Thursday, December 30, 2010

SIRAH - KEMATIAN, AKHIRAT DAN KIAMAT 12

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.


FASAL B - AKHIRAT DAB KIAMAT.


BAB 3 - SEMUANYA BINASA KECUALI ALLAH.


Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda " Pada hari kiamat kelak Allah menggengam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan Nya kemudian berfirman 'Akulah Raja, mana raja-raja bumi ? '. Kemudian disebut juga didalam hadis riwayat Muslim dan Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda "Pada hari kiamat nanti Allah melipat langit lalu memegangnya dengan tangan kanan Nya lalu berfirman 'Akulah Raja, dimana para penguasa-penguasa bumi yang diktator dan melampau sewenang-wenangnya itu ?. Kemana perginya orang-orang yang kejam ? '. Imam Muslim meriwayatkan lagi dari Ubaidillah bin Muqsim bahawa ia bertanya kepada Abdullah bin Umar, bagaimana Rasulullah bercerita ?. Abdullah bin Umar menjawab, "Allah menggengam seluruh langit dan bumi dengan sepasang tangan Nya lalu berfirman 'Aku adalah Allah'. Rasulullah menggengam jari-jarinya dan kemudian melepaskannya dan bersada dengan memetik firman Allah, "Akulah Raja ". Dari bawah aku melihat membar itu seakan bergoyang-goyang sehingga aku berkata didalam hatiku, jangan-jangan membar itu akan tumbang menimpa Rasulullah ".

Dari hadis-hadis diatas tadi, bahawa ia menunjukkan setelah Allah memusnahkan seluruh makhluk, Allah yang Mahamulia dan Mahaagung bertanya "Milik siapakah kekuasaan pada hari ini ? Kemudian dijawab Nya sendiri "Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa ". Ini merupakan hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan ath Thabari. Kemudian ada pula yang berpendapat bahawa setelah seluruh makhluk dikumpulkan di Padang Mahsyar yang tanahnya berwarna putih seperti perak, maka terdengar seruan "Milik siapakah kekuasaan pada hari ini ? ". Para hamba semua menjawab "Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa". Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Wa'li dari Ibnu Mas'ud ra.


KETERANGAN PENULIS :

Menurut Syeikh al Qurthubi, yang paling sahih ialah pendapat pertama tadi yang menunjukkan kekuasaan tunggal Allah swt sebagai satu-satunya yang berkuasa ketika semua raja-raja dunia dengan kekuasaannya dan semua orang-orang yang sombong dengan kesombongannya lenyap sama sekali. Pendapat ini disokong oleh al Hasan dan Muhammad bin Ka'ab.

-----------------------------------

Didalam sebuah hadis dhaif riwayat Abu Dunya, Baihaqi dan ath Thabari dari Abu Hurairah ra diterangkan lebih lanjut bahawa, "Kemudian Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung menyuruh Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kematian. Maka matilah seluruh makhluk yang berada dilangit dan bumi, kecuali yang dikehendaki olehNya akan terus hidup. Pada ketika itu hadirlah Malaikat Maut mengadap kehadrat Allah yang Maha Memaksa memberi laporan "Seluruh penghuni langit dan bumi semuanya telah dimatikan kecuali yang Engkau kehendaki sahaja yang masih hidup ". Lalu Allah berfirman "Siapakah yang masih hidup itu ?". Malaikat Maut menjawab "Wahai Tuhanku, selain Engkau yang Mahahidup dan tidak akan mati, yang masih ada ialah para Malaikat Pembawa Arasy, Jibril, Mikail, Israfil dan aku sahaja ". Allah lalu berfirman "Matikanlah Jibril dan Mikail ". Malaikat Pembawa Arasy yang mendengar perintah itu pun bertanya "Wahai Tuhanku, benarkah Malaikat Jibril dan Mikail akan dimatikan ?". Lalu Allah swt berfirman kepada mereka supaya diam dan jangan mencampuri urusan Nya, "Sesungguhnya Aku telah menentukan kematian pada seluruh makhluk ciptaan Ku yang berada dibawah Arasy Ku ". Lalu kedua-dua Malaikat itu pun mati.

Setelah Malaikat Maut mencabut nyawa Malaikat Jibril dan Mikail, ia pun kembali kehadrat Allah yang Maha Memaksa untuk memberi laporan "Wahai Tuhanku, Jibril dan Mikail telah pun mati ". Maka Allah swt berfirman "Siapa lagi yang masih ada ? ". Malaikat Maut menjawab " Selain Engkau yang Mahahidup dan tidak akan mati, yang masih hidup ialah Malaikat Pembawa Arasy, Israfil dan aku sahaja ". Maka Allah berfirman " Matikan Malaikat Pembawa Arasy ". Setelah mereka mati, Allah memerintah Arasy mengambil sangkakala daripada Malaikat Israfil dan berfirman "Matikan Israfil ". Selepas Malaikat Maut mencabut nyawa Israfil, lalu ia pun kembali kehadrat Allah membuat laporan "Wahai Tuhanku, para Malaikat Pembawa Arasy dan Israfil telah mati ". Allah berfirman "Siapa lagi yang masih ada ?". Malaikat Maut menjawab "Wahai Tuhanku, yang masih ada hanyalah Engkau yang Mahahidup dan tidak akan mati, dan aku sahaja ". Allah lalu berfirman "Bagaimanapun engkau adalah makhluk ciptaan Ku, maka matikanlah diri mu ". Maka matilah Malaikat Maut pada ketika itu juga.

Apabila seluruhnya telah mati, maka yang masih hidup hanyalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa. Dialah tempat meminta segala sesuatu dan tidak memiliki anak mahupun isteri. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tiada satu pun yang setara dengan Nya. Setelah melipat langit seperti kertas, Allah berfirman "Akulah Tuhan yang Maha Memaksa. Untuk siapakah kekuasaan pada hari ini ? ". Oleh kerana tiada siapa pun yang menjawab, maka dijawab Nya sendiri " Untuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa ".

Hadis dari Abu Hurairah ra ini adalah sebuah hadis yang sangat panjang. Apa yang dinyatakan diatas tadi hanyalah bahagian tengah dari hadis beliau itu sahaja, manakala bahagian permulaan dan akhir hadis itu, insyaallah akan dikemukakan nanti.

Disebut pula dari sebuah hadis riwayat al Hakim dari Laqith bin Amir bahawa Nabi saw bersabda "Setelah kamu berdiam beberapa waktu, terdengarlah bunyi tiupan sangkakala yang membuat seluruh makhluk mati termasuklah Malaikat yang berada dekat dengan Allah swt. Setelah itu Allah mengalilingi negeri-negeri yang telah kosong yang tiada berpenghuni sama sekali ". Menurut para Ulama, pengertian dari sabda Nabi saw iaitu "Setelah itu Allah mengalilingi negeri-negeri yang telah kosong yang tiada berpenghuni sama sekali ", itu bermaksud bahawa ketika seluruh makhluk penghuni negeri-negeri didunia telah mati, bumi pun menjadi kosong. Tidak ada yang masih tinggal hidup kecuali hanya Allah swt sahaja, seperti yang telah dinyatakan oleh firmannya didalam al Quran surah al Rahman ayat 26 dan 27 yang mafhumnya ;

"Tiap-tiap sesiapa (manusia dan haiwan) yang diatas bumi akan fana (binasa). Dan tinggallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemurahan ".

Pada saat itulah berakhirnya semua zaman kehidupan didunia ini atau juga dikenali sebagai kiamat. Setelah itu akan berlaku pula peristiwa kebengkitan semula. Allah swt berfirman "Untuk siapakah kekuasaan pada hari ini ? ".

Manakala berkenaan permasaalahan fananya syurga dan neraka bersama-sama dengan fananya seluruh makhluk-makhluk yang lain, maka terdapat dua pendapat. Yang pertama, Allah sememangnya membinasakan kedua-dua tempat tersebut sehingga tiada sesuatu pun yang kekal tinggal kecuali Allah sahaja. Inilah yang dimaksudkan didalam firman Allah didalam surah al Hadid yang mafhumnya "Dialah yang awal dan yang akhir ". Pendapat kedua pula ialah, syurga dan neraka itu tidak fana (binasa). Kedua-duanya tetap kekal abadi bersama disisi Allah yang Mahakekal. Ada ulama mengatakan bahawa ketika seluruh makhluk sudah tiada, terdengar seruan "Untuk siapakah kekuasaan pada hari ini ?". Para penghuni syurga menjawab "Untuk Allah yang Maha Esa lagi Maha Memaksa ".BAB 4 - KEMUSKILAN :TANGAN DAN JARI ALLAH.


Jika terdapat pertanyaan "Bagaimanakah menafsirkan kalimah tangan dan jari yang digunakan Allah untuk menggengam dan melipat langit, sedangkan secara mutlak dan hakikatnya mustahil Allah memiliki tangan dan jari seperti manusia ?".

Jawapan kepada kemuskilan ini ialah, didalam bahasa Arab tangan mempunyai lima pengertian. 1) Tangan boleh diertikan "Kekuatan", seperti firman Allah didalam surah Shaad ayat 17 yang mafhumnya ;

"Dan ingatlah hamba kami, Daud yang mempunyai kekuatan ".

2) Tangan juga boleh membawa pengertian "Kekuasaan", contohnya firman Allah didalam surah Ali Imran ayat 73 yang mafhumnya ;

"...Katakanlah, sesungguhnnya kurnia itu ditangan Allah, diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendaki Nya dan Allah lapang (kurniaNya), lagi Maha mengatahui ".

3) Tangan juga bermaksud "Kenikmatan". Didalam pertuturan, kebiasaan orang-orang Arab mengatakan "Berapa saja tanganku yang ada pada sifulan ", yang mambawa maksud, " berapa banyak kenikmatan yang telah aku diberikan kepadanya ".

4) Tangan juga bermaksud "Perhubungan atau pertalian". Contohnya didalam surah Yasin ayat 71 dan didalam surah al Baqarah ayat 237 yang mafhumnya ;

"Tidakkah mereka melihat, bahawa Kami menjadikan untuk mereka beberapa binatang ternak diantara apa-apa yang telah diperbuat oleh tangan Kami, lalu mereka memilikinya ". Yasin:71.

"...kecuali dimaafkannya atau maaf orang yang ditangannya akad nikah (lelaki). Maaf itu lebih hampir kepada taqwa...". al Baqarah: 237.

5) Tangan juga bererti sebahagian dari angota tubuh, contohnya firman Allah didalam surah Shaad ayat 44 yang mafhumnya ;

"Ambillah seikat kayu dengan tangan engkau dan seumpama mereka bersama mereka (berlipat ganda dari yang telah lalu), sebagai rahmat dari pada Kami dan peringatan bagi orang-orang yang berakal ".

Tetapi, dari kontek dengan Allah swt, kalimah tangan lazimnya dikaitkan dengan ungkapan "Kekuasaan Allah" yang meliputi seluruh makhluk ciptaan Nya. Dengan lain perkataan, mereka semuanya berada didalam genggaman Nya seperti yang telah dimaksudkan didalam firman Allah
surah az Zumar ayat 67 yang mafhumnya;

"Mereka tidak membesarkan Allah menurut hak kebesaran Nya. Bumi semuanya didalam genggaman Nya pada hari kiamat... ".

Ayat ini bermaksud bahawa seluruh bumi akan musnah, hilang dan lenyap seluruhnya pada hari kiamat dan yang tinggal hanyalah Allah Segala yang Ujud. Kemudian sambungan pada ayat diatas iaitu ;

"... dan langit dilipat dengan (tangan) kanan Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan ".

Disebut juga didalam sebuah hadis "Allah menggenggam jari-jari Nya lalu dibuka Nya ". Menurut orang-orang Yahudi aliran Materialisma, kalimah tangan didalam riwayat tersebut bererti seperti sesungguhnya, iaitu bahagian anggota tubuh badan seperti manusia. Mahasuci Allah yang hendak disamakan dengan manusia, sedangkan ia adalah pekara yang sangat mustahil dari semua segi zahir dan batin. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa seorang Ahli Kitab datang bertemu Nabi saw lalu bertanya "Wahai Abu Qasim, adakah kamu pernah mendengar bahawa sesungguhnya Allah itu menahan langit, bumi, pokok, tanah dan seluruh makhluk dengan jari-jari Nya ?". Rasulullah tersenyum lebar hingga menampakkan gigi hadapannya. Lalu Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung menurunkan ayat 67 dari surah az Zumar yang mafhumnya ;

"Mereka tiada membesarkan Allah menurut hak kebesaran Nya. Bumi semuanya didalam genggaman Nya pada hari kiamat dan langit (semuanya) dilipat dengan (tangan) kanan Nya. Mahasuci Dia dan Mahatinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan ".

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Abdullah bin Umar bahawa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda "Sesungguhnya seluruh hati anak cucu Adam itu berada diantara dua jari dari jari-jari Allah yang Mahapemurah, seperti sepotong hati yang boleh dibolak- balik sesuka mengikut kemahuanNya ". Kemudian Rasulullah berdoa "Ya Allah, Tuhan yang boleh menbolek- balik hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepada Mu ".

Didalam kedua-dua riwayat diatas tadi, kalimah "jari-jari" disebut dengan jelas sekali, bagaimana pula dengan maksudnya ?. Ketahuilah, sesungguhnya kalimah "jari-jari" sememangnya difahamkan sebagai salah satu anggota tubuh badan. Amat jelas sekali bahawa Allah swt tidak memiliki bentuk tubuh sedemikian. Yang boleh diterima dari maksud "jari-jari" itu tadi adalah bermaksud kepada bentuk Kekuasaan dan Keperkasaan Allah swt atas tiap-tiap sesuatu. Sebagai contoh, jika seseorang yang mempelekeh akan kebolehan orang lain dengan berkata "Aku pun boleh buat hanya dengan satu jari saja ", atau "Aku boleh angkat dengan satu jari saja " atau "Aku boleh menahannya hanya dengan jari kelingking saja. Begitulah lebih kurang jika pun dapat disama ertikan akan bentuk "Kekuasaan dan keperkasaan" Allah itu. Ia juga boleh diertikan sebagai "Nikmat kebesaranNya", seperti yang dimaksudkan didalam hadis Baginda Nabi saw "Sesungguhnya seluruh hati anak cucu Adam itu berada diantara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pemurah ". Yang membawa maksud, dua nikmat diantara seklian banyak nikmat-nikmat Nya diatas muka bumi ini.

Mestipun seluruh langit dan bumi merupakan makhluk yang sangat besar dan berat, namun ianya bagi Allah adalah merupakan suatu yang sangat kecil dan mudah sahaja dan diberikan perumpamaan seolah-olah untuk mengangkat, menahan, mengerakkannya dan juga melipatkannya cukup hanya dengan menggunakan jari-jari Nya saja. Sama juga kiranya manusia dengan sebiji guli. Kemudian ada juga yang mempersoalkan penggunaan kalimah "tangan kiri" pada Allah kerana ia mungkin menggambarkan kelemahan dan kekurangan. Sesungguhnya penggunaan kalimah tangan kiri yang dikaitkan dengan Allah hanyalah disebut didalam satu-satunya riwayat yang diketengahkan oleh perawi bernama Umar bin Hamzah dari Salim. Manakala didalam riwayat-riwayat yang lain tidak pernah menggunakan kalimah itu, sebaliknya menggunakan kalimah tangan kanan atau kedua-dua tangan.

Menurut Al Khithabi "Tidak elok mengunakan kalimah tangan kiri dalam hal yang dikaitkan dengan Allah swt kerana kalimah itu boleh menunjukkan seperti suatu kelemahan dan kekurangan bagi Allah". Yang terbaik ialah menggunakan kalimah tangan kanan atau kedua-dua tangan. Lagipun, apa yang kami maksudkan dengan kalimah"tangan" itu bukanlah yang disama ertikan dengan tangan manusia atau sebahagian anggota badan kita. Melainkan ia merupakan suatu gambaran atau perumpamaan bagi sebuah sifat yang kita ertikan bersesuaian dengan kandungan al Quran dan as Sunnah tampa kita rekacipta. Inilah pendapat majoriti Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jika kita rujuk kepada penggunaannya didalam bahasa Arab pula, ia mengambarkan sebagai suatu kekuasaan. Contohnya seperti didalam firman Allah didalam surah an Nisaa' ayat 3 yang mafhumnya ;

"...atau budak-budak yang kamu miliki ".

Ia bermaksud, budak-budak (hamba) yang kamu kuasi. Atau didalam contoh yang lain pula ialah seperti firman Allah didalam surah al Haaqqah ayat 45 yang mafhumnya ;

"Niscaya, Kami pegang tangan kanannya ".

Ayat ini memberi maksud bahawa Allah memegang kekuatannya (dengan lain perkataan). Kalimah tangan kanan didalam kalangan orang-orang Arab ialah merupakan satu identiti kesempurnaan. Secara tradisinya mereka amat suka yang kanan daripada yang kiri. Oleh kerana itu, ketika Allah mengulung langit dan bumi, dimanakah perginya semua manusia ?. Jawabnya ialah, mereka semua sedang sebuk didalam kedudukan meniti titian Siratulmustaqim. Ini akan saya kupas didalam bab yang lain nanti.BAB 5 - ALAM BARZAKH.


Diriwayatkan oleh Hannad ibnu Sari, dari Muhammad bin Fudhail dari Waki' dari Fathar bahawa ia berkata "Aku pernah bertanya kepada Mujahid tentang firman Allah didalam surah al Mu'minuun ayat 100, yang mafhumnya ;

"Dihadapan mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan ".

Ia menjawab "Itu adalah alam antara kematian dan kebangkitan kembali ". Ketika ditanya tempat orang yang telah meninggal dunia, asy Syu'bi menjawab "Ia tidak sedang berada didunia dan juga tidak diakhirat ".

Didalam bahasa Arab, al Barzakh bermaksud, sesuatu yang memisahkan diantara dua pekara, contohnya seperti firman Allah didalan surah al Furqan ayat 53 yang mafhumnya ;

"...dan Dia adakan dinding dan larangan yang terlarang antara keduanya ".

Dengan lain perkataan Barzakh itu ialah masa bermula dari detik kematian sampailah detik dibangkitkan semula atau dihidupkan semula. Oleh itu sesiapa yang meninggal dunia itu bererti mereka telah pula memasuki kealam Barzakh.BAB 6 - SANGKAKALA DAN TIUPAN KEDUANYA.


Didalam bab ini akan dibincangkan berkenaan cara kebangkitan semula, mereka yang paling awal dibangkitkan serta bagaimanakah mereka keluar dari kuburan masing-masing, juga akan diperkatakan berkenaan dengan firman Allah swt didalam surah al Insyiqaq ayat 4 yang mafhumnya ;

"Dan dilimparkannya apa-apa isinya dan kosonglah ia ".

Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung berfirman didalam surah al An'aam ayat 73 yang mafhumnya ;

"... Bagi Nya kerajaan pada hari ditiup sangkakala. Yang mengatahui segala yang ghaib dan yang nyata dan Dia Mahabijaksana lagi Mahamengatahui ". al An'am: 73

dan ;

"Apabila sangkakala ditiup, maka tiadalah pertalian darah (nisab) diantara mereka pada hari itu dan tiada pula bertanya-tanya sesama mereka". al Mu'minuun : 101

dan ;

"Sangkakala ditiup , lalu pingsan (mati) siapa yang dilangit dan dibumi kecuali sesiapa yang dikehandaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangun dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ". az Zumar :68

dan ;

"(iaitu) Pada hari yang ditiup Sangkakala, lalu kamu datang berbondong-bondong ". an Naba':18.

Allah juga berfirman yang menyebut Sangkakala dengan kalimah "an-naqur" yang dinyatakan didalam firmanNya ayat 8 surah al Muddatstsir yang mafhumnya ;

"Apabila ditiup an-naqur (Sangkakala) ".

Telah berkata Ulama-ulama ahli tafsir, tiupan pertama Sangkakala akan membuat seluruh makhluk mati. Allah berfirman dengan menceritakan tentang kaum Quraisy dalam surah Yassin ayat 49 yang mafhumnya ;

"Mereka tidak menunggu....". Yassin :49

Maksudnya, mereka tidak menunggu orang kafir yang terakhir yang memeluk agama Abu Jahal dan rakan-rakannya (agama berhala).

"..Melainkan satu teriakan yang akan menyeksa mereka..." Yassin :49

Maksudnya, tiupan Sangkakala pertama yang membuat mereka semua mati dan binasa.

"...sedangkan mereka bantah membantah (bertengkar sesama sendiri) ". Yassin :49

Maksudnya, mereka sesama mereka bertengkar berkenaan sesuatu yang saling salah menyalahi kepada yang lainnya demi menegakkan kepentingan masing-masing.

Allah swt berfirman ;

"...Ia (hari kiamat) tidak datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba...". al A'araf :187

"(Lalu mereka mati) tiada sempat berwasiat (kepada anak-anaknya) dan tidak pula sempat pulang keahli rumahnya ". Yassin :50

Mereka (semua makhluk) tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk berbuat apa-apa dari huru- hara yang sedang mereka hadapi dikala itu. Allah swt berfirman lagi ;

"Tidak ada, hanya satu teriakkan yang kuat (tiupan Sangkakala), lalu mereka mati ". Yassin :29

"Dan Sangkakala ditiup (tiupan kedua), lalu mereka keluar dengan segera dari dalam kuburnya mengadap kepada Tuhan mereka ". Yassin :51

Tiupan untuk kali kedua Sangkakala menyebabkan semua makhluk itu bangkit dan hidup semula di Alam Akhirat.

Sangkakala jika mengikut beberapa riwayat digambarkan dengan berbagai rupa. Ada yang menyatakan bahawa Sangkakala itu berupa sebuah tandok yang dibuat daripada cahaya berlubang -lubang mengikut jumlah arwah yang meninggal dunia. Manakala menurut Mujahid seperti yang diambil oleh Bukhari, Sangkakala itu bentuknya seperti sebuah trompet yang apabila ditiup oleh Malaikat Israfil untuk kali keduanya, maka semua roh kembali kepada jasadnya masing-masing. Kemudian mereka berlumba bangkit dari kubur masing-masing untuk mengadap Kehadrat Allah. Kemudian menurut sebuah riwayat yang lain ada menyebut bahawa jarak waktu diantara tiupan Sangkakala yang pertama dan kedua adalah empat puluh tahun. Didalam riwayat Mujahid lagi ada menyatakan bahawa sebelum tiba hari kiamat, manusia diberi waktu untuk tidur nyenyak. Apabila manusia mendengar teriakan dan keadaan huru-hara selepas mendengar tiupan Sangkakala yang kedua itu, mereka bergegas bangun dengan ketakutan untuk mengadap kehadrat Allah Rabuljalil. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah didalam surah az Zumar ayat 68 yang mafhumnya ;

"...Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangun dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ".

Allah berfirman dengan memberi gambaran kata-kata yang bakal akan keluar dari mulut orang- orang kafir didalam surah Yassin ayat 52 yang mafhumnya ;

"Mereka berkata, Aduhi celakalah kami !. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur) ?. Yassin :52.

Keluhan-keluhan mereka itu kemudiannya dijawab pula oleh para Malaikat atau olah orang-orang yang beriman yang difirmankan Allah iaitu ;

"....Inilah yang dijanjikan oleh Rahman dan teranglah kebenaran Rasul-rasul ". Yassin :52.

Oleh itu setelah dibangkitkan semula, mereka semuanya berkeluh- kesah dan berkata " Aduhi celakalah kami " Dengan lain perkataan, "Aduh malang sungguh nasib kami, siapa pula telah membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak tadi ? ". Kemudian mereka semua sadar bahawa mereka tidak lagi tinggal didunia. Barulah mereka tahu dengan sebenar-benarnya bahawa mereka telah dibangkitkan dari kubur mereka dan bakal dihadapkan kehadrat Allah untuk menerima hukuman masing-masing . Pada saat itu baharulah mereka mengakui kebenaran janji Allah dan para Rasul. Malangnya kesemua pengakuan itu tidak lagi bererti dan sudah tidak diterima lagi kerana sebantar saja lagi, mereka semua akan dikumpulkan diPadang Mashyar dan akan dihadapkan kehadapan Rabuljalil untuk dihisab semua amal-amal mereka.

Berkata Ikrimah "Ada manusia yang mati tengelam dilautan, karam atau lemas. Jasad mereka habis dimakan oleh ikan hingga yang tinggal hanyalah tulang belulannya saja. Kemudian tulang- tulang itu pula hanyut dilambung ombak hingga terdampar dipantai. Ia dikutip dan dihancurkan untuk dibuat dedak makanan unta. Kemudian ia menjadi najis unta dan dibuat baja kompos oleh manusia. Kemudian baja itu ditaburkan diladang-ladang tanaman mereka. Namun apabila Sangkakala ditiupkan kali keduanya, manusia-manusia itu tadi bangkit semuanya seperti semula bagi menunggu hukuman. Mereka itu sama saja seperti manusia yang masih utuh dikuburan masing-masing. Mereka semuanya dihimpunkan untuk mengadap kehadrat Allah ".

Tiupan Sangkakala yang kedua, semua para penghuni kubur dan yang lainnya akan bangkit. Pekara ini adalah kerana Allah telah mengambalikan semua roh-roh mereka terlebih dahulu kedalam jasad-jasad mereka itu, termasuklah mereka-mereka yang mati lemas dilautan atau dimakan serigala dihutan sehingga bahagian-bahagian tubuh mereka terpisah-pisah dan bertaburan kemana-mana dan juga termasuklah kepada bayi-bayi yang keguguran. Mereka semua anak dihidupkan kembali. Didalam sebuah hadis dhaif riwayat al Uqaili, Nabi saw bersabda "Sesungguhnya bayi yang keguguran dengan bermuram durja menanti dihadapan pintu Syurga. Ketika disuruh masuk kedalam Syurga, mereka menjawab 'Tidak, sebelum kedua orang tuaku masuk ". Itulah yang terjadi kepada bayi-bayi yang telah sempurna sifatnya dan telah diberi roh. Allah berfirman didalam surah at Takwir ayat 8 yang mafhumnya ;

"Dan apabila anak-anak perampuan yang dikubur hidup-hidup ditanya ".

Maksud dari ayat diatas itu tadi menyebut bahawa setiap bayi perampuan yang ditanam hidup- hidup oleh keluarganya yang menganggap mereka membawa sial waktu zaman Jahiliah itu juga akan dibangkitkan Allah. Juga termasuk didalam himpunan ini ialah mereka yang membuang bayinya, membunuh anak dalam kandungannya, mengugurkan kandungan, membunuh anak-anak lelaki, akan turut dikumpulkan dan dibangkitkan semula walaupun mereka itu tidak lagi diberi roh dan tidak lengkap anggota tubuh badannya. Ia sama saja seperti mayat-mayat yang lainnya itu. Manakala sesiapa juga yang terlibat dengan perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan keji itu untuk satu penyelasaian yang abadi dihadapan Rabuljalil. Al Hakim Abu Husain al Halimi didalam kitabnya yang bertajuk 'Minhaj ad-Din' mengatakan "Sesungguhnya keluarnya makhluk adalah kerana seruan Allah. Allah berfirman didalam surah al Israa ayat 52 yang mafhumnya " Pada hari Dia (Allah) memanggil kamu, lalu kamu perkenankan serta memujiNya dan kamu menyangka bahawa kamu tiada tinggal (dalam kubur) melainkan sebentar saja ". Lalu kamu berdiri seraya memuji "Mahasuci Engkau ya Allah, segala puji bagi Mu ".

Hari Kiamat dan Akhirat adalah dimulakan dengan kata-kata pujian dan diakhiri juga dengan pujian. Allah berfirman didalam al Israa ayat 52 "Pada hari Dia (Allah) memanggil kamu lalu kamu perkenankan serta memuji Nya...". Kemudian didalam az Zumar ayat 75, Allah swt berfirman, mafhumnya "Engkau lihat Malaikat-malaikat bersaf-saf keliling Arasy serta bertasbih memuji Tuhannya, dan dihukumlah diantara mereka dengan keadilan dan dikatakan (oleh penghuni Syurga): Puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam ".

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ubbad Ibnu Awwam, dari Hajjaj bin Athiyah dari Abu Sa'id al Khudri bahawa Rasulullah bersabda "Sesungguhnya ditangan masing-masing dua Malaikat peniup Sangkakala itu terdapat benda yang mirip tanduk. Sepasang mata mereka terus memendang menunggu saja bila diperintah ". Kemudian diriwayatkan pula oleh ath Tarmidzi dari Abdullah bin Amar Ibnu Ash bahawa ia berkata "Seorang dusun datang kepada Nabi lalu bertanya ' Apa itu Sangkakala ? '. Baginda menjawab 'Iaitu tanduk yang ditiup'. Menurut Tarmidzi, hadis ini hasan.

Bersumber dari Abu Sa'id al Khudri disebutkan bahawa Rasulullah bersabda "Bagaimana aku boleh senang, semantara Malaikat peniup Sangkakala telah memasukkan benda mirip tanduk itu kedalam mulutnya serta siap siaga mendengar pemberitahuan bila ia diperintah untuk meniupnya". Melihat para sahabat yang mendengar kata-katanya itu bermuram durja kesedihan, lalu Baginda memerintah mereka untuk berkata "...Cukuplah Allah memelihara kami dan Dialah sebaik-baik wakil (pemelihara) ". Ali Imran : 73

Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dan Hakim dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda "Malaikat peniup Sangkakala tidak pernah leka semenjak ia diberi tugas oleh Allah swt. Maka ia selalu bersiap sedia dihadapan Arasy kerana merasa bimbang jika ia lambat untuk melaksanakan perintah Allah untuk meniup Sangkakala disebabkan kelekaannya. Sepasang matanya seolah-olah seperti bintang yang terus bersinar ". Kemudian, dari sebuah hadis panjang yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, Mu'amal bin Ismail dan Ali bin Ma'ban dari Ibnu Mas'ud yang dipetik sebagai berikut, ia berkata "....Kemudian Malaikat Israfil berdiri antara langit dan bumi untuk meniup Sangkakala. Jika benda yang seperti tanduk itu ditiup, maka seluruh makhluk ciptaan Allah yang berada dilangit dan dibumi akan mati dan musnah, kecuali yang dikehendaki oleh Nya. Kemudian diantara dua tiupan Sangkakala, ada makhluk yang dikehendaki oleh Allah untuk terus hidup ". Hadis ini ditambah pula oleh Mu'amal bin Ismail sebuah riwayat oleh Sufyan ats Tsauri "....Allah lalu menurunkan dari bawah Arasy satu jenis cairan seperti seperma lelaki yang dapat menumbuhkan kembali jasad serta daging mereka ".

Setelah membaca sepotong ayat al Quran dari surah Fathir ayat 9 yang mafhumnya ; "Allah yang mengirimkan angin, kemudian Kami halau awan itu kenegeri yang mati (kering), (Kami turunkan hujan) lalu Kami hidupkan dengan dia bumi sesudah matinya. Seperti itulah menghidupkan orang-orang yang telah mati (dihari kebangkitan kelak) ", Abdullah berkata "Kemudian Malaikat Israfil itu berdiri lagi diantara langit dan bumi, lalu semua roh menuju kejasad masing-masing dan memasukinya. Setelah itu mereka bangun berdiri dan serentak memenuhi panggilan Tuhan seru semesta alam". Kata Ibnu Mubarak dan Mu'amal " Kemudian mereka berdiri serentak memberikan penghormatan ". Ini merupakan hadis dhaif riwayat Ibnu Dunya dan Ibnu Jarir.

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid @ al Qasim bin Salam dari Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Salamah dari Ibnu Kahil dari Abu Za'ar dari Abdullah bin Mas'ud bahawa ia berkata ".... Mereka lalu berdiri serentak memberi penghormatan kepada Tuhan seru sekelian alam ". Maka diperkatakan akan bentuk penghormatan kehadrat Allah yang dilakukan itu ada dua jenis. Pertama didalam keadaan ruku' dan yang keduanya pula didalam keadaan sujud.

Diriwayatkan dari Ali bin Ma'bad dari Abu Hurairah bahawa ia berkata " Aku termasuk yang bergabungdengan beberapa orang sahabat yang sedang mendengar Rasulullah menceritakan hadis panjang yang petikannya adalah seperti berikut ;

"... Allah yang Mahaagung pujian Nya dan Mahasuci nama-nama Nya, berfirman didalam surah al Mu'min ayat 16 mafhumnya ; 'Kepunyaian Allahlah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan'. Kemudian Dia berfirman didalam surah Ibrahim ayat 84 mafhumnya ; 'Bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian juga) langit '. Setelah meratakannya seperti menyamak kulit binatang, sebagaimana disebut didalam surah Taaha ayat 107, mafhumnya 'Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi '. Allah lalu membentak makhluk dengan sekali bentakkan sahaja. Maka mereka sudah berada diatas bumi yang telah digantikan seperti kedaannya semula. Seterusnya Allah menurunkan air mernama hiwan kepada kamu dari bawah Arasy. Kemudian turun hujan kepada kamu semua selama empat puluh tahun sehingga terjadi banjir besar sedalam tujuh belas hasta. Kemudian Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung memerintah jasad-jasad untuk tumbuh kembali seperti sayur-sayuran. Lalu jasad-jasad kamu berkata-kata apa adanya. Kemudian dihidupkan semula Malaikat-malaikat pembawa Arasy, Jibril, Mikail dan Israfil. Allah lalu memerintah Israfil untuk mengambil Sangkakala. Setelah itu Allah memerintah agar semua arwah didatangkan. Arwah orang Islam kelihatan sungguh bercahaya berkilauan, semantara arwah-arwah yang lainnya nampak gelap.

Kemudian Allah memerintah Malaikat Israfil meniup Sangkakala untuk kebangkitan kembali. Apabila ditiup saja, semua arwah keluar laksana kawanan lebah yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagungan Ku, seluruh arwah hendaklah kembali kejasad mereka masing-masing ". Arwah-arwah itu pun masuk kedalam jasad melalui lubang hidung dan berjalan seperti jalannya racun bisa ular kedalam tubuh manusia yang dipatuknya. Selepas itu bumi terbelah dari kamu dan aku (Rasulullah) adalah orang pertama yang keluar darinya. Pada saat itu kamu semua berubah menjadi anak-anak muda yang berusia tiga puluh tahun dan semua kata-kata hanya tertumpu dan bergegas menuju kepada Tuhannya ". Firman Allah ;

"Serta bersegera melihat kepada yang menyeru. Berkata orang-orang kafir ; Inilah hari yang sukar ". Al Qamar : 8

"(iaitu) Pada hari mereka mendengarkan suara yang sebenarnya. Itulah hari keluarnya (dibangkitkan dari dalam kubur) ". Qaf : 42

"Pada hari (kiamat) Kami hancurkan gunung-gunung dan engkau lihat bumi menjadi kosong (tandus), lalu kami himpunkan mereka itu, maka tiada Kami tinggalkan diantara mereka seorang pun ". Al Kahfi : 47

Mereka semua berdiri diPadang Mahsyar dalam keadaan telanjang dan berbaris sepanjang jarak perjalanan tujuh puluh tahun. Mereka bermandikan peluh hingga kedagu dan dalam keadaan tubuh dibelenggu, mereka menjerit pedih dan pilu "Siapa yang dapat memberi syafaat untuk kami kepada Tuhan kami ? ". Diriwayatkan oleh al Khattali @ Abu Qasim Ishak bin Ibrahim didalam kitabnya yang bertajuk 'Ad Dibaj' dari Abu Bakar Khalifat Ibnu Harits bin Khalifat dari Muhammad bin Ja'far al Mada'ni dari Salam bin Muslim ath Thawil dari Abdul Humaid dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw tentang firman Allah yang Mahamulia lagi Mahaagung ;

"Apabila langit telah terbelah. Dan ia mendengar (patuh) kepada Tuhannya dan patutlah ia patuh ". al Insyiqaaq : 1 - 2.

Rasulullah bersabda "Aku adalah orang pertama yang keluar dari kubur. Ketika baru saja duduk didalam kubur, tiba-tiba aku dibukakan pintu langit diatas kepalaku sehingga aku boleh melihat Arasy. Lalu aku dibukakan pintu dari bawah hingga aku boleh melihat bumi hingga lapisan ketujuh dan tanah yang basah. Lalu aku dibukakan pintu disebelah kananku sehingga aku boleh melihat Syurga dan tempat-tempat tinggal para sahabat-sahabatku. Kemudian bumi dibawahku bergerak, Aku bertanya ' Kenapa denganmu, wahai bumi ?'. Ia menjawab 'Aku diperintah Tuhanku untuk memuntahkan semua yang ada dalam perutku. Aku diminta mengosongkan diri seperti keadaanku semula yang tidak ada apa-apa '. Dan itulah yang dimaksudkan didalam firman Allah didalam surah al Insyiqaaq ayat 4 - 5 yang mafhumnya ;

"Dan dilimparkannya apa-apa isinya (bumi) dan kosonglah ia. Dan ia (bumi) patuh kepada TuhanNya dan patutlah ia patuh (ketika menemui janji TuhanNya) ".

Maksud ayat-ayat diatas ialah, bumi tunduk dan patuh atas perintah Allah dan sudah semestinya ia akan patuh kerana telah ia dan seluruh makhluk yang telah dijadikan oleh Allah akan patuh apa juga arahan dari Nya. Kermudian Allah berfirman didalam surah yang sama dalam ayat 6 yang mafhumnya ;

"Hai manusia, sesungguhnya kau berjuang (berusaha) sekeras-keras usaha hingga sampai (menemui) Tuhanmu (mati), lalu engkau menemuiNya ".

Berkenaan firman Allah didalam surah al Fajr ayat 27 dan 28 mafhumnya ; "Hai nafsu (jiwa) yang tenang (suci). Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan (hati) redha dan diredhai (Tuhan) '. Sebahagian riwayat menyatakan bahawa firman itu ditujukan kepada arwah untuk kembali masuk kedalam jasad masing-masing iaitu arahan Allah kepada semua roh manusia untuk masuk semula kedalam jasad-jasad mereka. "... Maka masuklah kedalam jemaah hamba-hamba Ku ". Maksudnya, masuk kejasad-jasad mereka semula. Kemudian ada juga riwayat mengatakan bahawa Allah mencipta Sangkakala setelah selesai mencipta langit dan bumi, kemudian lingkarannya meliputi ketebalan langit dan bumi itu. Disebut didalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi saw bersabda "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamanNya, sesungguhnya besarnya lingkaran Sangkakala Malaikat Israfil itu seluas langit dan bumi ". Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahawa, jika Sangkakala tersebut diletakkan diatas bumi, maka ia meliputi timur dan barat, Wallahua'lam...

Ketika mendengar tiupan Sangkakala yang pertama, semua makhluk mati dan binasa buat seketika. Setelah manusia menunggu selama empat puluh tahun, Allah turunkan sejenis cairan (hujan) berbentuk seperti air mani (sperm) lelaki. Berkat Kekuasaan Allah, dari cairan itulah tumbuhnya semula jasad-jasad makhluk seluruhnya. Ia sama seperti fahaman tentang kisah tubuh badan manusia yang hancur lebur diseksa didalam Neraka, kemudian dikembalikan seperti sediakala setelah ia dibasuh didalam sungai yang terletak dihadapan pintu Syurga. Kemudian terdengarlah pula tiupan Sangkakala yang kedua, maka semua arwah-arwah keluar dan menuju kekuburan jasad-jasad mereka dan dihidupkan semula oleh Allah swt. Peristiwa ini hanya berlaku sepantas kilat sahaja, seperti yang telah difirmankanNya didalam surah az Zumar ayat 68 yang mafhumnya ; "....Kemudian Sangkakala ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangun dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ". Dan didalam surah Luqman ayat 28, yang mafhumnya ; "Tiadalah menciptakan dan membangkitkan kamu (dari kubur) melainkan seperti (mencipta dan membangkitkan) seorang manusia (mudah bagi Allah)...". Menurut Para Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ), sebenarnya Sangkakala itu bukanlah dari jenis benda yang mati. Ia adalah suatu benda yang hidup (makhluk) yang sebelum diserahkan kepada Malaikat Israfil, ia terlebih dahulu telah diberi roh ciptaan Allah swt. Keadaan itu samalah seperti keadaan Allah memberi roh kepada Maryam as kedalam rahimnya. Firman Allah didalam surah at Tahrim ayat 12 yang mafhumnya ; " Dan (lagi) Maryam binti Imran, yang menjaga kehormatannya, kemudian Kami tiupkan ruh kepadanya (sehingga ia melahirkan Isa as)...". Dan didalam surah Shad ayat 72 yang mafhumnya ; "...dan Kutiupkan roh Ku (kepunyaan Ku) kepadanya...".

Menurut Ibnu Zaid, " Setelah seluruh manusia mati, Allah bermaksud menghidupkan mereka semula melalui hujan dari langit yang turun selama empat puluh tahun. Apabila mendengar tiupan Sangkakala yang kedua, secara tiba-tiba saja mereka semua berdiri untuk menunggu keputusan masing-masing. Menurut para Ulama ASWJ, yang meniup Sangkakala ialah Malaikat Israfil, tetapi ada juga riwayat hadis yang mengatakan bahawa yang meniup Sangkakala itu bukan Malaikat Israfil. Seperti riwayat yang diketengahkan oleh al Hafizh Abu Nu'aim dari Sulaiman,dari Ahmad Ibnu Qasim dari Affan bin Muslim dari Hammad bin Sulaimah dari Ali bin Zaid dari Abdullah ibnu Harits bahawa ia berkata "Aku dan Ka'ab al Ahbar sedang bersama Aisyah ra dirumahnya. Ketika Ka'ab menyentuh soal Malikat Israfil, Aisyah ra berkata 'Wahai Ka'ab, tolong ceritakan kepadaku tentang Israfil ?'. Ka'ab menjawab 'Puan tentunya lebih maklum'. Aisyah berkata 'Ya..memang benar, tetapi tolong ceritakan sekali lagi apa yang kamu tahu tentang Israfil ? '. Lalu Ka'ab bercerita ' Malaikat Israfil itu memiliki empat sayap, dua di angkasa, satu sayap dipakai untuk bajunya dan satu lagi dibahunya. Arasy sentiasa berada di bahunya, dan pena ada ditelinganya. Ketika diturunkan wahyu, ia segera menulisnya dengan pena, lalu diajarkannya kepada Malaikat-malaikat yang lain. Malaikat peniup Sangkakala datang terbongkok-bongkok dengan Sangkakala yang melekat dimulutnya. Ia kemudian memandang ke arah Malaikat Israfil untuk menunggu perintah. Jika Israfil menutup sayapnya, ia adalah isyarat supaya Sangkakala ditiup segera '. Aisyah ra berkata 'Begitulah yang pernah aku dengar dari Rasulullah ".

Tetapi menurut ath Tarmidzi dan Ibnu Majah yang meriwayatkan bahawa yang meniup Sangkakala itu tetap Malaikat Israfil. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu Bakar al Bazaari didalam kitabnya yang bertajuk 'Musnad al Bazaari' dan oleh Abu Daud didalam kitabnya yang bertajuk 'Sunan Abi Daud' dari Athiyah al Aufi (perawi yang dhaif), dari Abu Said al Khudri bahawa menyentuh tentang Malaikat peniup Sangkakala, Rasulullah bersabda "Disebelah kanan ada Malaikat Jibril dan disebelah kiri ada Malaikat Mikail ". Mungkinkah tangan Jibril atau Mikail itu yang memegang Sangkakala ?. Wallahua'lam.

Diriwayatkan oleh Abu Ibnu Sari @ Hannad as Sari at Taimi al Kufi dari Abu Ahwash, dari al Ahwash dari Manshur, dari Mujahid dari Abdulrahman bin Abu Umatah bahawa Nabi saw bersabda "Setiap pagi ada dua Malaikat yang berkata 'Wahai orang yang mencari kebajikan, teruskanlah. dan Wahai orang yang mencari kejahatan, berhentilah !'. Dua Malaikat yang lain disuruh berkata 'Berikanlah ganti kepada orang yang memberi nafkah dan berikan kerosakkan kepada orang yang kikir'. Ada dua Malaikat yang selalu menyebut 'Subhana al Malikul Quddus' dan dua Malaikat yang ditugaskan meniup Sangkakala ". Kemudian Hannad as Sari meriwayatkan pula dari Waki' dari al Amasy dari Mujahid dari Abdullah bin Zhamrah dari Ka'ab bahawa ia berkata seperti perkataan didalam hadis diatas tadi, tetapi ada tambahannya "... dan ada dua Malaikat yang dipercayaai meniup Sangkakala. Mereka bersiap sedia menunggu pada bila- bila waktu sahaja, perintah untuk meniup Sangkakala itu ".


KETERANGAN PENULIS :

Kata Imam al Qurthubi "Para Ulama ASWJ berbeza pendapat mengenai jumlah tiupan Sangkakala itu. Ada yang mengatakan tiga tiupan. Pertama, tiupan yang membuatkan manusia terkejut. Allah berfirman didalam surah an Naml ayat 87 yang mafhumnya; "Pada hari ditiup Sangkakala, lalu terkejutlah sesiapa yang dilangit dan dibumi, kecuali yang dikehandaki Allah. Semuanya datang kepadaNya dengan berhina diri ". Kedua, ialah tiupan kematian. Dan ketiga ialah tiupan kebangkitan semula . Allah berfirman didalam surah az Zumar ayat 68 yang mafhumnya ; "Sangkakala ditiup, lalu pingsanlah (mati) sesiapa yang dilangit dan sesiapa yang dibumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi, lalu mereka berdiri (bangkit dari kubur masing-masing) sambil menanti (hukuman Allah) ".

"Ada juga yang mengatakan hanya ada dua tiupan sahaja, kerana tiupan pertama yang membuat terkejut dan juga menyebabkan kematian. Maksudnya, apabila saja mendengar tiupan pertama itu yang menyebabkan terkejut lalu mati. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Amr dan hadis-hadis yang serupa yang lain juga menyebut bahawa tiupan Sangkakala itu hanya dua kali sahaja, bukannya tiga. Insyaallah, ini adalah pendapat yang benar. Seperti firman Allah didalam surah az Zumar ayat 68 yang telah disebut diatas tadi ".

----------------------------------

Diriwayatkan oleh as Suyuthi dari Ibnu Mubarak dari al Hasan bahawa Rasulullah bersabda "Jangkawaktu antara dua tiupan Sangkakala itu adalah empat puluh tahun. Tiupan yang pertama, Allah mematikan semua yang hidup dan tiupan yang kedua, Allah menghidupkan semua yang mati ". Ini adalah riwayat dhaif. Berkata al Halimi, "Semua riwayat sepakat berkenaan jangkawaktu diantara kedua-dua tiupan Sangkakala itu adalah empat puluh tahun jaraknya. Setelah Allah mengumpulkan semula semua jasad-jasad manusia yang musnah, hancur, cair dan bertaburan kerana dimakan binatang buas, atau dimakan ikan atau hangus terbakar, atau tenggelam atau hancur dek panas matahari atau disambar ribut taufan dan sebagainya. Apabila telah dikumpulkan dan menjadi jasad yang kukuh sehinggalah yang hanya tinggal roh-roh arwah, maka Allah mengumpulkan pula roh-roh itu didalam Sangkakala dan ditiup pula oleh Malaikat Israfil dan semua roh-roh arwah tadi akan masuk semula kedalam jasad-jasad mereka masing-masing ".

Sesungguhnya orang-orang yang dimakan ikan, burung dan binatang buas, mereka akan dikumpulkan didalam perut binatang tersebut seperti yang telah dijelaskan didalam riwayat yang diketengahkan oleh az Zuhri dari Anas bahawa ia berkata " Dalam Perang Uhud, Rasulullah mendapati tubuh Saidina Hamzah telah luka parah, Baginda bersabda 'Seandainya jiwanya tidak suci, nescaya aku akan membiarkannya saja hingga Allah mengumpulkannya dari perut serigala dan burung " Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmidzi dan Hakim.

Sebahagian manusia yang mengamal ilmu sesat tidak mempercayai adanya Sangkakala. Berkata Abu Hutsaim "Siapa yang tidak mempercayainya, bererti mereka juga tidak mempercayai adanya Arasy, Jembatan Neraka dan Neraca timbangan amal. Untuk itu, mereka akan mencari penafsir- penafsir menurut pendapat mereka sendiri ".BAB 7 - TANDA-TANDA KEBANGKITAN SEMULA.


Allah swt berfirman didalam surah al A'raf ayat 57 yang mafhumnya;

buah- buahan. Demikaian"Dia yang mengirim angin sebagai kabar gembira dihadapan rahmat Nya, sehingga apabila angin itu telah mengandungi awan yang berat (sebab mengandungi air), Kami halaukan dia kenegeri yang mati, lalu Kami turunkan air hujan dan Kami keluarkan dengan dia bermacam-macam Kami keluarkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan ".

Dan Firman Nya lagi didalam surah ar Rum ayat 48 -50 yang mafhumnya ;

"Allah yang mengirim angin, lalu angin itu menghalau awan sehingga terbentang diatas langit sebagaimana dikehendaki Nya dan dijadikan Nya awan itu berkelompok-kelompok dan kemudian engkau lihat air hujan keluar dicelah-celahnya. Maka apabila air hujan itu menimpa sesiapa yang dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya, tiba-tiba mereka bergembira ". "Sesungguhnya mereka itu berputus asa sebelum diturunkan air hujan kepada mereka ". "Maka lihatlah bekas rahmat Allah, bagaimana ia menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Dia menghidupkan orang-orang yang mati dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu ".

"Demikaianlah kebangkitan itu ". al Fathir : 9

Diriwayatkan oleh Abu Daud ath Thayalisi, Baihaqi dan yang lain-lainnya, dari Abu Razin al-Aqili bahawa ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah mengambalikan semula penciptaan makhluk ?. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhlik Nya ? ". Baginda kemudian bertanya pula "Pernah kamu lalu lembah tandus kaummu, kemudian kamu lalu semula dalam keadaannya hijau subur ? ". Aku menjawab "Pernah ". Baginda bersabda "Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk Nya ". Kemudian didalam hadisnya, Laqith bin Amir bahawa Nabi saw bersabda "Demi Allah, ketika Allah memerintahkan langit menurunkan hujan dari sisi Arasy maka semua yang berada dimuka bumi baik dibunuh, mahipun mati biasa akan keluar dari dalam kubur sebagai makhluk baru yang diciptakan dari bahagian kepalanya ".


Maka sekian dahulu yang dapat dipaparkan didalam ruangan ini, nantikanlah sambungannya dari kupasan-kupasan oleh Iman al Qurthubi rahimakumulallah didalam paparan diepisod yang akan datang. Semoga kamu semua mendapat rahmat dengan membacanya. amin...


sekian.

Atok Zamany.45 comments:

 1. terima kasih atok...lame juga tunggu artikel baru
  yelah bab2 akhir mengenai kematian kiamat jarang sgt ade guru yg hendak cerita..

  terima kasih juga atok menjawab soalan seorang user ditopic yg lepas mengenai Nabi khaidir..sedikit sebanyak meningkatkan kefahaman tentang beliau

  atok, jika kiamat dalam 1hari(tidak tahu lah berapa lama jaraknya) ade tak kisah-kisah mengenai berapa lama pengadilan akan berlansung utk sekian alam dan berapa lama pula tempohnya

  terima kasih

  ed

  ReplyDelete
 2. salam cucu ed...

  Rasanya belum sampai ke bab itu lagi, Insyaallah akan diterangkan kemudian nanti. Diharap dapat bersabar.

  atok zamany

  ReplyDelete
 3. lama x nampak atok kt MO, ke atok pakai baju lain =) tq berkongsi ilmu ye tok =)

  ReplyDelete
 4. salam atok...

  terima kasih atok atas penjelasan dan pandangan atok pada soalan cucu yg lepas...dalam artikel baru ni cucu ada beberapa soalan tok..

  1.semua yg hidup telah dimatikan ALLAH termasuk malaikat..siapa sebenarnya yg meniup sangkakala kedua tok?

  2.semua akan binasa kecuali Allah..adakah arasy dan sangkakala juga akan hancur binasa tok?

  3.jarak masa tiupan sangkakala pertama dan kedua empat puluh tahun...adakah ianya jangka masa di dunia sekarang..?atau janka waktu lain tok?

  maaf atok bnyak tanya...segala jwpan dan pencerahan atok cucu dahului dengan jutaan terima kasih...wassalam

  ReplyDelete
 5. salam kpd atok zamany,
  atok, sy ada terjumpa dgn satu laman web ini iaitu
  http://sufimas.blogspot.com
  jika tidak keberatan sy harap atok boleh melayarinya dan mahu meminta pandangan atok adakah benar apa yg didakwa oleh penulis laman web itu.
  sy berharap sangat atok dpat membalas sy,
  terima kasih.

  ReplyDelete
 6. Semua ikut hadis dah tu tak faham mana yg benarnya. Sebab tulah tuhan firman percaya kitab2 yg diturunkan sebelum al quran barulah tahu makna kiamat yg sebenar. Semua nabi2 dah bagitau pasal kiamat dan hari itu berbahagialah org2 beriman kerana mendpt kemenangan terhdp org2 kafir. Peperangan akhir zaman telahpun dinyatakan di dlm al quran dan semua org2 beriman mesti di uji dgn perang, syurga tu dah dekat cuma di hijab jer. http://mahadaya-asalama.blogspot.com

  ReplyDelete
 7. Assalamualaikum wbt,

  Alhamdulillah sebab dipertemukan dengan blog atok ni, saya tak sengaja kemari pada awalnya tapi dah dua hari saya baca blog ni dari awal tapi masih belum habis lagi.
  Saya cuma tak sangka menuntut ilmu secara berguru mursyid ni sangat penting memandangkan sekarang banyak bahan bacaan boleh dibeli di kedai lagi-lagi jarang ada orang tekankan pada sya bab kepentingan berguru dalam menuntu ilmu ni.tapi alhmadulillah lepas baca blog ni kesedaran tu timbul untuk saya berjumpa Ustaz Mat Janggut utnuk berbaiah.Saya cuma orang awam biasa yang sejak akhir-akhir ini Allah campakkan perasaan ingin tahu yang lebih lanjut berkenaan bab-bab rohani dan saya bersyukur disebabkan itu.
  Cuma saya ade beberapa persoalan yang mintak tolong Atok jelaskan, kalau lambat jawab pun takpe saya sudi tunggu.
  1.Apa jenis ilmu yang memerlukan kita berguru seperti yang selalu atok jelaskan dalam komen-komen Atok.adakah ilmu yang bersangkut paut dengan ibadah saja ataupun ada ilmu lain yang mewajibkan berguru.Macamana dengan artikel-artikel yang atok siarkan dalam blog ni,saya rasa inipun satu ilmu yang sangat berguna bagi saya macam perihal ajaransesat,kematian dan sebagainya, adakah ilmu ini atok ijazahkan secara umum ataupun artikel ini hanya sekadar info.Saya minta maaf kalau atok tak paham soalan saya yang ini sebab saya bertanyakan dari kaca mata seorang awam yang ingin mencari pencerahan.
  --iqbal—

  ReplyDelete
 8. Sambongan..
  2.Soalan ini berkait juga sikit dengan yang diatas.Saya dari dulu ada jugak membeli buku buku seperti zikir amalan harian yang biasa dijual di kedai buku dan banyak juga amalan yang ditulis saya jadikan amalan seharian macam membaca surah al-mulk setiap hari dan beberapa zikir-zikir yang ditulis dalam buku-buku tersebut.Adakah amalan ini termasuk amalan yang perlu diambil secara berguru sedangkan ada hadis-hadis yang ditulis untuk menyokong amalan tersebut didalam buku.Tidak bolehkah saya terus beramal dengannya tanpa merujuk kepada guru kerana pada anggapan saya orang yang menjual buku itu memang menghimpunkan amalan-amalan tersebut untuk diamalkan oleh orang ramai.

  3.Sedari kecil saya seperti jugak kawan-kawan saya yang lain diajar solat oleh ustaz di sekolah.Tapi saya rasa dari kecil saya tak pernah rasakan kata orang roh solat itu.Saya takut kalau saya solat dari dulu sampai sekarang solat saya cuma solat ikut-ikutan.Baru-baru ni saya ada terbeli buku betulkan solat anda karangan imam ahmad ibnu hambal dan rasanya terlalu banyak cacat celanya solat saya.Adakah solat pun perlu berguru secara berdepan jugak?Maaf kalau soalan saya kebudak-budakan.
  --iqbal--

  ReplyDelete
 9. sambongan
  4.Sejauh mana pentingnya keturunan dalam kita mencari ilmu-ilmu rohani,Adakah dengan sebab keturunan yang baik-baik itu lebih mudah kita mendapat pencerahan rohani berbanding dengan keturunan yang lain.Sya ade terbaca komen Atok dengan din Kuantan kalau tak silap saya pasal Imam Muda di Nenasi,Pekan.Arwah atuk saya bernama Kadir bin Muda,tinggal di Nenasi dan ramai keluarga arwah atuk saya tinggal disitu.Adakah Imam Muda yang atok maksudkan itu arwah moyang saya ataupun orang lain.Arwah atok saya disebelah bapa pula seorang Banjar dan mengikut ceritanya nama asal arwah nenek dan datok ada gusti didepannya cuma bila datang ke tanah melayu tidak dipakai nama itu.Memandangkan atok selalu ke Indonesia, apa maksud gusti ini yang sebenarnya?Saya memang tak ambik kisah bab keturunan ni cuma sejak baca komen atok dengan din kuantan ade perasaan nak tau lagi lanjut.

  5.Satu lagi persoalan,semasa arwah nenek nak meninggal disuruh oleh arwah nenek untuk menjaganya dimalam kematian kepada ibubapa saya.Arwah nenek meninggal dikelilingi anak-anak ,sempat berwuduk solat dan sebagainya sebelum meninggal di pangkuan ibu saya.Adakah kita sebagai manusia boleh tahu bila kita hendak meninggal ataupun ada ilmu yang dipelajari supaya kita boleh tahu bila notis kematian itu sudah dekat dan sebagainya.

  Rasanya itu je soalan waktu ini,harap-harap Atok paham apa yang saya tanya sebab saya bertanya dari kacamata orang yang baru nak perbetulkan amalan dan baru nak belajar. Alang-alang nak belajar saya mesti cari dan ikut jalan yang diredhai Allah.

  Terima kasih banyak-banyak.

  --Iqbal--

  ReplyDelete
 10. salam atok...

  nak tanya kat Atok adakah bank islam juga mengamalkan riba?

  T.KASIH ATOK...

  ReplyDelete
 11. salam atok....atok sihat ke?mana pg atok lama tak dengar khabar berita?

  ReplyDelete
 12. atok...mana atok menghilang ni.. kami ternanti2 kehadiran atok kat sini.. kami doakan atok sihat walau mana atok berada..

  ReplyDelete
 13. Panggil Saya AbdullahMarch 4, 2011 at 4:46 PM

  assalamualikum,

  saya bukan mahu mencelah dalam perbincangan ini, sekadar mahu meminta pandangan dari zamany, abatasa dan lain-lain pembaca.

  sejak hampir setahun dulu, saya kerap dilanda beberapa persoalan yang tak dapat nak digambarkan.

  dalam satu kejadian, ketika saya bersembang dengan seorang kawan, terdetik di hati bahawa kawan saya itu akan berdarah di telinganya.

  selang beberapa minit selepas kawan saya itu beredar dengan kereta, saya terdengar bunyi kemalangan. selepas saya pergi ke tempat kemalangan itu, saya lihat kawan saya tadi terlanggar seorang penunggang motosikal.

  dari jauh saya lihat tempat kemalangan tu sesak, tiba-tiba seorang lelaki datang marah kawan saya tu dan menumbuk di tepi muka kawan saya tu. akibat tumbukan tu, kawan saya berdarah di telinga.

  dalam kejadian lain semasa saya sedang memandu, terlintas bunyi sebuah lagu yang sudah lama saya tidak dengar. selepas itu, saya buka radio dalam kereta, tiba-tiba lagu tadi dimainkan dalam radio.

  beberapa minggu sebelum itu, juga semasa memandu, terdetik di hati seperti ada yang tidak kena di jalan yang saya lalu. saya pun perlahankan kereta. tidak jauh dari kereta saya, saya nampak tiga buah kereta berlanggar berbaris-baris dengan sebuah lori besar di depan.

  saya kemudian berjumpa dengan seorang bijak pandai dalam perihal agama, seorang tokoh besar di sebuah negeri. minta dia tengok apa yang tak kena pada saya. dia bagitau, semua ok & takda 'benda' atau 'saka' yang ikut saya.

  saya masih menerima tunjuk ajar dari tokoh tu.

  kalau ada yang tahu atau pernah alami perkara yang sama, saya minta boleh sesiapa terangkan semua ni? saya memang tak faham.

  banyak lagi yg saya alami & tak keberatan untuk kongsi kalau kawan-kawan semua mahu.

  ReplyDelete
 14. Saudara Abdullah boleh terus menceritakan pengalaman yang dilalui kerana setiap sesuatu yang berlaku itu ada sebab dan musababnya. Segalanya tidak mustahil atas izinNya. Berapa umur saudara sekarang? Pernahkah mengamalkan sesuatu yang khusus dan apa perasaan saudara sebelum, semasa dan selepas bayangan itu sampai. Lebih banyak maklumat akan lebih mudah pembaca menilainya, mungkin ada yang dapat membantu. Insya Allah.

  ReplyDelete
 15. abatasa,

  gempa bumi di jepun baru-baru ni juga pernah saya terbayangkan seminggu sebelum kejadian... tapi tak sangka sampai 8.9 skala rickter.

  susah nak cerita semua di sini

  ReplyDelete
 16. abatasa,

  apa maksud amal sesuatu yg khusus tu? cuma buat perkara wajib, benci dgn perkara tak baik, hanya mampu benci, iman hanya selemah lemah iman, itu saja.

  sebelum: terasa seram sejuk, peluh sejuk mengalir di dahi, peluh yg nyaman
  semasa: cemas tapi masih mampu bertenang & sedia terima apa saja bayangan yg dtg, sesekali jantung kencang, buat apa pun jadi serba tak kena, nafas masih teratur, bertasbih & istighfar mohon petunjuk
  selepas: berfikir panjang

  umur saya 30

  tiada tuhan selain Allah
  muhammad itu rasul Allah

  ReplyDelete
 17. Assalamualaikum
  di mana atok zamany?

  ReplyDelete
 18. Asalamulaikum wbt.

  Maaf atok telah menghilang agak lama kali ini. Sebenarnya atok telah ditangkap oleh sekumpulan manusia yg tak suka akan tulisan atok. Tambah2 atok membuka cerita berkenaan kesesatan kumpulan kebatinan yg selalu atok tulis dahulu. Mereka rampas peralatan dan latop atok supaya atok tak boleh tulis. Atok dikurung dlm bilik gelap dan tak diberi solat 5 waktu. Ia berlaku disebuah pulau yang jauh ditanah seberang. Hampir saja atok mati ditembak mereka. Mereka mahu atok mengikut mereka kerana menurut mereka atok sangat ramai pengikut di seberang. Kalau saja pekara ini berlaku sewaktu darurat dahulu (undang2 tak ada)mahu saja atok habiskan mereka. Tetapi kerana fikirkan berdakwah harus menempuh semua perit getir dengan sabar, tidak jadi atok mahu bertindak. Lagi pun atok tak tahu dimana mereka simpan pasport atok.

  Terpaksalah atok layan kerenah mereka, hingga satu masa mereka leka dan atok berjaya mendapat kembali pasport atok, barulah mereka kenal siapa sebenarnya atok zamany.Terlepaslah atok dari seksaan mereka itu dan berjaya pulang ke Malaysia 4 hari yang lalu.

  Kalau nak diceritakan akan kisah atok ini amat panjang. Mungkin lain kali saja ya ? Sekarang ini atok sangat bersyukur dapat ditemukan semula dengan keluarga, sahabat handai dan rakan2 semua, terutama cucu2 atok yang didalam halaman atok ini. Mereka semua tidak mahu atok berjalan2 lagi. "Takut hilang lagi" katanya. Jadi kepada cucu atok semua, sahabat2 atok dihalaman ini, maaf kerana telah "menghilang" beberapa waktu. Ini pun cucu atok dah beli latop baru, jadi dapatlah atok tulis lagi nanti. Atok belum baca komen2 dalam halaman ini lagi. Nanti selepas atok baca insyallah atok jawab, ya !

  Sekian.

  atok zamany

  ReplyDelete
 19. Salam Atok Zamani,

  Alhamdullah Atok selamat kembali ke pangkuan keluarga di tanah air. Sedih juga meneliti cerita atok kena tangkap, itulah adab berjuang dan dakwah jalan yang benar mempunyai cabaran getir serta pahit maungnya. Atok pastinya cukup kuat menempuh cabaran seumpama itu dengan izin Allah. Jika berkesempatan bolehlah Atok berkongsi cerita tersebut dengan cucu-cucu yang memang ternanti- nanti kemunculan Atok. Saban waktu terjengah-jengah ke laman Atok sebelum ini tetapi agak hampa tiada sebarang khabar berita, akhir muncul juga Atok tetapi dengan khabar yang cukup memilukan hati. Di doakan Atok moganya sihat dan mampu terus gah menyahut cabaran mendatang dalam memperjuangkan dakwah khusus dalam alam siber ini.

  Salam perjuangan...

  Romzi Putrajaya

  ReplyDelete
 20. Salam atok..

  Alhamdulillah atok dah kembali dengan selamat.. terharu campur sedih dengan cerita atok.. moga Allah melipat gandakan rahmatNya kepada setiap hambaNya yang sentiasa menegakkan agamaNya yang suci ni.. syukur dapat baca kembali komen atok kat sini.. kami pembaca2 blog ni sentiasa menyokong atok..

  ReplyDelete
 21. syukur alhamdulillah, berehatlah dulu tok..

  ReplyDelete
 22. alhamdulillah atok selamat...anggaplah itu cabaran dan dugaan dalam berdakwah....semoga atok tidak patah semangat utk teruskan perjuangan ini.....

  ReplyDelete
 23. alhamdulillah atok selamat.. lillahi taala..

  al-Hafiz

  ReplyDelete
 24. alhamdulillah

  atok selamat.. selalunye mereka akan memantau trafic internet dimana user2 malaysia klik, bile ade hit mereka akan selidik dan gune segala cara moden dan mistik untuk kenalpasti penulis blog atau web yg dipantau

  lame gak atok ilang.. kerap tgk posting2 atok  ed

  ReplyDelete
 25. alhamdulillah syukur pada Allah kerana mempertemukan kami lagi di alam maya ini..

  Semoga atok kita sihat sentiasa..

  Terharu bila Atok dapat bersama kami lagi..

  atok,,Nasihatilah kami ke arah jalan yang benar, jalan yang kami dambakan

  ReplyDelete
 26. Asalamualaikum wbt semua....

  Atok skg masih di Hospital baru kena bedah utk buang usus yang rosak kena racun dan santau. Skg ni dah nak sembuh. Insyaallah beberapa hari lagi atok akan pulang. Rasanya dah lama benar atok tak sambung tulisan atok tu. Semua agaknya tertunggu2 sambungan sirah ke 13 tu... insyaallah nanti atok sambung. Ada beberapa org diruangan ini yg tahu keadaan atok, tetapi mereka tak kata apa2. Sirah itu sebenarnya sangat panjang, apa yg atok tulis 12 bab itu baru permulaannya saja. Ia melibatkan hampir 6,000 hadis Nabi dan hampir 500 ayat Quran... bayangkanlah !!!

  Jika diizinkan Allah semuanya "pasti". Atok hidup lagi ni pun kerana pertolonganNya. Dulu, sekarang dan selamanya... Dialah tempat atok bergantung hidup. Inilah kenyataanNYA sejak atok letakkan diri sebagai "PEJUANG". Telah menjadi asam garam dlm kehidupan atok sejak dulu lagi. BERPANTANG MATI SEBELUM AJAL. Waallahua'lam.

  Sekian.

  atok zamany.

  ReplyDelete
 27. Salam Tuan
  Tak sangka seteruk itu tanggungan tuan.
  Apalah daya hamba melainkn hanya doa mengiringi tuan.
  Semoga Allah swt terus melindungi dan merahmati tuan kerana kami masih perlukan pencerahan/bimbingan dari tuan.

  kc

  ReplyDelete
 28. Salam untuk semua,

  Kepada atok semuga dalam limpah rahmatNya dan cepat sembuh. Maaf kerana lama tidak menjengah.

  Alhamdulillah dirham telah dapat dilaksanakan.
  http://kubranewszamany.blogspot.com/2010/01/sambongan.html#comments

  Sekarang diharap kita dpt meneruskan persediaan zahir dan batin seterusnya (persedian batin saya tidak layak, biarlah atok dan seangkatannya yang mempelopori, saya mengikut dari belakang)

  Sekarang kita akan berusaha untuk satukan semua umat Melayu/Islam di bawah kekuatan jihad ekonomi emas spt Per. 35
  http://4.bp.blogspot.com/_1h2VspdXh54/S11fTuCOizI/AAAAAAAAAGM/sdrmK4mHzUI/s1600-h/41.jpg

  Kalau sebelum ini BN dan PAS susah untuk bersatu. Kita akan jadikan matawang emas sebagai titik penyatuan, bagi menolak wang fiat/riba. Kita mulakan dengan penggunaan kijang emas dan dinar sebagai matawang kita.
  http://dirhamsilver.wordpress.com/2011/05/25/dinar-dan-kijang-emas/

  RM 5000 Kijang emas 1 oz
  RM 2500 Kijang emas 1/2 oz
  RM 1250 Kijang emas 1/4 oz
  RM 625 1 Dinar
  RM 27 1 Dirham

  Sama-sama lah kita berusaha ke arah ini dengan kekuatan masing-masing.

  Sekian, wassalam.
  Anony 3.28am

  ReplyDelete
 29. walaikumsalam anony 3.28am...

  Lama benar atok tak dengar berita dari cucu atok ni... tiba2 saja dah jadi taukey emas, kira ok la tu ?

  Atok pernah dengar duit kepingan emas ni, tapi tak tahu bentuknya dan harganya macam tu. Emas skg dah naik harga tinggi betul. Dibandingkan zaman dulu tahun 50an 60an 70an 80an dan 90an. Kalau zaman atok guna timbangan mayam dan saga. Skg guna oz dan gram. Atok pun dah blur nak kira. Tak tahu fomula...

  Tapi kalau ikut harga yg diberikan tu, untung betul jika ada simpan emas sejak zaman 50an dulu. Dulu org simpan emas utk keadaan darurat. Zaman jepun org tukar beras dengan emas. Masa darurat masa zaman kominis pun sama. Guna emas sbg wang untuk beli brg2 keperluan dapur... utk makan saja pun sangat sukar waktu itu. Jadi siapa yg ada emas mudah lah sikit. Datok atok org yg sangat berpengaruh (juragan) dikawasannya. Dia diberi lesen beras oleh kerajaan (menteri besar johor Dato Onn Jaafar), jadi org seluruh kampung berdekatan datang kerumah datuk atok utk tukar beras guna emas. Bila jepun masuk, mereka cari beras dan emas kami diseluruh kawasan rumah kami, kebun kami, rumah2 saudara kami... namun tak jumpa sampai kesudah. Tahu dia sorok emas dan beras ni dimana ? Didalam tanah.... atoklah tukang jaga semua tu bersama2 dgn ayah atok... org dulu2 banyak ilmu. Ada guna ilmu tak nampak...halimunan dan pagar kawasan tu. Hanya bila nak guna baru buka pagar. Begitulah suvaival kami utk semua org kampung masyarakat setempat, ahli keluarga dan anak2 buah (pekerja2 datok). Nak hidup...

  Jadi banyak kenangan atok jika bercerita bab emas ni sebab atok dah tahu emas masa atok umur 10 tahun lagi. Betul... jika org kata simpan emas sebagai melabur. Cuma nak cari modal nak beli emas saja yg agak sukar sekarang ni ???

  Wasallam

  atok zamany.

  ReplyDelete
 30. Salam atok. Alhamdulillah atok semakin sehat . nak tanya pandangan atok tentang ASB (Amanah Saham Bumiputera), adakah halal atau haram..

  ReplyDelete
 31. Waalaikumsalam cu...

  ASB... kalau ikut pandangan atok ia dibolehkan didlm syarak dan ia menapati hukum. Sebab, keuntungan yang dikongsi bersama para pelabur tidak ditetapkan kadarnya pada awal kemasukan sesuatu pelaburan. Ia akan hanya diumumkan pada akhir penutupannya pada setiap tahun. Cuma kadang kala rasa tak puas hati tengok kadar hanya 5.3% sahaja. Walhal ia sepatutnya melebihi angka 8% setiap tahun. Atok pun tak faham dengan pengurusan ASB tu, kenapa bagi sikit sangat peratusan sedangkan keuntungannya begitu tinggi ? apa disebaliknya... waallahua'lam.

  sekian
  atok zamany.

  ReplyDelete
 32. salam atok

  moga cepatlah sihat, jika bergitu bagai dikata memang berat betul tujuan, tapi yelah.. kite sabo je la takpe nnti atok dah sihat, atok sambungla tulis artikel

  ed

  ReplyDelete
 33. salam atok..saya nk tnya sikit,apa pandangan atok tentang tarekat Naqsabandiah Al-Kholidiah yang dibawa oleh Sheikh Dr Jahid Sidek Sri Kundang.

  ReplyDelete
 34. Assalamualaikum

  Alhamdulillah gembira kawan bila tahu saudara dah kembali. Kawan risau juga kenapa tak dengar khabar berita. Lama juga kawan tak ke sini, adik kawan beritahu tadi katanya atok zamany masuk hospital. Syukurlah, saudara selamat dalam ujian yang hebat itu. Sekian

  ReplyDelete
 35. Walaikumsalam, sahabatku abatasa dan semua,

  Alhamdulillah berkat doa dari kalian semua, atok dah sihat dan sekarang sedang menulis bab 13 akhirat dan kiamat. Memang kadang2 tak masuk akal kwn. kenapa ada juga manusia yg rasa terancam akan tulisan kwn yg sederhana ini. Mereka merasakan apa yg kwn tulis berkenaan dengan ajaran2 sesat itu semuanya ditujukan kepada kumpulan mereka, sedangkan kwn tak sebut pun nama kumpulan itu dilaman ini. Rupa2nya mereka itu memerhatikan laman ini kerana banyak mendedahkan ajaran kumpulan mereka. Mereka berselindung dengan nama Islam, padahalnya mereka bukan golongan Islam. Mereka cuba menyesatkan akidah org2 islam (diseberang) dengan dakyah dan doktrin yg sangat halus terutama atas kelemahan masyarakat islam disana iaitu "DUIT".

  Banyak ceramah yg kwn dan sahabat2 kwn buat diseberang adalah menyentuh akan pekara2 ini. Inilah yg menjadikan punca kwn diculik dan di simpan hampir 3 bulan disebuah pulau disempadan Filipina dan Indonesia. Kwn termakan racun dan disantau oleh org laut bangsa Mudu'd dari puak Bugis Sulawisi. Jadi kenalah masuk Hospital. Bagaimana boleh terlepas.... Allah saja yg tahu. Kalau nak cerita, sangat panjang perjalanannya utk ke Malaysia ni. Bersyukur sangat2 kiranya Allah masih memberi ruang utk kwn menatap dunia yg fana ini dan bertemu semula dengan kalian.

  Sekian,

  atok zamany.

  ReplyDelete
 36. assalamualaikum,
  Alhamdulilah, atuk dah selamat dan kembali sihat. semoga Allah sentiasa merahmati atuk.

  ReplyDelete
 37. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  & salam pagi jumaat kepada semua teman2...


  baru tahu cerita... terkejut n rasa bersyukur atok selamat dr kejadian tu....
  harap atok sentiasa dlm rahmatnya ...
  terima kasih atas segala perjuang yg atok dh buat....

  mohon halalkn segala ilmu yg sy ambil dr atok diam2.. segala perkongsian ilmu ini....
  terima kasih...

  ReplyDelete
 38. salam. saya ada emel atok awal tahun ini.. dan telah pon di balas oleh 'atok'... jadi siapakah yang membalas emel saya itu jika atok sedang di culik ketika itu...

  ReplyDelete
 39. SALAM SEMUA...

  KPD CUCU ED,

  Kalau cucu blh sabar membaca bab2 seterusnya, cucu akan dapat jawapan yg cucu tanya tu. ok.

  kpd cu mulyadi,

  1) ya, semuanya binasa kecuali Allah. Jadi Allah hidup kanlah dulu Malaikat Israfil utk meniup sangkakala kedua tu.

  2) ya, semua akan hancur binasa. Hanya Allah saja yg ada pd waktu itu.

  3) Jangkamasa setahun diakhirat adalah bersamaan 1001 tahun dunia. Jadi kalau 40 tahun akhirat bererti 44,400 tahun masa didunia. Ini mengikut pendapat kebanyakan ulama tafsir. wallahua'lam... hanya Allah yg maha mengatahui.

  kpd cu iqbal...

  Alhamdulillah, sabar cucu tunggu jawapan atok.

  1) Kalau nak ikutkan, bila kita ambil Ijazah tu bererti kita dah ambil seluruh ilmu yg Allah turunkan kpd Nabi saw boleh kita pegang. Samaada ilmu duniawi dan ilmu akhirat, Rohani dan jasmani atau yang tersurat dan yang tersirat. Semua itu telah termasuk didalam baiaah ijazah mutlak yg mertalian dari wasilah kesatu wasilah hingga menyampai ketanggan Baginda Rasulullah sedniri. Ia sangat penting utk melindung diri dari gangguan jin. syaitan dan iblis, termasuk manusia2 yg berserta dengan makhluk itu tadi. kerana mereka itulah musuh kamu yg paling nyata semasa kamu menuntut ilmu dan semasa kamu beramal dgn nya. Ia ibarat pelindung yg Rasulullah beri pd umatnya.

  2) Sebelum kamu belajar apa juga jenis Ilmu kamu kena ambil Ijazah Mutlak. Lepas tu barulah ambil apa saja ilmu yg baik dan mengikut syarak sebagai peganggan. samaada dari kitab lama, hadis, tafsir, muamalah, jenayah, perundangan islam, wirid dll. Kemudian kamu rujuk semula kpd guru kamu yg memberi talqin atau baiah ijazah itu. Macam yg atok selalu sarankan ambil dari Ust Mat Janggut, kerana sanatnya tidak putus. Sanat atau wasilahnya sampai ketanggan Rasulullah. Ini saja panduan yg perlu ada pd kita utk selamat dunia akhirat.. insyaallah.

  bersambung...

  ReplyDelete
 40. sambongan

  4) Memang penting nasab keturunan tu, jika org arab ia akan ditulis keturunan supaya jenarasi yg akan datang tahu asal keturunannya. Ia juga bertujuan supaya anak cucu akan berkahwin dgn keturunan yg baik2 supaya keturunan terpelahara. Ya... memang benar yg dimaksudkan, Imam Muda itu lah orangnya. Kamu harus bersyukur kerana lahir dari keturunan yg alim dan waraq. Hendaknya kamu juga sptnya. Tetapi Iman tidak boleh diwarasi. Hanya dgn doa dari arwah dahulu yg menyebabkan kita terpelahara. Maka kamu hendaklah berusaha. Jangan mengharap hidayah datang bergolek, Kamu yg harus bergerak mencari. Bayangkanlah atok dari Johor datang ke tempat Moyang cucu utk mencari ilmu kitab hikam sampai atok khatam dgn Imam Muda. Jadi kamu juga harus mencari ilmu walau jauh mana pun ia. Tentang pangkat "Gusti" semasa pemerintahan Mataram atau Majapahit merupakan satu gelaran pangkat diraja. Kalau disini dipanggil "Tengku"

  5) Ya... memang ada keadah itu. Tapi utk mendapatnya bukanlah dengan keadah Ilmu tertentu, tetapi ia sealiran hadir semasa kamu tekun beramal dan tidak berhenti mengharap redha Allah. Banyak solat sunat malam dan berpuasa sunat, disamping rajin membaca al Quran. Kenalah duduk dulu dalam shadatai, baru boleh dapat semua itu. ok

  Kepada cucu abdullah,

  Apa yg berlaku itu adalah bersangkutan dgn roh kamu. Roh sememangnya mendapat bayangan lebih awal, atau digelar ilham laduni. Ia 'pemberian' bukan 'menuntut pemberian'. banyak orh nak ilmu ini dgn menuntut. Tapi ia tak hadir dgn dituntut. Ia hadir dengan keadah diberi. Atas tipisnya rohani dgn jasad, seseorang boleh tahu pekara yg berlaku akan datang, sejam atau sehari atau sebulan atau setahun kemudian. Jadi kamu harus jaga diri kamu dari pekara maksiat dan sentiasa beramal soleh. Semakin lama ia akan semakin jelas.

  Jadi... persoalannya, adakah semua kajadian dialam maya ini telah ditentukan dan kita ini hanya melakonkan ketentuan itu ? Bagaimana dgn Khada dan kadar ?

  Kpd siti,

  Jangan terkejut sebab cucu atok yg namanya zamany ni boleh juga tulis bagi pihak atok, dia yg tulis sebab terlalu bimbang atok tak ditemui lagi waktu itu. dia minta maaf kalau timbul kekeliruan. ok siti.

  Tk sayuranhijau, abatasa, anony 3.28, anony2 yg lain, ed, adullah said, siti dan semua yg lain. Semoga ini menjawab pertanyaan lkalian.

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 41. Salam,

  Fitnah terbaru yang sama2 kita samada muslim mahupun nonmuslim, terpaksa alami jika tidak dibendung. Nilai duit diturunkan dan harga barang dinaikkan. Bersatu!!!
  http://anony328am.blogspot.com/2011/08/bersama-halangi-fitnah-riba-yahudi.html
  http://www.youtube.com/user/kawasaki9722#p/u/13/_PFkwslteWk

  Anony 3.28am

  ReplyDelete
 42. Salam Ramadan Aidilfitri dan Merdeka,

  Diharap Atok bersetuju dengan cadangan saya dibahagian komen link bawah ini agar juga menjadi wadah perjuangan Warga Melayu / Abjad agar seiring persediaan zahir dan batin.

  http://anony328am.blogspot.com/2011/08/bersama-halangi-fitnah-riba-yahudi.html

  P/S: Diharap semua tidak beranggapan saya mempromosi PAS melalui dirhamnya,
  saya masih tetap ahli Umno yang sudah letih dengan sikap pemimpin Umno. Pendirian saya boleh diselami melalui tulisan saya dalam tajuk BERSEDIA!!!

  ReplyDelete
 43. Assalamualaikum...atok dan sahabat semua saya mendoakan agar sihat dan senantiasa didalam rahmatNYA...saya ingin bertanya..pernah dengar atau tgk atau jumpa tak dengan tuan punya blog ini http://alamjin-tuankelarias.blogspot.com/

  saya sudah singgah ke rumah beliau tapi belum berbaiah denganya, tetapi sebelum itu saya ingin pandangan dan pendapat atok dan sahabat semuanya...

  ReplyDelete
 44. Walaikumsalam semua,

  Kpd hafmyg..

  Ketawa atok baca komen kamu ni. Tak habis2 kamu mencari. Blog PKMAF baru atok dengar dan tengok. Pendapat atok, mereka tu merapu. Bercampur adok manusia, jin, malaikat, khadam, dewa dll. Mereka tak tahu cerita sebenar alam2 yg mereka sebut itu. Sanad mereka pun masih diragui. waallahua'lam,

  sekian

  atok zamany.

  ReplyDelete
 45. asslamualaikum.. mau tanya.. makhluk allah yang pertama kali dihidupkan setelah ditiupnya sngkakala yg kedua itu siapa yaa ?

  ReplyDelete