaallah.
BAB 181: BERKENAAN FIRMAN ALLAH "HINGGA PERANG BERHENTI".


Penulis Kitab 'Ad Dur al Mansur (VI/47) meriwayatkan dari Hudzaifah bahawa ia bercerita, "Setelah Rasulullah berhasil melakukan penaklukan, aku bertemu baginda lalu berkata, 'Segala puji bagi Allah, Wahai Rasulullah, yang telah berkenan menolong Islam dan perang pun telah berhenti'. Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya setelah perang berhenti ada enam pekara lagi. Apakah kamu tidak mahu bertanya kepadaku wahai Hudzaifah!'. Aku menjawab, 'Sudah tentu ya Rasulullah, apakah dia?'. Baginda bersabda, 'Kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, dua golongan yang dakwahnya sama (seperti Islam) tetapi saling berbunuhan sesamanya (Daesh atau IS dan Syiah, fitnah yang sedang berlaku sekarang), harta datang melimpah ruah sehingga seseorang yang diberi seratus dinar tetapi masih saja marah (pemberian BRIM 1Malaysia) dan wabak penyakit yang mengerikan (membawa maut yang ramai dan sedang berlaku juga sekarang diseluruh dunia). Kemudian ada anak-anak muda dari Bani Ashfar (kaum Yahudi Zionis) yang menanam sehari seperti menanam sebulan atau menanam sebulan seperti menanam setahun. Maka kaumnya ingin sekali memilikinya sehingga mereka berkata, 'Kami ingin menarek kembali milik kami (juga sedang berlaku, pihak zionis merampas tanah-tanah milik kaum Palastain)'.

'Setelah mengumpulkan pasukan (tentera) dalam jumlah yang besar, mereka lalu bergerak dan ketika sampai didaerah perbatasan antara al Aris dan Antakia, ia pun berkata kepada teman-temannya, 'Bagaimana pendapat kalian?'. Mereka menjawab, 'Kita serang saja mereka sahingga Allah memutuskan diantara kita dan mereka'. Ia membalas, 'Aku tidak sependapat dengan kalian. Sebaliknya kita biarkan saja hingga saat yang tepat. Dan pada saat itu perang pun berhenti'". 

Al Faqih Ibnu Barjan dalam kitabnya al Arsyad memperkatakan sanad yang bermasaalah pada hadis diatas tadi, "Diriwayatkan oleh Ismail bin Iyasi, dari Abdulrahman bin Ziyad bin An'am, dari Rabi'ah bin Saif bin Mani al Maghafiri, dari Makhul, dari Hudzaifah, dari Rasulullah". 
BAB 182: MEMERANGI KAUM TURKI DAN CIRI-CIRI MEREKA.


Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Kiamat tidak akan berlaku sehingga kalian memerangi orang-orang yang penakut dari bangsa ajam (bukan Arab) yang terhormat, yang berkulit kemerah-merahan, yang berhidung kemek dan bermata sepet. Wajah mereka seperti topi baja berkulit dan kasut mereka diperbuat dari bulu" (yang dimaksudkan itu ialah orang-orang Turki). 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, " Mendekati hari kiamat kalian akan memerangi satu kaum yang kasutnya dari bulu, wajah mereka seperti topi baja berkulit, berkulit kemerah-merahan, bermata sepet dan berhidung kemek". Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Mereka memakai pakaian dan kasut dari bulu". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Said al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sebelum kalian memerangi suatu kaum yang bermata sepet dan berwajah lebar, mata mereka seperti belalang dan wajah mereka seperti topi baja yang berbulu. Mereka memakai kasut dari bulu, membuat perisai dari kulit dan suka menambat kuda dipohon kurma".

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda, "...Kamu akan memerangi satu kaum yang bermata sepet (bangsa Turki)". Selanjutnya Baginda bersabda, "Kamu menghalau mereka tiga kali hingga mereka terdesak di jazirah Arab. Pada pengusiran pertama, selamatlah orang yang melarikan diri diantara mereka. Pada pengusiran kedua sebahagian selamat dan sebahagian lagi binasa dan pada pengusiran ketiga, mereka ditumpaskan habis-habisan".
BAB 183: BANGSA TURKI MENGUSIR KAUM MUSLIMIN, DAN KAUM MUSLIMIN KEMUDIAN MENGUSIR MEREKA. 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dari Abu Nu'aim, dari Basyir ibnu Muhajir, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya bahawa ia berkata, "Aku duduk disamping Nabi dan aku mendengar baginda bersabda, 'Sesungguhnya umatku akan dihalau sebanyak tiga kali oleh satu kaum yang berwajah lebar seperti perasai dan bermata sepet, sehingga mereka berhasil mendesak umatku kejazirah Arab. Pada pengusiran pertama, selamatlah orang yang berhasil melarikan diri dari mereka. Pada pengusiran kedua, sebahagian ada yang binasa dan sebahagian lagi ada yang terselamat.  Adapun pada pengusiran ketiga, mereka yang masih selamat semuanya dibinasakan'. Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapakah mereka ?'. Baginda bersabda, 'Bangsa Turki'. Seterusnya baginda bersabda, 'Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggaman Nya, mereka suka menambatkan kuda-kuda mereka pada pagar-pagar masjid kaum muslimin". Diperkatakan juga, konon sejak mendengar sabda baginda itu, Buraidah selalu menyiapkan dua atau tiga ekor unta ditambah bekal perjalanan untuk berjaga-jaga untuk lari jika bangsa Turki datang menyerang secara tiba-tiba.

Hadis serupa diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ja'far bin Musafir, dari Khallad bin Yahya, dari Basyir bin Muhajir,dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahawa Nabi saw bersabda, "Kalian akan diperangi oleh orang-orang yang bermata sepet iaitu bangsa Turki. Tetapi kalian akan mampu mengusir mereka sebanyak tiga kali, sehingga kalian susuli mereka ke Semananjung Arab. Pada pengusiran pertama, diantara mereka ada yang berjaya melarikan diri dan selamat. Pada pengusiran kedua diantara mereka ada yang selamat dan ada pula yang binasa. Dan pada pengusiran ketiga, mereka semua dikalahkan". FAKTA:


Hadis diatas tadi memberi petunjuk bahawa bangsa Turki (Tatar)memusuhi dan membunuh kaum Muslimin. Pekara ini terjadi seperti yang diberitahu oleh Nabi saw dan hanya Allah sahaja yang mengatahui dan dapat melindungi kaum Muslimin dari kedatangan mereka seperti Yakjut dan Makjut.

Al Hafiz as Sayid Ibnu Dahiyat bercerita, "Pada bulan Jamadil Awal tahun 617 Hijrah, berangkatlah pasukan Tatar yang terdiri bangsa Turki. Dengan kejam mereka membunuh orang-orang Mukmin yang tinggal dibeberapa buah negara. Dinegara Kharasan misalnya, pasukan tentera kafir ini yang dipimpin oleh seorang diktator kejam bernama Bakhan Khaqan secara membabi-buta melakukan pembunuhan, melenyapkan lambang-lambang kekuasaan (bangunan, masjid dll)  kerajaan Bani Sasan dan membakar, meroboh bangunan-bangunan dan rumah-rumah di Kota Nasyawar. Penduduk keturunan Bani Khawarizan semuanya dibunuh, kecuali mereka-mereka yang berjaya melarikan diri dan bersembunyi digua-gua dan tempat-tempat sunyi lainnya. Mereka juga menawan kaum-kaum wanita serta menghancur-leburkan semua bangunan.

Mereka membuat empangan di Sungai Jaihan dan mengalikan airnya ke kota Madinah sehingga semua bangunan-bangunan tinggi di Kota suci ini terendam air (air banjir) cukup tinggi. Di Kota Thus mereka merosakkan permakaman Ridhwa dan meratakannya dengan timbusan tanah. Dinegara Kahastan mereka menghancurkan kota Rai, Qazawin, Abhar dan Zanjan. Kemudian dinegara Azarbaijan, selain merobohkan kota Ardabil dan kota Maraghah Karsi, mereka juga turut menbunuh para ulama islam, mencencang kaum-kaum wanita dan menyembelih kanak-kanak. Tetapi ketika mereka mara kekota Asbahan iaitu salah satu kota terbesar di Iraq yang merupakan kota bagi ramai tokoh-tokoh agama dan ulama hadis, mereka mendapat tentangan yang cukup hebat dari tentera islamnya dan penduduknya yang terkenal dengan keberanian menentang musuh. Mereka akhirnya tidak berdaya lagi dan melarikan diri lintang-pukang seperti larinya syaitan dan Iblis sewaktu peperang Badar dahulu meninggalkan Asbahan dengan aman. Jikalau penduduk Asbahan hanya bertahan, pastinya mereka juga akan musnah.

Pasukan Tatar yang berjaya melarikan diri itu masih saja belum puas menjalankan kekejaman terhadap umat islam. Setelah itu mereka berjaya menghancur-leburkan kota as Sari dan membunuh sebahagian besar dari penduduknya. Kemudian mereka mara dan naik ke gunung Auzan untuk membunuh tokoh-tokoh ulama kaum Muslimin disitu. Mereka membakar kebun-kebun, memperkosa kaum wanita dan memijak-mijak berbagai kehormatan Islam. 

Aksi kekejaman mereka didua pertiga negara-negara kawasan timur tersebut telah mengorbankan nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti yang telah disebutkan didalam riwayat hadis-hadis diatas tadi, pasukan kafir itu suka menambat kuda-kuda mereka dipagar-pagar Masjid kaum Muslimin (pekara itu benar-benar berlaku). Mereka memimpin pasukan seperti Abu Raghal yang terkenal sangat sadis dan kejam (salah seorang pemimpin perang mereka). Mereka tidak segan-segan merompak harta benda, membunuh dan menyeksa tokoh-tokoh agama dimana saja sebelum membunuh mereka. Jelaslah mereka inilah bangsa Turki yang telah diperingakkan oleh Nabi saw didalam hadis-hadisnya. Diakhirat kelak mereka pastinya menerima pembalasan setimpal dengan apa yang telah mereka kerjakan itu".

Kata Syeikh al Qurthubi, "Setelah melakukan kekejaman dibeberapa Negara tersebut. Kini giliran mereka melanjutkannya ke Iraq iaitu di Baghdad dan negara-negara sekitarnya. Setelah membunuh seluruh penduduknya terutama para-para Ulama dan tokoh-tokoh agama, mereka mara ke Halb setelah melintasi sungai Eufrat. Dikota itu lagi mereka melakukan kekejaman dan pembunuhan seluas-luasnya. Seterusnya dalam masa yang singkat mereka berjaya menawan Syria dengan terlebih dahulu membantai penduduknya.

Namun apabila mereka ingin hendak menyerang kota-kota dinegara Mesir, mereka telah berdepan dengan angkatan-angkatan perang Muslim dengan cukup sengit. Raja al Mudhaffar bersama-sama pasukannya menyambut kedatangan mereka dengan semangat meluap-luap dengan harapan mati yang ikhlas kerana Allah. Setelah berlakunya peperangan yang sungguh dahsyat pasukan perang Masir telah dapat menewaskan tentera kafir Tatar Turki itu dan sekaligus menghalau mereka dari Syria. Mereka lari lintang pukang yang belum mereka alami sebelum itu. Mereka kemudian pulang semula ketempat asal mereka dengan kekalahan, kerugian besar dan dihina-hina".


Nota Atok:

Nah... daripada hadis-hadis Nabi saw itu pastinya kalian sudah mengatahui siapa sebanarnya bangsa Turki itu. Maka kita kenalah mengambil ektibar dari peristiwa-peristiwa itu dan sentiasa berwaspada dengan ancaman bangsa ini dimana juga kamu berada. Baik sangat ke bangsa ini ?. Ingat... mereka masih belum hapus dimuka bumi ini. Anak cucu cicit mereka masih saja menyimpan dendam dengan kaum Muslimin hingga hari kiamat nanti. Mereka masih saja mahu menghapuskan kaum Muslimin dimana juga mereka berada. Itulah yg berada didalam pasukan Daies dan IS sekarang ini. Apa yang mereka buat ? Siapakah mangsa yang mereka pilih ? Dinegara mana selalu mereka melakukan serangan ? Ingatlah akan hadis Nabi saw yang mengatakan bahawa umat islam itu bersaudara dan tidak membunuh sesama sendiri. Jadi Islamkah mereka-mereka itu ?
BAB 184: BERKENAAN KOTA-KOTA BASRAH, AILAH, BAGHDAD DAN ISKANDARIAH.


Diriwayatkan oleh Abu Daud ath Thayalisi, dari al Hasyraj bin Nubatat al Kufi, dari Said bin Jamhan, dari Abdulrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya bahawa Rasulullah bersabda, "Beberapa orang dari umatku akan tinggal di tanah yang dipanggil Basrah. Jumlah penduduknya cukup ramai. Kemudian datanglah suatu kaum dari anak cucu Qanthara yang berwajah lebar dan bermata sepet. Setelah mereka berada dekat sebuah sungai bernama Tigris, kamu Muslimin terpecah menjadi tiga kumpulan. Kumpulan pertama memilih hidup dengan kesebukan menternak dikawasan perkampungan sampai mati. Kumpulan kedua hanya memikirkan kepentingan diri mereka sahaja lalu menjadi murtad kafir. Dan kumpulan ketiga ialah orang-orang yang menyuruh keluarganya berada dibelakang (tinggal dirumah) lalu mereka pergi berperang. Mereka yang terbunuh adalah para syuhada, dan Allah menaklukkan untuk mereka negeri yang tersisa". 

Hadis serupa diriwayatkan oleh Abu Daud as Saktiyani dalam kitabnya bertajuk 'Sunan Abu Daud', dari Muhammad bin Yahya bin Farsi, dari Abdul Shamad bin Abdul Warits, dari Said bin Jamhan, dari Muslim bin Abu Bakrah bahawa ia berkata, " Aku pernah mendengar ayahku bercerita bahawa Rasulullah bersabda, 'Ada beberapa orang dari umatku yang akan tinggal disebuah tanah dataran rendah yang bernama Basrah dekat sebuah sungai bernama Tigris. Diatas sungai itu terdapat sebuah jembatan. Penduduknya cukup padat dan berasal dari kota-kota Muhajirin'". Kata Mu'ammar seperti yang dipetik oleh Ibnu Yahya alias Muhammad, "Dan berasal dari kota-kota kaum Muslimin".

"Pada akhir zaman nanti, akan datang suatu kaum yang berasal dari keturunan anak cucu Qanthura yang berwajah lebar (muka lebar) dan bermata sepet. Setelah mereka tinggal ditebing sungai, mereka terpecah menjadi tiga kumpulan. Kumpulan pertama memilih hidup didusun sambil menternak hinggalah mereka meninggal dunia. Kumpulan kedua mereka berbuat sesuatu dengan hanya memikirkan diri mereka sendiri sahaja lalu mereka menjadi kafir. Kumpulan ketiga mereka menyuruh anak cucu mereka berada dibelakang punggung mereka (tinggal dirumah) sedang mereka pergi berperang. Mereka inilah para syuhada". 

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Matsna, dari Ibrahim bin Shalih bin Darhum bahawa ia pernah mendengar ayahnya bercerita, "Kami berangkat ke Mekah menunaikan Haji. Tiba-tiba muncul seorang lelaki dan bertanya, 'Disamping kamu ada sebuah desa bernama Ailah?'. Kamu menjawab, 'Ya.. benar'. Dia berkata, 'Siapa diantara kamu yang memberi jaminan untukku supaya dia akan solat dua atau empat rakaat di Masjid al Asy-syari ?'. Lalu, ia mengatakan ini kepada Abu Hurairah (mereka bertanya kepada Abu Hurairah), lalu ia berkata, 'Aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah bersabda, 'Pada hari kiamat nanti sesungguhnya Allah akan membangkitkan para syuhada di Masjid al Asy-syari ini. Tidak dapat berdiri bersama para syuhada Perang Badar selain mereka'". 

Diriwayatkan oleh al Khathib alias Abu Bakar bin Ahmad bin Tsabit didalam kitannya bertajuk 'Tarikh Baghdadi', dari Abu Qasim al Azhari, dari Ahmad bin Muhammad bin Musa, dari Ahmad bin Ja'far ibnu Munadani, dari Sufian ats Tsauri, dari Abu Ishak asy Syaibani, dari Abu Quis, dari Ali bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Antara sungai Eufrat dan sungai Tigris berdiri sebuah kota bernama Zaura (Baghdad). Disana berdiri seorang penguasa jahat Bani Abbas. Disana juga berlakunya perang yang sengit. Kaum wanitanya ditawan dan kaum lelakinya disembelih seperti menyembelih lembu". Abu Qais berkata, lalu Ali ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Allah memberinya nama Zaura ?". Ali menjawab, "Kerana peperangan itu...". 

Ibnu Arthat Ibnu Mundzir bercerita, "Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas dan waktu itu ada Hudzaifah ibnu Yaman bersama, "Tolong beritahu aku tentang penjelasan firman Allah, 'Haa Mim Ain Sin Qaf ?'. Tetapi Ibnu Abbas berpaling sekalipun orang itu mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali. Lalu Hudzaifah berkata, 'Baiklah, akan aku jawab pertanyaanmu itu. Firman Allah tersebut turut menyentuh tentang seseorang anggota keluarganya yang bernama Abdul llah alias Abdullah yang tinggal ditebing sebuah sungai kawasan timur yang membelah dua kota. Jika Allah ingin melenyapkan kerajaan mereka dan menghancurkan negara nereka. Dia hanya perlu mengutus api untuk menyala pada malam hari disalah satu koya itu. Sehingga keesokannya cuaca menjadi sangat gelap kerana semuanya telah terbakar seolah-olah kota itu tidak pernah ujud. Penduduk kota itu hairan dan bertanya kenapa pekara itu boleh terjadi. Tetapi, tidak lama kemudian cahaya terang siang hari muncul dan yang terlihat adalah orang-orang yang sombong dan keras kepala. Seterusnya Allah menengelamkan kota itu berserta seluruh penduduknya (tanah jerlus yang luas). Dan itulah maksud firman Allah, 'Haa, Mim, Ain, Sin, Kaf'". 

Disebutkan oleh al Qusyairi dan Tsa'labi didalam kitab tafsir mereka masing-masing bahawa semasa turun ayat tadi ('Haa, Mim, Ain, Sin, Kaf') , wajah Nabi saw nampak sangat sedih. Seorang sahabat bertanya, "Kenapa baginda sedih?". Baginda bersabda, 'Aku diberitahu adanya bincana-bincana yang akan menimpa umatku berupa bumi yang tenggelam, gelombang air pasang (tsunami), api yang mengepong mereka, angin yang melimparkan mereka kelaut dan tanda-tanda kiamat lain yang datang bertubi-tubi berkat turunnya Isa dan keluarnya Dajjal". 

Diriwayatkan olrh ad Daruquthni dab Muhammad bin Zakaria al Ghalabi, dari Ali bahawa Nabi saw bersabda, "Adapun kehancurannya ada ditangan seorang dari keturunan Sufyan. Seolah-olah aku menyaksikannya. Demi Allah, temboknya telah roboh menutupi atapnya".

Nota atok: 

Daripada hadis sahih inilah telah dipetik bahawa Imam Mahdi adalah berasal dari keturunan Sufyan seperti yang telah atok komen dahulu dihalaman kebelakang rencana ini. Sila lihat semula berkenaannya. Malahan banyak lagi laman blog yang mengupas dari hadis riwayat Saidina Ali  apabila bercakap berkenaan Imam Mahdi. Tetapi, penjelasan yang lain akan diperjelaskan didalam hadis-hadis serta perbahasan dari ulama tafsir dibelakang nanti. Perhatikannya baik-baik. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, dari Abdullah bin Amr Ibnu 'Ash bahawa ketika berada di kota Iskandariah, ia menerima berita bahawa penduduknya mengalami ketakutan. Ketika itu juga ia meminta disiapkan pedang dan kuda. Tidak lama kemudian datang seorang pemuda menghamparinya. Ia bertanya, "Apa yang menyebabkan mereka ketakutan?". Pemuda itu menjawab, 'Sebuah kapal besar yang terlihat dari arah Syprus'. Abdullah bin Amr Ibnu 'Ash berkata, 'Kalau begitu, lepaskan kudaku'. Mereka berkata, 'Semoga Allah berbuat baik kepadamu. Orang-orang sudah naik'. Ia berkata, 'Ini bukannya perang besar-besaran di Iskandariah. Tetapi mereka datang dari arah Barat Anthobalas. Lalu, ia pun datang dan diikuti oleh seratus hingga jumlahnya menjadi sembilan ratus'". 

Diriwayatkan oleh al Wa'ili alias Abu Nashr didalam kitabnya 'Al Ibanah' sebuah hadis dari Rasyidin bin Saad, dari Uqail, dari az Zuhri, dari Kaab bahawa ia berkata, "Sesungguhnya didalam Kitab Allah (Taurad) yang diturunkan kepada Musa bin Imran, aku dapati sebuah ayat yang mengatakan bahawa di kota Iskandariah terdapat para syuhada. Orang-orang yang gugur secara syahid dialiran sungainya adalah orang-orang yang terbaik masa lalu dan orang-orang terbaik yang masih ada. Merekalah yang akan menjadi kebanggaan Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung kepada para syuhada Perang Badar". 


FAKTA 1:

Yang dimaksudkan dengan Bani Qathura ialah bangsa Turki. Qathura adalah wanita, isteri Nabi Ibrahim. Dari wanita bernama Qathura ini Nabi Ibrahim dikurniakan beberapa orang anak yang kemudiannya menurunkan bangsa Turki. Ada pula yang mengatakan bahawa Bani Qathurah ini adalah termasuk anak Yafats. Jenis keturunan mereka cukup banyak. Diantara mereka ada yang menjadi pemilik kota-kota dan benteng-benteng pertahanan. Ada diantara mereka pula mendiami puncak-puncak gunung.

Mereka tidak punya pekerjaan selain memburu binatang. Mereka suka memakan burung nasr, burung-burung gagak dan binatang-binatang ganas lainnya. Kebanyakan mereka menganui agama majusi, miskipun ada sebahagiannya menganut agama Yahudi. Penguasa mereka yang bernama Khaqan gemar memakai sutera dan memakai mahkota diperbuat dari emas tulin dikepalanya. Ditengah-tengah mereka juga terdapat tukang-tukang sihir (penguasa ini menggunakan khidmat tukang-tukang sihir untuk menguasai rakyatnya). 

Menurut Wahab bin Munabih, bangsa Turki ini adalah saudara sepupu Ya'jud dan Ma'jud. Oleh itu mereka semua berasal dari keturunan Yafast.Tetapi ada pula yang mengatakan bahawa nenel moyang bangsa Turki berasal dari Yaman. Dan ada pula yang mengatakan bahawa mereka berasal dari sisa kaum Tuba.


FAKTA 2:

Diriwayatkan oleh al Hafiz Abu Nu'aim, dari Samurah bin Jundub bahawa Rasulullah bersabda, "Hampir-hampir Allah akan menemui orang-orang ajam (bukan Arab) dihadapan kamu semua, Kemudian Allah menjadikan mereka semua laksana singa yang pantang lari untuk membunuh pasukan-pasukan kamu dan memakan harta fai' (simpanan) kamu semua".
BAB 185: KEUTAMAAN SYRIA SEBAGAI BENTENG PERTAHANAN PERANG BESAR-BESARAN.


Diriwayatkan oleh Ahmad dan al Bazzari, dari Abu Darda' bahawa Rasulullah bersabda, "Ketika sedang tidur, aku bermimpi tiang al Kitab diangkat dari bawah kepalaku. Aku mengira ia akan dibawa pergi sehingga aku ikuti dengan pandangan mataku. Ternyata ia dibawa menuju ke Syria. Ingatlah, ketika terjadi berbagai fitnah kekacauan, iman itu berada di Syria". 

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar an Najjat, tetapi menggunakan kalimah, "...tiang islam". Menurut Abu Muhammad alias Abdul al Haq, hadis ini sahih. Tetapi mungkin yang dimaksudkan adalah fitnah-fitnah kekacauan yang terjadi ketika Dajjal keluar. 

Setahu saya (Imam al Qurthubi). hadis ini juga diriwayatkan oleh al Harith Abu Muhammad Abdul Ghani bin Said, dari al Hakim bin Abdullah bin Khathtthat al Azdi. dari  az Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah bahawa ia berkata, "Rasulullah duduk setelah terbangun dari tidurnya dan membaca kalimah 'Inna lillahi winna illaihi rajiun'. Aku bertanya, 'Ayah dan Ibuku menjadi tebusan mu, ada apa gerangan dengan mu'. Baginda bersabda, 'Tiang Islam dicabut dari bawah kepalaku lalu aku lalu aku layangkan pandanganku. Ternyata ia dipacakkan ditengah-tengah Syria. Lalu dikatakan kepada ku, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah memilih Syria untuk kamu dan melatakkannya sebagai letak kemenangan, tempat berkumpul dan benteng yang kuat bagi mu. Diingatkan, siapa yang dikehendaki baik bagi Allah, nescaya Allah akan menempatkannya di Syria dan menjadikan dirinya bagian daripadanya, dan sesiapa yang dikehendaki Allah buruk, nescaya dia akan mengeluarkan anak panah dari tabungnya yang tergantung ditengah-tengah Syria lalu dibideknya. Sehingga ia tidak selamat dunia dan akhirat'". 

Diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Habib bahawa ia berkata, "Orang yang sangat jujur bercerita kepadaku bahawa Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman kepada negeri Syria, 'Kamu adalah tanah pilihan Ku, dan kepadamulah tempat berkumpul. Siapa yang keluar darimu kerana tidak suka, maka murka Ku akan menimpanya. Dan siapa yang memasukimu dengan senang, redhaKu akan menyertainya'". Demikian yang diriwayatkan oleh Thabrani.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda' bahawa Rasulullah bersabda, "Benteng pertahanan kaum Muslimin diwaktu terjadinya perang besar-besaran itu ada di Ghauthat disebelah sebuah kota bernama Damaskus salah satu kota terbaik di Syria". Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Zahariyah bahawa Rasulullah bersabda, "Benteng pertahanan yang melindungi kaum Muslimin dari perang besar-besaran ialah Damaskus. Benteng pertahanan yang melindungi mereka dari Dajjal ialah Baitul Maqdis, dan benteng pertahanan yang melindungi mereka dari Yakjud Makjud ialah Gunung Thur". BAB 186: ALLAH MENGUTUS PASUKAN PENGUAT AGAMA DAN KEHANCURAN MEKAH DAN MADINAH.Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Waktu terjadinya perang besar-besaran, Allah mengutus pasukan dari para waliallah. Mereka adalah orang-orang Arab yang sangat mahir menunggang kuda dan sangat tangkas menggunakan senjata, dan kerana mereka adalah penguat agama Allah".

Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, "Rumah-rumah akan sampai di Ihab atau Yahab (dua tempat berdekatan Madinah)". Zuhair bertanya kepada Suhail, "Berapa jaraknya dengan Madinah?". Ia menjawab, "Sekian batu". Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, "Tidak lama lagi kaum Muslimin akan dikepong sampai ke Madinah, sehingga tempat pengentipan (dikubu peperangan) mereka yang paling jauh ialah Sallah". Kata az Zuhri, Sallah adalah sebuah tempat dekat dengan Khaibar Madinah.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Kamu akan meninggalkan Madinah dengan keadaan baik-baik saja sepanjang ia tidak didatangi oleh srigala dan burung. Kemudian muncullah dua pengambala dari suku Muzayanah yang menuju ke Madinah untuk merampas ghanimahnya, lalu mereka dapati kota itu telah menjadi ganas. Sehingga ketika sampai di bukit Wada, mereka jatuh terlingkup". Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda tentang Madinah, "Ia akan ditinggalkan oleh penduduknya dalam keadaan aman saja sepanjang ia dapat ditakluk oleh srigala dan burung". 

Hudzaifah berkata, "Rasulullah memberitahuku tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Semuanya aku tanyakan kepada baginda. Yang tidak aku tanyakan kepada baginda hanya sesuatu yang mengeluarkan penduduk Madinah dari Madinah". 

Diriwayatkan oleh Abu Zaid alias Umar bin Syabat didalam kitabnya 'Al Madinat ala Sakiniha ash Shalatu was Salam' sebuah hadis dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Penduduk Madinah akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik saja. Separuhnya adalah keindahan dan seperuhnya lagi dalam kenyaman". Sesorang bertanya, 'Siapa yang mengeluarkan mereka dari Madinah, wahai Abu Hurairah?'. Ia menjawab, 'Para pemimpin yang jahat'". 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Zaid, dari Sulaiman bin Ahmad, dari al Walid bin Muslim, dari Ibnu Luhai'ah, dari Abu Zubair, dari Jabir bahawa ia mendengar Amirul Mukminin Saidina Umar ibnu al Khathab berucap diatas mimbar dan memetik sabda Nabi saw, "Penduduk Madinah akan keluar meninggalkan Madinah kemudian mereka kembali lagi. Dan setelaj memakmurkannya hingga penuh, mereka kemudian keluar meninggalkan Madinah lagi dan tidak akan kembali kesana untuk selama-lamanya". 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said al Khudri bahawa Rasulullah bersabda, "Penduduk Madinah akan keluar meninggalkan Madinah, lalu mereka kembali semula. Kemudian mereka akan keluar meninggalkannya dan tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Mereka akan meninggalkan Madinah dalam keadaan baik-baik saja sepanjang masih ada kurma". Ketika ia ditanya, 'Siapa yang memakannya'. Beliau menjawab, 'Burung dan srigala'". 

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada didalam genggamanNya, akan terjadi perang besar-besaran di Madinah yang dipanggil al-Haliqah. Yang saya maksudkan bukannya haliqah asy syi'ri (pencukur rambut), tetapi Haliqah ad Din (pencukur agama). Penduduknya akan keluar dari Madinah walaupun kira-kira sejauh lebih dua belas batu". 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, "Kaabah akan dirobohkan oleh seseorang penduduk dari Ethopia berbetis kecil". Diriwayatkan oleh Bukhari lagi, dari Ibnu Abbas bahawa Nabi saw bersabda, "Aku seakan-akan melihat orang itu berkulit hitam dan berbetis kecil sedang sedang mengumpil satu persatu batu Ka'bah". 

Disebutkan oleh Ibnu Faraj Ibnu Jauzi aebuah hadis yang cukup panjang yang bersumber dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "... Seakan-akan aku melihat seorang penduduk Ethopia berbetis kecil, bermata biru, berhidung pesek dan berperut besar bersama kawan-kawannya sedang mencungkil satu persatu batu yang ada pada bangunan Ka'bah. Setelah terkumpul banyak, lalu mereka membuangkannya kelaut".

Diriwayatkan oleh ath Thabrani dan Abu Ubaidah al Qasim bin Salam, dari Ali bahawa Nabi saw bersabda, "Selalu-selalulah tawaf dirumah Allah ini sebelum kamu dihalang darinya. Aku seolah-olah melihat seorang lelaki dari Ethopia berkepala, bertelinga dan berbetis kecil sedang duduk distas sambil merobohkannya". 

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath Thayalisi dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda, "Seseorang dibaiaah diantara Hajaral Aswad dan Makam Ibrahim (cerita berkenaan Imam Mahdi). Orang pertama yang menanggap halal rumah Allah ini adalah dari keluarganya sendiri ( cerita berkenaan Bani Syufian). Jika mereka sudah menganggap halal rumah Allah, maka jangan tanya tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian datanglah orang-orang Ethopia (buruh mereka) lalu mereka merobohkannya, dan setelah itu tidak akan ada yang membangunnya lagi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengeluarkan simpanannya (pemimpin Mekah yang kejam dan berfoya-foya dikala itu)". 

Diceritakan oleh al Halimi, "Pada zaman Nabi Isa as ada seorang yang menemuinya dan melapurkan bahawa seorang penduduk Ethopia berbetis kecil sedang menuju ke rumah Allah untuk menghancurkannya. Nabi Isa as lalu menghantar lapan hingga sembilan orang untuk menghalang orang Ethopia itu". 

Abu Hamid al Ghazali didalam kitabnya 'Manasik al Haj' dan lainnya mengatakan, "Setiap hari pasti ada seorang Wali Abdal tawaf di rumah Allah, dan setiap malam juga pasti ada seorang Wali Autad yang tawaf di Rumah Allah tersebut. Apabila sudah tidak ada sesiapa yang akan tawaf disitu lagi kelak, rumah Allah itu akan lenyap ditelah bumi dan manusia tidak akan menemui bekasnya. Pekara ini akan terjadi jika selama kurun waktu tujuh tahun sudah tidak ada seorang pun yang menunaikan ibadah haji. Seterusnya al Quran akan diangkat dari musnafnya. Sehingga manusia hanya melihat lembar-lembar kertas putih sahaja tampa ada satu huruf pun. Bahkan al Quran juga akan diambil keluar dari hati-hati mereka (hafaszan). Sehingga tidak ada lagi satu kalimah pun yang dapat diingat dan dibaca oleh manusia. Setelah itu manusia kembali kepada syair-syair, nyanyi-nyanyian serta cerita-cerita jahiliah ciptaan mereka".

"Lalu ketika Dajjal keluar, tidak lama kemudian Allah menurunkan Nabi Isa as kebumi dan membunuh Dajjal. Pada masa itu jarak waktu diantara terjadinya kiamat sama seperti ketika seorang wanita hamil yang sedang menunggu melahirkan anaknya (sangat singkat)". Disebutkan didalam satu riwayat al Hakim, " Selalu-selalulah tawaf di rumah Allah ini sebelum ia diangkat. Ia pernah mengalami kerosakan sebanyak dua kali dan untuk kali ketiganya, ia akan dilenyapkan". 

kata Syeikh Imam al Qurthubi (menulis kitab ini), "Kehancuraan Ka'bah itu terjadi setelah al Quran diangkat dari dada-dada manusia dan mushaf-mushaf. Ini bererti selepas mawafatan Nabi Isa as, dan dunia ditakbir oleh Imam Mahdi".


FAKTA 1:

Disebutkan didalam sebuah hadis sahih satu anjuran untuk mendoakan Madinah dan penduduknya. Rasulullah bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu zaman dimana seseorang mengajak pakciknya dan kaum kerabatnya yang lain, 'Mari kita ke Rakha... Mari kita ke Rakha'. Pada halnya kalau mereka tahu Madinah itu lebih baik dari mereka. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman Nya, setiap orang diantara mereka yang keluar darinya kerana tidak suka, nescaya Allah akan mengantikan kebajikan kepadanya. Hanya kerana Madinah itu seperti sebuah loji yang mengeluarkan asap kotoran besi. Kiamat tidak akan tiba sebelum Madinah membuang orang-orang jahat yang ada didalamnya, seperti loji yang membuang asap kotoran besi". Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Saad bin Abu Waqqash bahawa Rasulullah bersabda, "barang siapa bermaksud jahat kepada penduduk Madinah, nescaya Allah akan menghancurkannya seperti garam yang hancur terkena air mutlaq". Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sekilas pandang seolah-olah hadis ini seperti bercanggah dengan hadis diatas. Walhal tidak, kerana anjuran untuk tinggal di Madinah itu boleh saja berlaku ketika telah banyak kota-kota lain yang boleh ditakluki oleh kaum Muslimin dan menjanjikan kesejahteraan yang melimpah-ruah.

Hal ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Sufian bin Abu Zuhair bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Yaman ditakluk dan orang-orang pun datang untuk tinggal disana dengan membawa keluarga serta para pengikutnya. Padahal jika mereka tahu, sebenarnya Madinah itu lebih baik bagi mereka. Kemudian Syria ditaluki dan orang-orang pun datang untuk tinggal disana dengan membawa keluarga serta para pengikutnya. Padahal jika mereka tahu, sebenarnya Madinah itu lebih baik bagi mereka. Kemudian Iraq juga ditakluki dan orang-orang pun datang untuk tinggal disana dengan membawa keluarga serta para pengikutnya. Padahal jika mereka tahu, sebenarnya Madinah itu lebih baik bagi mereka". 

Dalam hadis tersebut, Rasulullah menganjurkan untuk tetap tinggal di Madinah ketika Baginda memberitahu adanya pemindahan besar-besaran keberapa kota yang baru ditakluki oleh kamu Muslimin. Sebab dikota Madinah turunnya banyak wahyu-wahyu Allah kemudian orang ramai boleh menatap wajah Nabi saw secara langsung semasa baginda masih hidup. Dan sepeninggalan baginda, orang ramai masih boleh dekat dan melihat bekas-bekas peninggalan Baginda disana. Baginda bersabda didalam hadis riwayat Muslim, "Apabila seseorang itu bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan dan kekerasan Madinah, nescaya aku akan memberikan syafaat ku atau menjadi saksi bagi mereka pada hari kiamat kelak". Dalam hadis riwayat Tirmidzi, baginda bersabda, "Barangsiapa boleh meninggal dunia di Madinah, hendaklah ia meninggal dunia disana". Persoalannya, baginda telah berjanji akan memberikan syafaatnya kepada orang yang meninggal dunia dikota suci itu. Kemudian jika terjadinya bencana kekacauan dan huru-hara, keluar dan pindah dari sana merupakan perbuatan yang baik dan sama sekali tidak tercela.


FAKTA 2:

Sabda Nabi saw, "Barang siapa bermaksud jahat kepada penduduk Madinah..". Ini berlaku ketika baginda masih hidup, seperti yang ditunjukkan dalam hadis lainnya. Iaitu hadis riwayat Ahmad yang menyebut bahawa Nabi saw bersabda, "Siapa pun diantara mereka yang keluar dari Madinah kerana terpaksa, nescaya Allah akan memberikan ganti (tempat) kepadanya yang lebih baik".

Apabila baginda telah wafat, ada beberapa orang sahabat yang keluar meninggalkan Madinah. Namun Allah tidak memberi ganti tempat yang lebih baik kepadanya. Ini menunjukkan bahawa pekara itu hanya terjadi sewaktu Baginda masih hidup. Sebab, sesungguhnya Allah akan selalu mengantikan yang lebih baik kepada mereka yang menyukai baginda daripada orang yang tidak menyukai baginda. Pekara ini semamangnya berlaku dengan jelas dan terang sekali. Maknanya, yang dimaksudkan dengan kalimah, "maka Allah akan menghancurkannya..." didalam hadis diatas tadi ialah ungkapan lain dari kehancurannya didunia sebelum meninggal dunia, tetapi mungkin kehancuran diakhirat kelak.

Allah telah membuktikan akan pekara ini (sumpahan Nabi), iaitu sesiapa yang berani melanggar kata-kata Nabi saw untuk memerangi Madinah dan penduduknya. Contohnya seperti yang dialami oleh Muslim bin Uqbah. Dia dibanasakan Allah sewaktu ia pergi meninggalkan Madinah menuju ke Mekah dengan maksud untuk ikut serta memerangi Abdullah Ibnu Zubair. Allah menimpakan bincana penyakit diare (ceret-beret) yang amat parah. Akhirnya, ia meninggal dunia di Qadis tiga hari selepas perang.

Menurut keterangan ath Thabari, Muslim bin Uqban meninggal dunia di Harsya iaitu disebuah gunung di Tuhamah dekat dearah Juhfah yang menghubungkan antara Syria dan Madinah. Nasib yang sama dialami oleh Yazid bin Mu'awiyah setelah ia membunuh beberapa kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang masih tersisa di Madinah. Setelah pertempuran dan kurang dari tiga bulan setelah membakar Ka'bah, pada pertengahan bulan Rabi'ulawal ia meninggal dunia di Hawarin (sebuah kampong dikawasan Hamsh) dengan cara disembelih. Mayatnya dibawa ke Damaskus dan disolatkan oleh putranya bernama Khalid. Menurut keterangan al Mas'udi, setelah disolatkan oleh putranya yang bernama Mu'awiyah, jenazah Yazid dikebumikan diperkuburan Bab ash Shaghir dalam usia 37 tahun. Ia sempat berkuasa selama tiga tahun lapan bulan dan dua belas hari.


FAKTA 3:

Madinah sememangnya sebuah kota untuk tempat tinggal yang utama. Buktinya, setelah kewafatan Nabi saw, Madinah tetap menjadi pusat pentadbiran Kerajaan Islam yang melahirkan beberapa orang Khalifah Islam. Ia juga menjadi tempat tujuan dan tempat pelindungan manusia, sehinggakan mereka berasak-asak tinggal disana. Kerana itulah kota ini terus berkembang dan mengalami pembesaran kawasan hingga ke Ahab, disebabkan jumlah penduduknya yang kian bertambah. Setelah berada dikemuncak kejayaan, sedikit demi sedikit kota Madinah ini mengalami kemunduran. Berbagai kekacauan mula terjadi. Akibatnya ramai penduduknya yang merasa takut pergi meninggalkannya dan pusat Pentadbiran Khalifah Islam berpindah ke Syria.

Peristiwa Yazid bin Mu'awiyah dan Muslim bin Uqban al Mazi membawa pasukan tentera perangnya dari Syria menyerbu Madinah. Mereka berhasil menakluk Madinah setelah membunuh seluruh penduduknya didalam peperangan al Harrat yang terjadi pada hari Rabu 28 Dzulhijjah tahun 33 Hijrah. Pertempuran ini berlaku disuatu kawasan bernama Waqim iaitu satu batu dari Masjid Nabi saw. Pertempuran ini meragut nyawa seramai 107,000 orang yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar, yang masih hidup hanya beberapa orang pilihan dari genarasi tabi'in. Juga puluhan ribu dari penduduk biasa belum termasuk kaum wanita dan kanak-kanak. Dalam peperangan ini juga turut terbunuh ialah tujuh ratus penghafal al Quran dari keturunan Quraisy. Sembilan puluh sembilan dari mereka dibunuh dengan kejam, terang-terangan dan tidak berperikemanusiaan.

Imam al Hafiz Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, "Saat berada dikota Madinah, Yazid hanya membiarkan saja kudanya mengelilingi Masjid Nabi dan membuang najisnya dipersekitaran. Orang ramai sebenarnya tidak mahu membaiah Yazid (sebagai Khalifah Islam). Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan kerana dipaksa. Mereka sudah seperti kanak-kanak yang boleh dipermain-mainkan saja. Bahkan, ketika Yazid bin Abdullah bin Zum'ah mengingatkan agar majlis baiah itu mestilah mengikut al Quran dan al Hadis, ia dibunuh sebelum dikerjakan cukup-cukup. 

Diceritakan oleh beberapa ulama sejarah bahawa ketika kota Madinah terbiar kosong oleh penduduknya, semua hasil tanaman dimakan oleh burung-burung dan ternakannya dimakan srigala seperti sabda Nabi saw itu. Dan semasa ia kosong, beberapa ekor anjing berkeliaran disekitar pagar masjid. Tetapi setelah itu mereka kembali semula. Berkata Shafwan bin Syuraij seperti yang dipetik oleh Abu Zaid Umar bin Syabat, katanya, "Aku membaca tulisan didinding Ka'bah, 'Kerana diliputi oleh rasa ketakutan, penduduk Madinah pergi meninggalkannya'. Sejak saat itu keadaan Madinah menjadi sebuah kota yang hina sehingga kucing-kucing berkeliaran, membuang najis merata tempat dan kencing dikain-kain sutera yang halus tampa merasa takut suatu apa pun. Rubah-rubah (binatang srigala pemakan bangkai) juga bebas berlari kesana-sini ditengah pasar tampa ada yang ditakuti sama sekali". 

Menurut ulama Ahli Sunnah Wal Jemaah, hal itu hanya akan berlaku diakhir zaman nanti, iaitu ketika dunia hampir menemui kepenghujung fananya iaitu kiamat. Dalilnya ialah apa yang disebut didalam hadis riwayat Bukhari, "Orang terakhir yang akan dikumpulkan ialah dua orang pengambala dari suku Muzayanah". Ada ulama yang berkata bahawa dua pengambala itu adalah orang terakhir yang meninggal dunia, lalu dikumpulkan, kerana peristiwa pengumpulan iru berlaku selepas kematian terlebih dahulu.  Atau mungkin pekara itu sengaja untuk ditangguhkan dulu bagi menunggu kematian, kerana kedua-dua peristiwa itu berlaku beriringan. Dalam hal ini Allah telah berfirman didalam surah Yaasin ayat 53 yang mafhumnya;

"Tidak lain, hanya satu teriakkan (tiupan sangkakala), lalu mereka sekelian dihadirkan disisi Kami"

Nabi saw bersabda, "Ketika semua manusia sudah mati, aku adalah orang pertama yang dibangkitkab hidup kembali dari kubur. Tiba-tiba aku melihat Musa sedang berpegang pada salah satu tiang 'Arasy. Aku tidak tahu adakah dia telah sedar sebelum aku atau ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah". 

Menurut Ibnu Abbas, mungkin yang dimaksudkan ialah dua pengambala suku Muzayanah merupakan orang yang terakhir yang diiring ke Madinah, seperti yang dikemukakan dalam kitab Imam Muslim. Kemudian pendapat berbeza dikemukan oleh Ibnu Syabat yang dipetik dari Hudzaifah bin Usaid. Menurutnya, orang terakhir yang diiring adalah dua pengambala anggota suku Muzayanah. Merasakan mereka telah ditinggalkan oleh semua orang, salah seorang dari mereka berkata, "Kita pastinya telah lama ditinggalkan mereka. Oleh itu, mari kita menemui sifulan disana". kemudian mereka berdua pun menuju ketempat itu. Tetapi apabila mereka sampai ditempat itu, ternyata mereka tidak menemui sesiapa. Mereka kemudian sepakat menuju ke Madinah. Di Madinah keadaan yang sama juga berlaku. Tiada sesiapa lagi yang ada disana. Kemudian mereka menuju ketanah perkuburan Baqi' al Gharqad. Lagilah mereka tak bertemu sesiapa disana, selain binatang srigala dan rubah. Setelah itu mereka menuju ke Baitulallah al Haram dikota Mekah.

Disebutkan didalam kitab al Fath (IV/109) sebuah riwayat dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, "Yang terakhir dikumpulkan ialah dua orang lelaki. Satu dari suku Juhainah dan seorang lagi dari suku Muzayanah. Keduanya bertanya, 'Dimana semua orang?'. Lalu mereka pergi ke Madinah. Disana mereka hanya melihat beberapa ekor rubah saja. Dua Malaikat turun kepada mereka lalu menyeret wajah mereka untuk dipertemukan dengan manusia".


  FAKTA 4:

Yang dimaksudkan dengan kalimah, "Seseorang dibaiah' diantara Hajaral Aswad dan Makam Ibrahim", itu adalah Imam Mahdi yang muncul pada akhir zaman kelak. Bertepatan pada suatu hari Jumaat ketika membaca Khutbah. Tiada seorang pun yang mampu untuk membaca Khutbah Jumaat di Baitullah ketika itu, maka semua dari mereka mengangkat Muhammad bin Abdullah itu menjadi Imam dan dibaiah' sebagai Khalifah terakhir Umat Islam seluruh Dunia. Maka mulai saat itulah Imam Mahdi menjalankan tanggungjawabnya untuk mentadbir alam ini sepenuhnya. Dialah penguasa akhir zaman diseluruh dunia.

Diriwayatkan bahawa penguasa dunia ini ada 4 orang kesemuanya. 2 daripadanya adalah orang kafir dan 2 lagi dari orang Mukmin. Penguasa dari orang Mukmin ialah Nabi Allah Sulaiman as. dan Nabi Allah Iskandar Zulkarnain as. Kemudian penguasa bagi orang kafir ialah Namrud dan Firaun. Dunia ini akan menghadirkan seorang lagi penguasa kelimanya iaitu Imam al Mahdi diakhir zaman kelak. Waallaua'lam.

*****************************************************

Sekian dahulu untuk kali ini, insyaAllah dilain lapangan atok akan menyambungnya lagi bahagian ketiga Fasal C ini yang berkenaan tajuk "Fitnah akhir zaman & tanda kiamat". Diharap kalian dapat bersabar membacanya dan menafaatkan tulisan ini serta menyabarluaskannya selepas itu. Maaf jika ada tersilap taip dan bahasanya yang kurang sedap didengar.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sekian,

ATOK ZAMANY.
40 comments:

 1. InsyaAllah atok....terima kasih...

  ReplyDelete
 2. ASALAMUALAIKUM SEMUA...

  ATOK MENGUCAPKAN SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA AIDULADHA DAN SELAMAT MELAKUKAN IBADAH QURBAN UNTUK TAHUN INI 1437H BERSAMAAN 2016.

  SEKIAN DARI,

  ATOK ZAMANY

  ReplyDelete
 3. Salam atok...

  Selamat Menyambut Hari Raya Aiduladha..

  Nampak gaya parti baru BERSATU mendapat sambutan yang mengalakan...apa pandangan atok tentang perkara ini..adakah parti ini dapat mengugat kedudukan UMNO..

  ReplyDelete
 4. Walaikumsalam cu...

  Ya.. atok pun kena duduk dalam tu jugak sbb kawan2 lama semua ada tang tu. Tapi atok dah slow sangat skg ni. Dah letih tengok org2 Melayu berpecah belah, habis tanah tergadai. Masing2 ada sebab kenapa tubuh jalan sendiri. UMNO dah sangat jauh dari perjuangan asal mereka. Sejak Dato Onn lagi, sampai skg. 59 tahun berlalu ia tetap juga begitu malah bertambah terok. Jadi apa nak dipertahankan lagi, buat haluan sendiri la jawabnya. Semua org pun tahu Kenapa ? Mengapa ? Masing2 melayu skg dah pandai, bukan macam dulu... semua ikut membabi buta, pasal merdeka !. Skg kita nak merdeka kan diri kita dari diktatur yg mencengkam umat melayu. Adakah melayu akan hancur dek kerana ini ? Bangsa ini tidak akan hancur sampai bila2, tetapi pemikiran melayu tu yg perlu berubah. Ia pastinya akan memberi sedikit impek kpd UMNO, kita tengok nanti>....

  atok zamany

  ReplyDelete
 5. As salam atok zamani semoga sentiasa di dalam rahmat Allah. Saya nak tanya apakah hukum membaca doa Kanzul Arasy. Ada kah boleh dijadikan zikir harian? Sekiranya boleh dibaca, bagaimana cara2nya.

  ReplyDelete
 6. Waalaikumsalam cu..

  Doa Qanzul Arasy itu sangat bagus utk diamalkan. Kata sesetengah Ulama muktabar, doa ini adalah juga merupakan ibu segala doa kerana Nabi saw juga sering mengamalkan doa ini. Doa ini juga sebenarnya adalah doa yg diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi saw setelah selesai solat sunat dulha pada suatu ketika, drp hadis sahih riwayat Aisyah ra. Doanya seperti berikut:

  Bismillaahir Rahmaanir Rahiim
  Laa ilaaha illallahu subhaana malikil qudduus
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil jabbaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanar rauufir rahiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurir rahiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal kariimil hakiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil wafiy
  Laa ilaaha illallahu subhaanal lathiifil khabiir
  Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ma’buud
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuuril waduud
  Laa ilaaha illallahu subhaanal wakiilil kafiil
  Laa ilaaha illallahu subhaanar raqiibil hafiizh
  Laa ilaaha illallahu subhaanad daa-imil qaa-imi
  Laa ilaaha illallahu subhaanal muhyil mumiit
  Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil qayyuum
  Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqil baari-i
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliyyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil ahadi
  Laa ilaaha illallahu subhaanal mu-minil muhaimini
  Laa ilaaha illallahu subhaanal habiibisy syahiid
  Laa ilaaha illallahu subhaanal haliimil kariim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil qadiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal awwalil aakhir
  Laa ilaaha illallahu subhaanazh zhaahiril baathini
  Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril muta’aal
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadhil haajaat
  Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘arsyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanir rahiim
  Laa ilaaha illallahu subhaana rabbiyal a’laa
  Laa ilaaha illallahu subhaanal burhaaniis sulthaan
  Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’il bashiir
  Laa ilaaha illallahu subhaanal waahidil qahhaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil hakiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ghaffaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanid dayyaan
  Laa ilaaha illallahu subhaanal kabiiril akbar
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aliimil ‘allaam
  Laa ilaaha illallahu subhaanasy syaafil kaafii
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil baaqii
  Laa ilaaha illallahu subhaanash shamadil ahadi
  Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ardhi was samawaat
  Laa ilaaha illallahu subhaana khaaliqil makhluuqaat
  Laa ilaaha illallahu subhaana man khalaqal laila wan nahaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqir razzaaq
  Laa ilaaha illallahu subhaanal fattaahil ‘aliim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil ghaniyyi
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghafuurisy syakuur
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘azhiimil ‘aliim
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil mulki wal malakut
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ‘izzati wal ‘azhamah
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil haibati wal qudrah
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil kibriyaa-i wal jabaruut
  Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘azhiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aalimil ghaib
  Laa ilaaha illallahu subhaanal hamiidil majiid
  Laa ilaaha illallahu subhaanal hakiimil qadiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiris sattar
  Laa ilaaha illallahu subhaanas samii’i aliim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil ‘azhiim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allaamis salaam

  Bersambung...

  ReplyDelete
 7. Sambungan...

  Laa ilaaha illallahu subhaanal malikin nashiir
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyir rahmaan
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qariibil hasanaat
  Laa ilaaha illallahu subhaanal waliyyil hasanaat
  Laa ilaaha illallahu subhaanash shabuuris sattaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanal khaaliqin nuur
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil mu’jiz
  Laa ilaaha illallahu subhaanal faadhilisy syakuur
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ghaniyyil qadiim
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil jalaalil mubin
  Laa ilaaha illallahu subhaanal khaalishil mukhlish
  Laa ilaaha illallahu subhaanash shaadiqil wa’di
  Laa ilaaha illallahu subhaanal haqqil mubiin
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil quwwatil matiin
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qawiyyil ‘aziiz
  Laa ilaaha illallahu subhaanal hayyil ladzii laa yamuut
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘allamil ghuyuub
  Laa ilaaha illallahu subhaanas sattaaril ‘uyuub
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil musta’aan
  Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil ‘alamiin
  Laa ilaaha illallahu subhaanar rahmaanis sattaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanar rahiimil ghaffaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanal ‘aziizil wahhab
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qaadiril muqtadir
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil ghufraanil haliim
  Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil mulki
  Laa ilaaha illallahu subhaanal baari-il jabbaar
  Laa ilaaha illallahu subhaanal jabbaaril mutakabbir
  Laa ilaaha illallahu subhaanallaahi ‘ammaa yashifuun
  Laa ilaaha illallahu subhaanal qudduusis subbuuh
  Laa ilaaha illallahu subhaana rabbil malaa-ikati warruuh
  Laa ilaaha illallahu subhaana dzil aalaa-i wan na’maa
  Laa ilaaha illallahu subhaanal malikil maqshuud
  Laa ilaaha illallahu subhaanal hannaanil mannaan
  Laa ilaaha illallahu Aadamu shafiyyullah
  Laa ilaaha illallahu Nuuhu najiyyullah
  Laa ilaaha illallahu Ibraahiimu khalilullah
  Laa ilaaha illallahu Ismaa’iilu dzabiihullah
  Laa ilaaha illallahu Muusaa kaliimullah
  Laa ilaaha illallahu Daawuudu khaliifatullah
  Laa ilaaha illallahu ‘Iisaa ruuhullah
  Laa ilaaha illallahu Muhammadur Rasuulullah saw.

  Allahummar hamnaa bibarakati tauraati muusaa, wa injiili ‘iisaa wazabuuri daawuuda wafurqaani muhammadir rasuulillahi shallallahu ‘alaihi wasallama birahmatika yaa arhamar raahimiin.

  Wal hamdu lillahi rabbil ‘aalamiin

  Cara mengamalkannya.

  Bangun tengah malam dan buat solat sunat Tahajud 2 rakaat, solat sunat Taubat 12 rakaat dgn 6 salam dan solat sunat Hajat 6 rakaat dgn 3 salam. Kemudian selawat keatas nabi sebanyak 100x dan sambungkan doa Qanzul Arasy itu diulang sebanyak 40x. Pesan guru atok, "barang siapa yg sanggup melakukan ibadah itu berturut2 selama 40 hari, maka segala doanya itu akan dimakbulkan Allah SWT dan semua kesusahannya, hutangnya, keresahannya, berat hatinya, jodohnya, ahli keluarganya dan keselamatannya didunia dan akhirat akan dimakbulkan dan dibela Allah sesegera mungkin bagai mentari yg tenggelam dibarat kemudian timbul semula diufuk timur".

  Begitulah kasiat doa ini dan semoga kamu dapat mengamalkannya. Waallaua'lam

  atok zamany

  ReplyDelete
 8. Salam atok, boleh tak atok beri pencerahan tentang ayat atok di September 19, 2016 at 5:44 PM: "Bangsa ini tidak akan hancur sampai bila2, tetapi pemikiran melayu tu yg perlu berubah." Apakah maksud atok bangsa ini tidak akan hancur sampai bila2... susah betul kita nak bersatu hati, di surau ofis saya penanda arah kiblat dah ada pun masih ada yang letak sejadah senget benget x sama bila solat bersendirian.

  -pathfinder

  ReplyDelete
 9. Walaikumsalam cu...

  "Bangsa ini tidak akan hancur sampai bila2, tetapi pemikiran melayu tu yg perlu berubah."

  Maksud atok pada perkataan "Bangsa Ini" ialah "Bangsa Melayu yang berpegang kuat pada dua kalimah syahadat dan memikul tanggungjawab syariah yang sangat rapi". Bangsa Melayu inilah yg telah diujudkan oleh Tok Kenali sejak dahulu lagi. Kemudian sedikit demi sedikit menjadi lemah sekitar tahun 60'an akibat dari amalan syirik dan kepercayaan kuno puak2 melayu dan ditegakkan semula oleh Syeikh Mahmud Nasri Othmani (sewaktu berlakunya perang 13 May dan seterusnya sampai tahun 80'an) hingga beliau kembali kerahmatuallah. Ia kemudiannya disambung terus oleh Tuan Guru Ustz Ahmad atau Syeikh Ahmad Junaidin (juga perjuangan yg sama utk memurnikan akidah melayu dari kepercayaan dan amalan syirik serta kepercayaan kuno kaum melayu) hingga kehari ini walaupun Tuan Guru telah kembali kerahmatuallah. Munggkin akan datang penggantinya atau pun tiada pengganti kepada "wakil guru" ini hingga hari kiamat. Tetapi "bangsa ini" tidak akan luput ditelan zaman walau apa pun yang akan terjadi kerana "bangsa ini" adalah tonggak sejati pejuang addin (penegak agama) diatas alam jagat ini. Jumlah mereka mungkin hanya sedikit, tetapi bukan jumlah yg menjadi kepentingan. Disebaleknya "doa bangsa ini" terus bangkit keribaan Allah SWT setiap pagi dan petang serta hanya menunggu masa dan ketika "PERINTAH" dari yang Maha Pencipta itu untuk bertindak. Dan apabila mereka mulakan langkahan, tiada siapa yg dapat menghalang, tiada siapa yg mampu berhadapan dan tiada senjata yg boleh membolosi mereka. Bumi akan menyaksikan suatu peperangan yg terakhir dan yang paling dahsyat pernah ujud diatas permukaannya sejak mula hinggalah sebagai penutup segala kekejian yg dilakukan oleh semua umat manusia. Penutup bagi semua zaman. Supaya bumi kembali suci dari tanggan2 keji dan perbuatan syirik manusia.

  Terlalu banyak musuh bagi "bangsa ini" datang dari semua arah. Mereka sanggup pula bersekutu bang menghalang "bangsa ini" terus ujud. Malahan melayu sendiri pun amat membenci "bangsa ini" kerana sentiasa menjadi batu penghalang kepada pergerakan dan perbuatan mereka melalui adat istiadat, upucara2, perkumpulan2 yg mereka lakukan. Malah 'bangsa ini" juga dituduh dgn berbagai macam tuduhan, cacian maki dari mulut2 kamu melayu itu sendiri. Mereka cuba menghapuskan "bangsa ini" hingga keakar umbinya sekali dari berbagai arah serangan, tetapi "bangsa ini" tetap juga utuh dan teguh dengan peggangan dan akidah mereka. Takkan putus air dicencang, takkan roboh banjaran titiwangsa, takkan surut air dilaut... patah tumbuh hilang berganti. Sama2 kita tunggu dan lihat.... waallaua'lam.

  atok zamany

  ReplyDelete
 10. Jzkk atok zamani penerangan tentang dia kanzul arasy tu.... Perlukan kekuatan dalaman yg utuh jugak utk mengamalkannya... InsyaaAllah ada rezeki nanti saya cuba usahakan...

  ReplyDelete
 11. Salam atok zamany....cucu nak tanya atok soalan ni....benarkah kerajaan kita ada membayar ufti,cukai atau sebagai pampasan atas "kemerdekaan" yang diberi kepada kita sejak 59 tahun dulu...dan benarkah kerajaan kita sekarang adalah acuan daripada penjajah dulu yang membawa maksud sebenarnya kita belum "merdeka" lagi....adakah menjadi tanggungjawab kita untuk "memerdekakan" negara kita sekarang dari penjajahan yang kononnya "merdeka"....dari segala penjuru....maksudnya menentang sistem yang sedia ada sekarang ini....selain daripada kita wajib memerdekakan diri sendiri dulu.....maaf tok....banyak tanya....

  ReplyDelete
 12. Assalamualaikum atuk,

  Cucu ingin bertanya tentang tamsil mimpi sekiranya atuk bleh bg pencerahan secara kasar. Begini tuk, sy bermimpi sekuntum bunga ros kuning yang belum kembang diberikan kepada sy tapi sy x menerimanya, bunga tu diletakkan ditepi tempat duduk sy. dlm mimpi tu bunga ni agak istimewa kerana kemana sj sy pergi bunga tu ada disebelah seakan mengikuti sy. Sy agak terkesan dgn bunga ros kuning tu sbb xpenah2 sy mimpi bunga ros..rs ingin tahu apa maksud ros kuning tu hihi. Sekiranya atuk bleh jelaskan sekiranya tidak keberatan. Terima kasih sekali lg atuk.

  Dari cucu : istanaputih

  ReplyDelete
 13. Walaikumsalam cucu ady...

  Sebenarnya memang Tengku dah bayar duit tu (yg diberitahu pada kami waktu itu). Jumlahnya agak besar jugak. Yg tolong org2 kaya melayu (termasuklah datuk kepada atok) dan org2 kaya cina. Orang India tak ada duit. Tapi memang kita mampu bayar pun. Kalau dihitung dgn apa yg mereka ambil dan rampas dari tanah melayu... bebelion belion. Kita boleh anggap bahawa bayaran itu sebagai "bayaran pengurusan" bagi kemerdekaan kita.

  Selepas merdeka... kita tak tahu nak bena negara. Jadi Britis hantar org... terutama bab membuat undang2 tubuh Negara Malaysia. Kemudian buat pilihanraya dan membenatuk perliman. Kemudian pertadbiran kerajaan pusat dan semua jenis pentadbiran iaitu negeri2 dan bearah2 dibawahnya. Begitulah seterusnya, semua ikut british. Sekolah2 pun diujudkan menggunakan bahasa penghantar dalam dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Lama jugak nak mengubah Malaysia ni menjadi negara apa yg kamu lihat sekarang. Jadi jelas bahawa memang politikus Malaysia taklah sebijak mana. Semua ciplak britis. Hinggakan benda2 haram pun masuk dalam bajet. Mana ada merdeka Malaysia ni. 59 tahun malah tambah lagi 500 tahun tetap juga bodoh. Cakap tak serupa bikin... "rakyat didahulukan"..."rakyat diutamakan"... "membantu rakyat" ... Propaganda basi yg hanya utk mengaburi mata rakyat. Hakikatnya rakyatlah tempat politikus2 itu mengaut kekayaan peribadi. Rakyat lah membayar segala macam cukai... rakyatlah yg kena tindas. Yg terakhir "kalau rakyat nak beli barang makan, nak beli baju, nak guna apa2 juga jenis perhidmatan... rakyat kena bayar GST" mana ada free. Semua cukai haram tu akan dibuat budjet kejap lagi. Tengok akhbar, kemudian kamu kira berapa rakyat kena bayar cukai2 tu. Dalam hukum syarak Islam... cukai (zakat) hanya dibenarkan sekali saja setahun untuk dikutip. Mana datang cukai bertubi2 rakyat kena bayar kalau tak dari ajaran british dan kemudian disokong dgn kuat sekali oleh majlis agama islam dan ustaz2 yg "dibayar" ???

  Kita sebagai rakyat Malaysia ni sebenarnya dah 59 tahun lepas dari mulut buaya putih, tapi kemudian kena telan pulak oleh buaya hitam pung'kuk 59 tahun. Itulah hakikatnya. Kesian rakyat Malaysia, termasuklah atok dan kamu ady. Sama2 kita dah terkena dgn bangsa kita sendiri.

  Bersambung...

  ReplyDelete
 14. Sambungan..

  Nak merdeka kan Malaysia dari tangan2 mereka ni ??? Tak payah buang masa ady fikir sampai jauh macam tu. Tak ada siapa yg dapat ubah Malaysia ni kecuali "rakyat semua bersatu dan buang mereka". Kemudian jangan lupa ada suatu kuasa yg pegang Malaysia ni... iaitu Allah yg Maha Mentadbir. Bukan senang nak merdekakan Malaysia... jadi buang masa nak fikir ?? yg penting kamu tu... fikir diri kamu dulu. Bagaimana kamu nak merdeka dari semua bentuk kuasa jahat itu ??? Jawabnya kamu kena keluar menjadi luar biasa. Iaitu "kaya luar biasa" barulah kamu tak heran pun dgn segala cukai, segala GST, segala bil2 (sampai bil2 jiran tetangga pun kamu bayar), segala kenaikkan harga. Cuba kamu pergi lihat ke pasarraya mewah dimana2. Orang2 kaya luar biasa ni beli barang tak payah bawak mesen kira. Ambik masuk bakul... ambik masuk... kemudian pergi kaunter bayar. Slip reset... campak je. Tak cukup... dia masuk semula dan buat macam tadi, apa nak heran.. Inilah yg dikatakan orang2 yg telah merdeka diri mereka dari "penjajah politikus Malaysia". Mereka tak peduli pun nak mengundi. Yg beratur utk mengundi tu semua rakyat miskin, buruh kasar, org2 kampung, nelayan2, pekebun2, peniaga2 tepi jalan dll. Orang kaya luar biasa, duduk rumah minum jus orange, makan roti bakar dan sirial curah susu kambing. Buat apa nak susah2 diri beratur pagi2 dipadang sekolah. Pagi mereka lebih mewah dgn makanan ala Paris, ala Switz. Bukan macam kita ni ady... makan nasi goreng (nasi semalam tak habis), ubi rebus dgn sambal tumis. Tara tu je yg ada, nak buat mcm mana ???

  Lepas kamu merdeka diri dari makhluk2 tu, roh kamu juga kena merdeka dari jasad kamu yg keduniaan. Bab in lah yg paling susah sekali dalam hidup seorang Musilm. Banyak yg cakap je... tapi abok pun tak ada. Ada hati pulak nak ajak orang ikut dia. Banyak cekadak! (budak2 abjad selalu cakap perkataan ni). Bab ni kena ada guru hidup...bukan baca buku. Nak cari guru pulak susah ya amat.. sbb tak tertulis didahi mereka ayat "aku dah jumpa tuhan". Kalau ada pun yg tertulis "Kaf Fa Ra". ini yg paling ramai. Jadi macam mana ady ? Tak merdeka la rohani jasmani kamu sampai mati ??? Dunia kamu tak dapat, akhirat apa tah lagi. Kalau pun kamu tu kaya luar biasa... puas hati la jugak, sbb dapat dunia. Ni nak jadi kaya mcm mana kalau gaji pun baru 2500 sebulan. Tolak semua kos adalah baki dlm bank 600 utk makan dan tambang pergi kerja. Begitulah pusingan hidup setiap bulan... parah, parah hidup macam ni ady. Kena buat sesuatu supaya keluar dari pusingan hidup itu. Persoaalannya "ada berani" ???

  Atok ni dah membebel panjang lak... cukup dulu sampai sini..ok

  atok zamany

  ReplyDelete
 15. Walaikumsalam cucu istanaputih

  Bunga ros kuning ? Kalau org Indon "Mawar kuning". Mawar tu pokok berduri.."Bahaya". Kuning ni lambang Jin... Jadi maksudnya "Bahaya !!! ada Jin sedang ikut kamu".

  Itu bukannya satu alamat yg baik, Kamu kena berwaspada. Kena mandi bunga, limau purut dan garam bukit. Baca surahtul kursi 21x. lepas tu mandi sbb nak buang bau badan kamu, supaya dia tak ikut kamu lagi. Sambil baca ayat tu kamu niat mandi utk buang jin yg ikut kamu kerana Allah. ok

  atok zamany

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih atuk diatas penerangan yg ckup jelas. br sy dpt kaitkan bunga ros kuning tu dengan apa yg sy rasakan. utk makluman atuk mlm sblom sy mimpi tu sy ada teroka blk post-post atuk yang lepas berkenaan "Iblis dan syaitan musuh yang paling nyata Bab yg ke-3".Bab tu atuk ada buat teka teki tu. Mungkin rasa takut tu terbawak2 dlm mimpi. wallahua'lam. mohon dijauhkan dari perkara2 yg tidak baik. tentang mandi bunga tu In Sha Allah boleh diuruskan. terima kasih atuk.

   istanaputih

   Delete
 16. Walaikumsalam cu..

  Lupa atok nak letak tanda amaran di laman itu dulu. Sepatutnya atok kena tulis 'AMARAN.. BAHAYA.. SIAPA YANG LEMAH SEMANGAT JANGAN BACA ATIKAL INI".

  Sebenarnya tak ada apa2 yg bahaya pun. Cuma Iblis marah pada atok sebab buka pekong dia. Elok kamu ambil tahu... daripada terus tak tahu dan keliru berkenaan Iblis dan kuncu2nya yg sebenarnya menjadi musuh manusia sejak Nabi Adam as lagi. Atikal itu benyak memberi pengajaran dan pengatahuan kepada semua dan telah menjadi rujukan kepada ramai orang yang ambil peduli berkenaan untuk menyelamatkan diri sendiri dari terus terjebak dengan mereka. Akibat dari salah faham dan tiada penjelasan berkenaannya. Umat islam wajib tahu akan pekara itu kerana merekalah yg menjadi serangan pertama puak Iblis. Semoga atikal itu terus bermanafaat kepada semua terutama umat islam. Alhamdulillah...amin.

  atok zamany

  ReplyDelete
 17. Assalamualaikum atok,,

  Bagaimana untuk merdekakan diri dari rutin harian yang gajinya 2500 atok,,

  Apa langkah yang perlu dan mudah untuk dilakukan buat masa ini.

  Yg 2500 ni pun susah nk dpt atok,, tp rezeki dari Allah.. bukannya dari manusia..

  Catwomen

  ReplyDelete
 18. Walaikumsalam cu..

  Macam mana nak merdeka ??? soalan ini nampak mudah, tapi tak semudah itu nak buat. Mcm atok cakap ... "ada bera" ? maksudnya ada kah kamu cukup berani untuk keluar dari kepompong (kebiasaan) ??? Daripada pertanyaan kamu itu pun atok boleh cakap bahawa kamu tak mampu untuk keluar dari cara kebiasaan. Tambah2 lagi kamu belum nampak apa2 peluang bagi tujuan itu. Jadi kamu tak layak untuk ini ???

  Kamu kena tunggu "peluang yg Allah buka" untuk kamu memulakan mengeluarkan diri dari kebiasaan. Allah tak akan menyeksa kamu. Hanya Dia yg Mahamengatahui akan kebolehan kamu. Kalau kamu tak mampu, Dia tak akan beri apa2 peluang itu sebab tahu kamu tak akan boleh buat. Kalau kamu sememangnya dilahirkan dgn kebolehan luarbiasa... lain pulak ceritanya. Ini, kamu tak ada kebolehan dan kekuatan itu, jadi susahlah atok nak kata. Boleh kah kamu berfikir diluar dari kebiasaan (diluar kotak) ??? inilah persoalan yg patut kamu fikir untuk menjadi "luar biasa".

  Soalan kamu membuka seribu soalan yang lain ?

  atok zamany

  ReplyDelete
 19. Assalamualaikum atok zamany yang di kasihi,

  Terima kasih atas artikel kali ini dan artikel sebelum sebelumnya. Semoga Allah membalasnya dengan lebih baik lagi.

  Ada soalan saya nak tanya atok, berkenaan orang2 turki ni. Adakah Bangsa turki yang dalam artikel ni merujuk kwpada kerajaan turki uthmaniyyah. Bukankah ia salah satu kerajaan yang diberi tampuk pemerintahan islam? Syeikh Ahmad Al Fatoni juga ada pertalian yang erat dengan kerajaan ini, yang mana beliau merupakan penasihat bagi sultan-sultan melayu ketika itu.

  Allahu... Teringat hubungan Syeikh Ahmad Junaidin dengan Sultan Kelantan, Yang Di-pertuan Agong Malaysia yang baru. Sultan inilah yang berani tukar Daulat Tuanku kepada Allahu Akbar.

  ReplyDelete
 20. Walaikumsalam cu...

  Memang org mengelar Turki sebagai "kerajaan islam" dulu... tapi lepas Kalam Antartuk, Islam di Turki dah jadi kacau bilau. Kebanyakkan dari mereka dah menjadi 'Islam Libral'. Bukan semasa kerajaan Othmaniyyah dulu. Semasa penghujung kerajaan othmaniyyah dulu pun pemimpin2 mereka dah kalut. Itu sebab dijatuhkan oleh peiak2 luar yg memang berdendam dgn mereka. Tali barut mereka ialah Kamal Antartuk. Semasa Syeikh Ahmad Mohammad Zain al Fotani menjadi penasihat adalah lebih awal dari itu. Iaitu semasa Islam menjadi teras kehidupan raja dan rakyat Turki amnya. Waktu itu Turki sungguh cermerlang dan terbilang.

  Pentadbiran Turki yg ada sekarang juga mengikut telunjuk Barat. Cuma kadang2 dia cuba cabar beberapa dasar yg mereka tak suka. Walau bagaimana pun mereka tetap jaga islam sebab tahu mejoriti rakyatnya beragama islam dan juga hubungan2 mereka dgn beberapa negara Islam disekitar mereka yg tak berapa kukuh. Tapi dia tak mampu nak jadi Hero sebab ekonomi kurang stabil. Mereka juga harap sokongan M'sia. Jadi terpaksa "talam dua muka"... nampak macam libral tapi Islam. Orang macam ini kah yg dimaksudkan dlm hadis2 Nabi tu ??? Jauh panggang dari api !

  Tok guru kita Tuan Syeikh Ahmad Junaidi telah membuka mata raja berkenaan "Saka Daulat" kepada Raja Kelantan, malah telah berbaiah dgn beliau. Skg menjadi Dipertuan Agung... mudah mudahan M'sia akan menjadi lebih baik dan semua yg "kotor" tu jatuh satu persatu "seperti lintah kenyang" dan kemudian mati dgn sendirinya sebab makan darah beracun. Waallaua'lam..

  atok zamany

  ReplyDelete
 21. Salam. Tok, sy nk jumpa atok sgt. Blh ke.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Minta maaf bebanyak sebab atok tak dapat tunaikan permintaan kamu. Atok tak boleh jumpa sesiapa.. kamu hanya boleh baca tulisan atok tapi tak akan dapat tengok atok. Sudah 9 yahun atok tulis blog ni, tak ada seorang pun yg pernah jumpa atok kecuali Arwah Ustaz Mat. Hanya saja dia yg tahu siapa atok sebanarnya.

   Kalau kamu punya masaalah, sila tulis kepada atok dam email kpd atok dialamat email atok spt diatas ms ini.

   Maaf sekali lagi ya...

   atok zamany

   Delete
 22. assalamualaikum tok..smg sihat hendaknya.. tok apa nk jadi,apa cite dengan malaysia sekarang ni tok? dengan baju merah dan baju kuning, harga minyak naik,barang2 keperluan lain naik, perjanjian najib/malaysia dengan china, parti pribumi dan macam2 lagi tok.. semakin bercelaru, berpecah belah, kos hidup makin meningkat, masalah2 sosial dan lain2 lagi tok.. mintak penjelasan dan komen sikit tok.. apa yg nk jadi akan datang ni tok.. maaf banyak bertanya tok..
  -ingin tahu-

  ReplyDelete
 23. Walaikumsalam cu...

  Nak jadi apa ? Sebenarnya tak jadi apa2 cu. Kamu jangan penik, bertenang, cool, banyak2 bersabar. Apa jugak senario yg berlaku dihadapan kamu sekarang adalah keadaan "GEMPAR" yg sengaja diujudkan kepada rakyat M'sia oleh "org2 yg bijak pandai tu" dgn tujuan sypaya semua rakyat sentiasa meletakkan pergantungan, kepercayaan dan keyakinan kepada "org2 bijak pandai" itu mentadbir Negara ini. Ia dipanggil "raves side of the mirror". Ia merupakan satu teknik politik yg pernah digunakan lama dahulu di Europa bagi mengembalikan sokongan kepada parti memerintah. Jadi bagi "org lama" mcm atok ni, tak pernah hairan dgn teknik apa sekali pun. Kami dah ampuh semua teknik... buatlah mcm mana sekali pun, kami tak pernah goyang. Malah kami bagi masa utk "org2 bijak pandai" itu berfikir dan terus berfikir akan kesan dari tindakkan "raves" mereka itu. Kami kata kpd mereka bahawa sokongan kepada mereka tambah menurun, bukan sebaleknya. Mereka MENGANGGANKAN sesuatu yang indah. Tapi tidak lama lagi mereka kena ledakkan bom yang mereka buat itu sendiri.

  Muknkin kamu tidak faham apa yg atok katakan, tetapi sedikit sebanyak rasanya kamu mungkin mampu mengagak apakah maksud kata2 atok ini. Cuba kamu fikirkan..

  atok zamany

  ReplyDelete
 24. salam tok.. terima kasih serba sedikit penerangan/penjelasan dari atok.. pasal negara china tu apa yg sebenarnya tok? btol ke jual aset negara atau melabur utk kroni atau lain2 tok? betol ke hutang malaysia ni banyak tok? maaf byk bertanya.. biasa la, rakyat marhaen tok.. dgn keadaan ekonomi nya.. permusuhan,kebencian sesama sendiri dan sebagainya tok..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Ya... selama ini banyak pelabur2 china "ditolak" oleh kebanyakan pemilik2 projek besar M'sia... tetapi dgn tiba2 Pm buat kejutan besar. Dia pulak pergi kesana offer projek2 besar kesana? Nampak macam nak gadai M'sia... Hutang akan bertimbun (meningkat 150 B). Soalan kenapa? Sebenarnya dia dah bengang dgn pelabur US dan Europa yg ugut nak lari drp M'sia kerana kes dia tu. Semua org dah tak percaya dgn dia. Jadi dia buat pusingan U ke china.

   Hutang lama pun dah 550B, tambah lagi 150B... jadi siapa yg akan bayar? Rakyat lah jawabnya... tak tahu sampai bila nak d bayar...sampai kiamat pun kita kena bayar. entah la cu...

   atok zamany

   Delete
 25. Assalamualaikum atok.....semoga atok sihat hendaknya....kalau boleh cucu nak minta atok ceritakan mengenaai lautan kazum....adakah ianya benar2 wujud tok....apakah istimewanya tempat tersebut....terima kasih tok atas pencerahannya nanti...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Walaikumsalam cu..

   Laut Qazum tu memang ada... tapi dlm peta dunia tak disebut Qazum la. Ia adalah lautan yg paling dalam didunia ni. Terletak di lautan Pasafik. Penjaganya ialah Nabi Musa as. Ia adalah penjara bagi semua org jahat, jin dan syaitan yg jahat termasuk Izazil dan Dajjal, sampai waktunya kelak mereka akan dibebaskan. Kemudian berlakulah kiamat besar.

   atok zamany

   Delete
 26. Salam atok ?kuning atau merah yg betol?

  ReplyDelete
 27. Walaikumsalam...

  Masing2 ada cara masing2 utk menyuarakan pendapat. Tapi jgn jadi bodo ikut telunjuk org. Buatlah cara sendiri yg tak melibatkan org ramai, org susah, dah la susah bertambah susah masuk lokap polis lagi. Pada atok kedua2nya cuma tak puas hati atas beberapa isu. Jadi mereka menyuarakan rasa geram mereka dgn dgn demo. Mungkin tak diindahkan maka mereka bertambah marah dan geram. Kalau ikut otak yg waras... mana mungkin org nak ikut cakap org marah. Kamu pekeklah sekuat mana sekali pun... bukit tak akan runtuh. Kalau gempa bumi yg Allah cipta... barulah runtuh sana sini. Macam di New Zealand tu... baru berantakan semuanya. Mungkin mereka tunggu yg itu kot baru nak berubah ??? Kalau gempa yg itu... bukan mereka saja yg kena... dgn kita2 sekali pun kena. Ambik engkau !!
  Jadi jawabnya... dua2 pun sama... "itu batu besar ada duduk dalam itu kepala".

  Barang dijauhkan Allah atas malapetaka besar2an buat masa ini. Tapi sebagai org islam, tetap wajib kita yakini bahawa suatu hari nanti akan tiba kemusnahan yg Allah janjikan itu. Cuma minta kita tak ada waktu itu kerana manakan mampu manusia kerdil seperti kita nak mengadap kegoncangan yg maha dahsyat seumpama itu kelak. Hanya Allah yg Mahaagung lagi Mahamengatahui yg tahu akan dahsyatnya goncangan hari kiamat itu... waallaua'lam

  atok zamany

  ReplyDelete
 28. Assalamualaikum Ayahanda Tok Zamany,

  Semoga Allah merahmati Ayahanda & brada dlm lingkungan lindungan NYA... Aamiin

  Ayahanda, sebelum Anaknda menemui blog Ayahanda, hati ini amat gundah gulana krna mengenangkan akan nasib yg bakal di tanggung oleh anak cucu genarasi akan dtg akibat dri persengketaan prbalahan sesama kita yg masing2 dgn Ego diri (ujub) mempertahankan pendapat sendiri ja betul, org lain pya pendapat salah hatta jika dah di bukti kan akan kebenarannya pun masih tak mahu mengakuinya malahan mencari helah alasan hujah2 yg lain pula... Baik Pemimpin, Ulamak & Rakyat bawahan ni...

  Akan tetapi selepas Anaknda membaca apa yg Ayahanda terangkan baik dlm ruangan artikel Ayahanda ataupon dlm ruangan komen ini, baru lah rasa hati yg gundah itu kembali reda gulana nya krna mengerti lah kini Anaknda akan pesanan Rasulullah saw itu seperti yg di smpai kan dgn penuh hikmah oleh Ayahanda iaitu meletakkan sepenuhnya kepercayaan pd Allah swt... Cuma yg perlu di lakukan oleh kita hya lah brsabar redho trima apa yg jd & mempertahankan keimanan dri melangar hukum Allah @ printah Allah... Masyaa Allah... Semoga Anaknda diberi kekuatan utk itu... Aamiin

  Banyak persoalan yg brmain di fikiran kini trjawab sudah, trima kasih Ayahanda Tok Zamany... Insyaa Allah jika ada kemusykilan @ inginkan pandangan juga nasihat dri Ayahanda kan Anaknda suarakan dlm ruangan komentar yg akan dtg...

  Assalamualaikum...

  ReplyDelete
 29. Walaikumsalam anakanda...

  Ya.. dgn kehendaknya jua semua itu terjadi. Itulah sebab nya atok "dipaksa" menulis oleh saranan dari tuan guru atok. Pada mulanya atok sendiri tak tahu akan tujuannya sebab fikirkan rakyat di M'sia ni kebanyakkan cerdek2 belaka. Tetapi apabila lama kelamaan, rupa2nya mereka hanya terdedah disatu bahagian saja iaitu ilmu2 syariat untuk santapan jasmaninya saja sedangkan ilmu2 Tasauf atau Tauhid bagi makanan Rohaninya sangat kurang mantap diberikan diMsia ni. Atok sebenarnya menggunakan email untuk menjawab soalan2 mereka yg diluar M'sia. Blog ini juga sangat popula di Luar M'sia sebab rata2 yg menggunakan email adalah org2 dari luar. Jadi bukan nak kata dim'sia saja lah... diluar sana pun sama jugak.

  Atok ni bukannya pandai sangat pun, suam-suam kuku je. Tapi alhamdulillah juga atas penerimaan kamu semua. Kamulah sebenarnya pengerak semangat atok untuk terus menulis. Kalau bukak blog tapi tak ada org nak tengok... letih lah. Lama2 hilang semangat dan tutup. Inilah masaalah bloger disini. Kalau di Indonesia.. mak datok jutaan bloger yg memang handal2. Kiyai2nya juga bukan sembarangan. Mereka malah lebih terbuka. Kan disana tu penduduknya ratusan juta. Ya kawan2 atok disana juga bukak blog atok ni dan mengambil intisari tertentu untuk dimuatkan dlm blog nya. Jadi pemikiran kita ni kan lebih kurang sama saja. Tidak tertutup untuk satu bahagian dunia saja.

  Atok sedang siapkan utk ms 32 sirah- Kematian, Akhirat dan Kiamat ini. Peringkat hujung dlm atikal ini lebih kepada ujudnya Imam Mahdi dan perjuangan Muslimin akhir zaman menempuh pancaroba kehidupan bersama keadaan yang sangat kuat penderitaannya terutama bagi kaum Mukminin dan Mukminat, melalui kacamata Rasulullah menerusi hadis-hadis baginda. Sebenarnya inilah salah satu berita-berita besar atau Kubra news yg atok maksudkan untuk disampaikan kepada kalian.. semoga bersabar menunggu ms32 itu sedikit masa saja lagi..insyaallah

  sekian _ atok zamany

  ReplyDelete
 30. Assalamualaikum Ayahanda Atok,

  Alhamdulillah, trima kasih di atas penerangan yg Ayahanda berikan... Kalau ikutkan hati muda Ayahanda (# heheee) sapa tak mau di kenali rupa parasnya, brtemu smbil di interview oleh wartawan hartawan & yg tak tahuan kan Ayahanda... Hahaaaa

  Tapi itulah sebenarnya yg menjadi salah satu dri puncanya sifat ujub diri keegoan diri bangga diri krna ramai pengikut & ketaksuban melampau dri para pengikut @ pelajar2 yg menyokong hinggakan sanggup menolak Allah yg tlah beri ujian NYA pd individu itu menyebabkan brlaku salahlaku @ kenyataan yg di lakukan, akan tetapi akibat dri ketaksuban melampau menyebabkan para pengikut penyokong itu menolak KEBENARAN yg trbukti pd KEBATILAN yg nyata atau trsembunyi yg hya ALLAH SWT sja yg mengetahui akan yg disembunyikan oleh individu itu... Itulah yg trjadi kpd kebanyakan PEMIMPIN, ULAMAK, TOKOH2,KETUA2,INDIVIDU yg tlah popular...

  Hanya Allah swt sahaja yg patut di sembah di yakini di cintai di dahului tidak lagi di jadikan pegangan dan panduan... Na'uzubillah... Itulah asbab nya kot yg di kasihi Guru Ayahanda menyarankan agar Ayahanda kekal begini sja "penjelmaan" Ayahanda Hahaahaaa... Maafkan Anakanda Ayahanda gurauan sikit pd petang hr ni... Heheee, harap Ayahanda tak kecil hati dgn gurauan Anakanda itu sebab inilah jugak sebenarnya sikap Anakanda yg suka brgurau senda Ayahanda, hingga ada yg brkecil hati menyimpan perasaan itu dri pengetahuan Anakanda... Subahanallah, bila Anakanda minta maaf... Katanya "ya ya... Takpa takpa" akan tetapi di blkng, menabur kata yg lain pula & menyimpan perasaan tak puas hati, mcm mna Anakanda nak buang sikap ni Ayahanda...??? Bgi tips @ kata nasihat sikit... Dah melalut dah pulak Anakanda ni... A'uzubillah hi minasy'haitoniirojiimm...

  Allah Hu Akbar, brbalik pd persoalan yg kita critakan di awal td Ayahanda... Bole tak Ayahanda bgitau caranya bgaimna Anakanda nak menerangkan @ meyakinkan org lain, beri pringatan amaran tentang agenda yg di rancang sgt rapi oleh pendokong Illuminati freemason ini... Utk pengetahuan Ayahanda, Anakanda ni dulu nya "sgt baik" lah sgt kelakuan nya hingga adakan yg membenci & memandang sinis yg tak mempercayai apa yg Anakanda smpaikan lgi lah ramai... Tapi Anakanda nak juga smpaikan pd mereka lebih lgi yg dekat dgn Anakanda hendak mereka tahu apa yg Anakanda tahu ini... Bagaimanakah caranya Ayahanda...? Sekurang-kurangnya tak dpt byk yg mempercayainya dpt sorang dua pun jd lah utk Anakanda tarik mereka brsama berkas ikat di tiang... Heheee... Sepertimna saranan Rasulullah, semasa dtg nya dajjal laknatullah... ikatlah anak dan isteri mu di tiang... Hahaaa, Allah hu akbar brgurau lgi Anakanda ni... Maafkan Anakanda Ayahanda

  Ok lah Ayahanda sebelum Anakanda jd lebih trlebih gurauannya adalah lebih baik Anakanda tarik 'handbrek' dulu buat masa ini, hingga ketemu lgi Ayahanda...

  Assalamualaikum...

  ReplyDelete
 31. Walkaukumsalam cu...

  Sebenarnya masaalah kamu tu masaalah biasa yg kami2 semua ni hadapi. Cubalah kamu jadi resinol atas apa juga isu segajat yg hendak kamu sampaikan. Ini lebih baik sebab manusia tak boleh dipaksa utk menerima atau tidak menerima pandangan kita. Sebab manusia ni dianamik. Satu unsur yg beoleh berubah2 dgn sekelip mata saja. Mereka kebanyakkannya tak mahu berfikir jauh-jauh, sebab mereka tak nak buang masa. Jadi apa yg kamu nak sampaikan tu jangan mendalam sangat sampai mereka tak boleh fikir. Kemudian struktur bahasa juga sangat penting sebab jika ia lebih mudah difahami adalah lebih baik. Penggunaan bahasa teknikal menyebabkan mereka boring dan tinggalkan ms yg dia fikir terlalu komplek. Justru kamu kena fikirkan jalan bahasa sesuai utk mereka baca. Kamu kena ingat berjuta bloger membuka ac mereka dan berjuta juga yg telah tutup ac. Kita kena sedar bahawa pengguna itu la penggerak kepada semangat kamu utk menulis. Bukannya sebab kamu yg hendak menulis. Mereka yg mahu kamu menulis sebab mereka mahukan fakta, mereka mahukan bukti dan kebenaran atas apa juga topik perbincangan. Menulis dlm bentuk berbincang lagi baik daripada meduga akal pembaca. Satu lagi.. jangan banyak sangat gurau senda yg boleh membuat pembaca meluat dgn perangai kamu. Bukan semua org suka kita buat mcm tu. Kenalah serius sbb kamu mahu pembaca faham apa yg hendak kamu sampaikan. Anyway apa add blog kamu... biar atok buka dulu, baru boleh faham ??

  Cuba lihat bagaimana Rasulullah hendak menyampaikan seruan Allah kepada manusia. Betapa peritnya, betapa susahnya, berbagai rintangan, berbagai keadah, berbagai konflik dan terakhir unsur2 kebincian, kebimbangan, permusuhan, dengki hianat, ugut bunuh dan perang semuanya berlaku. Wal hal apa yg baginda nak sampaikan adalah pekara baik, pritical, cara hidup yg berseh dan benar serta yg mendapat keredaan Allah. Kenapa separuh manusia yg hidup dalam dunia ini tak suka ??? Kenapa ada iri hati dari pendita2 Yahudi dan Kristian yg telah mengatahui bahawa apa yg Baginda sampaikan itu adalah kebenaran, tetapi mereka tetap juga mahu memesongkan pengikut2 mereka. Kenapa ??? Jadi bukannya senang nak sampaikan kebenaran sebab banyak musuh sedang menunggu kamu... terutama iblis dan syaitan dlm badan kamu sendiri. Itu yg paling utama, ditambah pula manusia2 berfikiran songsang diluar ni.. kamu faham tak ni ??? Kamu kena sifat sabar yg tinggi dan sentiasa boleh menerima kritikan itulah kunci nya.

  Seumpama atok dlm bab untuk menjelaskan kehadiran saka, sahabat, pendamping, khadam serta belaan golongan bernama JIN, yang duduk dlm badan muslimin dan muslimat. Betapa susahnya hingga berbagai cemuhan, maki hamun, bertumbuk, kena pukul, kena herdek, disantau, dipukau dan macam2 lagi pekara yg terpaksa dihadapi hanya kerana nak menjelaskan kebenaran. Jadi kita ni sama je... Memang susah dunia sekarang ni, tak macam dulu2.. semua percaya saja apa kita cakap.

  atok zamany

  ReplyDelete
 32. Assalamualaikum atok.
  Nak tanya apakah hukumnya beli/guna kereta jenama "mazda" sedangkan kita tahu mazda tu adalah nama tuhan/dewa jepun iaitu ahura mazda....
  Terima kasih atok.

  ReplyDelete
 33. Walaikumsalam cu..

  Pekara meumpama itu memang banyak terjadi didunia ini. Kisah masyarakat2 dunia meletakkan nama2 tuhan mereka didalam jenama pakaian, jenama makanan, jenama product2 yg dijual serata dunia cuba mengelirukan umat islam diseperuh dunia supaya akidah mereka lari dan terpisong. Masaalahnya pihak yg berwajiblah sepetutnya memantau akan pekara seumpama ini. Kita rakyat ni mana tahu pekara2 sulit atau agenda sulit pihak luar, tujuan mereka dan propaganda yg cuba mereka serapkan dalam masyarakat islam M'sia. Isu ini seharusnya pihak jabatan agama Islam seluruh M'sia misti peka, supaya kerharmonian beragaa di M'sia dapat dipertahankan.

  Tapi kalau kita dah tahu, terpaksalah jual kereta tu sebab kalau iman kurang kuat silap2 tersalah pegang bahawa "siapa penyalamat" atau "Siapa pelindung" atau "siapa beri kemudahan", bukan mazda tapi Allah, Kalau kamu kuat iman dan mampu nafi mazda dan isbat Allah dlm semua hal.. tak mengapa. kalau rasa tak confident lebih baik jual je. Bahaya dari segi akidah itu lebih bahaya dari hilang nyawa dijalan raya.

  atok zamany

  ReplyDelete
 34. Ok, dah faham.... Atok dah terangkan secara menyeluruh.
  Terima kasih atok.😄

  ReplyDelete
 35. Salam Malaudul Rasul 1438h khusus kepada semua para pembaca blog atok ini dan amnya kepada seluruh umat islam di Malaysia, di Indonesia, Singapura, Burune, Filipina, Thailand, Kamboja, Viatnam dan seluruh dunia.

  Sallahualaihi ya Rasulullah, ya habbibaallah amin

  atok zamany

  ReplyDelete